intTypePromotion=1

Chỉ thị 15/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
281
lượt xem
35
download

Chỉ thị 15/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 15/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 15/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. C hØ th Þ  c ñ a   t h ñ   t í n g   c h Ý n h   p h ñ   s è   1 5 / 2 0 0 5 / C T ­ T T g   ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ c¸c biÖn ph¸p xö lý  nî ®äng vµ chèng thÊt thung©n s¸ch nhµ níc Thu ng©n s¸ch nhµ  níc c¸c n¨m qua  ®∙ cã  chuyÓn biÕn   tÝch cùc, kÕt qu¶ thu hµng n¨m  ®Òu vît dù  to¸n  ®îc giao,   tû   lÖ   ®éng   viªn   thuÕ   vµ   phÝ   ®¹t   b×nh   qu©n   kho¶ng     21%   GDP, gãp phÇn t¨ng cêng tiÒm lùc tµi chÝnh quèc gia. §¹t   ®îc kÕt qu¶ trªn  ®©y, tríc hÕt lµ  do kinh tÕ  ph¸t triÓn   kh¸; c¸c chÝnh s¸ch thu  ®îc söa  ®æi, bæ sung trong thêi   gian qua  ®∙  ®i vµo cuéc sèng; sù  quan t©m, chØ  ®¹o cña   cÊp  ñy  ®¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp vµ  sù  phèi hîp cña c¸c   Bé,   ngµnh   trong   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   thu;   nç   lùc   cña   c¸c   doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó ph¸t   triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh vµ  chÊp hµnh nghÜa vô   ®èi víi   ng©n s¸ch nhµ  níc. C«ng t¸c tuyªn truyÒn, híng dÉn, gi¶i   thÝch c¸c chÝnh s¸ch thu cña Nhµ  níc vµ  c¶i c¸ch thñ  tôc   hµnh chÝnh, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý  thu thuÕ   cña c¸c c¬ quan qu¶n lý thu ®∙ cã nhiÒu cè g¾ng. Tuy nhiªn, t×nh tr¹ng thÊt thu thuÕ, phÝ, lÖ  phÝ,...   (sau  ®©y gäi chung lµ  thuÕ) cßn lín; nhÊt lµ   ®èi víi khu   vùc doanh nghiÖp d©n doanh vµ  thuÕ  thu nhËp  ®èi víi ng êi   cã  thu nhËp cao. Mét sè   ®Þa ph¬ng cha quan t©m qu¶n lý,   khai   th¸c   nguån   lùc   tõ   ®Êt   ®ai,   cha   thùc   hiÖn   ®Êu   gi¸   quyÒn sö  dông  ®Êt. T×nh tr¹ng nî   ®äng thuÕ  trªn  ®Þa bµn   mét sè   ®Þa ph¬ng cßn kh¸ cao vµ  kÐo dµi, nhÊt lµ   ë  c¸c   thµnh phè  lín. Sù  phèi hîp gi÷a c¸c ngµnh chøc n¨ng víi   c¬  quan qu¶n lý  thu cha thêng xuyªn, chÆt chÏ, tÝch cùc   trong viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n thu cña ng©n s¸ch nhµ níc. §Ó   t¨ng   cêng   xö   lý   nî   ®äng   vµ   chèng   thÊt   thu   ng©n   s¸ch nhµ níc, phÊn ®Êu hoµn thµnh vît møc dù to¸n thu Nhµ   níc giao, t¹o nguån lùc  ®Ó  thùc hiÖn c¸c nhiÖm  vô  quan   träng cña ®Êt níc, Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ: 1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,   Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c NghÞ  quyÕt cña Quèc héi vµ  ChÝnh phñ  vÒ  nh÷ng gi¶i ph¸p  ®iÒu  hµnh   kÕ   ho¹ch   vµ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   hµng   n¨m;   kÞp   thêi  gi¶i quyÕt  nh÷ng khã  kh¨n,  víng  m¾c  cho  c¸c  c¬  së  kinh  doanh ®Ó thùc hiÖn cho ®îc môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ ®Ò  ra; phÊn ®Êu hoµn thµnh vît møc dù to¸n thu ng©n s¸ch Nhµ  níc ®îc giao. 2. Bé Tµi chÝnh: a) X©y dùng kÕ ho¹ch, híng dÉn cô thÓ vµ tæ chøc thùc  hiÖn tèt QuyÕt  ®Þnh sè  201/2004/Q§­TTg ngµy 06 th¸ng 12 
  2. 2 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  phª duyÖt ch¬ng tr×nh  c¶i c¸ch hÖ  thèng  thuÕ   ®Õn n¨m 2010. §Èy m¹nh  c¶i  c¸ch  hµnh   chÝnh,   nhanh  chãng   hiÖn   ®¹i   hãa   ngµnh   thuÕ   vµ   h¶i   quan nh»m phôc vô  thuËn lîi cho  ®èi tîng nép thuÕ, n©ng  cao n¨ng lùc qu¶n lý vµ ng¨n chÆn cã hiÖu qu¶ c¸c hµnh vi   gian lËn thuÕ.   b) ChØ  ®¹o c¬  quan thuÕ, h¶i quan tæ chøc thùc hiÖn  thu  ®óng, thu  ®ñ  vµ  kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ  phÝ  vµ  thu kh¸c vµo ng©n s¸ch nhµ  níc theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt;   xö   lý   nghiªm   c¸c   trêng   hîp   nî   ®äng,   chiÕm   dông  nguån  thu  cña  ng©n  s¸ch nhµ  níc; x©y dùng quy tr×nh  vµ  biÖn ph¸p qu¶n lý  nî, thu nî; theo dâi chÝnh x¸c sè  thuÕ  nî   ®äng; ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî  thuÕ; trong  ®ã, cÇn ph©n  tÝch râ  nguyªn nh©n vµ   ®Ò  ra c¸c biÖn ph¸p thu nî  thÝch  hîp,   cã   hiÖu   qu¶;   nghiªn   cøu   tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  biÖn ph¸p xö  lý  c¸c kho¶n nî  thuÕ  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu  håi.  c) Phèi hîp víi Bé  C«ng an, Bé  T  ph¸p, Tßa ¸n nh©n  d©n tèi cao, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, c¸c tæ chøc  tÝn dông vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan thu ngay vµo ng©n  s¸ch nhµ  níc c¸c kho¶n nî   ®äng cã  kh¶ n¨ng thu håi trong  qu¸   tr×nh   ®iÒu   tra,   truy   tè,   xÐt   xö   c¸c   vô   ¸n   cã   liªn  quan ®Õn lÜnh vùc thuÕ. d) Tæ chøc mét bé  phËn trong hÖ  thèng c¬  quan thuÕ,  h¶i quan ®Ó chuyªn m«n ho¸ viÖc theo dâi, ®«n ®èc vµ phèi  hîp víi c¸c c¬  quan cã  chøc n¨ng thùc hiÖn cìng chÕ  thu  nî thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc. ®) Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan  x©y dùng quy chÕ trao ®æi, cung cÊp th«ng tin vµ phèi hîp  víi c¸c c¬  quan qu¶n lý  thu  ®Ó  thu  ®Çy  ®ñ  c¸c kho¶n nî  ®äng, c¸c kho¶n thu ph¸t sinh t¹i c¸c doanh nghiÖp vµ  c¸  nh©n. e) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé T ph¸p, Bé C«ng an vµ c¸c  c¬  quan liªn quan x©y dùng quy chÕ  cìng chÕ  thu nî  thuÕ;  trong   ®ã,   cÇn   x¸c   ®Þnh   nh÷ng   h×nh   thøc,   tr×nh   tù,   thñ  tôc, tr¸ch  nhiÖm cña c¸c c¬  quan vµ  biÖn ph¸p  cìng  chÕ  thuÕ   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   ban   hµnh;   híng   dÉn   c¸c  ngµnh, ®Þa ph¬ng triÓn khai thùc hiÖn quy chÕ thu nî thuÕ   cã hiÖu qu¶. g)   T¨ng   cêng   c¸c   biÖn   ph¸p   ®Ó   kiÓm   so¸t   chÆt   chÏ   doanh thu, chi phÝ cña tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ, nh: ­ ¸p dông c¸c ®Þnh møc kinh tÕ ­ kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh   doanh thu tÝnh thuÕ   ®èi víi c¸c  ®èi tîng b¸n hµng kh«ng  xuÊt hãa  ®¬n; nghiªn cøu thùc hiÖn viÖc l¾p  ®Æt c¸c m¸y  tÝnh   tiÒn   cña   c¬   quan   thuÕ   t¹i   c¸c   siªu   thÞ,   cöa   hµng  kinh doanh cã doanh thu lín,...   
  3. 3           ­ KhÈn tr ¬ng ban hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ  ph¬ng  ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ theo nguyªn t¾c gi¸ thÞ  trêng  ®èi víi  c¸c giao dÞch liªn kÕt nh»m ng¨n chÆn lîi dông gi¸ chuyÓn   nhîng  ®Ó  trèn thuÕ; c¸c biÖn ph¸p chèng gian lËn vÒ  gi¸,  ®Æc   biÖt   trong   c¸c   ngµnh   cã   lîi   thÕ   so   s¸nh;   rµ   so¸t,  ®¸nh   gi¸   t×nh   h×nh   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   cña   c¸c   doanh  nghiÖp  cã  tû  träng  lín vÒ  giao  dÞch quèc tÕ, giao  dÞch  liªn kÕt  ®Ó  x¸c  ®Þnh rñi ro vÒ  gi¸ chuyÓn nh îng vµ  cã  kÕ  ho¹ch thanh tra, kiÓm tra vÒ gi¸ chuyÓn nhîng. h) ChØ  ®¹o c¬  quan thuÕ, h¶i quan t¨ng cêng c«ng t¸c  phæ   biÕn,  th«ng   tin,   tuyªn   truyÒn   ®Õn  c¸c   ®èi  t îng  nép  thuÕ; cung cÊp dÞch vô  hç  trî   ®Ó  gióp c¸c tæ chøc vµ  c¸  nh©n nép thuÕ  hiÓu biÕt chÝnh s¸ch thuÕ; gi¶m thiÓu t×nh  tr¹ng  ®èi tîng nép thuÕ  vi ph¹m c¸c LuËt ThuÕ, LuËt H¶i  quan do thiÕu hiÓu biÕt vÒ chÝnh s¸ch thuÕ; gãp phÇn n©ng   cao tÝnh tù  gi¸c,  ý  thøcc tu©n thñ  ph¸p luËt cña c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n trong viÖc tù  tÝnh thuÕ, tù  kª khai vµ  nép  thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c  th«ng tin cã liªn quan vÒ thuÕ cho c¸c c¬ quan th«ng tin,  b¸o chÝ. i) Qu¶n lý  chÆt chÏ  chi tiªu cña c¸c tæ chøc,  ®¬n vÞ  thô hëng ng©n s¸ch, kh«ng duyÖt chi vµ quyÕt to¸n ®èi víi   c¸c chi tiªu kh«ng cã chøng tõ hîp lÖ. 3.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   vµ   c¸c   Bé,   ngµnh   cã  liªn quan phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  thùc hiÖn  ®iÓm  ®  Kho¶n 2 nªu trªn vµ  chØ  ®¹o c¬  quan trùc thuéc t¹i c¸c  ®Þa ph¬ng phèi hîp víi c¬  quan thuÕ, h¶i quan  ®Ó  qu¶n lý  thu  ®Çy  ®ñ  c¸c kho¶n nî   ®äng, c¸c kho¶n thu ph¸t sinh cã  liªn quan ®Õn c¸c ®èi tîng nép ng©n s¸ch nhµ níc. 4. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: a)   Rµ   so¸t,   nghiªn   cøu   söa   ®æi,   bæ   sung   c¸c   ®iÒu   kiÖn, thñ tôc trong viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh   doanh nh»m ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn kÞp thêi t×nh tr¹ng thµnh   lËp doanh nghiÖp  ®Ó  bu«n b¸n ho¸  ®¬n, lõa  ®¶o chiÕm  ®o¹t  tµi s¶n cña Nhµ níc, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n. b) Híng dÉn, chØ ®¹o Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t c¸c ®Þa ph­ ¬ng phèi hîp víi c¬  quan thuÕ  vµ  c¬  quan cã  liªn quan  ®Ó   cã   biÖn   ph¸p   qu¶n   lý   chÆt   chÏ   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   doanh  nghiÖp sau khi cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 5. Bé  T  ph¸p híng dÉn, chØ  ®¹o c¬  quan thi hµnh ¸n  c¸c cÊp  ë   ®Þa ph¬ng  thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c QuyÕt  ®Þnh  cña Toµ ¸n nh©n d©n c¸c cÊp ®Ó thu håi nî ®äng trong lÜnh   vùc thuÕ.  6. Bé  C«ng an chØ  ®¹o  ®¬n vÞ  nghiÖp vô  thuéc Bé  vµ  c«ng an c¸c ®Þa ph¬ng:
  4. 4 a)  Phèi hîp  chÆt  chÏ  víi  c¬  quan  thuÕ,  h¶i quan  vµ  c¸c c¬ quan h÷u quan ®Ó ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c  hµnh vi gian lËn vÒ thuÕ, bu«n b¸n ho¸ ®¬n bÊt hîp ph¸p. b)   KhÈn   tr¬ng   tiÕn   hµnh   ®iÒu   tra,   hoµn   chØnh   hå   s¬  nh÷ng vô trèn thuÕ, gian lËn, chiÕm ®o¹t tiÒn thuÕ. c) Phèi hîp víi c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan h¶i quan, c¸c  cÊp chÝnh  quyÒn  c¬  së  thùc  hiÖn c¸c biÖn ph¸p  cìng  chÕ  thu c¸c kho¶n nî ®äng vµo ng©n s¸ch nhµ níc. 7.   §Ò   nghÞ   ViÖn   KiÓm   s¸t   nh©n   d©n   tèi   cao,   Tßa   ¸n  nh©n d©n tèi cao híng dÉn, chØ  ®¹o ViÖn KiÓm s¸t, Tßa ¸n  nh©n d©n c¸c cÊp truy  tè,  xÐt  xö  kÞp thêi,  nghiªm  minh  c¸c vô  ¸n liªn quan  ®Õn lÜnh vùc thuÕ  do c¬  quan ThuÕ  vµ   c¬ quan C«ng an ®∙ ph¸t hiÖn chuyÓn sang. 8. Tæng côc Thèng kª chØ  ®¹o c¸c Côc Thèng kª tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng cung cÊp  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi  c¸c   th«ng   tin   liªn   quan   ®Õn   c¸c   c¬   së   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh theo quy ®Þnh t¹i LuËt Thèng kª vµ c¸c v¨n b¶n híng  dÉn   thi   hµnh   LuËt   Thèng   kª   cho   c¬   quan   thuÕ,   h¶i   quan  cïng cÊp. 9. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng: a) §Èy m¹nh viÖc lËp vµ  xÐt duyÖt quy ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®ai, thùc hiÖn nhanh c¸c thñ  tôc giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt;   hîp   thøc   hãa   quyÒn   sö   dông   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt  ®èi víi diÖn tÝch  ®Êt mµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  thùc tÕ ®ang sö dông ®Ó cã c¬ së qu¶n lý c¸c lo¹i thuÕ vµ  c¸c kho¶n ph¶i thu liªn quan ®Õn ®Êt ®ai. b)   Thùc   hiÖn   viÖc   giao   ®Êt   theo   h×nh   thøc   ®Êu   gi¸  quyÒn sö dông ®Êt, ®Êu gi¸ quyÒn thuª ®Êt nh»m chèng thÊt   thu tõ lÜnh vùc ®Êt ®ai. c) ChØ  ®¹o c¬  quan tµi chÝnh, c¬  quan thuÕ  vµ  Uû  ban  nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   qu¶n   lý   toµn   bé   c¸c   kho¶n   thu   ph¸t  sinh  ë  x∙, phêng, thÞ  trÊn;  ®Èy nhanh viÖc  ñy nhiÖm thu  c¸c kho¶n thuÕ  kho¸n æn  ®Þnh  ®èi víi hé  kinh doanh c«ng  th¬ng nghiÖp ngoµi quèc doanh, thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ sö dông   ®Êt n«ng nghiÖp, mét sè  lo¹i phÝ  vµ  lÖ  phÝ... cho Uû  ban  nh©n d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn. TiÕp tôc nghiªn cøu c¬  chÕ   ph©n cÊp nguån thu ng©n s¸ch cho c¸c cÊp ë ®Þa ph¬ng theo  quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ  n íc, tr×nh Héi  ®ång nh©n  d©n   cÊp   tØnh   quyÕt   ®Þnh   theo   híng   khuyÕn   khÝch   chÝnh  quyÒn   cÊp   x∙   trong   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   vµ   g¾n  qu¶n lý  chi ng©n s¸ch nhµ  níc víi qu¶n lý  thu ng©n s¸ch  nhµ níc trªn ®Þa bµn.  d) ChØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng ë ®Þa ph¬ng phèi hîp  víi c¬  quan thuÕ, h¶i quan  ®Ó  cìng chÕ  thu nî  thuÕ,  ®iÒu 
  5. 5 tra  ®Ó   ®a ra truy tè, xÐt xö  kÞp thêi c¸c vô  ¸n cã  liªn  quan ®Õn lÜnh vùc thuÕ. 10. C¸c c¬ quan th«ng tin, b¸o chÝ: a) §Èy m¹nh viÖc tuyªn truyÒn c¸c LuËt ThuÕ, LuËt H¶i   quan ®Ó mäi tæ chøc, c¸ nh©n hiÓu râ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa  vô cña m×nh trong viÖc ®ãng thuÕ cho Nhµ níc; c¸c chÕ tµi  xö  lý   ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  vi ph¹m c¸c chÝnh  s¸ch thuÕ; cã  tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin vµ  phèi hîp  víi c¬ quan thuÕ, h¶i quan ®Ó thu thuÕ. b) BiÓu d¬ng kÞp thêi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn   tèt nghÜa vô  thuÕ   ®èi víi ng©n s¸ch nhµ  níc;  ®ång thêi,  phª ph¸n m¹nh mÏ  c¸c  ®èi tîng cã  hµnh vi gian lËn hoÆc  trèn   thuÕ.   Th«ng   b¸o   trªn  c¸c  ph¬ng  tiÖn   th«ng   tin   ®¹i  chóng vÒ c¸c ®èi tîng vi ph¹m c¸c chÝnh s¸ch thuÕ hoÆc cã  sè  thuÕ  nî   ®äng lín theo th«ng b¸o cña c¬  quan thuÕ  vµ  h¶i quan. 11. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n nép thuÕ cã tr¸ch nhiÖm chÊp   hµnh nghiªm chØnh c¸c luËt, ph¸p lÖnh thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n   híng dÉn thi hµnh trong viÖc  ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ,   quyÕt   to¸n   thuÕ   vµ   c¸c   quyÕt   ®Þnh   vÒ   thuÕ   cña   c¬   quan  thuÕ, h¶i quan. 12.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh,   Tæng   côc   trëng   Tæng   côc  thuÕ vµ Tæng côc trëng Tæng côc h¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ  qu¶n lý  thu thuÕ  vµ  phÊn  ®Êu kh«ng  ®Ó  t×nh tr¹ng c¸c  doanh  nghiÖp   cã   kh¶   n¨ng   nép   thuÕ  nh ng   kh«ng   thùc  hiÖn  nghÜa vô thuÕ víi ng©n s¸ch Nhµ níc. 13. Hµng n¨m Bé  Tµi chÝnh b¸o c¸o Thñ  t íng ChÝnh phñ  vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn ChØ thÞ nµy. 14. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ ëng   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng khÈn tr¬ng chØ  ®¹o  vµ cã biÖn ph¸p cô thÓ, thÝch hîp trong tæ chøc thùc hiÖn  ChØ thÞ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2