intTypePromotion=1

Chỉ thị 16/1998/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
55
lượt xem
2
download

Chỉ thị 16/1998/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 16/1998/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ về giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 16/1998/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA   Ø   Þ  Ch th c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è   T t p  s 16/1998/CT­T T g   n g µ y 31 th¸ng 3 n¨ m  1998 V Ò  gi¶i u y Õ t n h ÷ n g  ki Õ n  n g h Þ    q c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p       Trong      th¸ng 1, 2, 3        n¨m  1998, Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ïng Phã  ñ ­   t  ph c   Th t íng Ng«  ©n  éc  µ    o  ét  è  µnh  ∙  xu L v l∙nh ®¹ m s ng ® gÆp   i diÖn  ®¹   c¸c doanh  nghiÖp  éc c¸cthµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    ba  Òn    ë c¶  mi trong níct¹ thµnh  è  µ        i ph H Néi,thµnh  è  å   Ý     ph H Ch Minh  µ  µnh  è  µ  ½ ng.  v th ph § N C¸c  éc  cu gÆp   Æt,  m ®èi  ¹inµy  ∙  ¹ochuyÓn  Õn  íc ®Ç u   tho   ®t  bi b   trong sù  îp    ÷a c¸c c¬    h t¸cgi     quan   nhµ  íc vµ    n   c¸c doanh  nghiÖp  nh»m     ì nh÷ng  ã  th¸og   kh kh¨n,víng m ¾ c       trong  s¶n  Êt  xu kinh  doanh. NhiÒu  Õn    ki nghÞ   îp  ý cña  h l  c¸c  doanh  nghiÖp    nªu trongba  éc    cu gÆp   ∙  îcc¸cBé, ngµnh  Õp thu,gi¶i ®®       ti       Õt. quy   § Ó   Õp  ôc  ti t ph¸t huy  Õt    k qu¶  c¸c  éc  cu gÆp   ãi trªn,t¹o ®iÒu  Ön  n     ki thuËn  îcho    l i c¸c doanh nghiÖp  trong nícph¸thuy  éilùc,ph¸ttr Ón s¶n  Êt       n      i   xu kinh doanh  ã  Öu    c hi qu¶  µ  õng  íchéinhËp  µo  vt b    v khu  ùc  µ  èc  Õ,Thñ ­ v v qu t   t íng Ch Ýnh  ñ    ph chØ  Þ    µnh,c¸ccÊp  Èn  ¬ng  Õn hµnh  ÷ng  Öc  th c¸cng    kh tr ti   nh vi sau  y: ®© 1.  ÷ng  Öc  Çn     Nh vi c gi¶iquy Õt  ngay. 1.1.Trong  ¹m      ph vitr¸chnhiÖ m   µ  Òn  ¹n  ∙  îcph©n  Êp, c¸c Bé,   v quy h ®®  c     Tæng   ôc  éc c¸c ngµnh  µi chÝnh, H¶i quan, Ng ©n   µng, K Õ   ¹ch,Th­ c thu     T       h   ho   ¬ng  ¹i,Néi vô  m     (c¶nh    s¸tkinh tÕ),Thanh       tra,Giao th«ng.. tiÕp tôc xö  ýkÞp    .     l  thêinh÷ng  Õn  Þ  µ  Õu  ¹icña    ki ngh v khi n   doanh  nghiÖp  Ò     ô,viÖc  ô  Ó, v c¸cv   c th   kÓ   nh÷ng  Õn  c¶  ki nghÞ   chuyÓn  ùc tiÕp  tr   b»ng  v¨n b¶n  n   ¬  ®Õ c quan    do kh«ng  ã    êigian tr×nh bµy  ¹ cuéc  c ®ñ th       t i gÆp   µ  ÷ng  Õn  Þ  ña  v nh ki ngh c doanh  nghiÖp  öi®Õ n   ¬  g  c quan  sau  µy.Thñ  ëng    ¬  n  tr c¸c c quan  ãitrªncÇn    êi n    tr¶l   ngay  trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc kiÕn  Þ   15  k t  nh ®  ngh hoÆc   Õu  ¹i khi n   cña doanh  nghiÖp  µ      Õt  v b¸o c¸o k qu¶    ñ íng Ch Ýnh  ñ. lªnTh t   ph Nh÷ng  Ên    îtqu¸  Èm   Òn  ña  ¬  v ®Ò v   th quy c c quan  ×nh   ×  m th ph¶i kiÕn    nghÞ    ñ íng Ch Ýnh  ñ. §èivíinh÷ng  Ên    Ðt thÊy  lªnTh t   ph       v ®Ò x   kh«ng  Ó    th gi¶i quyÕt  îc th×  ®  ph¶i gi¶ithÝch     theo    Çn  ×nh  ng,  óp  tinh th b ®¼ gi cho  doanh  nghiÖp  Ën  nh thøc  y    µ  Êp  µnh  ng    ®Ç ®ñ v ch h ®ó c¸c quy  nh  ña  Ëtph¸p; ®Þ c lu     xo¸ bá    c¸ch  µm  Öc  n  ¬ng  ® Æt,  öa  Òn  i  íidoanh  l vi ®¬ ph ¸p  c quy ®è v   nghiÖp.  L∙nh  o    ¬  ®¹ c¸c c quan  chøc n¨ng  Çn  êng  c th xuyªn kiÓm       trachÆt  Ï cÊp  ¬  ch   c së  µ      é  ùctiÕp gi¶i v c¸cc¸n b tr       Õt nh÷ng    Þ  ña  quy   ®Ò ngh c doanh  nghiÖp. 1.2.C¸c  ¬    c quan qu¶n  ýnhµ  ícthÓ  Õ     l  n  ch ho¸ ngay  ñ tôctiÕp nhËn  µ  th       v tr¶lêic¸c kiÕn  Þ  ña       ngh c doanh  nghiÖp  µ  v c«ng  è    ¬ng  Ön th«ng    b trªnph ti   tin ®¹ichóng    cho    c¸cdoanh  nghiÖp  Õt(tªnvµ  è  Ön  ¹i ña  êigi¶i bi     s di tho   c ng     Õt quy   kiÕn  Þ, ®Þa   iÓ m   Õp  Ën  Êy  ê kiÕn  Þ, khiÕu  ¹i  êigian    ngh   ® ti nh gi t   ngh   n,   th tr¶ lêi   Õn  Þ, khiÕu  ¹i. . .   ki ngh   c¸c n .) 1.3.Nh÷ng  Õn  Þ   ña    ki ngh c doanh  nghiÖp      ¬  lªnc¸c c quan  ã  ªnquan  c li   sau  ngµy  15  kh«ng  îc tr¶lêith×  ®       doanh  nghiÖp  ã  Òn  ùctiÕp  c quy tr   b¸o    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. Thñ íng ChÝnh  ñ  Ïxem   Ðt,cã  ×nh  t  ph   t  ph s   x h thøc  ö  ývµ  x l  c«ng  è    b trªn b¸o  i  íic¬  ®è v   quan  µo  ã  Èm   n c th quyÒn  µ  v tr¸ch nhiÖ m       gi¶i quyÕt kiÕn  Þ  ña    ngh c doanh  nghiÖp  µ   m kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó chøc  tr¸ch.
  2. 2 T¨ng  êng  é  Ën  êng  ùc Ban  c b ph th tr   ChØ   o  ®¹ trung  ng  ¬ §æi  íi doanh  m  nghiÖp  Æt   ¹  ® t iV¨n phßng  Ýnh  ñ, gióp  ñ íng  Ýnh  ñ  µm  u   Ch ph   Th t Ch ph l ®Ç m èi  Õp  Ën,  ö  ý nh÷ng  Õn  ti nh x l  ki nghÞ   ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µ  èi hîp v ph     nghiªncøu,chØ  o  µn  é    Ên    ªnquan  n       ®¹ to b c¸c v ®Ò li   ®Õ doanh  nghiÖp  éc  thu c¸cthµnh  Çn    ph kinh tÕ.   T¨ng  êng      ña  c vaitrß c Phßng  ¬ng  ¹i vµ  Th m   C«ng  nghiÖp  Öt Nam   µ  Vi   v c¸cHiÖp  éidoanh    h  nghiÖp trong viÖc  Ëp  îp ý  Õn  ña    t h   ki c doanh  nghiÖp,ph¸t    hiÖn  ÷ng  Ên    nh v ®Ò n¶y  sinh vµ    Êt c¸c kiÕn  Þ    ñ  íng ChÝnh    ®Ò xu     ngh lªnTh t   phñ  µ    ¬  v c¸cc quan  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2. Nh÷ng  éi dung  Çn  öa  æi  ím  Ò   Ó  Õ  vµ  ùc  Ön  Ó     n  c s® s v th ch   th hi th ch Õ   i  íic¸c  ®è v   doanh  nghiÖp.   2.1.C¸c  é, Tæng  ôc  µ so¸tnh÷ng    B  c r    v¨n b¶n ph¸p quy  Ön  µnh  Ò   ¬  hi h vc chÕ   Ýnh  ch s¸ch,thñ tôchµnh  Ýnh  éc chøc      ch thu   n¨ng  qu¶n  ýcña  × nh, ph¸t l  m    hiÖn  ÷ng  nh quy  nh   Êt  îp  ý,chång  Ðo,  i ®Þ b h l  ch tr¸ nhau    trong c¸c v¨n    b¶n ®ang  ©y  ã  g kh kh¨n  cho  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp; nghiªncøu  ö  ýgÊp      x l  nh÷ng  Ên    ∙  â,nh»m   ¹othuËn  î cho  ¹t®éng  v ®Ò ® r   t  l i ho   s¶n  Êt kinh doanh  xu     cña doanh  nghiÖp,®ång  êib¶o  ¶m   ÷ ®óng  û  ¬ng,luËtph¸p cña  µ     th   ® gi   kc      Nh níc. C¸c  é, Tæng  ôc  B  c ph¶ichñ  ng  ö  ýnh÷ng  Ên    éc quyÒn  ¹n    ®é x l  v ®Ò thu   h tr¸chnhiÖm  ña  ×nh. §èivíi ÷ng  Ên    éc quy  nh  ªnngµnh,Thñ    cm      nh v ®Ò thu   ®Þ li     tr ng    µnh  ã  ªnquan  èihîp gi¶iquyÕt  íi   Çn  ¹othuËn  îcho  ë c¸c ng c li   ph       v  tinhth t   l i doanh  nghiÖp,tr¸nhv×  îÝch  ôc  é,riªngtm µ       l  i c b     kh«ng  ¸p  ® øng  ßi  áihîp lý ® h      cña doanh  nghiÖp. Nh÷ng  iÓ m     ® cßn  íng  ¾ c   v m hoÆc   ã    Õn  c ý ki kh¸c nhau    gi÷a c¸cBé,   µnh  Çn  îckÞp  êiph¶n  lªnThñ íng Ch Ýnh  ñ    ö       ng c ®  th   ¸nh    t  ph ®Ó x lý.   2.2.Trong    n¨m  1998, cÇn  Ëp    t trung nghiªn cøu    Õt  ÷ng  Ên    gi¶iquy nh v ®Ò   Ò   Ó  Õ   v th ch (bao  å m   thñ  ôc hµnh  Ýnh)  µ  Öc  Êp  µnh  Ó  g c¶  t  ch v vi ch h th chÕ   trong nh÷ng  Ünh  ùc  íi y:   l v d  ®©   2.2.1. Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh   C gi   th l  nghiÖp  µ  ¨ng  ý  v® k kinh doanh.     C¸c tØnh  µ  µnh  è  ùc thuéc  v th ph tr   trung  ng  ¬ giao  cho    ë  Õ   ¹ch c¸c s K ho   vµ  Çu   lµm  u   èi  Õp  Ën  å  ¬  µ  ö  ý c¸c ®Ò   Þ   ña  § t ®Ç m ti nh h s v x l    ngh c doanh  nghiÖp    ×nh Chñ  Þch  y  ®Ó tr   t ñ ban  ©n  ©n  Õt ®Þnh. Trong    ê  öa  nh d quy     khich s ® æi  Ët C«ng    ÷ng  Lu   ty,nh doanh  nghiÖp  ∙  ã  Êy  Ðp  µnh  Ëp,n Õu  ã  ® c gi ph th l  c ®ñ   iÒu  Ön  µ  ã  cÇu  ¨ng  ý  ® ki v c yªu  ® k kinh doanh    ngay  × c¬  th   quan  Õ   ¹ch  k ho ® îc quyÒn  Êp  Êy  ¨ng  ý    c gi ® k kinh doanh, kh«ng  ßi  ái doanh      ® h  nghiÖp  Õn ti   hµnh    ñ  ôc kh¸c.Phßng  c¸c th t     Kinh  Õ    Õ   ¹ch  Ën, huyÖn  µ ®Ç u   èi  t ­ K ho qu   l  m tiÕp  Ën  ×nh  ñ   Þch  y  nh tr Ch t ñ ban  ©n  ©n  Ën,  Ön  Êp  Êy  Ðp   nh d qu huy c gi ph kinh  doanh  cho    é  ã  c¸c h c møc   èn  íimøc   èn  v d  v ph¸p  nh  ï hîp  íiluËt ®Þ ph   v    ph¸p vµ    quy  Õ   ña    µnh  ªnquan. ch c c¸cng li   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   K ho   § tnghiªncøu  öa  æi,bæ     s®   sung  Ëtvµ  Þ  nh   lu   ngh ®Þ vÒ   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  µ  ¨ng  ý  v® k kinh doanh  ña  ©n    cd theo  íng:quy  h   ®Þnh  ô  Ó  ÷ng  µnh  Ò   c th nh ng ngh kh«ng  îckinh doanh, nh÷ng  µnh  Ò   ®      ng ngh muèn  kinh doanh ph¶i xin phÐp.  èi víic¸c ngµnh     §     nghÒ   µi ph¹m    ,  ngo   vi ®ã Nhµ   ícquy  nh  ÷ng  iÒu  Ön  Çn  n  ®Þ nh ® ki c ph¶icã    µnh  Ò     khih ngh (bao  å m     g c¶ nh÷ng  iÒu  Ön  ® ki quy  nh  ®Þ riªngcho  ét  è  µnh  Ò   Çn  Õt) Trªn c¬    m s ng ngh c thi .     së  ÷ng  nh quy  nh  ,  ©n  èn  µnh  Ò   ®Þ ®ã d mu h ngh chØ  Çn  ¨ng  ý  c® k kinh doanh,     kh«ng  ph¶ixinphÐp. ViÖc       quy  nh  ¬  ®Þ c quan  Õp nhËn  ¨ng  ý  ti   ® k kinh doanh   
  3. 3 ph¶ivõa  Ën  Ön    thu ti cho  ©n,  õa  Ô   ùc hiÖn  ù  Óm     ¹t®éng    d v d th   s ki so¸tho   sau khi®¨ng  ý.   k Nghiªncøu  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    tr   t  ph ban  µnh  h quy  nh  Ê m   ¬  ®Þ c c quan  c«ng quyÒn  Ëp  chøc  l tæ  kinh doanh  Þch  ô  Ò   d v v c¸c  ñ  ôc  µ  éi dung  th t v n   thuéc nh÷ng  Ünh  ùc  µ   ¬    l v m c quan    ã  Èm  Òn    Õt,nh  Ò   t  ®ã c th quy gi¶iquy   v ®Ê ®ai,x©y  ùng,®Ç u  ..   d   t.  2.2.2. V Ò   ÊtnhËp  Èu.    xu   kh  Bé   ¬ng  ¹i Th m  nghiªn cøu  öa  æi,      s® bæ sung  c¸c quy  nh   ña  é   ®Þ cB hoÆc     Þ   öa  æi, bæ   ®Ò ngh s ®   sung    b¶n  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ∙  c¸c v¨n  c Th t Ch ph ® ban  µnh, nh»m   h   khuyÕn  Ých  ¹nh  Ï   ÷ng  kh m m nh doanh nghiÖp  ¹t ®éng  ho   xuÊt khÈu. Trõ  ét  è  t  Æt   µng  Çn      m sÝm h c duy  ×sù  Óm     ña  µ   íc, tr   ki so¸tc Nh n   ®èi  íihÇu  Õt    Æt   µng  v  h c¸c m h cßn  ¹ ®Ò u     á  Êy  Ðp  Êt khÈu; ®¬n   l  i b∙ib gi ph xu     gi¶n ho¸ thñ tôc xuÊt khÈu, ® æi  íic¬  Õ   Êp           m   ch c quota,c¬  Õ     ch qu¶n  ýhµng  l  gia c«ng;thùc hiÖn    Ýnh        c¸c ch s¸ch u  ∙i® Æc   Öt®èi víi  ®  bi       doanh nghiÖp  µm  l hµng  Êt khÈu; khen  ëng    xu     th c¸c doanh nghiÖp  ×m  îcthÞ  êng  Êt khÈu  t ®  tr xu   nh÷ng  Æt   µng  Çn  m h c khuyÕn  Ých  µ     ã  î thÕ; kiÓm     µ  ö  ýkÞp  kh m ta c l   i   trav x l   thêinh÷ng  êng  îp g©y  Òn  µ    tr h  phi h trong viÖc  Êp  Êy phÐp  ÊtnhËp  Èu    c gi   xu   kh hoÆc     ùc  tiªuc trong viÖc  ©n      ph bæ quota; Phèi hîp  íic¸c c¬    v     quan  ªnquan  li   nghiªn cøu  ×nh  Ýnh  ñ  Ýnh    tr Ch ph ch s¸ch hç  î ét  è  Æt   µng  ÊtkhÈu  µ     ang  Ð m   îthÕ  s¸nh trong   tr  m sm h xu   m ta® k l  i so      t×nh  ×nh  ûgi¸cña    íc®ang  Õn  ng  ¹nh. h t    c¸cn   bi ®é m 2.3.V Ò   µichÝnh,h¶iquan,ng©n  µng.   t       h Bé   µi  Ýnh:  T ch nghiªn cøu  ×nh  Ýnh  ñ    ×nh  èc  éi söa    tr Ch ph ®Ó tr Qu h  ® æi, bæ     sung  ét  è  Ët  m s Lu Thu Õ.  íng  Én  ô  Ó  Öc  dông    H d c th vi ¸p  c¸c møc   thuÕ    ®Ó tr¸nhvËn  ông  ïytiÖn vµ  Õ     ãa  n    d t    ch ®é h ®¬ chøng  õphïhîp víi ×nh  t        t h×nh  ùc  Õ, cã  th t   kh¶  n¨ng  ùc    µ  th thiv b¶o  ¶m   ùc  Ön  èng  Êt.M ë   ® th hi th nh   réng  Öc    vi c¸c doanh  nghiÖp  ù kª khaivµ  ép  Õ  t      n thu cho  Kho  ¹c nhµ  íc;c¬  b  n  quan  Õ  ã  Öm   ô  Óm       thu c nhi v ki tra®Ó b¶o  ¶m   khai®óng, tr¸nh thÊtthu  ® kª          cho  µ   íc;b∙ibá  Õ  nhËp    Nh n     thu thu  bæ sung  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µm  µng  lh xuÊtkhÈu;   Phèi hîp  íiTæng   ôc      v  c H¶i quan xem   Ðt,bè  Ý biÓu  Õ  Êt nhËp  x   tr   thu xu   khÈu, c¸ch x¸c ®Þnh    Ýnh  Õ    ¹o®iÒu  Ön  Öc  m∙  Õ  µ         gi¸t thu ®Ó t   ki vi ¸p  thu v ¸p gi¸nhanh,chÝnh      x¸c. Tæng  ôc    c H¶i quan:sím  ×nh Ch Ýnh  ñ  öa  æi    tr   ph s ® NghÞ   nh  è  ®Þ s 171/ H§BT  µy  th¸ng5  ng 27    n¨m 1991 quy  nh  ô  Ó  ñ tôch¶iquan  µ  Ö  Ý  ®Þ c th th       v l ph h¶iquan;khÈn  ¬ng      tr ban  µnh    h c¸c quy  Õ   Ò     Õn thñ tôc h¶iquan,®Ó   ch v c¶iti           thùc hiÖn  ÷ng  iÒu  µ   ng  Ý    nh ® m ®å ch Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan  ∙ ® tr×nh bµy  ¹ c¸c cuéc    ti     gÆp   µ  v quy  Õ   Ò   Öc    é    o  ch v vi c¸n b l∙nh®¹ Tæng  ôc  µ cv c¬ quan    h¶iquan  Êp  íi c d  ph¶icã  Þch th ng    l   ê xuyªn gÆp   ì,l¾ng    g  nghe    Õn  ý ki ph¶n  ¸nh  ña    c c¸c doanh  nghiÖp    Þp  êichÊn  ®Ó k th   chØnh, híng  Én    d c¸n  é  b h¶i quan  ôc  ô  ètho¹t®éng  ña    ph v t     c doanh  nghiÖp  µ  íng  Én    vh d c¸c doanh  nghiÖp  Óu, thùc  Ön  ng    hi   hi ®ó c¸c quy  nh.  ®Þ Kiªn quyÕt    cho  khái ngµnh  ra    nh÷ng    é    c¸n b h¶iquan  ã  µnh  ng  òng  Ôu  ch ®é nh nhi doanh  nghiÖp. Ng ©n   µng  µ  íc:nghiªn cøu    h nh n     gi¶iquyÕt  c¸c  Õn  ki nghÞ   îp  ý cña  h l  doanh nghiÖp  Ò   v vay  èn  v trung vµ  µih¹n;tr¶nî vay  ï hîp víichu  ú  ©n    d        ph       k lu chuyÓn  èn, thêih¹n  Êu  v   kh hao  µis¶n  µ  t  v kh¶  n¨ng  ¹onguån    ña  t  tr¶c doanh  nghiÖp, viÖc      Òn    tr¶l∙ ti vay  tæ  i do  chøc  Ýn  ông  td cho vay  µ  v doanh  nghiÖp 
  4. 4 tháa  Ën;viÖc  ïng  thu   d ngay  µis¶n  t  mua  b»ng  Òn vay    Õ  Êp  íi ©n  ti   ®Ó th ch v  ng hµng;gióp ®ì        c¸cdoanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   cam   Õt    înícngoµi; k tr¶n       K Þp   êigi¶iquyÕt  ÷ng  ã  th     nh kh kh¨n  íng  ¾ c   Ò   ñ  ôc    v m v th t ®Ó doanh  nghiÖp  ã  iÒu  Ön  c® ki vay  èn  ©n  µng  îcthuËn  î  v ng h ®  li . 2.4.Lo¹iviÖc  ã  ªnquan  n      c li   ®Õ thanh    Óm    µ  Ðt xö. tra,ki trav x   Bé   éi  ô: qu¸n  iÖttrong toµn  µnh  Êp  µnh  N v  tr     ng ch h nguyªn  ¾c  t nghiÖp  vô;t¨ng cêng     c«ng    t¸cphßng  õa, lÊy phßng  õa  µ chÝnh; kh«ng  îcl¹m  ng     ng l     ®  dông chøc,quyÒn    ©y  Òn  µ    ®Ó g phi h cho  doanh nghiÖp. Phèi hîp víiBé           T ph¸p,Thanh    µ  íc,ViÖn  Ó m     ©n  ©n  èi   tranh n   Ki s¸tnh d t  cao,Toµ    ©n  ©n  èi   ¸n nh d t  cao nghiªncøu  íng dÉn, ph©n  Ötcô  Ó  ¹m      h    bi   th ph vi tranh chÊp    kinh tÕ  íiquan  Ö   ×nh  ù;ph©n  nh  â c¸c viph¹m  Ò   µnh    v  hh s  ®Þ r      vh chÝnh  kinh tÕ  íi     ¹m  ×nh  ù.   v   viph h c¸c s  Bé     T ph¸p:chñ  × cïng    µnh  ªnquan    tr   c¸c ng li   nghiªn cøu    Ön    c¸c bi ph¸p  ®Ó   ùc hiÖn  ñ  ¬ng  èng  ×nh  ù      th   ch tr ch h s ho¸ c¸cquan  Ö   h kinh tÕ  ©n  ù.  d s Thanh    µ  íc:khÈn  ¬ng  ×nh Ch Ýnh  ñ  tranh n   tr tr   ph ban  µnh  h NghÞ   nh   ®Þ vÒ  quy  Õ   ch thanh    Óm       tra,ki trac¸c doanh  nghiÖp, trong ®ã       nªu  â  ¹m    r ph vi tr¸ch nhiÖm   µ    v quyÒn  ¹n  ña  h c thanh    µ  íc,thanh    tra nh n   tra chuyªn  µnh, ng   c¶nh    s¸tkinh tÕ..  µ  ÷ng  Ön    . nh v bi ph¸p tr¸nhchång  Ðo, g©y  Òn  µ      ch   phi h trong   thanh    Óm     µm  â  Ö m   ô  tra,ki tra;l r nhi v c«ng    Óm     µ gióp  ,híng  Én  t¸cki tral   ®ì   d th¸ogì nh÷ng  íng m ¾ c,  ¹othuËn  îcho  ¹t®éng  ña     v  t  l i ho   c doanh  nghiÖp,®ång    thêiuèn  ¾n   ÷ng  Öch  ¹ctrong viÖc  ùc hiÖn    n nh l l    th   ph¸p  Ët,chÝnh  lu   s¸ch,h¹n    chÕ     ùc  tiªuc trong kinhdoanh.       Bé   éi vô,Bé   N     Giao  th«ng  Ën    öa  æi    v t¶i s ® : c¸c quy  nh  Óm     ®Þ ki tragiao  th«ng,xãa  á    iÓ m   Óm      b c¸c® ki trakh«ng  Çn  Õt, c thi   ng¨n ngõa  µ  ö  ýnghiªm    v x l  t×nh  ¹ngnhòng  Ôu  ©y  tr   nhi g c¶n  ëcho  ñ  vµ  ñ  µng. tr   ch xe  ch h 3    ¹iviÖc    ­ Lo   liªnquan  n   ®Õ ban  µnh  h v¨n b¶n  µ  Õp  óc  i diÖn  v ti x ®¹   doanh nghiÖp. 3.1.C¸c  é, c¸cngµnh    ¹n th¶o c¸cv¨n b¶n    B   khiso       ph¸p quy  ªnquan  n     li   ®Õ doanh  nghiÖp,ngoµiviÖc  Êy ý  Õn  ña    ¬      l   ki c c¸c c quan  µ  ícvµ    nh n   c¸c chuyªn   gia,cÇn  Êy ý  Õn  ña    l   ki c doanh  nghiÖp  th«ng qua Phßng  ¬ng  ¹i vµ  Th m   C«ng  nghiÖp  Öt Nam   µ    Öp  éi doanh  Vi   v c¸c hi h   nghiÖp  ã  ªnquan; khiban  µnh  c li      h c¸cv¨n b¶n  éc lo¹ nµy     thu   i   ph¶igöicho     Phßng  ¬ng  ¹ivµ  th m   C«ng  nghiÖp  Öt Vi   Nam,    ®Ó Phßng  ¬ng  ¹i vµ  Th m   C«ng  nghiÖp  Öt  Vi Nam   sao  öi ®Õ n   õng  g  t doanh  nghiÖp; c¸c v¨n     b¶n thay  æi  ¬  Õ,  Ýnh  ® c ch ch s¸ch  ã  ªnquan  n   c li   ®Õ ho¹t®éng  ña    c doanh  nghiÖp  Çn  c quy  nh    Ön  ®Þ c¸c bi ph¸p  ö  ýnh÷ng  Ên  x l  v ®Ò   ån ®äng  ÷a chÝnh  t  gi   s¸ch cò  µ  íi.   vm 3.2.V¨n    phßng  Ýnh  ñ  Ch ph nghiªncøu, kiÕn  Þ  ñ íng ph©n      ngh Th t   c«ng  c¸c c¬    quan  ªnquan  li   nghiªncøu  ÷ng  Ên    Ò     nh v ®Ò v doanh  nghiÖp  Çn  öa  c s ® æi  ét  m c¸ch  ¬  c b¶n, ®ång  é  µ  µn  Ön, ®Ó   õng  íc h×nh  µnh  Ó    b v to di   t b  th th chÕ     nh  ©u  µi; æn ®Þ ld  §«n  c    é, ngµnh  µng  ®è c¸c B   h th¸ng göib¸o    µ      c¸o v tæng  îp ®Ó   c¸o h  b¸o    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Õt  t  ph v k qu¶  ùc hiÖn  th   ChØ   Þ  µy,®ång  êiphèihîp  th n   th     víiPhßng  ¬ng  ¹i vµ    Th m   C«ng  nghiÖp  Öt Nam   Èn  Þ     éc  Vi   chu b c¸c cu gÆp   ­ th êng xuyªn  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  íi®¹i diÖn  c Th t Ch ph v     c¸c doanh nghiÖp  íinéi v    dung,h×nh    thøc thÝch  îp.   h
  5. 5 C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  µ    chøc  ªnquan  ã  v c¸ctæ  li   c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2