Chỉ thị 141/1999/CT-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Chỉ thị 141/1999/CT-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 141/1999/CT-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ - viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 141/1999/CT-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C h Ø  th Þ   c ñ a  é   ë n g  B é  N « n g  n g hi Ö p  v µ  P h¸t  B tr tri Ó n n« n g  th«n  Sè  141/1999/CT­B N N/ T C C B   g µ y  14 th¸ng 10  m  1999  n n¨ V Ò   Ö c th ù c hi Ö n  ch Õ  ® é  n g h Ø  h u   vi ® è i  íi v  c¸n b é   ­ viªn  h øc c Thùc hiÖn ChØ  thÞ  sè  668/TTg cña Thñ  t ng ChÝnh  phñ  ngµy  í 11/11/1994  Ò   Öc  ùc  Ön  Õ     v vi th hi ch ®é nghØ   u  i  íic¸n  é  h ®è v   b viªn chøc,     nhiÒu  n  Þ  ∙  µm  ètviÖc    Õt  Ýnh  ®¬ v ® l t   gi¶iquy ch s¸ch ®èi víi   é        b nghØ  u,  c¸n h ® a  Öc    Õt  vi gi¶iquy cho    é  c¸n b nghØ  u  µo  Ò   Õp  µ    nh.  hv nn v æn ®Þ Tuy nhiªn  cßn  ét  è  n  Þ  ùc hiÖn  a  m s ®¬ v th   ch nghiªm  óc,kh«ng    Õt  Õ     Þp   t  gi¶iquy ch ®é k thêicho  ét  è    é  ∙      m s c¸n b ® qu¸ tuæi,søc  Îgi¶m  ótvµ    kho   s   n¨ng  ùcc«ng    Þ   l  t¸cb h¹n  Õ   ch nªn  ∙  ©y  ®g ¶nh  ëng  h kh«ng  èttí c«ng    t i   t¸ctrong ®¬n  Þ, khã    v  kh¨n  trongviÖc  ¾p  Õp, bè  Ý®éi ngò    é.   s x   tr     c¸n b § Ó   ùc  Ön  ètchÝnh  th hi t   s¸ch  ña  µ   íc vµ  c Nh n   ChØ   Þ  ña  ñ   íng  th c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc    Õt  Õ     i  íic¸n  é, viªn chøc  ph v vi gi¶iquy ch ®é ®è v   b    trong toµn    ngµnh,Bé   ëng  é     tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  cÇu  ñ  ëng  yªu  Th tr c¸c®¬n  Þ  ùc hiÖn:   v th   1. Th«ng    b¸o    ®Ó nghØ   Õ     íc 3  ch ®é tr   th¸ng cho  Êtc¶    bé, viªn   t   c¸c c¸n      chøc  trong diÖn  é    B qu¶n  ýkhi®Õ n   l    tuæi nghØ  u    h (Nam     tuæi ­ N÷     ®ñ 60      ®ñ 55  tuæi). 2. C¸c  n  Þ  Ëp  µ    ®¬ v l v b¸o  danh c¸o  s¸ch    bé  n   c¸c c¸n  ®Õ tuæi nghØ   u    h cña n¨m  sau  µo  u   ý  hµng  v ®Ç qu IV  n¨m, ®ång  êi    th   th«ng  danh  b¸o  s¸ch nµy    ®Õ n   õng    ©n,  chøc  t c¸ nh tæ  gÆp   ì tr c 6  g   í   th¸ng ®Ó     Õt    Õ       gi¶iquy c¸c ch ®é chÝnh  s¸ch  µ  Èn  Þ   ¾p   Õp  v chu bs x c«ng    Ých  îp  i  íic¸n  é  ¾p   t¸c th h ®è v   bs nghØ  u. (ViÖc  h  gÆp   ì thùc hiÖn  g    theo quy  nh  è  ®Þ s 516/NN/TCCB/Q§  µy  ng 29 th¸ng4    n¨m  1996  ña  é). cB 3.C¨n  vµo    cø  quy  ¹ch c¸n bé  µ  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña  n  Þ    ã  ho     v t h th   c ®¬ v ®Ó c ph¬ng    Èn  Þ   êithay thÕ  ÷ng    é  Õn  ¸n chu b ng     nh c¸n b d tuæi nghØ   u    ¶m     h ®Ó ® b¶o  c«ng    îcli   ôc. t¸c®   ªnt 4.§èivíi ét  è    é  µm       m s c¸n b l c«ng    t¸ckhoa  äc,c¸n bé  h     chuyªn m«n  µ      v c¸n bé    o    éc diÖn  é   l∙nh®¹ ­ thu   B qu¶n  ý,n Õu  nhu  Çu  l  do  c c«ng    t¸c,b¶n  ©n    th c¸n bé  ã  c søc  Î,tù nguyÖn  µm  Öc  Õp,th× ®¬n  Þ  kho     l vi ti     v ph¶icã      v¨n b¶n  c¸o b¸o    vÒ   é.  ô     B V Tæ chøc  bé  Ëp  îp  ×nh Ban  c¸n  t h tr   C¸n  ù  ¶ng. C¸n  é  s®   b chØ  îc ®  gi÷ l¹ lµm  Öc     i vi sau    ã    Õn  ng    ña  khic ý ki ®å ý c Ban  C¸n  ù  s §¶ng.C¸c  êng  îp   tr h  kh¸c ®¬n  Þ    Þ  ÷ l¹ c«ng    µ     v ®Ò ngh gi     i t¸cm Ban  C¸n  ù  s §¶ng kh«ng  ã    Õn  c ý ki th× ph¶ithùc hiÖn        nghiªm  ócth«ng    ña  é. t  b¸o c B Thñ  ëng    n  Þ, Vô  ëng  ô    tr c¸c®¬ v   tr V Tæ chøc    é  Þu  c¸n b ch tr¸chnhiÖm   ­   h íng  Én,  Óm     «n  c    n  Þ   ùc  Ön  d ki tra,® ®è c¸c ®¬ v th hi nghiªm  chØnh ChØ   Þ  th nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản