intTypePromotion=1

Chỉ thị 13/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
123
lượt xem
7
download

Chỉ thị 13/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 13/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 13/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA chØ thÞ cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 13/2002/CT-TTg ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2002 VÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ Thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ cña Uû ban Thêng vô Quèc héi, ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2002, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§- CP quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ. ViÖc triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh vµ NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ phÝ vµ lÖ phÝ cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc gãp phÇn lËp l¹i trËt tù, kû c¬ng vÒ qu¶n lý thu phÝ, lÖ phÝ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®ßi hái ph¶i thay ®æi, c¶i tiÕn mét sè thñ tôc, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c ho¹t ®éng cã thu phÝ, lÖ phÝ ®îc thuËn tiÖn, th«ng suèt, ®Æc biÖt lµ phÝ sö dông cÇu, ®êng bé, ®ß, phµ. §Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP, Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ: 1. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn ngay viÖc rµ so¸t l¹i c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ ®ang thu t¹i ngµnh, ®Þa ph¬ng m×nh, ®èi chiÕu víi Danh môc chi tiÕt phÝ, lÖ phÝ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ®Ó ph©n lo¹i xö lý nh sau: - Lo¹i phÝ, lÖ phÝ nµo kh«ng cã tªn trong Danh môc chi tiÕt phÝ, lÖ phÝ th× kh«ng ®îc phÐp thu. C¬ quan, ®¬n vÞ nµo ban hµnh lo¹i phÝ, lÖ phÝ nµy ph¶i ra ngay v¨n b¶n quy ®Þnh b·i bá. Tæ chøc, c¸ nh©n ®ang thùc hiÖn thu c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ nµy ph¶i chÊm døt ngay viÖc thu vµ thùc hiÖn kª khai quyÕt to¸n toµn bé sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®· thu ®îc víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý ®Ó nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; - Lo¹i phÝ, lÖ phÝ nµo míi cã tªn trong Danh môc chi tiÕt phÝ, lÖ phÝ nhng cha cã v¨n b¶n híng dÉn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn th× cha ®îc phÐp thu; - Lo¹i phÝ, lÖ phÝ nµo cã tªn trong Danh môc chi tiÕt phÝ, lÖ phÝ, ®· cã v¨n b¶n híng dÉn cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn th× tiÕp tôc thùc hiÖn cho ®Õn khi cã v¨n b¶n híng dÉn míi. Bé Tµi chÝnh cã kÕ ho¹ch cô thÓ cïng víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng rµ so¸t c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ ®ang ¸p dông vÒ møc thu, tû lÖ ®Ó l¹i, chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông; x¸c ®Þnh râ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc vµ phÝ kh«ng thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. 2. ViÖc miÔn, gi¶m phÝ, lÖ phÝ chØ ®îc thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng trêng hîp ®· quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP. ë nh÷ng n¬i cha gi¶i quyÕt ®îc ïn t¾c giao th«ng th× t¹m thêi cha thu phÝ sö dông cÇu, ®êng bé ®èi víi xe m« t« hai b¸nh, xe m« t« ba b¸nh, xe hai b¸nh g¾n m¸y, xe ba b¸nh g¾n m¸y. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ c¸c lo¹i vÐ sö dông cÇu, ®êng bé, ®ß, phµ vµ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, t¹o thuËn lîi, gãp phÇn ®¶m b¶o giao th«ng th«ng suèt, nhÊt lµ ®èi víi ho¹t ®éng
  2. 2 an ninh, quèc phßng, ho¹t ®éng c«ng vô; phèi hîp víi Bé Giao th«ng vËn t¶i h- íng dÉn cô thÓ nh÷ng n¬i t¹m thêi cha thu phÝ sö dông cÇu, ®êng bé ®èi víi xe m« t« hai b¸nh, xe m« t« ba b¸nh, xe hai b¸nh g¾n m¸y, xe ba b¸nh g¾n m¸y. Giao Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ thêi h¹n b·i bá viÖc cÊp thÎ miÔn phÝ vµ thêi gian hÕt hiÖu lùc cña nh÷ng thÎ miÔn phÝ ®· cÊp. Tríc m¾t, trong khi chê ban hµnh ®ång bé v¨n b¶n híng dÉn, viÖc miÔn, gi¶m phÝ sö dông cÇu, ®êng bé, ®ß, phµ vÉn thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i t¨ng cêng phèi hîp, tÝch cùc s¾p xÕp l¹i quy tr×nh thñ tôc b¸n vÐ, kiÓm so¸t thu phÝ, lÖ phÝ ®Ó ng¨n chÆn tiªu cùc, b¶o ®¶m thuËn tiÖn, th«ng tho¸ng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi viÖc thu phÝ sö dông cÇu, ®êng bé. 3. ViÖc triÓn khai thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ph¶i ®îc coi lµ nhiÖm vô quan träng cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong n¨m 2002. §Ó gióp ChÝnh phñ n¾m b¾t, chØ ®¹o kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh, c¸c cÊp thùc hiÖn ®îc ®óng Ph¸p lÖnh vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP, Bé Tµi chÝnh thµnh lËp Tæ thêng trùc chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP. C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæ chøc bé phËn thêng trùc triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§- CP ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - Theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ ë c¸c c¬ së; - KÞp thêi ph¶n ¸nh nh÷ng víng m¾c víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ; - §Þnh kú b¸o c¸o t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP cho c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ. 4. C¬ quan th«ng tin ®¹i chóng, c¬ quan tuyªn truyÒn thuéc c¸c ngµnh, c¸c cÊp cÇn t¨ng cêng phæ biÕn, tuyªn truyÒn néi dung, ý nghÜa cña Ph¸p lÖnh vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. KÞp thêi biÓu d¬ng nh÷ng viÖc lµm, nh÷ng ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt; ph¸t hiÖn vµ ®a ra c«ng luËn nh÷ng hiÖn tîng, trêng hîp vi ph¹m Ph¸p lÖnh vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ. 5. Tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i niªm yÕt, th«ng b¸o c«ng khai t¹i ®Þa ®iÓm thu nh÷ng quy ®Þnh vÒ thu phÝ, lÖ phÝ nh: tªn phÝ, lÖ phÝ; ®èi tîng ¸p dông; ®èi tîng miÔn, gi¶m; møc thu; thêi gian ¸p dông thu (nÕu cã); quy tr×nh, thñ tôc thu, nép; thñ tôc, thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ phÝ, lÖ phÝ,... ®Ó thuËn tiÖn trong thùc hiÖn vµ lµm c¬ së cho ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña c¸c tæ chøc quÇn chóng vµ nh©n d©n. 6. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ ngêi ®øng ®Çu c¸c ®¬n vÞ thu phÝ, lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn nghiªm ChØ thÞ nµy, ®Þnh kú hµng quý b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh (qua Tæ thêng trùc chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP) ®Ó tæng hîp, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý; tr-
  3. 3 êng hîp vît qu¸ thÈm quyÒn, Bé Tµi chÝnh tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2