intTypePromotion=1

Chỉ thị 12/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Chỉ thị 12/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 12/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Luật doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 12/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  12/1999/CT­T T g   th n g µ y 10  th¸ng 5   m  1999 V Ò  vi Ö c t æ n g  k Õ t  n¨ th ù c hi Ö n  L u Ë t D o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n LuËt  Doanh  nghiÖp  µ  íc ® îc Quèc  éi th«ng  nh n     h  qua  ngµy  th¸ng 4     20    n¨m 1995  µc¬  ë  l   s ph¸p  ýcho  chøc,ho¹t®éng  µ  æi  íiqu¶n  ýdoanh  l  tæ     v® m  l  nghiÖp  µ   íc,®∙  ¹o ®iÒu  Ön  ©ng  nh n   t   ki n cao quyÒn  ù  ñ, tù  Þu  t ch   ch tr¸ch  nhiÖ m   ña  c doanh  nghiÖp  µ  Öu  v hi qu¶  qu¶n  ý cña  µ  íc ®èi  íidoanh  l  nh n   v  nghiÖp  µ   íc.Tuy  nh n   nhiªn,trong  ÷ng    nh n¨m  Çn   y,  m«i  êng  g ®© do  tr kinh  doanh  µ  iÒu  Ön  ¹t®éng  ña  v® ki ho   c doanh  nghiÖp  µ  íccã  Òu  nh n   nhi thay ® æi    nªn  ét  è  m s quy  nh  ña  Ët Doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp  µ  íckh«ng  nh n   cßn  ï hîp víi ph       cuéc  èng.Bªn  ¹nh  ,  ét  è  Ên    íin¶y  s   c ®ã m s v ®Ò m   sinh trong thùc tiÔn cha  îc         ®  ®iÒu  chØnh  trong LuËt    Doanh nghiÖp  µ  íc,g©y  ëng¹icho  ¹t®éng   nh n   tr     ho   cña doanh  nghiÖp  µ  æi  íikhu  ùc  v® m  v doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n § Ó   ã  c thªm  th«ng    ôc  ô  Öc  tinph v vi nghiªn cøu  ¹n    so th¶o  Ët  Lu Doanh   nghiÖp  µ  íc (söa  æi)  nh n   ® theo  nh   íng  æi  íi qu¶n  ý doanh  ®Þ h ® m  l  nghiÖp  nhµ  íccña  n  NghÞ   Õt Héi nghÞ  Çn  4  quy     l thø  Ban  Êp  µnh  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  (khãa  VIII   ¸p  )® øng    Çu    iÓnkinh tÕ,x∙héicña  t  íc;kh ¾c  ôc  ; yªu c ph¸ttr          ®Ê n   ph nh÷ng  ¹n  Õ   µ  ån t¹  ña  Ët hiÖn  µnh; ®ång  êi    êng  ¬n  ÷a  h ch v t   i c Lu   h   th , t¨ng c hn quyÒn  ù chñ, tù chÞu  t     tr¸chnhiÖm   ña    c doanh  nghiÖp  µ  Öu  v hi qu¶  qu¶n  ý l  cña  µ  íc ®èi  íidoanh  nh n   v  nghiÖp  µ  íc,Thñ íng  Ýnh  ñ  nh n   t Ch ph yªu  Çu    c c¸c Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  ñ, thu   ph   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång     ph tr     ¬   qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    tiÕn hµnh  ty91    tæng  Õt,®¸nh    ÷ng  Öc  µm  îcvµ  k  gi¸nh vi l ®   cha  µm  îc,x¸c ®Þnh  â  l®   r nguyªn  ©n;  Õn  Þ   ÷ng  éi dung  Çn  nh ki ngh nh n  c ph¶i  söa  æi,bæ   ®   sung  hoÆc  quy  nh  íitrongLuËtDoanh  ®Þ m       nghiÖp  µ  íc; nh n   trong  ®ã, tËp    trungvµo  ét  è  éidung  ñ  Õu    m sn  ch y sau: 1. Quy  nh  Ò     ®Þ v c¸ch ph©n  ¹  µ    Ý    nh    lo i tiªuch x¸c®Þ v doanh nghiÖp  µ  nh níc ho¹t ®éng      kinh doanh  µ  v doanh  nghiÖp  µ  íc ho¹t ®éng  nh n     c«ng  ch; Ý  quyÒn  µ  Üa  ô  ña    ¹ doanh  v ngh v c c¸clo i   nghiÖp  µ  ícnªu  nh n   trªn. 2. Quy Òn   ¹n  µ  h v tr¸ch nhiÖ m   ña  ñ  ë  ÷u  µ   íc ®èi  íidoanh    c ch s h nh n   v  nghiÖp  µ  íc;viÖc  ©n  Êp  ùc hiÖn  Òn  ñ  ë  ÷u  µ  ícgi÷a c¸c nh n   ph c th   quy ch s h nh n      c¬ quan  idiÖn  ë  ÷u,ñy  Òn  idiÖn  ñ  ë  ÷u  ®¹   s h   quy ®¹   ch s h cho    ¬  c¸cc quan  µ  nh níc;sù  èi hîp  ÷a    ¬    ph   gi c¸c c quan  îc giao  Òn  i diÖn  ë  ÷u  µ  íc; ®  quy ®¹   s h nh n   quyÒn  ¹n  µ  h v tr¸ch nhiÖ m   ña    c c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  thu ChÝnh  ñ  ph qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc,ñy  l    v   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  µ  é   µi vBT  chÝnh, sù  èi hîp  ÷a    ¬    ph   gi c¸c c quan  µy  n trong  Öc  vi qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  nhµ  íc n. 3.M«   ×nh   h Tæng  c«ng  ty. M«   ×nh  h Tæng  c«ng    vµ  ty 91  Tæng  c«ng      Ýnh  Êt li   Õt  ña  ty 90; t ch   ªnk c c¸c ®¬n  Þ  µnh    v th viªn;quan  Ö   ÷a Tæng     h gi   c«ng    µ  ty v doanh nghiÖp  µnh  th viªn;ph©n  Êp    c qu¶n  ýtrong Tæng   l    c«ng    ty;quan  Ö   ÷a Tæng   h gi   c«ng    íi ty v   c¸cc¬    quan  qu¶n  ýnhµ  íc. l  n 4.M«   ×nh  éi ®ång   h H  qu¶n  Þ. tr
  2. 2 Chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖ m   ña  éi ®ång    v  h    c H  qu¶n  Þ, tr   Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c,Gi¸m  c  ®è   ®è doanh  nghiÖp.Quan     h Ö   ÷a Héi ®ång  gi     qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c. ®è Sè  îng  l doanh  nghiÖp  µ  íc ®∙  µnh  Ëp  éi ®ång  nh n   th lH  qu¶n  Þ,sè îng tr   l   thµnh viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  ×nh  ©n,  tr (b qu cao  Êt, thÊp  Êt),c¬  Êu  nh   nh  c thµnh  Çn, tiªuchuÈn  µ  Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång  ph     v ch ®é l vi c H   qu¶n  Þ. tr 5.C¬   Õ     ch qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è     doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n Quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  µ  µis¶n  µ  ícgiao cho  l  s d v v t  nh n     doanh nghiÖp;qu¶n  ýdoanh      Ý  µ  Õt    l  thu,chiph v k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh;     ph©n  èilînhuËn; chÕ     Õ   ph    i   ®é k to¸n,thèng    Õ       kª;ch ®é c«ng  khaib¸o    µi   c¸o t   chÝnh hµng n¨m...®èi víi õng lo¹ h×nh doanh nghiÖp nhµ  níc (doanh     t i nghiÖp  ¹t ®éng  ho   kinh doanh, doanh    nghiÖp  ¹t ®éng  ho   c«ng  ch,  Ý Tæng   c«ng      ty91,Tæng  c«ng    vµ  ty90  doanh  nghiÖp  µnh  th viªn). 6.Qu¶n  ýphÇn  èn  ña  µ  íct¹ c¸cdoanh    l  v c nh n       i nghiÖp  kh¸c. T×nh  ×nh  h huy  ng,  ®é qu¶n  ý vµ  ö  ông  Çn  èn  ãp  õ bªn  µi l  s d ph v g t  ngo   vµo  doanh  nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   qu¶n  ýphÇn  èn  ãp  ña  l  v g c doanh  nghiÖp  µ  nh nícvµo      c¸c doanh nghiÖp kh¸c (sè l ng doanh     î   nghiÖp  µ  ícthu hót vèn  õ nh n       t  bªn  µi,sè  ngo   doanh  nghiÖp  µ  íccã  èn  ãp      nh n   v g ë c¸c doanh  nghiÖp kh¸c,sè    l ng  î doanh  nghiÖp  ã  c 100%   èn  µ  íc do    v nh n   c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc gãp  nh n   vèn  µnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  th l v® k theo  Ët  Lu C«ng    è  ty,s doanh  nghiÖp  µ  íc li   nh n   ªn doanh  íinícngoµi,tû lÖ  ãp  èn,h×nh  v       g v   thøc  ãp  èn,c¬  Õ   g v   ch qu¶n  ýphÇn   l  vèn  µy). n   T×nh  ×nh  h thu  ót  èn  ña  hv c c¸n  é,  b c«ng  ©n   nh viªn (sè  îng    l doanh  nghiÖp  µ  íccã    ót vèn  ña    é  nh n   thu h   c c¸n b c«ng  ©n    ng  a  nh viªnnh ch chuyÓn  thµnh c«ng      Çn, c¬  Õ,  chøc  tycæ ph   ch tæ  qu¶n  ý) l. §¸nh    gi¸ c¸c quy  nh   µ  Öc  ùc  Ön  ®Þ v vi th hi chuyÓn  æi  ë  ÷u      ® sh ë c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc;chøc  nh n   n¨ng,quyÒn  µ  Üa  ô  ña  éi  ng    v ngh v c H ®å qu¶n  trÞ,Tæng     gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c,  ña  êi trùc tiÕp  ®è c ng     qu¶n  ý phÇn  èn  l  v gãp  ña  µ  ícë    c nh n   c¸cdoanh  nghiÖp  kh¸cvµ  ÷ng  ån t¹   íng m ¾ c   Çn      nh t   iv   , c gi¶i quyÕt  ® Æc   Öt lµ vÊn    ( bi     ®Ò mua   ¹   l i chuyÓn  îng  Çn  èn  ãp, qu¶n  ý , nh ph vg  l  phÇn  èn  µ  íct¹ doanh  v nh n     i nghiÖp  µ  íc® îccæ   Çn  ãa). nh n     ph h 7.§¸nh    µ  Õn  Þ  öa  æi,bæ     gi¸v ki ngh s ®   sung    ¬  Õ,  Ýnh  c¸cc ch ch s¸ch kh¸c     cña  µ  íc®èi víi   nh n       doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc. nh n Trong    ×nh  qu¸ tr tæng  Õt  Öc  ùc hiÖn  Ët  k vi th   Lu Doanh  nghiÖp  µ  íc, nh n   yªu  Çu    é   ëng,Thñ  ëng  ¬  c c¸c B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,Héi ®ång     qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    chó    ¸nh    Ýnh  Æc   ïtrong tæ  ty91  ý® gi¸t ® th    chøc,qu¶n  ýdoanh    l  nghiÖp  nhµ  íc do  é,  µnh, ®Þa   ¬ng, Tæng   n   B ng   ph   c«ng    ty qu¶n  ý;sù  Çn  Õtph¶i l  c thi     quy  nh    iÓ m   Æc   ïnµy  ®Þ c¸c® ® th  trong LuËt Doanh      nghiÖp  µ  íc. nh n Thñ íng ChÝnh  ñ    Çu    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  t  ph yªu c c¸cB tr   tr c quan  ngang  é, B  Thñ  ëng  ¬  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè   ùc thuéc  tr   Trung  ng,  éi  ng  ¬ H ®å qu¶n  Þ  tr Tæng   c«ng    cã  ty 91  tr¸ch   nhiÖ m   chøc, chØ   o  ùc  Ön  ètChØ   Þ  µy; b¶o  ¶m   ôc  ch, tæ    ®¹ th hi t   th n   ® m ®Ý   yªu  Çu  µ  öi b¸o  c vg  c¸o tæng  Õt  Ò   é   Õ   ¹ch  µ  Çu   vµ  k v B K ho v§ t V¨n phßng  ChÝnh  ñ  Ë m   Êt vµo  µy  th¸ng6  ph ch nh   ng 15    n¨m  1999.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2