Chỉ thị 14/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Chỉ thị 14/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 14/2004/CT-TTg về xử lý và ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và cư trú trái phép của công dân Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 14/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 02 tháng 4 năm 2004 CH TH V X LÝ VÀ NGĂN CH N VI C XU T NH P C NH VÀ CƯ TRÚ TRÁI PHÉP C A CÔNG DÂN VI T NAM NƯ C NGOÀI Trong th i gian qua, tình tr ng công dân Vi t Nam nh p c nh và l i nư c ngoài trái phép ã di n ra ngày càng tăng, nh hư ng tiêu c c t i uy tín và quan h c a nư c ta v i các nư c h u quan, tác ng tiêu c c t i s phát tri n du l ch, xu t khNu lao ng. Nh ng vi ph m c a công dân Vi t Nam ch y u các hình th c sau: Xu t c nh Vi t Nam và nh p c nh nư c ngoài b t h p pháp: i tư ng này thư ng không có gi y t xu t nh p c nh, b k x u l a g t, d d , lôi kéo, vư t biên b t h p pháp sang m t s nư c tìm ki m vi c làm, ho c t các nư c này s d ng h chi u, gi y t gi i ti p sang nư c khác, th m chí nhi u ph n , tr em b l a bán ra nư c ngoài. Xu t c nh Vi t Nam và nh p c nh nư c ngoài h p pháp nhưng sau ó l i cư trú và lao ng b t h p pháp: i tư ng này n nư c ngoài b ng h chi u h p pháp qua hình th c i du l ch, thăm thân, du h c t túc, lao ng... nhưng l i quá th i h n ư c phép v i m c ích tìm ki m vi c làm. Nhi u ngư i b l a ưa i lao ng b ng con ư ng du l ch, tác ng tiêu c c n tr t t xã h i, nh hư ng x u n chính sách xu t khNu lao ng c a Nhà nư c ta. Tình tr ng trên x y ra là do nh ng nguyên nhân chính sau: V khách quan: Di dân t do, nh t là di dân vì lý do kinh t trong b i c nh toàn c u hóa là hi n tư ng có tính ph bi n. Nư c ta ang trong giai o n h i nh p kinh t qu c t và khu v c khó tránh kh i tác ng tiêu c c c a hi n tư ng này; vi c m t s nư c không ki m soát ch t ch ngư i nư c ngoài nh p c nh và cư trú trái phép, ch x lý, tr c xu t khi phát hi n có vi ph m nghiêm tr ng, ã t o i u ki n cho vi c nh p c nh, cư trú trái phép c a ngư i nư c ngoài, trong ó có công dân Vi t Nam. Hơn n a, các th a thu n song phương v vi c mi n th th c cho h chi u ph thông gi a ta v i các nư c ã b m t s cá nhân, t ch c l i d ng, l a o ưa ngư i ra nư c ngoài lao ng b t h p pháp thu l i b t chính. Ngoài ra, các th l c thù ch cũng tác ng, lôi kéo và t ch c cho ngư i Vi t Nam xu t c nh và cư trú b t h p pháp nư c ngoài vì m c ích kinh t nh m bôi nh ta v chính tr . V ch quan: Ngư i vi ph m ch y u là dân cư các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thi u thông tin v chính sách xu t khNu lao ng, v danh sách các công ty ư c phép tuy n d ng lao ng xu t khNu cũng như v pháp lu t nh p cư, cư trú c a các nư c nên d b l a g t, d d , lôi kéo, th m chí cư ng b c xu t c nh (như ph n , tr em b l a ưa ra nư c ngoài); m t s ngư i bi t mình không tiêu chuNn i lao ng xu t khNu theo h p ng h p pháp, m c dù hi u rõ th c ch t c a vi c xu t c nh làm ăn b t h p pháp nư c ngoài nhưng vì l i ích kinh t v n c tình vi ph m. Bên
  2. c nh ó, công tác qu n lý c a m t s cơ quan ch c năng và chính quy n a phương còn có sơ h m t s cá nhân, t ch c l i d ng chính sách thông thoáng v xu t nh p c nh, du l ch và xu t khNu lao ng c a Nhà nư c ã l a g t, t ch c ngư i vư t biên trái phép ho c làm d ch v du l ch trá hình ưa ngư i ra nư c ngoài tr c l i; các cơ quan ch c năng chưa phát hi n, x lý và ngăn ch n k p th i, nghiêm minh; công tác thông tin, tuyên truy n và giáo d c công dân chưa ư c quan tâm úng m c ho c th c hi n còn thi u ng b . Nh m ti p t c th c hi n t t ch trương h i nh p qu c t , m r ng h p tác v i các nư c c a ng và Nhà nư c, t o i u ki n thu n l i cho vi c xu t nh p c nh, i l i c a công dân ta ra nư c ngoài v i lý do chính áng và th t c h p pháp, ng th i h n ch , ti n t i ch m d t tình tr ng vi ph m trên, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát l i các quy nh và i u ki n cho phép các doanh nghi p xu t khNu lao ng và ch o các doanh nghi p b o m ưa ngư i i lao ng nư c ngoài úng i tư ng, úng m c ích, b o m vi c làm và thu nh p n nh cho ngư i lao ng theo úng Hi p nh, Th a thu n ã ký v i phía nư c ngoài; qu n lý ch t ch lao ng h p ng, tránh x y ra tình tr ng ngư i lao ng t ý hu b h p ng; ban hành ch tài nghiêm kh c hơn kh c ph c tình tr ng lao ng hu b h p ng; tuyên truy n r ng rãi chính sách xu t khNu lao ng và danh sách các doanh nghi p và i di n có thNm quy n ư c phép xu t khNu lao ng ngư i lao ng bi t liên h , tránh b k x u l a g t. 2. B Công an ch o các l c lư ng nghi p v qu n lý t t hơn vi c làm th t c xu t c nh; tích c c i u tra, x lý nh ng cá nhân, t ch c ưa ngư i xu t c nh trái phép, l a o trong xu t khNu lao ng; khNn trương xác minh và tr l i yêu c u xác minh c a Cơ quan i di n ta nư c ngoài i v i các trư ng h p không ư c phía nư c ngoài cho cư trú; ph i h p v i B Ngo i giao và Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài nghiên c u phương án àm phán v i nư c ngoài gi i quy t tình tr ng nh p c nh và cư trú trái phép c a công dân Vi t Nam và nh n tr l i nh ng ngư i b bu c v nư c; ch ng ph i h p và trao i thông tin v i các cơ quan ch c năng c a các nư c h u quan trong vi c ngăn ch n và phát hi n vi c s d ng gi y t gi . 3. B Qu c phòng ch o l c lư ng B i Biên phòng qu n lý ch t ch vi c xu t c nh c a công dân Vi t Nam t i các c a khNu do l c lư ng qu n lý; ph i h p v i B Công an, B Ngo i giao và U ban nhân dân t nh có biên gi i ti p nh n v nư c công dân ta không ư c nư c ngoài cho cư trú theo quy nh c a pháp lu t. 4. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i B Công an và các B , ngành liên quan thành l p Ban công tác liên ngành àm phán v i phía nư c ngoài gi i quy t tình tr ng công dân Vi t Nam xu t nh p c nh, cư trú trái phép nư c ngoài và ưa công dân ta không ư c nư c ngoài cho cư trú v nư c theo quy nh c a pháp lu t; ch o Cơ quan i di n ta nư c ngoài ph i h p v i cơ quan ch c năng c a nư c s t i theo dõi, th ng kê và nh kỳ báo cáo tình hình công dân ta nh p c nh và cư trú trái phép t i nư c ngoài. h tr công dân Vi t Nam không ư c nư c ngoài cho cư trú, bu c ph i v nư c nhưng không có ti n mua vé v nư c, B Ngo i giao ch o các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài mua vé cho nh ng ngư i nêu trên v nư c và chuy n h sơ
  3. ch ng t v B Tài chính thanh toán. Các a phương có công dân nêu trên ph i thanh toán l i v i B Tài chính ho c B Tài chính kh u tr vào ngân sách a phương. Công dân nêu trên có trách nhi m hoàn tr ti n vé cho a phương nơi cư trú sau khi v nư c. 5. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ch c năng s t i, tr c ti p thNm tra, xác minh và ch u trách nhi m trong vi c xem xét, quy t nh c p gi y t v nư c cho công dân Vi t Nam không ư c nư c ngoài cho cư trú. Sau khi c p, Cơ quan i di n i n báo chi ti t theo quy nh v B Công an ph i h p ti p nh n. 6. B Văn hóa - thông tin ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các B , ngành liên quan, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan thông tin i chúng tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n v pháp lu t và các quy nh v xu t nh p c nh c a Vi t Nam, v pháp lu t nh p cư c a các nư c, v ch trương xu t khNu lao ng c a ta; thông tin v các th o n c a các t ch c, cá nhân l a o và h u qu c a vi c i lao ng nư c ngoài trái pháp lu t, vi c t ý b h p ng l i nư c ngoài cư trú và lao ng trái phép ngư i lao ng bi t và phòng tránh. 7. T ng c c Du l ch ch trì, ph i h p v i B Tài Chính, B Công an nghiên c u trình Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành quy nh bu c các doanh nghi p l hành qu c t ph i ch u trách nhi m v tài chính i v i vi c ưa khách c a doanh nghi p v Vi t Nam n u khách du l ch l i nư c ngoài trái phép và b tr c xu t v nư c. 8. B Tài chính có trách nhi m ph i h p v i B Ngo i giao và các B , ngành liên quan xem xét, nghiên c u vi c hình thành cơ ch tài chính h tr công tác b o h công dân Vi t Nam nư c ngoài; b sung kinh phí b o m cho l c lư ng B i biên phòng và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ti p nh n, qu n lý và ưa v a phương nh ng công dân Vi t Nam b các nư c trao tr ; ph i h p v i B Ngo i giao, các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các a phương liên quan th c hi n quy nh nêu t i i m 4 c a Ch th này. 9. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tăng cư ng giáo d c, tuyên truy n chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c ta v xu t nh p c nh, du l ch và xu t khNu lao ng công dân ta bi t và th c hi n; ch o U ban nhân dân c p dư i tăng cư ng công tác qu n lý tuy n ch n lao ng xu t khNu, phát hi n và ph i h p v i các cơ quan ch c năng x lý nh ng t ch c, cá nhân l a o ưa công dân ra nư c ngoài trái pháp lu t; ph i h p v i B Công an và các Cơ quan i di n ta nư c ngoài nhanh chóng ti p nh n công dân c a a phương mình b nư c ngoài trao tr và giúp h tái hòa nh p c ng ng, n nh cu c s ng. 10. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan liên quan và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n Ch th này. B Ngo i giao có trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n c a các B , ngành, a phương và báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n Ch th này.
  4. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Vũ Khoan
Đồng bộ tài khoản