Chỉ thị 15/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Chỉ thị 15/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 15/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực thành thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 15/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  05/1999/CT­N H N N 1   ® n n g µ y  1 th¸ng 9 n¨ m   1999 V Ò  vi Ö c  i Ò u  c h Ø n h   ® gi¶ m   Ç n  tr l∙i u Ê t c h o  vay  » n g  ® å n g  Vi Ö t  a m  c ñ a c¸c N g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i  s b N   q u è c d o a n h   è i víi h¸ch h µ n g   ®  k ë  k h u  v ù c th µ nh th Þ Thùc  Ön  ù  hi s chØ  o  µ      ®¹ v c¸c gi¶iph¸p  iÒu  µnh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ® h c Ch ph v ph¸ttr Ón kinh tÕ      éin¨m   i     ­ x∙h   1999, trong 8      th¸ng ®Ç u     n¨m  nay,Ng ©n   µng     h Nhµ   íc ViÖt Nam   ∙  ã  lÇn  iÒu  n    ® c 2  ® chØnh  gi¶m  Çn    Êt cho  tr l∙ su   i vay b»ng  ®ång  ViÖt Nam  tõ 1,2%  ­ 1,25%/th¸ng xuèng  1,15/th¸ng, Õp ®ã  lµ  ti   1,05%/th¸ng,nh»m   ¹o®iÒu  Ön    t  ki cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ, c¸ nh©n       vay  èn  v ®Ó     iÓns¶n  Êt,kinh doanh.Tuy  ph¸ttr   xu       nhiªn, cho  n   ®Õ nay  Òn  n kinh tÕ  a     ch cã  ÷ng  nh chuyÓn  Õn  Ých  ùc, gi¸c¶  µng  bi t c   h ho¸    ïng  µ  Þch  ô  Õp  tiªud vd v ti tôcgi¶m, viÖc      cho vay  èn  i víi Òn  v ®è     n kinh tÕ  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i   c c¸c Ng h th m  tuyvÉn    ng    t¨ngnh cßn  Ë m   víi ôc      ch so   m tiªu®Ò ra. TiÕp  ôc  ùc  Ön  t th hi NghÞ  quyÕt  ña  Ýnh   ñ  è  c Ch ph s 08/1999/NQ­CP   ngµy 09/07/1999  Ò     v gi¶iph¸p  u   µnh  ùc  Ön  Ö m   ô  th¸ng cuèi ®Ò h th hi nhi v 6      n¨m 1999,Thèng  c  ©n  µng  µ   ícyªu cÇu    ©n  µng  ¬ng  ¹i   ®è Ng h Nh n     c¸cNg h th m  quèc doanh  ©n  µng  Çu   µ    iÓn ViÖt Nam,  ©n   µng  (Ng h § tv ph¸ttr     Ng h C«ng  ­ th ¬ng  Öt Nam,  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam,  ©n   µng  Vi   Ng h Ngo   ¬ Vi   Ng h N«ng nghiÖp  vµ    iÓnn«ng  ph¸ttr   th«n ViÖtNam)  ùc hiÖn          th   c¸cgi¶iph¸p vÒ     Êtnh    l∙su   sau: i 1.Tõ  µy  th¸ng09    ng 04    n¨m  1999,c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc     h th m  doanh  cho vay  th«ng  êng  th b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam   i  íikh¸ch  µng    ®è v   h ë khu  ùc  v thµnh  Þ  th theo møc  Çn l∙suÊt lµ0,95%/th¸ng.L∙isuÊtcho    tr     i         vay  i víi ®è    kh¸ch  hµng ë  khu vùc  n«ng th«n  Õp  ôc  ùc  Ön theo møc   Çn  isuÊt lµ ti t th hi tr l∙    1,05%/th¸ng. Sè    nî ®∙  d   cho  vay  µ    îp  ng  Ýn  ông  ∙  ý  Õt  i  íikh¸ch v c¸c h ®å td ® k k ®è v     hµng    ë khu  ùc  µnh  Þ  ng  a    ©n  Õt  v th th nh ch gi¶ing h hoÆc   a    ©n  n   ch gi¶ing ®Õ cuèi ngµy  th¸ng 09    03    n¨m  1999 chuyÓn sang  îc tiÕp  ôc thùc  Ön  ®  t  hi theo  møc    Êt cho  l∙su   i vay  ∙  ® tho¶  Ën  ÷a kh¸ch hµng  µ  ©n   µng  ¬ng  ¹i thu gi     v Ng h th m  quèc doanh  trong hîp ®ång  Ýn  ông.ViÖc  iÒu     td   ® chØnh  gi¶m    Êtcho    l∙su   i vay ®èi  íic¸c kho¶n  v    vay  µy  n theo  Çn    Êt míido    ©n   µng  ¬ng  ¹i tr l∙ su     c¸c Ng i h th m  quèc doanh  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    L∙isuÊt cho      vay  i víi ®è     kh¸ch hµng  éc khu  ùc  I Òn  ói,h¶i®¶o,   thu   v II mi n     vïng  ng  µo  ¬     èng  Ëp  ®å b Kh me s t trung vµ    Êt nî qu¸  ¹n  ùc hiÖn    l∙ su     i h th   theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  vµ  2  kho¶n    Òu  cña  4, §i 1  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 266/1999/Q§­ NHNN1   µy  ng 29/7/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  iÒu  c Th ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh  Çn    Êt cho  tr l∙ su   i vay b»ng  ng  Öt Nam   ña    chøc  Ýn  ông  ®å Vi   c c¸c tæ  td ®èi víi    kh¸ch hµng.   V Ò   ¹m    dông  Çn    Êt cho  ph vi¸p  tr l∙ su   i vay  i  íikh¸ch  µng    ®è v   h ë khu  ùc  v n«ng th«n,thµnh  Þ,c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc    th     h th m  doanh  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh  ¹  iÓ m       ®Þ ti ® 1, v¨n b¶n  è  s 233/CV­ NHNN1   µy  ng 23/3/1999 cña  èng    Th ®èc  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  íng  Én  ét  è  iÓ m   ña  Ng h Nh n   vi h d m s® c ChØ   Þ  è  th s 01/1999/CT­ NHNN1   µy  ng 29/01/1999. 2. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc    Ng h th m  doanh  cø  µo  Æc   iÓ m,  iÒu  c¨n  v ® ® ® kiÖn kinh doanh, nhu  Çu  èn        c v ®Ó cho vay  µ  v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  × nh   t  cm
  2. 2 ®Ó  gi¶m    Êt huy  ng  l∙ su   i ®é b»ng  ng  Öt Nam   µ  ¹itÖ  ®å Vi   v ngo   cho  ï hîp víi ph       chØ  è  ¹m    µ  ¹o®iÒu  Ön    s l ph¸tv t   ki ®Ó gi¶m    Êtcho  l∙su   i vay. 3.  Ò     Êt  V l∙ su cho  i vay  i  íihé  Ìo,cho  ®è v   ngh   vay  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶ thiªntai    ,cho  vay    ù  ®Ç u    theo  Õ   ¹ch  µ   íc vµ  c¸c d ¸n  t k ho Nh n   cho  vay  ®∙i u    kh¸c,c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc     h th m  doanh  Õp tôcthùc hiÖn  ti       theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  Ýnh  ñ  µ  èng  c  ©n  µng  µ   íc. h c Ch ph v Th ®è Ng h Nh n 4.     C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  Ng h th m  doanh  ùc hiÖn  ng  é, tÝch  ùc  th   ®å b  c c¸cgi¶i    ph¸p vÒ     huy  ng  èn,cho  ®é v   vay theo ChØ   Þ  è    th s 04/1999/Q§­NHNN1   ngµy  23/08/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  ùc  Ön  c Th ®è Ng h Nh n   vi th hi NghÞ   Õt  ña  Ýnh  ñ  è  quy c Ch ph s 08/1999/NQ­CP   µy  ng 09/07/1999;t¨ng cêng     kiÓm    tra,gi¸m    Öc  ö  ông  èn  s¸tvi s d v vay  ña  c kh¸ch hµng,viÖc      cho  vay  ña    c c¸c chi nh¸nh  a   ¬ng    ©ng    ®Þ ph ®Ó n cao  Êt îng, an  µn  µ  Öu  ch l   to v hi qu¶  kinh  doanh. 5. C¸c  ô,  ôc    VC chøc n¨ng  µ  v Thanh    ©n   µng  µ   íc,chinh¸nh  traNg h Nh n     Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  h Nh n     ph t¨ng cêng  Óm       ki tra,gi¸m    Öc  ùc s¸tvi th   hiÖn quy  nh  ña  µ   íc ®èi  íic¸c giao  Þch  ¹ihèicña    chøc  ®Þ c Nh n   v    d ngo     c¸c tæ  tÝn  ông, doanh  d   nghiÖp, c¸ nh©n  µ  Öc  dông    Êt     v vi ¸p  l∙ su cho  i vay  i  íi ®è v   kh¸ch hµng.   6.Thñ  ëng    n  Þ  ùcthuéc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Gi¸m    tr c¸c®¬ v tr     h Nh n   ¬  ®èc    chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, c¸c Chñ   Þch  éi ®ång  Ng h Nh n     ph     t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  ®è   h th m  doanh    thi hµnh nghiªm  ócChØ   Þ  µy. t  th n Trong qu¸  ingthùc  Ön  tr   hi ChØ   Þ  µy, n Õu   ã  íng  ¾ c,    ©n   th n   cv m c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹i quèc  th m  doanh ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   ©n   µng  µ   íc ViÖt k th   Ng h Nh n     Nam     ®Ó xem   Ðt,gi¶i x     Õt. quy  
Đồng bộ tài khoản