Chỉ thị 1565/CT-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
9
download

Chỉ thị 1565/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 1565/CT-TTg về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 1565/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1565/CT-TTg Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2009 CH THN V TRI N KHAI THI HÀNH LU T TRÁCH NHI M B I THƯ NG C A NHÀ NƯ C Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c ư c Qu c h i thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009, có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2010. ây là m t o lu t m i, quan tr ng, là cơ s pháp lý t ch c, cá nhân th c hi n quy n yêu c u b i thư ng khi b thi t h i do hành vi trái pháp lu t c a cán b , công ch c nhà nư c gây ra trong khi thi hành công v . Lu t quy nh m t cách toàn di n, c th v ph m vi trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c trên các lĩnh v c qu n lý hành chính, t t ng và thi hành án; trách nhi m gi i quy t b i thư ng c a các cơ quan nhà nư c các ngành, các c p; cơ ch gi i quy t b i thư ng theo yêu c u c a ngư i b thi t h i và trách nhi m hoàn tr c a ngư i thi hành công v ã gây ra thi t h i. Vi c thi hành Lu t s tác ng nhi u m t n ho t ng c a các cơ quan nhà nư c các c p, các ngành, n vi c b o v quy n và l i ích h p pháp c a các t ch c, cá nhân. b o m thi hành Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c có hi u qu òi h i các cán b , công ch c, các cơ quan nhà nư c t trung ương n a phương ph i nh n th c y , th ng nh t v ý nghĩa, n i dung c a Lu t và các văn b n hư ng d n thi hành; cán b , công ch c ph i nh n th c rõ ư c trách nhi m công v c a mình, cũng như các cá nhân, t ch c và doanh nghi p c n có nh n th c y v quy n yêu c u b i thư ng nhà nư c và th t c gi i quy t yêu c u b i thư ng th c hi n quy n ư c b i thư ng c a mình. vi c tri n khai thi hành Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c có hi u qu , Th tư ng Chính ph ch th : 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a. T ch c tri n khai vi c tuyên truy n, ph bi n Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c n m i t ch c, cá nhân trong ph m vi B , ngành, a phương mình. i v i i tư ng là cán b , công ch c, c n k t h p vi c quán tri t tinh th n và n i dung các quy nh c a Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c v i vi c nâng cao tinh th n, trách nhi m công v , c bi t là c n th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v ch c trách c a công ch c, c n nh n th c y v nh ng hành vi, quy t nh hành chính ư c quy nh tr c ti p trong Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c mà vi c th c hi n các hành vi hay quy t nh này có th d n n trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c;
  2. b. Ch o vi c phân công theo dõi và trách nhi m th c hi n vi c gi i quy t yêu c u b i thư ng thu c ph m vi các trư ng h p ư c b i thư ng theo quy nh c a Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c b o m k p th i gi i quy t b i thư ng theo yêu c u c a ngư i b thi t h i; c. Xác nh nhu c u s d ng kinh phí cho công tác b i thư ng và l p d toán ngân sách cho công tác này b o m ngu n kinh phí chi tr ti n b i thư ng k t ngày Lu t này có hi u l c; d. Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp t ch c b i dư ng, t p hu n k năng, nghi p v gi i quy t b i thư ng cho các cán b , công ch c ư c giao th c hi n vi c gi i quy t yêu c u b i thư ng; . Ph i h p v i B Tư pháp trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác b i thư ng trong ph m vi b , ngành và a phương mình. 2. B trư ng B Tư pháp có trách nhi m: a. Trình Chính ph ban hành Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c, b o m Ngh nh có hi u l c thi hành cùng ng th i v i th i i m có hi u l c c a Lu t; b. Ch trì ho c ph i h p v i các B , cơ quan ngang B và các cơ quan liên quan ban hành văn b n hư ng d n v gi i quy t b i thư ng trong ho t ng qu n lý hành chính và thi hành án dân s (tháng 11 năm 2009); c. Ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Qu c phòng và các cơ quan liên quan ban hành văn b n hư ng d n v gi i quy t b i thư ng trong ho t ng thi hành án hình s (tháng 11 năm 2009); d. Ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Qu c phòng và các cơ quan liên quan ban hành văn b n hư ng d n v gi i quy t b i thư ng trong ho t ng t t ng (tháng 11 năm 2009); . Ch trì, ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông t ch c tuyên truy n, ph bi n Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c (quý IV năm 2009); e. Biên so n tài li u, xây d ng chương trình t p hu n v pháp lu t, v k năng, nghi p v gi i quy t b i thư ng và ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân c p t nh t ch c b i dư ng pháp lu t, t p hu n k năng nghi p v gi i quy t b i thư ng (quý IV năm 2009, quý I và II năm 2010); g. Th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v công tác b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; theo dõi, ôn c và hư ng d n nghi p v gi i quy t b i thư ng cho các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b o m vi c tri n khai thi hành Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c thông su t và hi u qu ; h. Ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao xây d ng k ho ch liên ngành th c hi n nhi m v giúp Chính ph ph i h p v i Tòa án nhân
  3. dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao qu n lý công tác b i thư ng trong ho t ng t t ng (tháng 10 năm 2009). 3. B trư ng B Tài chính có trách nhi m: a. Ban hành thông tư hư ng d n vi c qu n lý, s d ng và quy t toán ngân sách nhà nư c v b i thư ng (tháng 11 năm 2009); b. B trí kinh phí b o m công tác thi hành Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c theo yêu c u t i Ch th này. 4. B trư ng B N i v có trách nhi m: a. Ban hành văn b n hư ng d n v vi c x lý trách nhi m i v i cán b , công ch c có hành vi trái pháp lu t gây thi t h i trong khi thi hành công v ; b. Nghiên c u, xu t các gi i pháp nâng cao trách nhi m công v c a cán b , công ch c h n ch các hành vi trái pháp lu t gây thi t h i cho t ch c, cá nhân thu c ph m vi trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c. 5. B trư ng B Công an có trách nhi m: a. Ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Tư pháp, B Qu c phòng và các cơ quan liên quan ban hành văn b n hư ng d n v gi i quy t b i thư ng trong ho t ng t t ng hình s ; b. Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Qu c phòng, Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan liên quan ban hành văn b n hư ng d n v gi i quy t b i thư ng trong ho t ng thi hành án hình s . 6. B trư ng B Qu c phòng có trách nhi m: a. Ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Tư pháp, B Công an và các cơ quan liên quan ban hành văn b n hư ng d n v gi i quy t b i thư ng trong ho t ng t t ng hình s . b. Ph i h p v i B Tư pháp, B Công an, Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan liên quan ban hành văn b n hư ng d n v gi i quy t b i thư ng trong ho t ng thi hành án hình s . c. Ph i h p v i B Tư pháp, Tòa án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao ban hành văn b n hư ng d n v gi i quy t b i thư ng trong ho t ng thi hành án dân s . 7. B trư ng B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m: Ch o các cơ quan thông t n, báo chí th c hi n vi c ưa tin, tuyên truy n, ph bi n v Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t này.
  4. 8. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và Th trư ng các cơ quan liên quan có trách nhi m th c hi n Ch th . B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B N i v , B Qu c phòng, B Công an theo dõi, ôn c và ki m tra vi c th c hi n Ch th này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, PL (5b).
Đồng bộ tài khoản