intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ thị 15/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

49
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 15/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện tổ chức hoạt động của Tổng công ty Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 15/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  15/1999/CT­T T g   th n g µ y  26 th¸ng  5 n¨ m   1999 V Ò  vi Ö c  o µ n  thi Ö n t æ   h øc   h c h o ¹t ® é n g  c ñ a  æ n g  c«n g  ty n h µ  n íc T Thùc  Ön  hi NghÞ   Õt  ¹ihéi®¹ibiÓu  µn  èc  Çn  VIIcña  quy §       to qu l thø    §¶ng,   NghÞ   Õt Héi nghÞ  quy     Trung  ng  (khãa  ¬ 7  VII) NghÞ   Õt sè    , quy   10/NQ­TW   ña  c Bé   Ýnh  Þ (khãa  Ch tr   VII)  µy  th¸ng 3  ,ng 07    n¨m  1994  ñ  íng  Ýnh  ñ  ∙  Th t Ch ph ® ban  µnh  h Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µ  v 91/TTg  ¹oc¬  ë  t   s ph¸p  ýcho  Öc  µnh  l  vi th lËp    c¸c Tæng  c«ng    µ  íc.§ Õn  tynh n   nay,nhiÒu    Tæng  c«ng    µ  íc®∙  îc tynh n   ®   thµnh  Ëp ë    µnh  µ    Ünh  ùc  l   c¸cng v c¸cl v kinhtÕ    then chèt.   Nh×n  chung, c¸c Tæng      c«ng    ¹t®éng  ã  Öu  ty ho   c hi qu¶, t¨ng tr ng  ªn     ë li   tôc,hoµn  µnh    th nghÜa  ô  ép  ©n  vn ng s¸ch  µ  íc,æn   nh   Öc  µm  µ  nh n   ®Þ vi l v n©ng  cao  i sèng    é  ®ê   c¸n b c«ng  ©n  nh viªn, ng       ®ã vaitrßquan  äng ®èi víi ù  tr       s t¨ng tr ng  ña  Òn   ë c n kinh tÕ. Tuy     nhiªn,c¸c Tæng      c«ng    µ  íc cßn  éc  é ty nh n   b l  nhiÒu  Õu   Ð m,  îc ®iÓ m:  Ö   èng  chøc  îc h×nh  µnh  ñ  Õu  y k nh   h th tæ  ®  th ch y b»ng  Ön  bi ph¸p  µnh  Ýnh, nªn  a  ¹o® îcsøc  ¹nh  h ch   ch t     m tæng  îp;nhiÒu  Ên  h  v ®Ò   éc c¬  Õ,  Ýnh  thu   ch ch s¸ch kh«ng    cßn  ï hîp nhng  a  îcsöa  æi  Þp  ph     ch ®   ® k thêi . ®ang  . . ¶nh  ëng  ùc tiÕp  í  Öu  h tr   t ihi qu¶  kinh  doanh  µ  v kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh cña      c¸c Tæng   c«ng    µ  íc;chøc  ty nh n   n¨ng  qu¶n  ýcña  éi  ng  l  H ®å qu¶n  trÞ vµ  iÒu  µnh  ña   ® h c Tæng  gi¸m  c, vaitrßqu¶n  ýnhµ  íccña    é, ñy  ®è       l  n  c¸c B   ban  ©n  ©n     nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  a  â  µng; tæ  ¬ ch r r   chøc  §¶ng, ®oµn  Ó    th trong   c¸c Tæng  c«ng    µ  íc cha  ã  ù  íng  Én  ty nh n   csh d thèng  Êt. nh NhiÖ m   ô  Æt   hiÖn  v® ra  nay  µ cñng  è  µ  ©ng  l  cvn cao  Öu  hi qu¶  kinh  doanh,n©ng    cao søc  ¹nh  c tranh cña      c¸c Tæng  c«ng    ùc hiÖn  Ých  ô vµ  ty,th   t t  tËp  trung vèn, chuyªn      m«n   ãa  ©u  µ  îp    ãa  éng,lµm  Òn  hs v h t¸ch r   n t¶ng    cho viÖc  chuyÓn  æi  Ò   Êt tõ Tæng   ® v ch     c«ng    µ  íc sang  Ëp  oµn  ty nh n   t® kinh tÕ    m¹nh; ®Èy    nhanh  Õn  ×nh xãa  á  Õ     é   ñ  ti tr   b ch ®é B ch qu¶n, cÊp  µnh  Ýnh    h ch chñ  qu¶n,sù  ©n  Ötdoanh    ph bi   nghiÖp Trung  ng,doanh  ¬  nghiÖp  a  ¬ng, ®Þ ph   thùc  Ön  hi chøc  n¨ng  Én  ¾t  d d c¸c doanh  nghiÖp  á  µ  õa, hoµn  µnh  nh v v   th nhiÖ m   ô  i  u   v ® ®Ç trong sù    nghiÖp  c«ng nghiÖp  ãa, hiÖn  ihãa  t  íc. h  ®¹   ®Ê n   § Ó   ùc  Ön  Öm   ô  ãi trªn Thñ   íng  Ýnh  ñ  th hi nhi vn    t Ch ph chØ   Þ    é,    th c¸c B c¸c ngµnh,c¸ccÊp  Èn  ¬ng  Õn hµnh  ÷ng  Öc     kh tr ti   nh vi sau  y: ®© I­ o µ n  c h Ø n h  c hi Õ n lî c p h¸t  H  tri Ó n s ¶ n x u Ê t  kinh d o a n h  c ñ a c¸c T æ n g  c « n g  ty n h µ  n í c  giai ® o ¹ n ® Õ n  n¨ m  2 01 0 c ã  t Ý n h ® Õ n  2 0 20:   1. D íi ù  íng dÉn  Ò     h  s v nghiÖp  ô  ña    é   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi v c c¸c B K ho v§ t  T   chÝnh, Bé   ¬ng  ¹i,Bé     Th m   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, Bé   tr   chuyªn   ngµnh kinhtÕ   ü  Ëtvµ    ­k thu   tranhthñ ý  Õn  ña    µ      ki c c¸cnh khoa  äc,qu¶n  ývµ  h  l  chuyªn gia  u   µnh,  ®Ç ng c¸c Tæng  c«ng    µ   íc cÇn  Èn  ¬ng  iÒu  ty nh n   kh tr ® chØnh,  ô  Ó   ãa  c th h c¸c b¶n  Õn îc,quy  ¹ch  chi l   ho ph¸t tr Ón    i s¶n  Êt  xu kinh   doanh  ña  c Tæng   c«ng    µ  ña  ty v c chuyªn  µnh  ng kinh  Õ  kü  Ët ®∙  ©y  t ­  thu   x dùng  ïhîp víi èic¶nh  èc  Õ  µ  ph        b qu t v m«i  êng  tr kinh doanh  íi.Trong  Õn ­   m  chi l
  2. 2 îcvµ    quy  ¹ch ph¸ttr Ón,trªnc¬  ë  ù  kinh tÕ  Õ  í vµ  ho     i     s d b¸o    th gi   khu  ùc,xu  ­ i v h íng ph¸ttr Ónkhoa  äc     i   h c«ng  Ö,  iÒu  Ön  ¬ng  ¹iquèc  Õ,yªu cÇu  éi ngh ® ki th m  t    h  nhËp  µo  Òn   vn kinh tÕ  Õ  í   Õn  ×nh    th gi i ti tr , tham      chøc  ¬ng  ¹i, gia c¸c tæ  th m  kinh tÕ  èc  Õ,lîthÕ  s¸nh  ña      qu t     i so  c ta,ph¶ix¸c ®Þnh     cho  îchíng ph¸ttr Ón ®     i   u  , tiªn chuyªn ngµnh,s¶n  È m   òi  än      iÓnnhanh,v÷ng  ¾c  íi     ph m nh ®Ó ph¸ttr     ch v  tèc ®é   îttr c ®Ó     v   í  tham    µo  Þ  êng  èc  Õ  µ  gia v th tr qu t v khu  ùc.Bªn  ¹nh  ,  v  c ®ã cÇn  ùa chän    íng  l  c¸c h kinh doanh  a   µnh    ¬  ë  Ýnh    ® ng trªnc s t to¸n li   µnh    ªnng vÒ   Þ  êng,c«ng  Ö,  th tr   ngh s¶n  È m   èicïng vµ  Öu  ph cu     hi qu¶  kinh tÕ    éitheo   x∙h     quan  iÓ m   ® chuyªn  m«n   ãa  ©u,  îp    ãa  éng  íim äi  ñ  Ó  hs h t¸ch r v  ch th kinh  Õ  t trongvµ  µiníc.   ngo   2. C¸c    Tæng c«ng    ñ  ng  èihîp víic¸c c¬  tych ®é ph         quan  qu¶n  ýnhµ  íc l  n  x©y  ùng  Õn îchéinhËp  èc  Õ  ña  ×nh  íi étr×nh nghiªm  d chi l     qu t c m v   l   ngÆt, phï    hîp víi Õn tr×nh chung  µ  ícta®∙     ti     nh n     cam   Õt,víi ©n  ¹ s¶n  È m   ô  Ó  k    ph lo i   ph c th cïng nh÷ng  Ön    bi ph¸p ®¶m     b¶o,tõ ®ã   ©y  ùng  ¬ng  ×nh hµnh  ng       x d ch tr   ®é cho giai o¹n   ® 2000   ­2005. 3. C¸c  é, c¸c ngµnh  Þu    B   ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn      h  c¸c Tæng c«ng    ©y  tyx dùng  Õn îc,quy  ¹ch    iÓn s¶n  Êt kinh doanh, héinhËp  èc  Õ  chi l   ho ph¸ttr   xu        qu t ®Õ n  n¨m 2010  ã  Ýnh  n   ct ®Õ 2020  ï hîp  íinéi dung  nh  íng  Õn îc ph   v    ®Þ h chi l   ph¸ttr Ónkinh tÕ,x∙héicña  nícgiai o¹n   i          c¶      ® 2001   ­2010,chiÕn îckhoa  äc,   l  h  c«ng  Ö   n   ngh ®Õ n¨m  2020  µ  étr×nh c«ng  Ö   n   v l    ngh ®Õ n¨m  2005  µ   Ýnh  m Ch phñ  ang  ® chØ  o  iÓnkhai. ®¹ tr   II­ o µ n  thi Ö n t æ  c h ø c T æ n g  c « n g  ty n h µ  n í c:  H 1. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, ¬  Héi ®ång    qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    µ  ícc¨n cø  Õt  tynh n     k qu¶  éinghÞ  ¬  Õt  h  sk tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng   c«ng    µ  íc do  Ýnh  ñ  chøc  ty nh n   Ch ph tæ  ngµy  ­ 2  1    th¸ng 3    n¨m  1999, ®¸nh    ô  Ó    Æt   ¹t®éng  ña    gi¸c th c¸c m ho   c Tæng   c«ng    µ  íc trong ba  ty nh n     n¨m  (1996    ­ 1998),trªnc¬  ë  ,  Õn  µnh  ©n      s ®ã ti h ph lo¹   ¾p  Õp  is , x doanh  nghiÖp  theo ChØ   Þ  è  th s 20/1998/CT­ TTg  µy  th¸ng ng 21    4 n¨m  1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.C¸c      ©n  ¹ vµ  ¾p  Õp  c Th t   ph   ®Ò ¸n ph lo i s   x doanh  nghiÖp  µ  íc cña  õng  é,  µnh, Tæng   nh n   t B ng   c«ng    ph¶i tr×nh  ñ   íng ty 91    Th t   ChÝnh  ñ    Öt tr c  µy  th¸ng6  ph phª duy   í  ng 30    n¨m  1999. 2. Ban  §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp Trung  ng  ñ  × thÈm   nh   ¬ ch tr   ®Þ tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¾p   Õp  ¹  Ö   èng  Th t Ch ph s x lih th Tæng  c«ng      ¬  ë  ty trªn c s ®¸nh    ¹t®éng  µ  Õn îc,quy  ¹ch    iÓn s¶n  Êt kinh doanh  õ gi¸ho   v chi l   ho ph¸ttr   xu     t  nay  n   ®Õ n¨m  2010  ã  Ýnh  n   ct ®Õ 2020  nh»m   ôc    ×nh  µnh  ét  è  Ëp  m tiªuh th m st ®oµn  kinh tÕ  ¹nh.  m Ban §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp Trung  ng  ¬ chØ   o  Ý  iÓ m   ¹ ®¹ th ® lo   i h×nh  Tæng  c«ng    tytham    èn  íic¸c doanh  gia v v     nghiÖp  µnh  th viªn,thùc hiÖn      m èi quan  Ö   µichÝnh  µ chñ  Õu  ÷a Tæng   h t  l  y gi   c«ng    íic¸c doanh  ty v     nghiÖp  thµnh  viªn.Quy  nh       ®Þ bæ sung  ¬  Õ   c ch qu¶n  ý ®èi  íic¸c  l  v  doanh  nghiÖp  thµnh    ña  viªnc Tæng  c«ng    ∙    Çn  ãa  ng  µ  ícgi÷ cæ   Çn    ty® cæ ph h nh nh n     ph chi phèi vÉn  îc coilµ doanh    ®      nghiÖp  µnh    ña  th viªnc Tæng   c«ng    Ý   iÓ m   ty.Th ® viÖc  ñ   Þch  éi ®ång  Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  µm ét  êi;Chñ   Þch  éi ®è l   ng   t H  ®ång  qu¶n  Þ,B Ý     tr   th Ban  C¸n  ù  s §¶ng  Tæng  c«ng    µm ét  êivµ  tyl   ng   trong c¬   
  3. 3 cÊu  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ võa  ã  ét  è  tr   c m s chuyªn  tr¸ch nh Chñ   Þch  éi ®ång    t h  qu¶n  Þ,Trëng  tr   ban  Ó m     õa  ã  ét  è  y    Ki so¸tv c m s ñ viªnkiªm  Ö m.nhi 3.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×cïng Ban    K ho   § tch tr     §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng, Bé   µi chÝnh  ¬   T  nghiªncøu  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    tr   t  ph trong quý  I   II  n¨m  1999      Ý  µnh  Ëp vµ  chøc,ho¹t®éng  ña  Ëp  oµn  c¸ctiªuch th l   tæ     ct® kinh tÕ.    C¨n  vµo  ,  Ýnh  ñ  Ï lùa chän  ét  è  cø  ®ã Ch ph s     m s Tæng   c«ng      Ý  iÓ m   ty ®Ó th ® tæ chøc  µnh  Ëp  oµn  th t® kinh tÕ  ¹nh   m theo  íng:t¹o®iÒu  Ön  óc ®Èy    h    ki th   qu¸ tr×nh tÝch  ô vµ  Ëp    t   t trung vèn,h×nh  µnh    n  Þ  ñ  ùccña  Òn      th c¸c ®¬ v ch l   n kinh   tÕ,kinh doanh  a  µnh,cã  Çm  ãc  èc  Õ;n©ng      ® ng  t v qu t   cao  tÝn  µ  uy  v kh¶  n¨ng  c¹nh  tranh  ¹  Þ  êng  t ith tr trong  íc vµ  µi níc;thùc  Ön  ñ  ¬ng  ãa  á  n   ngo     hi ch tr xb dÇn  Õ     é   ñ  ch ®é B ch qu¶n, cÊp  µnh  Ýnh  ñ    h ch ch qu¶n  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  nhµ  ícvµ  ù  ©n  Ötgi÷a doanh  n   s ph bi     nghiÖp Trung  ng  íi ¬ v  doanh nghiÖp  a   ®Þ ph¬ng. III­H o µ n  thi Ö n c ¬  c h Õ  h o ¹t ® é n g  c ñ a      T æ n g  c « n g  ty n h µ  n í c: 1. C¸c  é,  µnh, trong  ¹m      B ng   ph vi chøc  n¨ng  Ö m   ô  µ  Èm   Òn   nhi v v th quy cña m ×nh, khÈn tr ng tæ  chøc thùc hiÖn Ch ¬ng tr×nh hµnh ®éng  cña  ¬ ChÝnh  ñ  ph nh»m   Õp  ôc tr Ón khai thùc  Ön  ti t   i     hi NghÞ   Õt  éi  Þ   vµ  quy H ngh 4  NghÞ   Õt  éi  Þ   (2)cña  quy H ngh 6    Ban  Êp  µnh  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  ãa    kh VIII vÒ   æi  íi s ¾p   Õp  ©y  ùng    ® m  x x d c¸c Tæng   c«ng    ùc  ù  ë thµnh  ÷ng  ty th s tr   nh doanh  nghiÖp  µ  íc m¹nh. Sím  ×nh  Ýnh  ñ  nh n     tr Ch ph xem   Ðt,bæ   x  sung, söa    ® æi  ¬  Õ,  Ýnh  c ch ch s¸ch kh«ng    cßn  ïhîp,kÞp  êith¸ogì nh÷ng  íng m ¾ c   ph     th       v  trongho¹t®éng  u  ,s¶n  Êtkinhdoanh  ña     ®Ç t  xu     c Tæng  c«ng ty. 2. Bé   µi chÝnh  ñ  ×,híng dÉn      T  ch tr     c¸c Tæng  c«ng      nh  ng    tyx¸c ®Þ ®ó gi¸ trÞtµis¶n  éc quyÒn  ö  ông  ña     thu   sd c Tæng  c«ng    tytheo  Æt   m b»ng    Þ  ­ gi¸th tr êng, trªnc¬  ë      nh   èn  ña      s ®ã x¸c ®Þ v c Tæng   c«ng    Çn  èn  ña  ty (ph v c doanh  nghiÖp  µnh    th viªnTæng  c«ng    Tæng  tydo  c«ng      nh)  µ  tyx¸c®Þ v giao vèn      trªn nguyªn  ¾c  t Tæng   c«ng    Þu  ty ch tr¸chnhiÖ m     b¶o  µn  µ  to v ph¸ttr Ón vèn. Bé    i     Tµi chÝnh  ©y  ùng    x d quy  nh  ®Þ giao  èn, b¶o  µn  µ  v  to v ph¸ttr Ón vèn  i  íi  i   ®è v   Tæng   c«ng  nhµ   íc vµ  Ëp  oµn   ty  n  t ® kinh  Õ, ®ång   êi nghiªn cøu viÖc  t  th     chuyÓn  ¬  Õ   c ch qu¶n  ý vèn  éc  ë  ÷u  µ   íc theo  ¬ng  l  thu s h nh n   ph thøc  µnh  h chÝnh  Ön  hi nay  sang  ×nh  h thøc  c«ng    µichÝnh  ty t   kinh doanh  èn  µ  íc   v nh n   tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph trong quý  I   II  n¨m  1999    ®Ó xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    3. Tõ     nay  n   èin¨m  ®Õ cu   1999, Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, Bé   b Ch ph   qu¶n  ýngµnh, ñy  l    ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬c Tæng  c«ng    µ  íc tiÕn  µnh  ¸nh    ©n  ¹  i  ò    é    o  ty nh n   h ® gi¸, ph lo i®é ng c¸n b l∙nh®¹ Tæng   c«ng    ty,c¨n  tiªuchuÈn  cø    c¸n  é  b trong  êikú  íi vµ  Öu  th   m   hi qu¶    s¶n xuÊt kinh doanh  ña      c Tæng  c«ng    µm  ¬  ë  ty,l c s cho  Öc  ©y  ùng  vi x d quy  ¹ch  ho vµ  o  ¹oc¸n bé  ét  ®µ t     m c¸ch chñ  ng, ®¸p    ®é   øng  cÇu    iÓn cña  yªu  ph¸ttr   Tæng   c«ng    ty trong thêigian  í      t iBan    . Tæ chøc   ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph nghiªncøu      bæ sung  éidung  n  qu¶n  ýc¸n bé  ña    é   i víi l     c c¸c B ®è     Tæng  c«ng    µ  íc,trong tynh n     ®ã   ã  Ên    Ò   ©n  Êp  cv ®Ò v ph c qu¶n  ý c¸n  é, bæ   Ö m   ã  êih¹n,miÔn   l  b  nhi c th     nhiÖ m, khen  ëng,kû  Ët®èi víi   o  th   lu       l∙nh®¹ Tæng  c«ng    µ  íc. tynh n 4.  é   Õ   ¹ch  µ   Çu    chñ  × nghiªn cøu  öa  æi  Ët  B K ho v§ t tr     s ® Lu Doanh  nghiÖp  µ  íctheo  Õn ®é   nh n   ti   quy  nh,  ng  êicïng Bé   µi chÝnh  µ    ®Þ ®å th     T  v c¸c
  4. 4 Bé,  µnh  ªnquan  Èn  Þ   ím  ng li   chu b s c¸c  v¨n b¶n      µnh  Ët  ®Ó thih Lu Doanh  nghiÖp  µ  íckhi® îcQuèc  éith«ng  nh n       h  qua. 5. Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héisím  ×nh Ch Ýnh  ñ      Ò     X∙    tr   ph ®Ò ¸n v gi¶iquyÕt    ng        lao ®é d«id trong qu¸ tr×nh s ¾p  Õp  ¹ c¸cdoanh       x l    i nghiÖp  trong  Tæng  c«ng  ty. Bé   ëng    é, Thñ  ëng  ¬  tr c¸c B   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ  íc cã  ty nh n   tr¸chnhiÖ m     µnh    thih ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2