intTypePromotion=1

Chỉ thị 12/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Chỉ thị 12/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 12/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kết quả tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước taị thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 12/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  12/2001/CT­T T g   th n g µ y  23 th¸ng 5 n¨ m  2001 V Ò   Ö c x ö  lý k Õ t q u ¶   vi t æ n g  ki Ó m  kª  µit  s¶ n v µ   x¸c ® Þ n h   ¹igi¸ Þ t µi l    tr  s¶n  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc t¹ith êi ® i Ó m  0 gi ê  n     n g µ y  01 th¸ng 01 n¨ m  2000  Qua  Óm   vµ    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  ña  ki kª  x¸c ®Þ li         c doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   vµo  êi®iÓ m   giê ngµy  th¸ng 01  th   0    01    n¨m  2000  ∙    nh  îcc¸c sè  Öu  ® x¸c ®Þ ®     li c¬ b¶n  Ò   ×nh  ×nh  ö  ông  èn  µ  µis¶n  µ  íct¹  vt h sd v v t  nh n   i doanh nghiÖp,®¸nh    gi¸® îckÕt     qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µ  ícë  õng  a   nh n   t ®Þ ph¬ng  µ    ¹m    µn  èc. V Ò   ¬  v trªnph vito qu   c b¶n  doanh nghiÖp  µ  íc ®∙    nh n   b¶o toµn  µ    iÓn ® îc vèn, sö  ông  µis¶n  µ  v ph¸ttr      d t  v s¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶  ¬n,quy    ña  h  m« c doanh  nghiÖp  ∙  ã  ícph¸ttr Ón. ® c b    i Tuy  nhiªn,qua  Õt    k qu¶  Óm     µ    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  Çn  µy  ki kª v x¸c ®Þ li         ln cho  Êy  th quy    m« doanh  nghiÖp  µ  ícnh×n  nh n   chung cßn  á, tèc ®é     ­ nh     t¨ng tr ëng  Ë m,  è îng doanh  ch sl   nghiÖp  µ  íccã  nh n   møc  èn  Êp,kinh doanh  Ð m   v th     k hiÖu  qu¶  Én  v cßn  Òu,tr×nh ®é   nhi     c«ng  Ö   ¹chËu  ang  µc¶n  ëlín®èi  ngh l   ® l  tr     víikh¶    n¨ng  ¹nh  c tranh vµ    ×nh héinhËp. Nî  ã  ßi,vËt t   µng        qu¸ tr       kh ®     ,h ho¸ ø ®äng  kh«ng  Çn  ïng,kÐ m,  Êt  È m   Êt chê  ö  ýcßn  ín. Öu  cd   m ph ch   x l  l  Hi qu¶    s¶n xuÊtkinh doanh  µ      v søc  ¹nh tranh cña  c    doanh nghiÖp  µ  íccßn  Êp  a ­ nh n   th ch t ¬ng  xøng  íi®iÒu  Ön  µ  î thÕ  ã  îc.Nh÷ng  v  ki v l   i c®   doanh  nghiÖp  Õu  Ð m,  y k thua  çkÐo  µi,m Êt  Õt  èn  l  d  h v kh«ng  cßn kh¶ n¨ng duy  ×vÉn  a  îc xö  ý tr   ch ®   l   døt ®iÓ m.   Nh»m   ¾c  ôc  ÷ng  ån  ¹  kh ph nh t t inªu    µ  ùc  Ön  iÖt®Ó   trªn v th hi tr   NghÞ   quyÕt  ¹ihéi §¶ng  µn  èc  Çn  §    to qu l thø  phÊn  u   IX  ®Ê trong  n¨m  í   ¬    5  t i c b¶n , hoµn  µnh  Öc  ñng  è, s ¾p  Õp,  iÒu  th vi c c  x ® chØnh  ¬  Êu, ® æi  íi vµ  ©ng   cc   m  n cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña    ho   c c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc,Thñ íng Ch Ýnh  ñ  nh n   t  ph chØ   Þ    é,  µnh, ®Þa   ¬ng, c¸c doanh  th c¸c B ng   ph    nghiÖp  µ  íc khÈn  ¬ng   nh n   tr tr Ónkhaithùc hiÖn  ÷ng  i      nh c«ng  Öc  vi sau  y: ®© 1. C¸c    kho¶n chªnh  Öch  õa,thiÕu  µis¶n  µ    Þ tµis¶n  l th   t  v gi¸tr     sau    khi kiÓm     kª,doanh  nghiÖp ph¶i ph©n  Ých  µm  â    t l r nguyªn  ©n    ö  ý theo  nh ®Ó x l   c¸c quy  nh  Ön  µnh, trªnc¬  ë    Ên    ®Þ hi h     s ®ã ch chØnh  c«ng    ¹ch  t¸ch to¸n cña    doanh  nghiÖp,®ång  êithùc hiÖn  iÒu    th     ® chØnh    Õ     sæ k to¸ncho  ïhîp. ph   2. C¸c    kho¶n chªnh  Öch  l t¨ng,gi¶m  ®¸nh    ¹ gi¸trÞ tµis¶n  Ó      do  gi¸l         i (k c¶ tµis¶n  è  nh,  µis¶n u  ng  Ð m,  Êt  È m   Êt)cña    c ®Þ t  l ®é k m ph ch   doanh  nghiÖp  sau    ∙  îc c¸c c¬  khi ® ®     quan  chøc  n¨ng  Èm   nh,  th ®Þ cho  Ðp  iÒu  ph ® chØnh  t¨ng,gi¶m  èn ¬ng    vt øng theo  è  ¸nh    ¹   é  µichÝnh  ñ  ×cïng víi   s® gi¸l iB T   . ch tr      c¸c c¬ quan  ã  ªnquan  Èm   nh   è  Öu  ña    c li   th ®Þ s li c c¸c Tæng   c«ng    vµ    ty 91  c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc thuéc  é,  µnh. Uû   nh n   B ng   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖm   Èm   nh   è  Öu  ña      th ®Þ s li c c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícthuéc ®Þa  ¬ng  nh n     ph qu¶n  ý. l 
  2. 2 Bé   µi chÝnh  ñ  ×,phèihîp víic¸c c¬  T  ch tr           quan  ã  ªnquan  Èm  nh   c li   th ®Þ l¹ gi¸trÞ tµis¶n  ña  ÷ng       i c nh doanh nghiÖp  îc®Ç u    ®  tb»ng  èn  v vay,tõ nguån     ODA   ng  îctiÕp nhËn  nh ®     b»ng  µis¶n,m¸y  ãc  ÕtbÞ  ña  ícngoµivíi   t    m thi   c n      gi¸ cao,cã    chªnh  Öch  ínso  íi Æt   l l  v  m b»ng    Ön  gi¸hi nay    ö  ýtheo  ng    ®Ó x l   ®ó quy ®Þnh;  êng  îp vîtthÈm  Òn  é   µi chÝnh  c¸o vµ    Êt víiThñ  ­ tr h   quy BT  b¸o    ®Ò xu     t íng Ch Ýnh  ñ  Ön    ph bi ph¸p xö  ýcô  Ó.   l   th 3.§ Ó   ©ng   n cao  Öu  hi qu¶  ö  ông  èn,c¸cdoanh  sd v   nghiÖp  ph¶it×m  Ön    bi ph¸p  Ých  ùc    ã  Ó  a  µo  ö  ông  t c ®Ó c th ® v s d hoÆc   b¸n  è  µis¶n, vËt t hiÖn  s t       ®ang    ng,  Ë m   ©n  ø ®ä ch lu chuyÓn.  èi víinh÷ng  µis¶n, vËt   kÐ m,  Êt  §   t    t m phÈ m   Êt,kü  Ëtl¹chËu  ån  ng  Òu  ch   thu     t ®ä nhi n¨m,  ng nh kh«ng  Ó  ö  ông  th s d ® îcn÷a  ×    th doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   thanh  ý,nhng  l  ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c nguyªn  ¾c  t qu¶n  ý tµichÝnh, b¶o  Ö   l      v m«i  êng, kh«ng    Êt tho¸t    tr   ®Ó th   .C¸c kho¶n  chªnh  Öch  thanh  ýtµis¶n  ¹ch  l do  l    h to¸n vµo  nhËp    thu  doanh  nghiÖp  theo  Õ     Ön  µnh. Trêng  îp doanh  ch ®é hi h   h  nghiÖp  thanh  ýtµis¶n  µ   Þ   ç, l    m b l  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ù bï ®¾ p   ×  é   µi chÝnh  t    th B T   xem   Ðt    ¹ch    x ®Ó h to¸n gi¶m  vèn.Bé   µi chÝnh  íng dÉn  µ  Óm     Öc  ùc hiÖn    T  h  v ki travi th   thanh  ýtµis¶n,vËt l       t cña    doanh  nghiÖp b¶o  ¶m   õa  ® v th¸o gì khã     kh¨n  cho  doanh  nghiÖp, võa    qu¶n  ý® îc,tr¸nhthÊttho¸t èn,tµis¶n  µ  íc. l        v    nh n 4.C¸c    kho¶n  c«ng  îtån ®äng, nîkhã  ßi  n       ®: a)  èivíic¸c kho¶n  î ph¶ithu  ng  §     n    nh kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  håi,doanh  thu    nghiÖp  µ  íc ph¶ilËp  å  ¬, x¸c ®Þnh  è  Öu vµ  nh n     hs    s li   nguyªn  ©n  ån  ng  nh t ®ä ®Ó   ö  ýhoÆc   ×nh c¬  x l  tr   quan  ã  Èm  Òn  ö  ýtheo nguyªn t¾c  c th quy x l       sau  : +  ÷ng  Nh kho¶n  î tån ®äng  ã  ßi  µ do  çi ña    ©n, tæ  n    kh ® l   l   c c¸ nh   chøc  ×  th x¸c ®Þnh  â tr¸chnhiÖ m   ña    ©n, tæ    r    c c¸ nh   chøc    ö  ýtheo  ®Ó x l   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   +  ÷ng  Nh kho¶n  î,tån  ng  ã  ßi  n  ®ä kh ® kh«ng  éc  çicña    ©n,    thu l   c¸ nh tæ chøc  ×  íc h Õt  th tr   doanh  nghiÖp ph¶i tù bï ®¾ p       b»ng  ån  ü  ù  ngu qu d phßng  cña    c¸c kho¶n  ph¶ithu khã  ßi;tr ng  îp nguån  ña  ü  µy     ®  ê h   c qu n kh«ng      ®ñ ®Ó bï ®¾ p   × phÇn    th   cßn  Õu  îch¹ch    µo    Ý  thi ®   to¸nv chiph hoÆc     Ëp thu nh doanh  nghiÖp. §èivíinh÷ng       doanh nghiÖp  Þ   çm µ   b l   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ù bï ®¾ p   t    th× tuú theo  Ýnh  Êt vµ     t ch   møc    ña  õng  êng  îp cô  Ó    ®é c t tr h   th ®Ó xem   Ðt,xö  x  lývÒ   µichÝnh    t  cho doanh nghiÖp.Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  ¹ch    µ    T  h  vi h to¸nv xö  ý tµi chÝnh  l    cho doanh  nghiÖp  theo  Èm   th quyÒn,  êng  îp  ît thÈm   tr h v  quyÒn  × tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. th     t  ph quy   b) §èivíic¸c kho¶n  î ph¶itr¶ng©n         n     s¸ch nhng    doanh  nghiÖp  ∙  Õm   ® chi dông    u  ,®Õ n   ®Ó ®Ç t  nay  Én  v kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng thanh to¸n,qua  Óm    ∙    ki kª ® x¸c ®Þnh  îc doanh    ®  nghiÖp  ùc  ã  th c c«ng  ×nh  ô  Ó, giao  é   µi chÝnh  tr c th   BT  xem   Ðt  õng  êng  îp    ö  ývµ  xt tr h ®Ó x l   t¨ng vèn    cho doanh  nghiÖp; ®ång  êi   th   yªu cÇu    doanh  nghiÖp  Óm  iÓ m,  ótkinhnghiÖm  ki ® r    nghiªm  ócsaiph¹m  µy. t   n c)§èivíi         kho¶n  îtån ®äng  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i,thùc hiÖn  c¸c n    c c¸cNg h th m    theo Quy Õt  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò       ö  ýnî tån ®äng  ña    ©n   ®Þ c Ch ph v ®Ò ¸n x l       c c¸c Ng hµng. d) Bé   µi chÝnh  ñ  ×cïng víiNg ©n   µng  µ   ícViÖt Nam,    é,   T  ch tr      h Nh n     c¸c B   ngµnh  ªnquan  Õp tôc híng dÉn  Öc  ö  ýnî tån ®äng  µ  ¬  Êu  ¹ nî ®èi li   ti       vi x l       v c c l     i
  3. 3 víidoanh    nghiÖp  µ  íc nh»m   µnh  ¹nh  ãa  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña    nh n   l m ht h t  c c¸c doanh  nghiÖp, t¹o ®iÒu  Ön  óc  y   Õn  ×nh  ¾p   Õp     ki th ®È ti tr s x doanh  nghiÖp  theo  íng  h doanh  nghiÖp  ù  Þu  t ch tr¸ch nhiÖ m   Ò     v c¸c  kho¶n  î  ña  × nh.  nc m Giao  é  µichÝnh  BT  nghiªncøu  ©y  ùng      µnh  Ëp C«ng      xd ®Ò ¸n th l  tymua  nî b¸n    vµ  µis¶n, vËt t thanh  ýcña  t       l  doanh nghiÖp, tr×nh  Ýnh  ñ    Ch ph trong quý      IV n¨m 2001. 5. Bé   µi chÝnh  ñ  ×,phèihîp víic¸c Bé,  µnh  ªnquan  ©y  ùng    T  ch tr          ng li   xd vµ  µn  Ön  ¬  Õ   ho thi c ch huy  ng  èn  ®é v cho  doanh  nghiÖp theo  íng  ¹o®iÒu  h t  kiÖn khuyÕn  Ých, hç  îdoanh  kh   tr  nghiÖp  ù bæ   t  sung  èn  õ c¸c nguån  îp  v t    h ph¸p ®Ó   u    æi  íic«ng  Ö     ®Ç t® m  ngh s¶n  Êt,® Æc   Ötlµnh÷ng  µnh  xu   bi     ng c«ng  nghiÖp  Õ   Õn,sö  ông  Òu    ng  µ  ch bi   d nhi lao®é v s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu. xu   xu   6. C¸c  é,  µnh  Õp  ôc kiÖn  µn,s ¾p  Õp,  æi  íidoanh    B ng ti t   to   x ® m  nghiÖp,   c¸c doanh    nghiÖp  µ  íc chñ  ng  o  ¹oc¸n  é, nhÊt lµ ®éi  ò  bé  nh n   ®é ®µ t   b      ng c¸n  l∙nh®¹o    b¶o  ¶m   ©ng  ® n cao  n¨ng  ùc,tr×nh ®é   l    qu¶n  ý®¸p  l  øng  cÇu    yªu  ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, n©ng  cao hiÖu qu¶ vµ  søc c¹nh tranh cña doanh  nghiÖp. 7.Trªn c¬  ë  Õt      s k qu¶  tæng  Óm    µis¶n  µ    nh  ¹gi¸trÞtµis¶n  ki kª t   v x¸c®Þ l        i doanh  nghiÖp  µ  íct¹ thêi®iÓ m   giê ngµy  th¸ng 01  nh n   i    0    01    n¨m  2000.Bé  µi   T  chÝnh  chøc  tæ  c«ng  è  Õt  b k qu¶  Óm   vµ u  ÷sè  Öu kiÓm   ®Ó   ki kª  l tr   li   kª  khai   th¸cphôc  ô    v cho  c«ng    t¸cnghiªncøu  µ    v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  ña  µ  íc; c nh n   Bé   µi chÝnh  ñ  ×cïng  íiTæng   ôc  èng    èihîp víic¸c Bé,  µnh  T  ch tr   v  c Th kª ph         ng li   ªnquan  íng dÉn  µ  h  v ban  µnh  Ö   èng  c¸o kiÓm    ¬ng  ×nh phÇn  h h th b¸o    kª,ch tr   mÒ m   øng  ông    äc      d tinh ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc thùc  Ön  Ëp  Ët nh n   hi c nh   th«ng    µ  c¸o kÕt  tinv b¸o    qu¶  Óm     êi®iÓ m   giê ngµy  th¸ng 01  µng  ki kª th   0    01   h n¨m  trong c¸cn¨m  Õp theo.    ti   8. Bé   µi chÝnh    T  tæng  îp,b¸o  h  c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  Õt  Th t Ch ph k qu¶  ùc th   hiÖn  éidung  ña  n  c ChØ   Þ  µy. th n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng,Héi ®ång  ¬   qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    cã  ty91  tr¸chnhiÖ m     µnh    thih ChØ   thÞ  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2