Chỉ thị 15/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
2
download

Chỉ thị 15/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 15/CT-UB về việc phát động trồng cây gây rừng phủ xanh đất hoang trống ở TP. Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 15/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 15/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 1988 CH THN V VI C PHÁT NG TR NG CÂY GÂY R NG PH XANH T HOANG TR NG TP. H CHÍ MINH. Sau g n 12 năm thành ph H Chí Minh th c hi n “T t tr ng cây” do Bác H phát ng, n nay toàn thành ph ã tr ng ư c g n 30.000 ha r ng t p trung các lo i và trên 80 tri u cây phân t n. Riêng năm 1987 ã tr ng ư c 900 ha r ng t p trung và 9.058.000 cây phân tán. R ng và cây tr ng t nh ng năm trư c ã và ang phát huy tác d ng phòng h , c i t o môi trư ng và t o ngu n thu nh p l n cho các ơn v và nhân dân. Nhi u qu n huy n ã m nh d n u tư v n, gi ng, t n d ng t ai và có nh ng ch trương bi n pháp phù h p nh m khuy n khích ng viên các ngành các c p cùng nhân dân tham gia, tr ng cây t k t qu áng ph n kh i. Nhìn chung phong trào tr ng cây gây r ng năm 1987 có xác nh m c tiêu kinh t rõ ràng, có so sánh hi u qu ; m t s huy n v n gi ư c phong trào như C Chi, H c Môn ho c ang vươn lên như Nhà Bè, Th c. S ph i h p tham gia c a các ngành Giáo d c, Thanh niên, M t tr n ngày m t ông. c bi t l c lư ng quân i ã quy t tâm ph xanh doanh tr i như Sư oàn 317, căn c Sóng Th n, ng dù… ã tr ng nhi u cây t t l s ng cao. Các nông trư ng An Phú, Tam Tân, Nh Xuân và nhi u h gia ình ã th c hi n vi c l y r ng nuôi r ng. Ngành lâm nghi p có nhi u i m i trong ch o như tuy n ch n gi ng t t, nh p n i gi ng m i có ch t lư ng cao, sinh trư ng nhanh, và phát ng nhi u gia ình ươm cây gi ng ph c v phong trào, cũng như t ch c giao ươm trên hi n trư ng. Tuy nhiên trong quá trình ch o phong trào tr ng cây gây r ng ã b c l m t s thi u sót c n kh c ph c, như: - S quan tâm lãnh o, ch o c a chánh quy n các c p chưa thư ng xuyên, thi u bi n pháp c th ; trong ch o th c hi n ch tiêu k ho ch chưa huy ng h t m i t ng l p nhân dân tham gia tr ng cây gây r ng do ó chưa m nh d n u tư v n, gi ng, t ai, lao ng có nơi còn th n i cho phong trào t phát, có nơi còn l i i xin cây con như m y năm trư c ây. - Ch th 14/CT-UB c a y ban nhân dân thành ph ã nêu lên các kh năng huy ng ngu n v n cho tr ng cây gây r ng nhưng các c p, các ngành, các ơn v chưa sáng t o, v n d ng nên hi n t i chưa có v n tr ng cũng như chưa có nh ng ch trương, bi n pháp thích h p nh m khuy n khích, ng viên nhân dân m nh d n u tư cho tr ng cây gây r ng.
  2. Trong công tác tr ng cây gây r ng ít chú tr ng n ch ng lo i gi ng và k thu t tr ng có nơi cây tr ng còn nh hư ng các công trình khác như: giao thông, i n, c ng rãnh v.v… chưa chú tr ng n cây có giá tr kinh t sau này. - Công tác qu n lý, b o v r ng tr ng, cây tr ng chưa t t, nh t là trên tr c l giao thông và nơi công c ng. - Khâu ch n gi ng và d n nh p gi ng còn ít. Hi n nay gi ng còn s d ng tùy ti n làm nh hư ng 1 ph n n ch t lư ng r ng tr ng. Chưa th c hi n thâm canh trong tr ng cây gây r ng, chưa chú ý úng m c kinh doanh r ng ch i sau khai thác. Vi c tr ng cây phân tán chưa ưa vào quy ho ch làm d t i m, tr ng r ng t p trung chưa chú tr ng t quy ho ch n b o v r ng do ó s lư ng cây tr ng b ch t, b ch t phá v n còn nhi u… Trên cơ s nh ng vi c làm ư c và t n t i c a công tác tr ng cây gây r ng trong các năm qua, năm 1988 c n Ny m nh hơn n a phong trào tr ng cây gây r ng thành ph . Thành ph ph n u tr ng 500 ha r ng t p trung và trên 5 tri u cây phân tán b o m s ng t t. Hoàn thành cơ b n ph xanh các khu r ng tr ng t p trung Duyên H i, lâm viên, r ng văn hóa l ch s ngo i thành ng th i Ny m nh nuôi tr ng các lo i c s n r ng. t ư c m c tiêu trên, y ban nhân dân thành ph ch th các c p, các ngành, các cơ quan, oàn th , các ơn v s n xu t c n c g ng t p trung làm t t nh ng vi c sau ây: 1/ KhNn trương sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m vi c lãnh o, ch o công tác tr ng cây gây r ng năm 1987, phân tích rõ như c i m có bi n pháp kh c ph c t t hơn trong năm 1988. 2/ Xây d ng ch tiêu k ho ch cho ơn v mình có bi n pháp ch o th c hi n hoàn thành các ch tiêu k ho ch trong t ng quý, năm trên cơ s : - Ph i quy ho ch t ai rõ ràng, quy nh rõ t nông lâm ngư nghi p, t nông lâm k t h p… - Có k ho ch tr ng cây gây r ng c th cho t ng xã, ơn v . - Có bi n pháp cân i v n t các ngu n. - Có bi n pháp huy ng lao ng th c hi n tr ng, chăm sóc, b o v trên cơ s m b o l i ích th a áng cho ngư i tr ng cây ư c quy n hư ng th 80% s n phNm thu ư c. 3/ S Lâm nghi p ph i h p v i các huy n, các ngành ch o xây d ng 1 huy n và m i huy n 1 – 2 xã, ơn v tr ng r ng hoàn thành cơ b n ư c công nh n ph xanh t tr ng i tr c năm 1988. 4/ Ny m nh tr ng r ng trên các khu r ng l ch s (B n ình, H Bò, B n Dư c C chi) Lâm viên Th c, r ng ng p m n Duyên H i, r ng trên t chua phèn Bình
  3. Chánh b o m hoàn thành ph xanh trong năm 1988. Các năm sau u tư tr ng các cây có ý nghĩa l ch s , cây kinh t và nghiên c u khoa h c. 5/ V ngu n v n u tư năm nay, thành ph không u tư kinh phí cho cơ s tr ng cây phân tán, còn tr ng r ng t p trung ch c p cho m t s ơn v tr ng i m. Th c hi n phương châm l y r ng nuôi r ng, Nhà nư c và nhân dân cùng làm, phát tri n s n xu t l y ng n nuôi dài. Do ó ngu n v n năm 1988 ư c gi i quy t theo các hư ng sau ây: - Huy n, xã ti n hành vi c giao t hoang tr ng cho t ng h dân tr ng cây gây r ng, v n ng nhân dân b v n và lao ng tr ng cây trên t th cư và t ư c giao. - i v i tr c l , nơi công c ng khác, y ban nhân dân các qu n, huy n t cân i ngân sách b ng các ngu n l i nhu n qua khai thác ch bi n lâm s n c a a phương, giành m t ph n kinh phí t o cây gi ng c p cho dân ho c các ơn v tr ng và chăm sóc b o v cây tr ng. Các ơn v và cá nhân t tr ng ư c hư ng 80% s n phNm thu ư c. - i v i các khu r ng văn hóa, l ch s , du l ch… ngu n v n t cân i trên nguyên t c l y thu bù chi, n u thi u, l y ngân sách a phương c p thêm. - i v i S Ban Ngành thành ph các ơn v s n xu t qu c doanh l y v n t có, t ngu n l i khai thác, t a thưa r ng, ti n ki m thu và chênh l ch giá u tư cho tr ng r ng và tái sinh r ng, ư c vay v n ngân hàng tr ng r ng v i lãi su t ưu ãi. 6/ V ngu n gi ng m b o công tác tr ng cây gây r ng t hi u qu kinh t cao và n nh, S Lâm nghi p ph i h p v i các qu n, huy n hư ng d n ch n t thích h p cho t ng ch ng lo i cây tr ng, chú tr ng cây có giá tr kinh t cũng như ch n l c gi ng t t, ng th i nh p n i nh ng gi ng m i tăng trư ng nhanh, s n lư ng cao, kiên quy t lo i tr gi ng x u, pha t p thoái hóa. 7/ Ny m nh công tác chăm sóc, b o v r ng tr ng, cây tr ng phân tán trên các kênh mương tuy n ư ng ph i c t t ngư i chăm sóc b o v ít nh t là 3 năm ho c giao h n cho các gia ình b o v và ư c hư ng 100% s n phNm khi n kỳ t a thưa. i v i các khu r ng t p trung ph i xúc ti n xây d ng r ng thành các lô, kho nh, ti u khu, có ti u khu trư ng và phó. ưa cán b ki m lâm xu ng tr c ti p qu n lý, b o v t i ti u khu r ng. Các huy n ngo i thành ph i b trí t 1 – 3 cán b ki m lâm làm nhi m v ch o tr ng cây gây r ng, qu n lý và chăm sóc b o v r ng và cây phân tán. 8/ Ny m nh công tác giao t giao r ng. Trong 1988 hoàn thành cơ b n giao t giao r ng cho các ơn v các qu n huy n, ơn v qu c doanh. c p qu n huy n, ơn v qu c doanh hoàn thành vi c giao t và r ng cho các ơn v s n xu t t p th k c h gia ình, không t hoang tr ng ho c lô, kho nh r ng không có ngư i làm ch th c s . 9/ S Lâm nghi p cùng v i các s ban ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n huy n, l c lư ng vũ trang, các oàn th , M t tr n t ch c tri n khai và ki m tra công
  4. tác tr ng cây gây r ng năm 1988. Toàn thành ph l y ngày sinh Nh t Bác 19/5/1988 phát ng phong trào tr ng cây gây r ng và k t thúc công tác tr ng cây gây r ng cu i mùa mưa, có t ch c c th t ng i m ki m tra, sơ k t, ánh giá k t qu công tác tr ng cây gây r ng năm 1988. 10/ S Lâm nghi p, S Văn hóa thông tin, H i ng Thi ua khen thư ng thành ph , các ài, báo có k ho ch ưa tin, bi u dương nh ng cá nhân và ơn v i n hình nh m thúc Ny phong trào tr ng cây gây r ng và b o v r ng góp ph n s m hoàn thành nhi m v ph xanh t hoang trên a bàn thành ph , ng th i phê phán nh ng ơn v , cá nhân làm chưa t t ho c có hành vi phá ho i r ng./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Văn Cương
Đồng bộ tài khoản