Chỉ thị 13/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
4
download

Chỉ thị 13/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 13/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 13/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH VĨNH LONG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 13/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 23 tháng 6 năm 2009 CH THN V VI C XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NA PHƯƠNG NĂM 2010. Th c hi n Ch th s 756/CT-TTg ngày 05/6/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, Ch t ch y ban nhân dân t nh ch th Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph , Giám c các S K ho ch và u tư, Tài chính ch trì cùng các s , ngành có liên quan khNn trương tri n khai xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010 v i các nhi m v ch y u như sau : I. CÁC NHI M V CH Y U C A K HO CH NĂM 2010 : 1. Nhi m v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i năm 2010: a) V kinh t : Các ngành, các c p, các doanh nghi p trong t nh ti p t c th c hi n ng b các gi i pháp tháo g khó khăn trong s n xu t, kinh doanh, Ny m nh u tư các công trình, d án có hi u qu , thu hút u tư, ph n u t c tăng GDP năm 2010 c a t nh t 10,5 - 11%. - C i thi n môi trư ng u tư, kinh doanh, b o m công khai minh b ch, t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t duy trì, thúc Ny s n xu t, kinh doanh, b o m vi c làm và i s ng cho ngư i lao ng, góp ph n n nh an sinh xã h i và thúc Ny quá trình h i ph c tăng trư ng kinh t c a t nh. - Ti p t c tháo g khó khăn, h tr duy trì phát tri n s n xu t cho nông nghi p, thu s n là m t trong nh ng th m nh c a t nh, góp ph n gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p cho nông dân, Ny m nh theo hư ng xu t khNu và tri n khai th c hi n có hi u qu án nông nghi p, nông dân, nông thôn. - Quan tâm, t o m i i u ki n tăng cư ng h tr phát tri n s n xu t công nghi p, nh t là các ngành hàng ti u th công nghi p truy n th ng và các ngành d ch v có ti m năng c a t nh. Thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng tăng t tr ng d ch v và công nghi p. - Ti p t c i u hành giá c theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a nhà nư c; tăng cư ng ki m tra, ki m soát giá c th trư ng, ch ng buôn l u, gian l n thương m i, u cơ, nâng giá ki m l i b t chính.
  2. - Ph i h p ch t ch v i các ngân hàng, cơ s tín d ng trong t nh th c hi n chính sách ti n t ch ng, linh ho t c a Chính ph góp ph n n nh kinh t trong t nh. - Ti p t c ch n ch nh công tác qu n lý u tư xây d ng, t p trung gi i ngân nhanh và có hi u qu các ngu n v n u tư phát tri n nh t là ngu n v n trái phi u chính ph , ngân sách, tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c. Huy ng, thu hút t i a ngu n v n t các thành ph n kinh t u tư vào các d án, công trình tr ng i m, có quy mô l n và các công trình h t ng quan tr ng ph c v nhu c u phát tri n trong t nh. - T o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p ti p c n ngu n v n tín d ng ưu ãi, nh t là các doanh nghi p nh và v a, doanh nghi p xu t khNu, doanh nghi p các làng ngh truy n th ng, doanh nghi p nông thôn, doanh nghi p s n xu t hàng tiêu dùng ph c v tr c ti p i s ng c a nhân dân. ng th i xây d ng các bi n pháp h tr các doanh nghi p trong t nh v ti p c n tín d ng, ào t o ngu n nhân l c, nâng cao năng l c công ngh , xúc ti n th trư ng, thông tin … - Khuy n khích, t o i u ki n thu n l i và h tr thành l p các h p tác xã, t h p tác trong m i lĩnh v c, ngành ngh , nh t là khu v c nông thôn, vùng sâu. b) V phát tri n khoa h c - công ngh , giáo d c - ào t o, b o m an sinh xã h i và các lĩnh v c khác : - Tăng cư ng u tư, nâng cao năng l c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong t nh; tăng cư ng ti p thu, ng d ng và chuy n giao công ngh tiên ti n c a trong và ngoài nư c. - Có gi i pháp nâng cao ch t lư ng giáo d c - ào t o, phát tri n ngu n nhân l c, nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e và i s ng tinh th n cho nhân dân. Tăng cư ng m r ng xã h i hoá, huy ng m i ngu n l c trong xã h i u tư vào các lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , văn hoá và th d c th thao. - T p trung các gi i pháp th c hi n công tác ào t o ngh , ào t o cán b k thu t có trình cao áp ng nhu c u phát tri n và cung c p ngu n nhân l c có ch t lư ng cho các d án u tư, các doanh nghi p òi h i trình công ngh cao t i các khu công nghi p c a t nh. Th c hi n t t chính sách tín d ng i v i h c sinh, sinh viên, h c sinh h c ngh có hoàn c nh khó khăn ư c vay ưu ãi h c t p và tri n khai th c hi n các chính sách v u tư xây d ng nhà cho h c sinh, sinh viên. - Nhanh chóng tri n khai công tác u tư trang thi t b , nâng c p cơ s h t ng cho m ng lư i, h th ng y t trong t nh thông qua các d án u tư ã và ang ư c tri n khai; phát tri n và nâng cao năng l c h th ng y t d phòng có kh năng phòng, ch ng các d ch b nh nguy hi m. Tăng cư ng công tác ki m tra ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, ki m soát ch t lư ng và giá các lo i dư c phNm theo qui nh c a nhà nư c. - Th c hi n t t các chính sách an sinh xã h i h tr thi t th c cho nh ng i tư ng chính sách xã h i, ngư i nghèo, ngư i có hoàn c nh khó khăn theo ch o Chính ph . Th c hi n t t chính sách b o hi m th t nghi p theo qui nh c a pháp lu t. - Tăng cư ng gi i quy t có hi u qu các v n v t n n xã h i, tai n n giao thông.
  3. c) V b o v môi trư ng : - Tích c c th c hi n các bi n pháp làm gi m ô nhi m môi trư ng, kh c ph c có hi u qu nh ng nơi môi trư ng b ô nhi m trong các khu công nghi p, các khu dân cư, các khu v c s n xu t, kinh doanh. - Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, ào t o, v n ng nâng cao ý th c b o v môi trư ng và tài nguyên thiên nhiên cho ngư i dân và các t ch c, doanh nghi p s n xu t kinh doanh trên a bàn t nh. - Tăng cư ng công tác thanh ki m tra và x lý nghiêm các hành vi gây ô nhi m môi trư ng nh hư ng n i s ng c a nhân dân trên a bàn t nh. d) V c i cách hành chính, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và công tác phòng, ch ng tham nhũng: - Ti p t c th c hi n Ny nhanh công tác c i cách hành chính, ơn gi n hóa và công khai các th t c hành chính t o thu n l i cho nhân dân a phương, t o môi trư ng thông thoáng thu hút các nhà u tư trong và ngoài nư c. - Tích c c th c hi n các bư c hoàn thành án 30 v ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Tăng cư ng th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí chi tiêu công trong các công s , c t gi m các d án u tư xây d ng cơ b n không hi u qu , không có tính b c thi t trong phát tri n kinh t xã h i c a t nh. - Nâng cao ch t lư ng ho t ng c a Ban Ch o phòng ch ng tham nhũng; tăng cư ng công tác u tranh phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, c bi t trong các lĩnh v c qu n lý t ai, u tư xây d ng cơ b n, qu n lý v n, tài s n c a nhà nư c. e) V qu c phòng an ninh : Tăng cư ng c ng c qu c phòng an ninh và tr t t an toàn xã h i, t o môi trư ng chính tr n nh ph c v phát tri n kinh t c a t nh. 2. Nhi m v xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010 : Các s , ngành và a phương trong t nh t ch c xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c, các ch chính sách, nh m c và các văn b n hư ng d n có liên quan trên cơ s bám sát d báo tình hình, nhi m v u tư, phát tri n s n xu t kinh doanh trong năm 2010. Vi c xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010 ph i g n v i m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 – 2010 c a t nh. a) V thu ngân sách nhà nư c năm 2010: D toán thu ngân sách nhà nư c năm 2010 ph i ph n u tăng t i thi u 20% so v i k t qu thu năm 2009. Các ngu n thu ph i căn c vào m c tiêu phát tri n kinh t - xã
  4. h i c a t nh giai o n 2006 – 2010 ã ư c H i ng nhân dân t nh thông qua, trên cơ s ánh giá kh năng th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2009; ánh giá tình hình và k t qu th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph và các văn b n có liên quan (Quy t nh s 16/2009/Q -TTg ngày 21/01/2009, Quy t nh s 58/2009/Q -TTg ngày 16/4/2009 c a Th tư ng Chính ph ,...) v m t s gi i pháp thu nh m th c hi n ch trương kích c u u tư và tiêu dùng, ngăn ch n suy gi m kinh t , tháo g khó khăn i v i doanh nghi p. b) V chi ngân sách nhà nư c năm 2010 : D toán chi ngân sách nhà nư c năm 2010 ph i ư c xây d ng trên cơ s cân i ngu n thu và các quy nh pháp lu t v ch , chính sách, nh m c hi n hành, m b o cân i ph c v th c hi n y các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a t nh; m b o yêu c u th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngay t khâu xây d ng d toán. c) i v i ngu n thu ti n s d ng t, trên cơ s d toán s thu, l p d toán chi u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, các khu tái nh cư; ưu tiên b trí kinh phí th c hi n D án VLAP (Hoàn thi n và hi n i hoá h th ng qu n lý t ai Vi t Nam) trên a bàn t nh. d) i v i ngu n thu X s ki n thi t s d ng u tư các công trình phúc l i xã h i trên a bàn t nh, th c hi n qu n lý thu chi qua ngân sách nhà nư c (không ưa vào cân i ngân sách nhà nư c). T p trung b trí v n t ngu n thu X s ki n thi t cho hai lĩnh v c giáo d c và y t (trong ó s d ng t i thi u 20% th c hi n án kiên c hoá trư ng, l p và nhà công v cho giáo viên giai o n 2009 - 2012), s còn l i u tư cho các công trình phúc l i xã h i quan tr ng khác c a t nh. e) Ch ng dành ngu n chi th c hi n c i cách ti n lương theo các nguyên t c ã áp d ng trong năm 2009. f) Xây d ng k ho ch huy ng và thanh toán các ngu n v n vay cho u tư phát tri n theo úng quy nh c a Lu t ngân sách và Ngh nh 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. g) Căn c kh năng cân i ngân sách c a t nh, tình hình th c hi n d toán i v i các kho n b sung có m c tiêu c a ngân sách trung ương cho ngân sách t nh năm 2009, S Tài chính ph i h p v i các ngành ch c năng liên quan căn c các chính sách, ch hi n hành, xây d ng d toán chi th c hi n các d án, nhi m v quan tr ng ngh b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương theo quy nh. II. PHÂN CÔNG TH C HI N XÂY D NG K HO CH NĂM 2010: 1. Giám c các S , Th trư ng các Ban, ngành, oàn th , Ch t ch UBND các huy n, thành ph : Căn c Ch th s 756/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , các quy nh c a B , ngành Trung ương và Ch th này ph i khNn trương ánh giá, t ng h p tình hình ư c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; xây
  5. d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, g i v S K ho ch và u tư, S Tài chính úng theo n i dung và th i gian quy nh t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh. 2. S K ho ch và u tư: - Căn c Ch th s 756/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , các quy nh c a B , ngành Trung ương và Ch th này hư ng d n các s , ban ngành, oàn th , y ban nhân dân các huy n, thành ph trong t nh báo cáo ánh giá tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 và xây d ng k ho ch kinh t - xã h i năm 2010 theo n i dung và th i gian quy nh. - Ch trì ph i h p v i C c Th ng kê t nh d th o báo cáo th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và các d án u tư phát tri n năm 2010 c a t nh; nh ng khó khăn, vư ng m c, gi i pháp, ki n ngh i v i Chính ph và các B , ngành Trung ương, báo cáo UBND t nh trư c 12/7/2009, UBND t nh t ng h p g i báo cáo v Chính ph và các B , ngành Trung ương trư c ngày 20/7/2009. 3. S Tài chính: - Căn c Ch th s 756/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , các quy nh c a B , ngành Trung ương và Ch th này hư ng d n các s , ban ngành, oàn th , UBND các huy n, thành ph ánh giá tình hình th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2009, l p d toán thu chi ngân sách nhà nư c, các chương trình m c tiêu năm 2010 theo úng n i dung và th i gian quy nh. - Căn c Thông báo c a B Tài chính v s d ki n giao thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2010, ch trì k t h p v i C c thu d th o, l p d toán ngân sách nhà nư c, các chương trình m c tiêu năm 2010 c a t nh, k ho ch tài chính trung h n và k ho ch chi tiêu trung h n giai o n 2009 – 2011 ( i v i 4 s tham gia thí i m), báo cáo v UBND t nh trư c 12/7/2009 UBND t nh t ng h p g i báo cáo n B K ho ch và u tư, B Tài chính và Ki m toán Nhà nư c trư c ngày 20/7/2009. 4. C c Thu t nh, Kho b c nhà nư c t nh: Ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính báo cáo ánh giá tình hình ư c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, các d án u tư phát tri n, d toán ngân sách nhà nư c, các chương trình m c tiêu năm 2009; xây d ng nh hư ng phát tri n k ho ch kinh t - xã h i, các d án u tư, d toán ngân sách nhà nư c, các chương trình m c tiêu năm 2010 theo n i dung và th i gian quy nh. 5. Văn phòng U ban nhân dân t nh: Theo dõi, ôn c các s , ngành, a phương trong t nh t ch c th c hi n Ch th này; b trí s p x p th i gian c th y ban nhân dân t nh thông qua k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, ph i m b o báo cáo Chính ph và các B ngành Trung ương úng th i gian quy nh. ( ính kèm Ch th s 756/CT-TTg ngày 05/6/2009 c a Th tư ng Chính ph )
  6. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n : - TT.TU, H ND, UBND t nh; - TT.H ND, UBND các huy n, th ; - S Tài chính, s KH& T; - C c Th ng kê t nh; - Kho b c Nhà nư c t nh; - C c Thu t nh; - Các s , ngành t nh; Ph m Văn u - BL VP, Phòng KTTH, KTN, TH, VX; - Lưu VT, 1.05.02;
Đồng bộ tài khoản