Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  13/2000/CT­N H N N 1 4  n g µ y 19  n th¸ng 12 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c t¨ng c ê n g  ch Ê t lî ng  V v µ  an  to µ n t Ý n d ô n g   trong  o ¹t ® é n g   ñ a c¸c h c t æ   h øc   Ý n  ô n g c t d Trong  th¸ng ®Ç u   11    n¨m 2000, d  î cho    n  vay  ña    chøc  Ýn  ông  c c¸c tæ  td t¨ng 21,44%   víid  î cuèi n¨m    so    n     1999  ∙  óc  y  ® th ®È t¨ng tr ng    ë kinh  Õ. Tuy  t  nhiªn, trong ho¹t®éng  ña  ét  è  chøc  Ýn  ông  ang     c m s tæ  td ® næi    ÷ng  Êu   lªnnh d hiÖu  kh«ng  µnh m¹nh  ã  Ó  a  n   ÷ng  ñiro tiÒm  µng  l  c th ® ®Õ nh r   t trong thêigian     tính:h¹ thÊp  iÒu  Ön  Ýn  ông;u  ∙il∙suÊt..      i ® ki t d   ®    i . Nh»m   y   ¹nh  µ  ©ng  ®È m vn cao  Êt îng  Ýn  ông, t¹o m«i  êng  ¹nh  ch l t d    tr c tranh lµnh m¹nh,ho¹t®éng  toµn  µ  Öu         an  v hi qu¶,Thèng  c  ©n  µng  µ     ®è Ng h Nh nícyªu  Çu    ô, Côc  éc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam;  ñ   Þch  éi   c c¸c V   thu   h Nh n     Ch t H ®ång  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông;Gi¸m  c   ®è c¸c tæ  td   ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ícc¸ctØnh,thµnh  è  ùc hiÖn  ét  è  éidung    Ng h Nh n       ph th   m sn  sau: I. è i v íi  §  c¸c t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g: 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  Çn  ¹ora m«i  êng  ¹t®éng    tæ  td c t   tr ho   kinh doanh  èt,   t  chÊp  µnh  µ  ùc hiÖn  h v th   nghiªm  óc viÖc  îp t¸cvµ  ¹nh  t  h   c tranh theo    quy  nh   ®Þ t¹  Òu  LuËt      i§i 16  c¸c Tæ chøc  Ýn  ông. Nghiªm  Ê m     µnh    ¹nh  td   c c¸c h vic tranh  bÊt hîp ph¸p sau  y  ÷a c¸ctæ       ®© gi     chøc  Ýn  ông: td 1.1.KhuyÕn  ¹ibÊt hîp ph¸p;   m      1.2.Th«ng      ù  Ët(d i äi  ×nh    tinsais th   í  mh thøc),g©y    tæn  ¹ilîÝch  i víi h   i ®è     tæ  chøc  Ýn  ông  td kh¸cvµ    kh¸ch hµng;   1.3.Thùc  Ön  µnh    u   ¬,lòng ®o¹n  Þ  êng  Òn tÖ,vµng,ngo¹i   hi h vi®Ç c     th tr ti         tÖ. 1.4.Cã     µnh    ¹nh tranhbÊt hîp ph¸p kh¸c.   c¸ch vic         2. Khi tr Ón khai thùc  Ön  ¬  Õ     Êt theo     i     hi c ch l∙ su   i quy  nh  ña  èng  ®Þ c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc,c¸ctæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông  Çn u  : td c lý 2.1.Quy  nh    Êt cho    ®Þ l∙su   i vay  µ  v huy  ng  ña  õng  chøc  Ýn  ông  ®é c t tæ  td ® îcx¸c®Þnh     trong m èi ¬ng    t quan  íi   Õu  è vÒ         ëng  v  y c¸c t   gi¸c¶,t¨ngtr kinh tÕ,    thÞ  êng  tr søc    ô  èn, kh¶  tiªuth v   n¨ng  µichÝnh  ña  õng  chøc  Ýn  ông... t  ct tæ  td   vµ  ©n  ñ quy  nh    Êtcña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. tu th   ®Þ l∙su   i Th ®è Ng h Nh n 2.2.Tõng  chøc  Ýn  ông  Çn    tæ  td c xem   Ðt  µ  ã  ¬  Õ   ç  îc¸c chi x v c c ch h tr      nh¸nh  ¹t®éng  ho   gÆp   Òu  ã  nhi kh kh¨n,nhÊt lµvÒ   µichÝnh    ¹okh¶       t  ®Ó t   n¨ng  thùc  Ön  Ýnh  hi ch s¸ch  i Êt  ï  îp  ¹  a   µn  µ  l∙ su ph h t i®Þ b   v trong  Ö   èng  ña  h th c m × nh. 3.Trªnc¬  ë  ¬  Õ,  Ýnh      s c ch ch s¸ch tÝn  ông  Ön  µnh,tõng tæ   d hi h     chøc  Ýn  t dông  µ so¸tl¹ toµn  é  r      i b quy  ×nh vµ  ñ tôctÝn  ông,xem   Ðt huû  á  ÷ng  tr   th     d   x  b nh thñ  ôc kh«ng  Çn  Õtvµ  t  c thi   ph¶i c«ng  è    b c«ng  khai thñ  ôc,®iÒu  Ön      t  ki vay vèn    ®Ó kh¸ch hµng  îcbiÕtvµ  ùc hiÖn.   ®    th  
  2. 2 4. C¸c  chøc  Ýn  ông  Çn  ã  Ön    tæ  td c c bi ph¸p    êng  t¨ngc huy  ng  èn    ®é v ®Ó m ë   éng  Ýn  ông    r td trªnnguyªn t¾c    cho vay ph¶ixuÊt ph¸ttõ c¸c dù    ¬ng            ¸n,ph ¸n s¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu    xu     c hi qu¶,®¶m     b¶o kh¶ n¨ng    åivèn  thu h   theo  Quy  chÕ  cho  vay  µ  v quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông. ® ti   c c¸ctæ  td 5. C¸c  chøc  Ýn  ông  Çn  ã  ¬ng    tæ  td c c ph thøc phôc  ô    v kh¸ch hµng  èt®Ó     t  th¾t chÆt  èi  m quan  Ö   Ýn  ông  íikh¸ch  µng    a   µn, gióp  htd v  h trªn®Þ b   kh¸ch   hµng  ÕtkiÖm     Ý   µ  Ën  î h¬n  ti   chi ph v thu l   i trong  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt vµ  xu   kinh   doanh; ®ång  êit«n  äng sù  ùa chän  ña    th   tr   l   c kh¸ch  µng  h trong quan  Ö   Ýn    ht dông  íi   chøc  Ýn  ông. v   tæ  c¸c td II. è i v íi  §  c¸c ® ¬ n  v Þ  thu é c n g © n  h µ n g  n h µ  n í c 1.C¸c  ô, Côc  éc Ng ©n  µng  µ   íc:   V  thu   h Nh n C¸c  ô, Côc  V  trong ph¹m      vichøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  ×nh  ö  ýkÞp  êi   vc m x l  th   nh÷ng  íng  ¾ c,    Þ  ña    chøc  Ýn  ông  µ    n  Þ  ã  ªn v m ®Ò ngh c c¸c tæ  td v c¸c ®¬ v c li   quan, t¹om«i  êng  Ën  î trong ho¹t®éng  Ýn  ông, ®¶m      tr thu l   i    td   b¶o  ã  ù  c s qu¶n  lýchÆt  Ïcña  ©n  µng  µ   íc.   ch   Ng h Nh n 2.C¸c      chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. Ng h Nh n     ph 2.1.Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  êng  Ng h Nh n     ph th xuyªn theo  âivµ  èihîp víic¸c tæ    d   ph         chøc  Ýn  ông    a   µn    ã    td trªn®Þ b ®Ó c c¸c biÖn ph¸p  ô  Ó, n©ng  c th   cao  Ýnh  ù chñ  t t  trong ho¹t®éng     kinh doanh  ña      c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v ng¨n chÆn   ù  ¹nh  sc tranh kh«ng  µnh  ¹nh  ÷a c¸c tæ    l m gi     chøc  Ýn  ông. td 2.2.KhuyÕn  Ých  ¹nh tranh gi÷a c¸ctæ    kh c        chøc  Ýn  ông  Ò   td v phong  c¸ch  phôc  ô,c¶itiÕn lÒ  èilµm  Öc,chÊp  µnh  ètnh÷ng  v      l  vi   h t  tho¶  Ën  thu trong ho¹t    ®éng  kinh doanh  ña    chøc  Ýn  ông    a  µn,kh«ng  µm  iÖttiªu   c c¸ctæ  td trªn®Þ b   l tr     vµ suy  Õu  ng  ùckinh doanh  ña  y ®é l     c nhau  µ  v kh«ng  ©y  g tæn  ¹ikinh tÕ    h    cho c¸ckh¸ch hµng      vay  èn. v 2.3.Thùc  Ön  Öc  Óm       hi vi ki tra,gi¸m    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ¬  Õ     s¸tt h th   c ch cho vay  µ  ¬  Õ   v c ch b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña  chøc  Ýn  ông, theo  âi chÆt  Ï c tæ  td   d  ch   t×nh  ×nh  ùc hiÖn    Êt theo  h th   l∙su   i quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ®Þ c Th ®è Ng h Nh nícvµ      c¸c tho¶  Ën  Ò     Êt gi÷a c¸c tæ  thu v l∙ su   i     chøc  Ýn  ông  td hoÆc     chinh¸nh  tæ chøc  Ýn  ông. td 2.4.§Þnh  ú  µng    kh th¸ng (hoÆc  t  Êt theo  cÇu  ña  èng  c)   ®é xu   yªu  c Th ®è   tæng  îp b¸o c¸o ®Çy    µ  Þp  êidiÔn  Õn  Ên    µy  ña    chøc  h      ®ñ v k th   bi v ®Ò n c c¸ctæ  tÝn  ông    a  µn  Ò   ô  Ýn  ông  ©n  µng  µ   íc. d trªn®Þ b v V t d Ng h Nh n Trªn ®©y   µ m ét  è  éidung    l  sn  chØ  o  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ®¹ c Th ®è Ng h Nh nícvÒ   Öc    êng  Êt l ng vµ  toµn  Ýn  ông    vi t¨ngc ch  î   an  td trong ho¹t®éng  ña       c c¸c tæ chøc  Ýn  ông. Chñ   Þch  éi ®ång  td   t H  qu¶n  Þ;Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è   c¸c Tæ     chøc  Ýn  ông; Gi¸m  c    td   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, Ng h Nh n       thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    n  Þ  ã  ªnquan  Þu  ph tr     ¬ v c¸c®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn    nghiªm  ócChØ   Þ  µy. t  th n Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi ph¸t sinh  íng  ¾ c,    v m c¸c  n   Þ   ®¬ v b¸o    c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   ícxem  Ðt gi¶i ®è Ng h Nh n   x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản