Chỉ thị 12/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
3
download

Chỉ thị 12/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 12/2004/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 12/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2004 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG TH C HI N CÔNG TÁC B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2004 Sau hơn m t năm th c hi n các Ch th , Ngh quy t c a ng và Nhà nư c v b o m tr t t an toàn giao thông, các B , ngành ch c năng, M t tr n T qu c, các oàn th nhân dân, c p y ng và chính quy n các c p ã t p trung ch o kiên quy t và ng b các gi i pháp, c bi t là s n l c r t l n c a l c lư ng Công an nhân dân và ngành Giao thông v n t i, nên bư c u ã ki m ch ư c t l tăng tai n n giao thông, gi m áng k n n ùn t c giao thông. So v i năm 2002, trong khi h t ng giao thông v n t i chưa ư c c i thi n nhi u, phương ti n tham gia giao thông v n ti p t c tăng cao, s v tai n n giao thông năm 2003 ã gi m ư c 7.762 v (gi m 27,2%), gi m 1.046 ngư i ch t (gi m 8,1%) và 11.084 ngư i b thương (gi m 34,8%); t i Hà N i và thành ph H Chí Minh ã gi m áng k s i m thư ng x y ra ùn t c; c bi t, trong th i gian Sea Games 22 ã không x y ra ùn t c giao thông các nơi có các ho t ng thi u. Tuy nhiên, k t qu t ư c còn chưa v ng ch c và chưa ng u, tình hình tr t t an toàn giao thông v n di n bi n ph c t p, s ngư i ch t và b thương vì tai n n giao thông còn l n, tai n n giao thông v n ang là v n xã h i r t b c xúc. Trong tháng 02 năm 2004, tai n n giao thông 34 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tăng c v s v , s ngư i ch t và b thương, trong ó có nhi u v tai n n giao thông c bi t nghiêm tr ng. Quán tri t và ch p hành nghiêm túc các Ngh quy t, Ch th c a ng, Nhà nư c v công tác b o m tr t t an toàn giao thông, phát huy k t qu bư c u ã t ư c, trong năm 2004 ph i ph n u th c hi n cho ư c m c tiêu: ti p t c làm gi m tai n n giao thông c v s v , s ngư i ch t và b thương so v i năm 2003, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban An toàn giao thông Qu c gia ti p thu các ý ki n t i h i ngh sơ k t 1 năm th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP c a Chính ph , ư c t ch c t i Thành ph H Chí Minh ngày 08 tháng 3 năm 2004, hoàn ch nh Báo cáo công tác tr t t an toàn giao thông năm 2003, g i n các cơ quan liên quan và t t c các a phương trong tháng 4 năm 2004. Trên cơ s Báo cáo này, các B , ngành liên quan và a phương, nh t là các a phương th i gian qua không gi m ư c t l tai n n giao thông trên a bàn, báo cáo c p u ng và t ch c sơ k t ánh giá, ki m i m 1 năm th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph ngành, a phương mình; trong ó lưu ý không l i cho các nguyên nhân khách quan mà c n t p trung làm rõ trách nhi m ch quan trong vi c ch o và th c hi n
  2. các gi i pháp an toàn giao thông trong năm 2003; ng th i t p trung bàn th c hi n ng b c th 12 gi i pháp nêu trong Báo cáo c a y ban An toàn giao thông Qu c gia trong năm 2004, ph i xem ây là m t nhi m v chính tr tr ng tâm, thư ng xuyên c a các c p y ng, chính quy n các c p, c a ngành Công an và Giao thông v n t i. 2. Yêu c u các c p, các ngành: Thư ng xuyên làm t t công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t nâng cao ý th c ch p hành các quy nh pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a m i t ng l p nhân dân; coi ây là bi n pháp cơ b n, lâu dài làm gi m tai n n giao thông, ùn t c giao thông và xây d ng n p s ng văn minh. ngh M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c các oàn viên, h i viên và nhân dân trên t ng a bàn dân cư; Ny m nh cu c v n ng phong trào "Toàn dân tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông" v i nhi u hình th c phong phú, thi t th c. B Văn hóa thông tin ch trì ph i h p v i ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam ch o các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương t ch c thư ng xuyên chuyên m c tuyên truy n ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, bi u dương ngư i t t, vi c t t, ph bi n nh ng kinh nghi m, cách làm hay, phê phán nh ng hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông, t o dư lu n xã h i ng thu n v i các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông, c bi t là các bi n pháp kiên quy t c a các l c lư ng th c thi pháp lu t; vi c tuyên truy n ph i khách quan và t t c vì m c tiêu làm gi m tai n n giao thông, vì an toàn c a m i ngư i và l i ích c a xã h i, tránh nh ng thông tin m t chi u, không có l i, gây phân tâm và khó khăn tr ng i trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông. B Giáo d c và ào t o ch trì xây d ng chương trình giáo d c pháp lu t v giao thông, ý th c ch p hành pháp lu t phù h p v i t ng c p h c; hư ng d n các trư ng t ch c và v n ng sinh viên, h c sinh s d ng phương ti n giao thông công c ng; h n ch phương ti n xe máy cá nhân và không h c sinh chưa tu i i h c b ng xe máy. 3. Theo ch c năng nhi m v ư c giao, B Giao thông v n t i và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương hoàn thi n quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông và phát tri n v n t i công c ng trên a bàn lãnh th , Ny nhanh vi c th c hi n k ho ch u tư h th ng k t c u h t ng giao thông, tri n khai u tư trư c các công trình nh m xoá nh ng " i m en" v tai n n giao thông và ùn t c giao thông; có bi n pháp nhanh chóng kh c ph c các giao c t ng m c; phát tri n m ng ư ng b cao t c trên các tuy n có m t giao thông cao, ch o khNn trương xây d ng h th ng giao thông bánh s t ô th trên cao và i ng m t i Hà N i và thành ph H Chí Minh phù h p v i quy ho ch ư c duy t. B Tài chính s m trình Chính ph chính sách phát tri n u tư cho phương ti n giao thông công c ng phù h p, có tr ng i m i v i các vùng, a phương. 4. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trong các lĩnh v c: a) Giao B Giao thông v n t i ph i h p v i B Công an:
  3. - Trong tháng 4 năm 2004 trình Chính ph xem xét b sung, s a i Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b , th ng nh t th c hi n trong c nư c các bi n pháp kiên quy t ư c nhi u a phương áp d ng th i gian qua có k t qu t t, như t m gi phương ti n vi ph m có th i h n, ánh d u s l n vi ph m trên Gi y phép lái xe, t ch thu xe và bán phát mãi ưa vào công qu khi có hành vi ua xe trái phép... - Có bi n pháp kiên quy t, c th ch n ch nh công tác ào t o lái xe, vi c sát h ch c p gi y phép, nâng c p b ng lái xe, nh t là i v i b ng lái xe khách, xe t i n ng, taxi; có bi n pháp c th ngăn ng a, phát hi n, x lý nghiêm kh c ph c b ng ư c t n n lái xe nghi n ma tuý, nghi n rư u bia. - Tăng cư ng công tác ki m nh k thu t an toàn phương ti n, có l trình phù h p h n ch ti n t i lo i b xe công nông, xe lôi... kiên quy t không xe quá h n, xe không tiêu chuNn an toàn lưu hành trên ư ng. - i u ch nh phù h p h th ng bi n báo t c , nh t là các tuy n qu c l , b o m an toàn và giao thông bình thư ng. b) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i t p trung ch o th c hi n t t công tác qu n lý hành lang an toàn giao thông ư ng b . Ch n ch nh công tác qu n lý v n t i hành khách, có bi n pháp kiên quy t xoá b t n n "cơm tù", n n cư ng o t tài s n hành khách, "n n xe dù, b n cóc", tranh giành khách và các t n n khác t i b n xe; có bi n pháp c th phòng tránh tai n n ò ngang, ò d c trên sông và ư ng ngang ư ng s t. 5. Tăng cư ng l c lư ng tu n tra, ki m soát và x lý vi ph m: ây là bi n pháp quan tr ng hàng u, h u hi u nh t trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông giai o n hi n nay. B Công an ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, các cơ quan có liên quan và U ban nhân dân các a phương tăng cư ng l c lư ng C nh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Thanh niên xung kích tăng cư ng tu n tra ki m soát, x lý k p th i, kiên quy t các vi ph m trên các tuy n ư ng có t l tai n n giao thông cao, nh t là các qu c l , c bi t là Qu c l 1, Qu c l 5, Qu c l 51... Ph i b o m thư ng xuyên có l c lư ng tu n tra ki m soát, nh t là vào nh ng th i i m, nh ng o n ư ng thư ng x y tai n n. Phát hi n và x lý th t nghiêm nh ng l i là nguyên nhân tr c ti p d n n tai n n giao thông, như phóng nhanh vư t Nu, l ng lách, i u khi n phương ti n không có gi y phép lái xe ho c lái xe trong tình tr ng say bia rư u, lái xe nghi n ma tuý, ph i t p trung ch o ngăn ch n không x y ra các hành vi ua xe trái phép Trong khi ch s a i Ngh nh s 15/2003/N -CP c a Chính ph , cho phép th c hi n vi c t m gi phương ti n vi ph m theo hư ng d n c a B Công an. Vi c b m l b ng lái khi lái xe có vi ph m, B Công an ph i h p v i B Giao thông v n t i x lý b o m ch t ch , hi u qu không x y ra tiêu c c. gi m thi u thương vong cho ngư i tham gia giao thông do ch n thương s não, m i a phương ch n m t s i m thích h p trên m t s qu c l ch o ki m tra vi c th c hi n quy nh i mũ b o hi m.
  4. i v i các v tai n n giao thông nghiêm tr ng y u t c u thành t i ph m ph i ưa ra truy t trư c pháp lu t. 6. y ban An toàn giao thông Qu c gia phân công các thành viên thư ng xuyên ki m tra, ôn c các B , ngành, Ch t ch y ban nhân dân các a phương th c hi n các Ch th , Ngh quy t c a ng và Nhà nư c v công tác b o m tr t t an toàn giao thông và hàng quý t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n. Yêu c u B trư ng B Công an, B trư ng B Giao thông v n t i, Ch t ch y ban An toàn giao thông Qu c gia và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th c hi n Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản