intTypePromotion=1

Chỉ thị 11/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
103
lượt xem
5
download

Chỉ thị 11/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 11/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chỉ đạo công tác thí điểm thành lập Quỹ tín dụng Nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 11/CT-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N H  N H µ  N í C S è  11 /CT­N H 1 7 H N G µ Y  04 T H¸ N G  12  M  1995  Ò  VI Ö C   N¨ V T¨N G  C ê N G   H Ø   O   « N G  T¸C  H Ý  ® I Ó M  T H µ N H  L Ë P C ®¹ C T Q U ü  T Ý N  D ô N G   H © N  D © N N Thêi gian    qua, c«ng    Ý  iÓ m   µnh  Ëp  ü   Ýn  ông  ©n   ©n     t¸cth ® th l Qu t d Nh d theo  Õ   ¹ch m ë   éng  ∙  îctr Ón khaitÝch  ùc  µ  tkÕt  k ho   r ® ®  i     c v ®¹   qu¶  ètë  Òu  t   nhi tØnh, thµnh  è. TÝnh  n     ph   ®Õ 31/10/1995  níc cã  c¶    412  ü   Ýn  ông  ¬  ë, Qu t d cs  t¨ng 233  ü  víi®Ç u     qu so    n¨m, 5  ü     Qu khu  ùc  µ  ü   Ýn  ông    ∙  i  µo  v v Qu t d TW ® ® v ho¹t ®éng.  trong  è  tØnh, thµnh  è  Ý  iÓn,    29  s 41    ph th ® trong    tØnh, ®ã 15    thµnh  è  Ý  iÓ m   ë   éng  ∙  µnh  Ëp  ph th ® mr ® th l QTDND;  tØnh, thµnh  è  ã  13    ph c sè  ü  Ýn  ông  ¬  ë  õ20  n   quü;sè  µnh    µ  èn  ¹t®éng  ña  qu t d c s t   ®Õ 57    th viªnv v ho   c quü  Ýn  ông    ¸ng  Ó   víi u   td t¨ng® k so    ®Ç n¨m. Tuy nhiªn,viÖc  iÓn khai thÝ  iÓ m   µnh  Ëp    tr     ® th l QTDND   ang  ® næi    lªn m ét  è  ån t¹   Õu  Ð m   Çn  îcnhanh  ãng  ¾c  ôc.§¸ng  ó    Êt lµ: s t   iy , k c ®  ch kh ph   ch ý nh     TiÕn    iÓn khaichË m     Òu  ®é tr     ë nhi tØnh,thµnh  è;do  a  îcchØ  o  Ých    ph   ch ®   ®¹ t cùc  µ  v chÆt  Ï,hiÖn  îng  Þ   ¹m  ch   t v ph c¸c quy  Õ   toµn  µ  ¹y  ch an  v ch theo  îl i nhuËn  x¶y      Òu  ü; c«ng    ra ë nhi qu   t¸cthanh    tra,gi¸m    ña  s¸tc NHNN     ã  îc tuy c ®   t¨ngcêng  ét  íc,nhng  ang  µkh©u  Õu, bÊt cËp  Ön    m b  ® l  y    hi nay. Nh»m   ¸p  ® øng  ÷ng  cÇu  íicña  ¬ng  ×nh thÝ  iÓ m   µnh  Ëp nh yªu  m  ch tr   ® th l  QTDND,  èng  c  ©n  µng  µ   íc,Trëng  Th ®è Ng h Nh n   ban ChØ   o    Ý   iÓ m   ®¹ TW Th ® Thµnh  Ëp  l QTDND  u    l ý Ban  ChØ   o    Êp  µ  ®¹ c¸c c v Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  NHNN   cã  Ön  bi ph¸p thiÕtthùc,tr Ón khaithùc hiÖn  ètc«ng    Ý  iÓ m   µnh  Ëp       i       t  t¸cth ® th l QTDND,  b¶o  ¶m   éidung, yªu  Çu    îc ®Ò   ®Ç u   ® n   c nh ®   ra  n¨m; Tríc m ¾t,  ó     ch trängnh÷ng  Ên    íi y:   v ®Ò d   ®© 1. Tõng    tØnh, thµnh  è  Çn  Õn  µnh  Öc  ¬  Õt  ùc  Ön  ¬ng    ph c ti h vi s k th hi ch tr×nh thÝ  iÓ m   µnh  Ëp    ® th l QTDND   ¹ ®Þa  ¬ng, ®¸nh    ng  ÷ng  Æt   ti  ph   gi¸®ó nh m ®∙  µm  îcvµ  ÷ng  Æt   a  îc,nhÊt lµx¸c®Þnh  â nguyªn nh©n, qua    l ®   nh m ch ®        r      ®ã ®Ò   ch¬ng  ×nh  ra  tr c«ng    µ  ÷ng    t¸cv nh gi¶iph¸p  ùc hiÖn  th   trong thêigian  í    t i m ét  c¸ch cô  Ó,thiÕtthùc.   th     ­ C«ng    Ý  iÓ m   µnh  Ëp  t¸cth ® th l QTDND   ph¶i ® îc ® Æt   íisù    o,    d   l∙nh ®¹   chØ   o  ùctiÕp  ña  Êp  û, chÝnh  Òn    Êp. Héi  Þ  ¬  Õt  Çn  ®¹ tr   c c u  quy c¸c c   ngh s k c cã  µnh  Çn  µcÊp  û, chÝnh  Òn  Ön, thÞ  Ý  iÓ m     th ph l  u  quy huy   th ® ®Ó qu¸n  iÖt tr   chØ  Þ,nghÞ  Õt cña  th   quy   Ban  êng  ô  Th v tØnh  û,thµnh  û  Ò   u  u v c«ng    µy. t¸cn ­ C¸c  µnh      th viªnBan ChØ   o  Ý  iÓ m     Êp  Çn  ùc hiÖn  ètvai ®¹ th ® c¸c c c th   t    trßcña  ×nh    m theo  ù  ©n  s ph c«ng,ho¹t®éng  u     µ  îcph©n     ®Ò tay v ®   c«ng chØ   ®¹o    õng lÜnh  ùc  trªnt   v hoÆc   a  µn  ô  Ó. ®Þ b c th ­ Chi nh¸nh     NHNN   Çn  ùc hiÖn  ètvaitrßth ng  ùcBan  c th   t       ê tr   ChØ   o  µ  ®¹ v tham  u  c   ùccho  Êp  û, chÝnh  Òn  m ®¾ l   c u  quy b¶o  ¶m   iÓn khaicã  Õt    ® tr     k qu¶ ch¬ng  ×nh thÝ  iÓ m   ¹  a   ¬ng; coi®©y   µ träng ®iÓ m   tr   ® ti®Þ ph    l    c«ng    t¸ctrong  thêigian tr cm ¾t  µ  µiba      í  v v   n¨m  í . ti
  2. 2 ­ Qu¸  ×nh    tr chØ   o  Öc  µnh  Ëp  ®¹ vi th l QTDND   Ý  iÓ m   Çn  th ® c qu¸n  iÖt tr   ph¬ng  © m   Èn  ¬ng, tÝch  ùc  ng  ch kh tr   c nh ph¶i b¶o  ¶m   toµn  µ  ã  Öu    ® an  v c hi qu¶n.ChØ   Êp  Êy phÐp  ¹t®éng    c gi   ho   cho  ÷ng  ü  Ýn  ông  Ðt thÊy  ∙  ã  nh qu t d x  ®c ®ñ   iÒu  Ön. ® ki 2. ChØ   o  ®¹ c¸c  ü  Ýn  ông  ©n   ©n   ¬  ë  ¾c  ôc  Þp  êi qu t d nh d c s kh ph k th   nh÷ng    ãt,yÕu  Ð m   sais   k trong qu¶n  Þ vµ  iÒu  µnh, tr ch Õt  µ nh÷ng  Ên    tr   ® h   í  l  v ®Ò   íi y: d  ®© a. C¸c    QTDND   ¬  ë  c s chØ  cho vay  i  íithµnh  ®è v   viªn;ChÊ m     døt ngay  viÖc cho vay  i víi   i t ng kh«ng  ®è     ®è  î   c¸c ph¶ilµthµnh     viªn. ÷ng  êng  îp ®∙    Nh tr h  cho vay  Çn  ã  Ön  c c bi ph¸p thu håi. ÷ng    é      Nh c¸n b QTD   è  ×nh    ¹m  ct viph ph¶i® ­   îcxö  ý.  l b. ChÊp  µnh    h nghiªm  ócmøc  t  quy  nh  ®Þ cho  vay  i víi thµnh    èi ®è    1  viªnt   ®a b»ng  10%   èn  iÒu  Ö  ña  v® l c QTD.  Trong  êng  îp cô  Ó,lµdù    ã  Öu  tr h   th     ¸n c hi qu¶, cã    kh¶  n¨ng thu  åi vèn  ng  ¹n,QTD   ¬  ë  h  ®ó h  c s ph¶i b¸o    c¸o    chi nh¸nh  NHNN     Ðp  ö  ýtõng  Çn.Gi¸m  c    xinph x l  l  ®è chinh¸nh  NHNN   xem   Ðt vµ  Õt  x   quy ®Þnh  cho  Ðp  ph sau    Èm    Êy  ã    iÒu  Ön  µ  khith trath c ®ñ ® ki v kh«ng  ¶nh  ëng  h ®Õ n   Öc  vi vay  èn  ña    µnh    v c c¸cth viªnkh¸c. c. ChØ   o  Öc  ö  ýc¸c møc     Êt ¸p  ông  ¹    ü   Ýn  ông  ¬    ®¹ vi x l     l∙ su   d i t i Qu t d c¸c c së theo  íng gi¶m    Êt huy  ng  h  l∙su   i ®é b»ng  c¸ch ph¸thuy  îthÕ     l i huy  ng  èn  ®é v t¹  ç,gi¶m    Ý, t¹o®iÒu  Ön  i ch   chiph     ki cho    µnh    îcvay  èn  íi c¸c th viªn®   v v  møc    l∙i suÊt hîp lý,kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ng® a    Êt huy  ng  µ       ph t tr   l∙su   i ®é v cho vay    qu¸ cao    ë nhiÒu  ü    Ön  qu nh hi nay. ­ §ång  êivíiviÖc    th     qu¶n  ýmøc    Êt cho  l  l∙ su   i vay  èi®a  t   theo  quy  nh,  ®Þ NHNN   chØ   o    ü  Ýn  ông  ©n  ©n  Çn  ®¹ c¸c qu t d nh d c gi¶m  ítmøc   b  chªnh  Öch  l gi÷a l∙suÊt huy  ng  µ    Êt cho     i   ®é v l∙su   i vay.Trícm ¾t, do         c¸c QTD   ¬  ë  íi®i  csm  vµo  ¹t®éng, nªn  îc ¸p  ông  ho     ® d møc   èi®a   µ 0,7%  t   l  th¸ng ®èi  íinguån      v  huy ®éng  ¹  ç  µ  ti ch v 0.5%  i  íinguån  iÒu  µ  õ Quü   ®è v   ® ho t   khu  ùc,®ång  êicã  v  th   biÖn ph¸p gi¶m  Êp  ¬n    th h møc  chªnh  Öch  µy  µng  ím  µng  èt. l nc sc t ­ Møc     chªnh  Öch  ÷a ®Ç u   µo, ®Ç u   ¸p  ông  i  íiQuü   Ýn  ông  l gi   v  ra  d ®è v   td khu  ùc  v cho  vay  i  íiQTD   ¬  ë  µ 0,25%   ®è v   c s l  th¸ng ®èi  íinguån  èn      v  v huy ®éng  ¹  ç  µ  tich v 0,15%/th¸ng ®èi víinguån  èn  Ën  iÒu  µ  õ c¸c quü  µ       v nh ® ho t     v vay  ña  c QTDT W. d. ChÊn    chØnh  µ    êng      v t¨ng c vaitrß,tr¸chnhiÖ m   ña    Óm        c c¸c ki so¸tviªn trong tõng  ü  Ýn  ông  ¬  ë. §i ®«i  íiviÖc  ¾c  ë    qu t d c s    v  nh nh tr¸chnhiÖ m   i  íi   ®è v   kiÓm    so¸tviªn, Çn  Õn hµnh    ípbåidìng nghiÖp  ô  ¾n  µy,gióp c¸c  c ti   c¸cl       v ng ng      kiÓm  so¸tviªn nhËn     thøc  â  r tr¸ch nhiÖ m   µ  ©ng    vn cao  n¨ng  ùc kiÓm   l  so¸t.   Nh÷ng  êng  îp kh«ng  ¶m   ¬ng  îcnhiÖ m  ô  tr h  ® ® ®  v ph¶i® îcthay thÕ.      3.KhÈn  ¬ng    tr ban  µnh  µ  iÓnkhaic¬  Õ   iÒu  µ  èn  ¹ chinh¸nh  h v tr     ch ® ho v t     i NHNN  tØnh, thµnh  è  Ý  iÓ m     ÷ng  ¬i cha  µnh  Ëp    ph th ® ë nh n  th l QTD   khu  ùc, v  kh«ng    ëng¹icho  Öc  iÒu  µ  èn  ÷a c¸cquü  òng    h Ö   èng. ®Ó tr     vi ® ho v gi     c nh c¶  th  
  3. 3 a. Chi    nh¸nh NHNN   îc giao  ®  tr¸chnhiÖ m     thay m Æt     QTDT W   ö  ývÊn  x l  ®Ò   iÒu  µ  èn  ¹ ®Þa  ¬ng,bao  å m:  èn  iÒu  µ  ÷a c¸c quü  ® ho v t i   ph   g V® ho gi     trong  tØnh,thµnh  è  µ  èn  Ën    ph v v nh vay  ña  c QTDT W. b. Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh NHNN  quyÕt  nh   ®Þ møc   i Êt  iÒu  µ   õ l∙ su ®   ho t   nguån  ¹  ç  t ich theo  nguyªn  ¾c  t kh«ng  Þ   b thua  ç.Trêng  îp  Ën  l  h nh vay  ña  c QTDT W   hoÆc   ã  ån  èn  õa  c ngu v th cho  vay  i  íiQuü   ®è v   trung  ng  ¬ ph¶i t«n    trängmøc    Êtso    l∙xu   QTDT W   i c«ng  è. b c.NghiÖp  ô  iÒu  µ  îch¹ch to¸nvµo  tµikho¶n  Ých  îp theo quy    v® ho ®      1    th h    ®Þnh;  ång  êim ë     µikho¶n  ¹ib¶ng    ¹ch  § th   c¸c t   ngo   ®Ó h to¸n,theo  âi nh÷ng    d  nghiÖp  ô    v ph¸tsinh do  ùc hiÖn      iÒu  µ.   th   vaitrß® ho d.Gi¸m  c      ®è chinh¸nh NHNN   iÓnkhainghiÖp  ô  iÒu  µ  µy  ¹ ®Þa   tr     v® ho n t   i ph¬ng  µ  ã  v c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  ng      th   ®ó c¸cquy  nh, cho  ®Þ   vay  ã  Öu    c hi qu¶ vµ    åivèn,l∙®óng  ¹n ®Ó     thu h     i h   tr¶cho    ü  c¸cqu cho  vay  µ  v QTDT W. 4. Trong  iÒu  Ön  ∙  ã  ü     ® ki ® c Qu trung  ng  i  µo  ¹t®éng,    ¬ ® v ho   chi nh¸nh  NHNN   kh«ng  Õp tôc cho  ti     vay    bæ xung  èn  ¹t®éng  v ho   cho    ü  ¬  ë    c¸c qu c s nh tr c®©y.  ån  èn  tû®ång  îcph©n    u   í  Ngu v 7    ®  bæ ®Ò cho  tØnh  Ý  iÓ m   t 14  th ® ®î   ®Ç u, chi  nh¸nh NHNN  tiÕp tôc thu nî ®Ó  hoµn l¹ vèn cho NHNN. C¸c  i QTDND   ¬  ë  ã  c s c nhu  Çu    c bæ xung  èn  Ýn  ông  u   ùc hiÖn  vtd ®Ò th   trong h Ö     thèng  ña  × nh  cm qua QTD  khu  ùc  v (hoÆc  ü  iÒu  µ  ¹    qu ® ho t i nh¸nh  chi NHNN   n¬icha  ã  ü    c qu khu  ùc)vµ  Ï® îcxö  ýtõnguån  ¹ chç  v   s     l    t  i hoÆc  vay  ¹ QTDT W. t i Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng  Ï trùc tiÕp  h Nh n   ¬ s    cho vay  i  íiQTDT W   ®è v   trongtr ng  îp cÇn  Õt,   W    ê h   thi   QT cho  ®Ó vay  ¹trongh Ö   èng. l  i   th 5. T¨ng  êng    c c¸n  é  µm  b l c«ng   t¸cthanh    Óm     i  íih Ö   èng  tra,ki tra ®è v   th QTDND,  ¸p  ® øng  Ö m  ô  nhi v quan  äng nµy  ña  ©n  µng  µ   ícc¸ccÊp. tr   c Ng h Nh n       a. C¸c    QTDND   îc thµnh  Ëp  ®  l ph¶i ® îc thanh       tra,gi¸m    êng  s¸tth xuyªn,   ngay  õ ®Ç u,  t  ph¸thiÖn  µ    v ng¨n  chÆn   Þp  êic¸c sai ph¹m,  ö  ý nghiªm  k th       x l  minh  ÷ng  êng  îp cè  ×nh    ¹m  nh tr h t viph nguyªn t¾c  Õ   ;   ch ®é b. B¶o  ¶m   è  Ý    ® b tr ®ñ c¸n  é  ña  ô   b c V qu¶n  ý c¸c tæ  l     chøc  Ýn  ông  td nh©n  ©n,    êng    ¬ng  Ön  Çn  Õttheo  d t¨ng c c¸c ph ti c thi   yªu  Çu  c thanh    tra,gi¸m  s¸t;   c.Bè   Ý ®ñ     é    tr   c¸n b cho  Phßng  qu¶n  ýc¸c tæ  l     chøc  Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d phïhîp víi Ö m  ô  õng  a  ¬ng,theo yªu cÇu       nhi vt ®Þ ph      thanh    tra,gi¸m    µ  s¸tv chØ   ®¹o  i víi Êtc¶    ü. ®è       c¸cqu t Gi¸m  c    ®è chi nhanh NHNN   Çn  è  Ý tr c h Õt  õ nguån  ¹  ç, tr ng  c b tr   í   t  ti ch   ê hîp t¨ngbiªnchÕ,  ñ  Õu  ¸p      ch y ® øng    Çu  µy; yªu c n d. Nghiªncøu      kinh nghiÖ m   ña  µ   ©y, n Õu  Êy  Çn  Õtvµ  ã  Öu    c HT   th c thi   c hi qu¶  ã  Ó   c th cho  Ðp   è   Ý  ph b tr c¸n  é   êng  ó t¹  õng  b th tr   it huyÖn   Ý  iÓ m   th ® QTDND;  e. Cã   Õ   ¹ch  o  ¹o®èi víic¸n bé  µm    k ho ®µ t         l c«ng    t¸cqu¶n  ýc¸c tæ  l     chøc  tÝn  ông  ©n  ©n, b¶o  ¶m   d nh d   ® cho  çi    é  m c¸n b th«ng  ¹ovÒ   th   nghiÖp  ô  ©n   v ng hµng  µ    Óu  Ò   v am hi v QTDND;
  4. 4 g. Giao  ô       V Tæ chøc    é  µ  µo  ¹ophèihîp Vô   c¸n b v § t       qu¶n  ýc¸c tæ  l     chøc  tÝn  ông  ©n  ©n    iÓn khainhanh  Êt  ÷ng  Ên    Ò   chøc, d nh d ®Ó tr     nh nh v ®Ò v tæ    c¸n bé    theo  cÇu  yªu  thanh    tra,gi¸m    µ  s¸tv chØ  o  i víi Ö   èng  ®¹ ®è     th h QTDND,  kÓ   nh÷ng  Ýnh  c¶  ch s¸ch cÇn  Ën  ông      vd ®Ó khuyÕn  Ých  µ  ¹o®iÒu  Ön  kh v t  ki cho    é  îcgiao thùc hiÖn  ÷ng  Ö m  ô  µy. c¸n b ®       nh nhi vn Trªn  y   µ nh÷ng  Ên    ®© l   v ®Ò quan  äng,cÊp  Õtnh»m   tr   thi   b¶o  ¶m     ® yªu cÇu  iÓn khaithµnh  Ëp  tr     l QTDND   trong thêigian tr cm ¾t.  èng  c       í  Th ®è NHNN   l ý  ñ tr ng    n  Þ  u  th   ë c¸c®¬ v trong ngµnh  ùc hiÖn    th   nghiªm  ócnh÷ng  Ên    ­ t  v ®Ò ® îc®Ó     ¹ ChØ   Þ  µy.   ra t   i th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2