Chỉ thị 13/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
3
download

Chỉ thị 13/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 13/CT-UB về việc giải quyết số người cư trú không hợp pháp ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 13/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 13/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 1980 CH THN V VI C GI I QUY T S NGƯ I CƯ TRÚ KHÔNG H P PHÁP T I THÀNH PH Ny m nh vi c th c hi n Ch th s 44/CT-TU ngày 21 tháng 11 năm 1979 c a Thư ng v Thành y và các ngh quy t c a H i ng Nhân dân thành ph (khóa 1) kỳ h p th 5 và kỳ h p b t thư ng ngày 24-11-1979 v ch trương gi i quy t v n tr t t an toàn xã h i thành ph , y ban Nhân dân thành ph ch trương gi i quy t d t i m s ngư i cư trú không h p pháp thành ph trong năm 1980 theo hư ng sau ây: I. – CHÍNH SÁCH GI I QUY T C TH : 1. i v i s h ho c nhân khNu ghi ph n C trong b n ăng ký h khNu cu i năm 1976: a) Xét cho ăng ký thư ng trú thành ph : – S h ho c nhân khNu ( c thân) ã có nhà và ang có vi c làm chính áng, n nh ( ã ư c thu nh n vào làm trong các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ho c trong các cơ s kinh t t p th , hay ang làm các ngành ngh ti u th công nghi p ư c Nhà nư c cho phép ăng ký s n xu t kinh doanh). – S h ho c nhân khNu ( c thân) tuy không có nhà , nhưng ang có vi c làm chính áng, n nh như trên và ư c ngư i thân là nhân khNu thư ng trú thành ph cho u. – Ngư i già y u ho c b b nh mãn tính h t kh năng lao ng, không còn nơi nương t a nơi thư ng trú cũ và ư c cha m , v ch ng, con cái là nhân khNu thư ng trú thành ph b o lãnh nuôi dư ng. b) Không cho ăng ký thư ng trú thành ph , b t bu c tr v quê cũ ho c ưa ra các vùng kinh t m i: – S h ho c nhân khNu có kh năng lao ng, nhưng không có vi c làm chính áng thành ph , ang ki m s ng b ng nh ng ngh không h p pháp. – S h ho c nhân khNu có cơ s sinh s ng các t nh, thành ph khác, nhưng ch y vào thành ph cư trú không h p pháp ki m s ng b ng con ư ng làm ăn phi pháp ho c tr n tránh pháp lu t.
  2. 2. iv is ng bào thành ph b kinh t m i tr v : Nguyên t c chung là ngư i âu ra i thì nay tr v nơi ó y ban Nhân dân phư ng, xã xem xét xu t ý ki n và y ban Nhân dân qu n, huy n xét quy t nh i v i t ng trư ng h p c th : a) Xét cho ăng ký thư ng trú thành ph : – S h ho c nhân khNu thu c gia ình thương binh, li t sĩ ho c gia ình có công v i cách m ng; s gia ình có ch ng, con ang t i ngũ trong Quân i nhân dân Vi t Nam, Công an nhân dân, Thanh niên xung phong, vì thi u s c lao ng không th ti p t c sinh s ng vùng kinh t m i ph i tr v thành ph . – S h ho c nhân khNu vì không còn kh năng lao ng, g p nhi u khó khăn không th ti p t c sinh s ng vùng kinh t m i ph i tr v thành ph và ư c cha, m , v ho c ch n, con cái là nhân khNu thư ng trú thành ph ang có vi c làm chính áng, n nh trong các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ho c trong các cơ s kinh t t p th hay ang làm các ngành ngh th công nghi p, ti u công nghi p, ư c Nhà nư c cho phép ăng ký s n nu t kinh doanh cá th t i thành ph ng ra b o lãnh nuôi dư ng. – S h ho c nhân khNu, tuy không còn cha m , v ho c ch ng, con cái là h khNu thư ng trú thành ph , nhưng h ã tìm ki m ư c vi c làm chính áng, n nh trong các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ho c trong các cơ s kinh t t p th t i thành ph và ư c ngư i thân ho c ngư i ch nhà có h khNu thư ng trú thành ph cho u h i làm trong các cơ s ó. b) Không cho ăng ký thư ng trú thành ph và ưa tr l i vùng kinh t m i (nơi cũ ho c m i ư c xây d ng sau này): – S h ho c nhân khNu có kh năng lao ng và tuy ư c cha m , v ho c ch ng, con cái có h khNu thư ng trú thành ph ng ra b o lãnh nuôi dư ng, nhưng chính b n thân cha m , v ho c chòng, con cái c a h l i không có vi c làm chính áng n nh và làm ăn phi pháp thành ph . – S h ho c nhân khNu có cơ s sinh s ng n nh vùng kinh t m i, nhưng b v thành ph , ho c m t n a l i làm ăn vùng kinh t m i, m t n a ch y v thành ph ki m s ng b ng con ư ng làm ăn phi pháp. –S ng bào c a các t nh, thành ph khác i kinh t m i ch y v thành ph H Chí Minh. 3. i v i các trư ng h p thu c gia ình cán b , công nhân, viên ch c Nhà nư c và gia ình cán b chi n sĩ các l c lư ng vũ trang: Xét cho ăng ký thư ng trú thành ph các trư ng h p sau: – Cha m già không còn nơi nương t a ch thư ng trú cũ, v ho c ch ng, con cái cán b , công nhân, viên ch c Nhà nư c và trong các l c lư ng vũ trang thu c lo i công tác n nh, lâu dài thành ph , ư c c p y ng và cơ quan chính quy n c p qu n, huy n ho c s ch qu n, các ban, ngành chuyên môn và Ban Ch p hành các
  3. oàn th c p thành ph ch ng th c ngh cho phép ăng ký h khNu thư ng trú thành ph . – Cán b hưu trí ho c m t s c lao ng không còn nơi nương t a ch thư ng trú cũ, nay xin v v i cha m , v ho c ch ng, con cái là h khNu thư ng trú thành ph . – Con c a thương binh, li t sĩ ho c con c a gia ình có công v i cách m ng không còn cha m , anh ch em nơi thư ng trú cũ nuôi dư ng và ư c ngư i thân có h khNu thư ng trú thành ph ng ra b o lãnh nuôi dư ng cho t i tu i trư ng thành, nhưng ph i có gi y xác nh n c a chính quy n a phương. 4. i v i sĩ quan ho c viên ch c c a ch cũ h c t p c i t o tr v thành ph . a) Xét cho ăng ký tr l i thành ph . – S ngư i n m trong tiêu chuNn hư ng d n c a Ban Qu n lý thành ph trư c ây (s ngư i thu c lo i cán b khoa h c, k thu t, chuyên môn, b n thân h ho c gia ình h có công v i cách m ng) và ư c Tr i c i t o gi i thi u v thành ph . – S ngư i già y u ho c b b nh mãn tính không còn kh năng lao ng và ư c cha m , v ho c ch ng, con cái là nhân khNu thư ng trú thành ph ng ra b o lãnh nuôi dư ng. – S ngư i thành th o tay ngh tương ương v i công nhân t b c 4 tr lên và ang có vi c làm chính áng n nh trong các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ho c trong các cơ s kinh t t p th . b) Không cho ăng ký thư ng trú thành ph , b t bu c tr v quê cũ ho c ưa ra các khu s n xu t kinh t : – S ngư i trư c ây ư c thành ph g i i h c t p c i t o và th theo yêu c u c a h , sau khi ti n b ư c các Tr i c i t o cho v quê cũ ho c gi i thi u n làm vi c t i các công, nông, lâm trư ng qu c doanh ngoài thành ph , nhưng sau khi ra Tr i h b v cư trú không h p pháp thành ph . – S ngư i các t nh, thành ph khác sau khi h c t p ti n b ư c các Tr i c i t o tr v nơi thư ng trú cũ, nhưng h ch y vào cư trú không h p pháp thành ph H Chí Minh: 5. – i v i quân nhân ào ngũ ho c thanh niên tr n nghĩa v quân s : – Giao cho ơn v cũ ho c giao cho ơn v m i ti p nh n, giáo d c cho tr l i quân i. N u ngư i nào không ch u tr l i quân i và có nh ng hành vi x u, không tiêu chuNn tr l i quân i thì b t bu c lao ng t p trung. – i v i nh ng ngư i vì hoàn c nh gia ình có nh ng khó khăn c bi t (cha m ho c v con ang b b nh n ng, không có ngư i nuôi dư ng, … và ch có ngư i ó là
  4. lao ng chính trong gia ình) c n ư c chi u c cho t m hoãn tr l i quân i ho c t m hoãn l nh g i nh p ngũ, hay cho phép ph c viên tr v a phương thì y ban Nhân dân qu n, huy n xét quy t nh cho ăng ký h khNu tr l i thành ph . 6. i v i Thanh niên Xung phong b ơn v tr v thành ph : –V n ng giáo d c và cho phép tr l i ơn v cũ ho c giao cho ơn v m i ti p nh n, qu n lý. N u nh ng ngư i nào không ch u tr l i ơn v Thanh niên xung phong ti p t c công tác và có nh ng hành vi x u mà ơn v ho c a phương không qu n lý ư c thì b t bu c lao ng t p trung. – i v i nh ng ngư i vì hoàn c nh gia ình có nh ng khó khăn c bi t (cha m ho c v con ang b b nh n ng, không có ngư i nuôi dư ng… và ch có ngư i ó là lao ng chính trong gia ình), thì y ban Nhân dân qu n, huy n xét quyêt nh cho l i a phương và cho ăng ký h khNu thành ph . 7. i v i ngư i nư c ngoài cư trú không h p pháp t i thành ph : T t c ngư i nư c ngoài cư trú không h p pháp t i thành ph H Chí Minh u b b t bu c cư trú theo quy t nh s 1464/Q -UB ngày 8-8-1979 c a y ban Nhân dân thành ph và s b x lý theo pháp lu t n u có hành vi ch ng i. 8. i v i ngư i b nhà tr n ra nư c ngoài b b t l i ho c nay th y tr l i thành ph : Ngư i b tr n i nư c ngoài là ph m pháp lu t và u b b t bu c nh cư t i các khu v c s n xu t do y ban Nhân dân qu n, huy n ch nh. 9. i v i s ngư i các t nh, thành ph khác vào cư trú không h p pháp t i thành ph H Chí Minh: – i v i s h ho c nhân khNu ã ư c cơ quan công an c p t nh, thành ph khác c p gi y di chuy n vào thành ph H Chí Minh nhưng chưa ư c S Công an thành ph H Chí Minh cho phép ăng ký h khNu thư ng trú và h ang có vi c làm chính áng, n nh trong các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ho c trong các cơ s kinh t t p th t i thành ph H Chí Minh thì xét cho ăng ký h khNu thư ng trú thành ph . – i v i s h khNu và nhân khNu t ý b nơi thư ng trú cũ ch y vào cư trú không h p pháp t i thành ph H Chí Minh thì b t bu c ph i ra kh i thành ph , tr v nơi cũ. N u ngư i nào tr n tránh ho c vì hoàn c nh c bi t nào ó h không th tr v nơi cũ ư c n a, thì b t bu c nh cư khu v c s n xu t ngoài thành ph do y ban Nhân dân qu n, huy n ch nh, hay b t bu c lao ng t p trung. – i v i nh ng tên t i ph m (k c t i ph m v chính tr , kinh t , hình s ), u ph i b t gi giao ngay cho cơ quan công an ho c chánh quy n a phương nơi g n nh t c a thành ph xét hình th c x lý theo pháp lu t. – H c sinh t t nghi p các trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p ho c các trư ng d y ngh trong và ngoài nư c, … trư c là nhân khNu các t nh, thành ph khác n
  5. lưu trú h c t p t i thành ph H Chí Minh, ho c h c sinh g c h khNu thành ph , nay không ch u s i u ng c a các cơ quan ch qu n i công tác t i các t nh, thành ph khác, l i cư trú không h p pháp t i thành ph , s ng lêu l ng ho c làm ăn phi pháp thì trư c h t thông báo cho các trư ng i h c, Trung h c, … xét vi c rút l i b ng t t nghi p và ưa i lao ng t p trung như ngư i dân bình thư ng khác. 10. i v i các trư ng h p cư trú không h p pháp: a) i v i s h khNu ho c nhân khNu chuyên s ng lang thang trên các l ư ng ho c nh ng nơi công c ng trong thành ph (b n xe, nhà ga, ch , công viên, r p hát,…), không có vi c làm chính áng thành ph và ang làm ăn phi pháp thì tùy theo i tư ng, kh năng lao ng và hoàn c nh gia ình c a t ng trư ng h p mà v n d ng 1 trong nh ng hình th c x lý sau ây; –V n ng h tr v quê cũ làm ăn sinh s ng (n u có). – ưa ra các vùng kinh t m i c a thành ph . – B t bu c lao ng (n u là ngư i trong tu i lao ng, có kh năng lao ng nhưng lư i bi ng không ch u lao ng, s ng lang thang lêu l ng và làm ăn phi pháp). – B t t p trung c i t o (n u là lưu manh chuyên nghi p ho c t i ph m có hành vi gây nguy hi m cho xã h i). – ưa vào trư ng ph thông công nghi p (n u là thi u niên hư, ph m pháp ho c tr b i i). b) i v i ngư i tàn t t, già y u không còn nơi nương t a ph i i ăn xin, ăn mày ho c s ngư i nghi n xì ke n ng, gái mãi dâm chuyên nghi p thì ưa vào các tr i c u t xã h i nuôi dư ng và ch a b nh. c) i v i s ngư i cùi h i ho c b b nh tâm th n n ng s ng lang thang ngoài ư ng thì gom vào các Tr i chuyên khoa c a S Y t thành ph tr b nh. d) i v i ngư i s ngư i tr n kh i các trư ng tr i c i t o lao ng ho c các trư ng tr i ph c h i nhân phNm v cư không h p pháp thành ph , thì thu gom l i và phân lo i x lý như sau: – Giao l i cho các Trư ng, Tr i m i ti p nh n, qu n lý, c i t o giáo d c và b t bu c lao ng. – Ngư i nào ã tr n kh i Trư ng, Tr i t 3 l n tr lên ho c tr n ra ngoài ho t ng phi pháp thì b t t p trung c i t o. II. – T CH C TH C HI N gi i quy t d t i m s ngư i cư trú không h p pháp trong năm 1980, y ban Nhân dân thành ph giao trách nhi m cho S Công anh thành ph có k ho ch hư ng d n và cùng các ngành liên quan t ch c th c hi n t t ch th này.
  6. 1) Dư i s ch o c a y ban Nhân dân, ph i h p v i các th , Công an phư ng, xã l p danh sách, h sơ phân lo i s ngư i, s h ang cư trú không h p pháp t i a phương mình và ưa ra H i ng xét duy t c a phư ng, xã (g m Công an, phư ng xã i, oàn Thanh niên c ng s n, H i Ph n , do Ch t ch y ban ch trì) xem xét và xu t v i y ban Nhân dân qu n, huy n bi n pháp gi i quy t i v i t ng trư ng h p theo úng tinh th n c a ch th này (Ngư i cư trú không h p pháp gi i quy t theo ch th này là nh ng ngư i có m t sinh s ng thành ph trư c ngày 31-12-1979). 2) y ban Nhân dân qu n, huy n có trách nhi m xem xét h sơ và quy t nh bi n pháp gi i quy t i v i t ng trư ng h p trong t ng lo i i tư ng k trên và giao trách nhi m cho UBND phư ng, xã thông báo quy t nh gi i quy t c a UBND qu n, huy n cho t ng h , t ng ngư i và yêu c u h ch p hành nghiêm túc. 3) Ban i u ph i nh cư và c i t o lao ng thành ph có trách nhi m hư ng d n y ban Nhân dân qu n, huy n, S Công an, S Thương binh và xã h i, Ban ch huy l c lư ng thanh niên xung phong thành ph , Ban Kinh t m i thành ph g p rút c ng c các cơ s s n có ho c xây d ng thêm các trư ng giáo d c lao ng công – nông nghi p, các khu nh cư và các khu s n xu t ti p nh n và qu n lý s ngư i b t bu c lao ng t p trung, b t bu c nh cư ngoài ph m vi thành ph . 4) Ban V n ng h i hương xây d ng kinh t m i thành ph có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các a phương chăm sóc n s n xu t, i s ng các vùng kinh t m i s n có, nh m tích c c ngăn ch n không ngư i ã i kinh t m i v thành ph cư trú không h p pháp, ng th i có k ho ch ti p nh n s ngư i trư c ây b i nay tr l i theo yêu c u c a các qu n, huy n. 5) B Tư l nh thành ph làm t t vi c thu quân và qu n lý t t s quân nhân ào ngũ ho c thanh niên tr n nghĩa v quân s do các qu n, huy n g i n; ng th i ch o các cơ quan quân s a phương h p ng ch t ch v i các c p, các ngành ch c năng c a thành ph gi i quy t t t s ngư i cư trú không h p pháp thành ph . TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH/ THƯ NG TR C Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản