intTypePromotion=1

Chỉ thị 15/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
5
download

Chỉ thị 15/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 15/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 15/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  15/2001/CT­T T g   th n g µ y   11 th¸ng  6 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c t¨ng c ê n g  q u ¶ n  lý  thu v µ  ch è n g  th Êt thu n g © n  s¸ch  h µ  n íc n¨ m  2001 N Trong  th¸ng®Ç u   5    n¨m  nay,thu ng©n     s¸ch trong c¶  íc®¹t44,8%  víi     n    so    dù    to¸nn¨m  µ    v t¨ng8,3%  víi ïng kú  so    c   n¨m  2000.K Õt    qu¶  µy  ét  Æt   Ó   nmm th hiÖn  ù  è  ¾ng   y   ¹nh  scg ®È m s¶n  Êt, kinh  xu   doanh  µ    v ý thøc  Êp  µnh   ch h nghÜa  ô  Õ  ña  v thu c doanh  nghiÖp  trong c¶  íc,®ång  êithÓ  Ön  ÷ng  ç   n  th   hi nh n lùctrong chØ  o  ña    é, ngµnh  µ  Ýnh  Òn    Êp    a   ¬ng      ®¹ c c¸c B   v ch quy c¸c c ë ®Þ ph trong viÖc  ùc hiÖn    Ö m   ô    iÓn kinh tÕ      éin¨m    th   c¸c nhi v ph¸ttr     ­ x∙ h   2001. Tuy     nhiªn,t×nh  ×nh    ©n    h thu ng s¸ch,tr ch Õt  µthuÕ  víi Òm  ùccña  Òn    í  l  so    ti l   n kinh  tÕ  Én  v cßn  a  ¬ng  ch t xøng, t×nh  ¹ng thÊt thu  î ®äng,  Õm   ông  Õ     tr     n  chi d thu vÉn  cßn  kh¸ phæ   Õn. Nguyªn  ©n  ñ  Õu  µ sù  èi hîp  ÷a  bi   nh ch y l   ph   gi c¸c  ¬  c quan  trong qu¶n  ý,chØ  o    ©n    l  ®¹ thu ng s¸ch cã  ¬i,cã  óccßn  a    n   l  ch chÆt  Ï; ch   cha  b¸m    i t ng qu¶n  ýthu,t×nh  ¹ng®Ç u   ¬,bu«n  Ëu,gian lËn  ¬ng   s¸t®è  î   l    tr   c  l    th m¹i,trèn thuÕ, lËu  Õ  Én        thu v cßn  x¶y  díinhiÒu  ×nh  ra    h thøc  µ  µy  µng  v ng c tinhvi,    phøc  ¹p. t    §Ó     ph¸thuy  Õt  k qu¶  t® îcvµ  ¾c  ôc  ÷ng  ån t¹ trªn®©y,  ñ ­ ®¹     kh ph nh t      i Th t íng ChÝnh  ñ    Çu    é, c¬    ph yªu c c¸cB   quan  µ  y  v ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  Çn  Ëp  tr     ¬c t trung chØ  o,thùc hiÖn  ã  Öu    ®¹     c hi qu¶   c¸c c«ng  Öc  vi sau: 1. TËp    trung chØ  o    iÓn s¶n  Êt,kinh doanh,kÞp  êicã  Ön    ®¹ ph¸ttr   xu       th   bi ph¸p th¸o gì khã     kh¨n,víng  ¾ c   Ön    m hi cßn  c¶n  ë ho¹t®éng  tr     s¶n  Êt kinh xu     doanh  ña  êi d©n  µ  c ng   v doanh  nghiÖp; tæ    chøc  ùc hiÖn  th   nghiªm    c¸c NghÞ   quyÕt  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v c¸c   gi¶iph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch  ® h k ho kinh  Õ  t n¨m   2001, phÊn  u   µn  µnh  îtmøc   Õ   ¹ch    ®Ê ho th v  k ho thu  ©n  ng s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   2001  ∙  îcQuèc  éiphª duyÖt.  ®®   h      2. Th«ng    qua  Öc  chøc  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  ù  vi tæ  ® gi¸t h th hi d to¸n thu   ng©n  s¸ch 6    th¸ng®Ç u     n¨m  2001  ¾n  íi Öc  ¸nh    ©n  Ých  ×nh  ×nh  g v  vi ® gi¸,ph t t h vÒ  kinh tÕ    õng  Ünh  ùc,ngµnh, ë  õng  a   ¬ng  µ  õng  ¾c  Õ,   trªnt l v   t ®Þ ph vt s thu   Bé   ëng  é  µichÝnh  ùc hiÖn  tr BT  th   giao chØ    Ên  u      ©n    tiªuph ®Ê t¨ngthu ng s¸ch  n¨m  2001  cho    é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  µ  n  Þ, ®¶m   c¸c B     ph v ®¬ v   b¶o  Öc  vi giao  ù  d to¸n thu  ©n    ng s¸ch n¨m  2001 ph¶icao  ¬n  Õt    h k qu¶  ∙  ùc hiÖn  ® th   n¨m 2000.   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Tæng     ph tr     ¬  côc  ëng  tr Tæng   ôc    c H¶i quan  µ  v Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c Thu Õ   giao chØ   tiªuphÊn  u      ©n    ®Ê t¨ngthu ng s¸ch n¨m    2001  cho    n  Þ  ùcthuéc;®ång   c¸c®¬ v tr     thêi®Ò   biÖn    ra  ph¸p chØ   o, phèi hîp  ®¹     qu¶n  ý thu  Õ,  èng  Êt thu  l  thu ch th   ng©n  s¸ch cã  Öu    hi qu¶. 3. Trong  Öc    vi t¨ng cêng    qu¶n  ýthu  µ  èng  Êtthu  ©n  l   v ch th   ng s¸ch,cÇn    tËp  trung chØ  o,thùc hiÖn    ®¹     ngay  ét  è  Öc  m s vi sau: a)  Õp  ôc xem   Ðt,xö  ý c¸c víng  ¾ c   Ò   Õ  Ti t   x   l    m v thu ¶nh  ëng  n     h ®Õ s¶n xuÊt kinh doanh  ña      c doanh  nghiÖp,nhÊt lµ thuÕ    Þ gia t¨ng,thuÕ  Ëp       gi¸tr       nh khÈu, thuÕ    thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  µ  Õ     v ch ®é thu  Ý,  Ö  Ý;  ng  êi ph l ph ®å th   thùc hiÖn    y  ,  Þp  êic¸c kho¶n  Õ, phÝ, lÖ  Ý  µ      thu ®Ç ®ñ k th     thu     ph v thu kh¸c vµo    ng©n   s¸ch theo  ng  Ët ®Þnh,  ®ó lu   kiªn quyÕt    kh«ng    ×nh  ¹ng chiÕm   ®Ó t tr   dông  Òn thuÕ  ti   ph¶inép  ©n    ng s¸ch.
  2. 2 b) Theo  âichÆt  Ïvµ  ù  kÞp  êic¸c diÔn  Õn    trªnthÞ  ­   d  ch   d b¸o  th     bi gi¸c¶    tr êng  èc  Õ  µ  qu t v trong níc ®Ó   iÒu     ® chØnh  Þp  êic¸c møc   Õ  Êt thuÕ  k th     thu su   xuÊt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu. Bé  µichÝnh  èihîp víi ¬      nh kh   T   ph       quan  ªnquan    c li   ban hµnh  ¬  Õ     µo  ©n  c ch thu v ng s¸ch Nhµ   íckho¶n    n  chªnh  Öch  ÷a gi¸b¸n ®èi víi l gi           hµng    Êt khÈu  ho¸ xu   theo  îp  ng  ña  Ýnh  ñ  ý  íiníc ngoµicao  ¬n  h ®å c Ch ph k v       h so  íi   Þ  êng. v   th tr gi¸ c)  Èy  ¹nh  Õn    Êp  t, cho  § m ti ®é c ®Ê   thuª ®Êt, cÊp  Êy      gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t, giÊy  sd ®Ê   chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ      y  nh quy s h nh ë ®Ó ®È nhanh  tiÕn ®é         thu c¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch vÒ   t  ai.Cã   ù  èihîp tètgi÷a c¸c   ®Ê ®   s ph          c¬ quan    èng  Êtthu thuÕ    Ëp    ©n, trong ®ã  u      i t ng ®Ó ch th     thu nh c¸nh     l ý c¸c®è  î   lµ ngêi níc ngoµi ®ang         c«ng    ¹    ¬  t¸ct i c quan, ®¬n  Þ    Öt Nam.  èi víi c¸c   v ë Vi   §   c¸c hé    kinh  doanh  Ön  ang  dông  Õ     hi ® ¸p  ch ®é kho¸n  thu  Õ  µ   ã  thu m c thay   ® æi quy    m« kinh  doanh  ×  th ph¶i rµ    so¸t,®iÒu    chØnh  ngay  õ  ý  In¨m   t qu II  2001  møc   Õ  thu kho¸n  cho  ï hîp;tÝch  ùc  y  ¹nh  Öc  ùc hiÖn  Õ   ph     c ®È m vi th   ch ®é   Õ     é  k to¸nh kinh doanh,t¨ngsè îng c¸c hé        l     kinh doanh    chuyÓn  sang  ¨ng  ® ký,thùc hiÖn  ép  Õ      n thu theo ph¬ng    ph¸p kª khai.    d)  Ò   § cao  tr¸ch nhiÖm   ña    i  îng  ép  Õ     c c¸c ®è t n thu trong  Öc  ù  Ýnh  vi t t thuÕ, tù kª khaivµ  ép  Õ  µo        n thu v kho  ¹c.§Èy  ¹nh  b  m c«ng    t¸cthanh    Óm   tra,ki traviÖc  Êp  µnh  Üa  ô    ép  Õ,xö  ýnghiªm    êng  îp kh«ng    ch h ngh v thu,n thu   l   c¸ctr h  kª khaihoÆc   khainép  Õ    kª    thu kh«ng  ng  íithùc tÕ  ®ó v    kinh doanh    èn   ®Ó tr   thuÕ, c¸c hµnh    Õm   o¹ttiÒn  Õ; ®ång  êichÊn     vichi ®  thu   th   chØnh, kh¾c  ôc    ph t×nh  ¹ng thanh    Óm     Õ   ång  Ðo,  tr   tra,ki tra thu ch ch kh«ng  ng  ®ó chøc  n¨ng,   thÈm  Òn  µ  ©y  ã  quy v g kh kh¨n cho    doanh  nghiÖp. ®) T¨ng  êng  c tr¸chnhiÖ m   µ  ù  èihîp cã  Öu    v s ph     hi qu¶  ÷a c¸c c¬  gi     quan  thuÕ, h¶i quan, c«ng         an, qu¶n  ýthÞ  êng... l  tr  trong c«ng    èng  u   ¬, t¸cch ®Ç c   bu«n  Ëu,chèng  l  gian lËn th ng  ¹itrªntõng  a  µn  a  ¬ng,® Æc   Öt    ¬ m     ®Þ b ®Þ ph   bi   lµë  a  µn  ã  öa  Èu,cã      ®Þ b c c kh   c¸ctrung t©m    bu«n    ín. b¸n l   4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2