Chỉ thị 1441/CT-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Chỉ thị 1441/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 1441/CT-TTg về tăng cường vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 1441/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1441/CT-TTg Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 2009 CH THN V TĂNG CƯ NG VAI TRÒ C A THÔNG T N XÃ VI T NAM TRONG TÌNH HÌNH M I Trong nh ng năm qua, Thông t n xã Vi t Nam ã có nhi u n l c ph n u th c hi n t t ch c năng, nhi m v thông t n Nhà nư c, là hãng tin t c qu c gia cung c p thông tin th i s chính th ng cho các cơ quan thông tin i chúng, tuyên truy n ch trương, ư ng l i c a ng và Nhà nư c và áp ng nhu c u v thông tin c a nhân dân; là công c s c bén trên m t tr n u tranh thông tin, ch nh hư ng nh ng thông tin sai l ch, ph n bác lu n i u xuyên t c, sai trái c a các th l c thù ch, góp ph n quan tr ng vào công cu c xây d ng, phát tri n và b o v t nư c. tăng cư ng vai trò, nhi m v quan tr ng c a Thông t n xã Vi t Nam, áp ng yêu c u c a công cu c xây d ng, phát tri n và b o v t nư c trong tình hình m i, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Thông t n xã Vi t Nam ph i ti p t c ph n u n l c hơn n a trong vi c th c hi n t t ch c năng c a cơ quan thông t n Nhà nư c, phát huy vai trò ch l c trên m t tr n tư tư ng – văn hóa, góp ph n nh hư ng dư lu n xã h i v các v n trong nư c và qu c t theo quan i m c a ng và Nhà nư c; ph n u tr thành m t hãng thông t n có uy tín trong khu v c và qu c t , phù h p v i s phát tri n chung c a báo chí th gi i. Thông t n xã Vi t Nam c n i m i cơ ch qu n lý, phương th c ho t ng và cơ s v t ch t k thu t tiên ti n theo hư ng phát tri n thành m t t p oàn truy n thông qu c gia m nh v i các lo i hình thông tin a d ng, phong phú. 2. Các cơ quan báo chí và truy n thông trong nư c có trách nhi m s d ng ngu n tin chính th ng c a Thông t n xã Vi t Nam theo úng quy nh hi n hành. i v i nh ng tin, bài, tài li u, văn ki n chính th c, các cơ quan báo chí và truy n thông ph i s d ng nguyên b n; các trư ng h p khác c n biên so n ng n g n nhưng ph i m b o tính toàn di n, trung th c, trong trư ng h p trích d n không ư c làm sai l ch n i dung thông tin. 3. Các B , ngành, a phương và các ơn v có trách nhi m ch ng và ưu tiên cung c p thông tin, tài li u k p th i, chính xác cho Thông t n xã Vi t Nam mb o ph c v t t nh t công tác lãnh o c a ng; ch o, i u hành c a Chính ph ưa các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c n v i ông o nhân dân m t cách nhanh chóng, chính xác. 4. Thông t n xã Vi t Nam ư c phép ra tuyên b bác b nh ng thông tin có d ng ý xuyên t c v các v n th i s , nh ng thông tin không phù h p v i l i ích qu c gia,
  2. c i chính nh ng thông tin sai l ch v i nh ng quan i m chính th ng c a ng và Nhà nư c. Các B , ngành, a phương c n ch ng ph i h p v i Thông t n xã Vi t Nam tri n khai th c hi n nhi m v quan tr ng này. 5. Các a phương và cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài c n ph i h p và t o i u ki n m ng lư i phân xã Thông t n xã Vi t Nam thư ng trú t i các t nh, thành ph trong nư c và nư c ngoài th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a cơ quan thông t n Nhà nư c. Các B , ngành và a phương ph i h p và t o i u ki n thu n l i Thông t n xã Vi t Nam xây d ng, v n hành kênh truy n hình thông t n và ph bi n r ng rãi báo Tin t c v i ch c năng là m t kênh thông tin c a Chính ph . 6. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Thông tin và Truy n thông và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i Thông t n xã Vi t Nam xây d ng và tri n khai th c hi n các án, d án v u tư phát tri n, i m i mô hình t ch c, cơ ch ho t ng, ào t o ngu n nhân l c và cơ s v t ch t k thu t theo úng quy nh hi n hành, áp ng nh ng yêu c u, nhi m v t ra i v i m t hãng thông t n qu c gia trong i u ki n m i. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan ch qu n báo chí có trách nhi m t ch c, ch o th c hi n Ch th này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y Ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H i Nhà báo Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản