intTypePromotion=1

Chỉ thị 16/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
56
lượt xem
3
download

Chỉ thị 16/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 16/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 16/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  16/2001/CT­T T g   th n g µ y  21 th¸ng   6 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c x © y   ù n g  k Õ  h o ¹ ch  V d p h¸t tri Ó n kinh t Õ  ­  x∙  éi   µ  d ù  to¸n  g © n  s¸ch  h v n n h µ   íc n¨ m  2002 n Thùc  Ön  hi NghÞ   Õt  ña  èc  éi vÒ   Ö m   ô  µ  ù  quy c Qu h   nhi v v d to¸n ng©n     s¸ch nhµ  íc n¨m    n  2001, ChÝnh  ñ  ∙    ph ® ban  µnh    ¬  Õ   Ýnh  h c¸c c ch ch s¸ch míi    nh»m     ph¸thuy  éilùcvµ  Ëp  n     t trung chØ  o    ì nh÷ng    ¾c    ®¹ th¸og   ¸ch t trong tõng    ho¹t®éng  ô  Ó, nªn  th¸ng ®Ç u     c th   6    n¨m 2001  Òn  n kinh tÕ  Én    v duy  × ® îc tr     nhÞp    ®é t¨ng tr ng      ¹t®éng    ë kh¸,c¸c ho   v¨n ho¸,x∙ héi cã  Òu  Õn  é, gi÷        nhi ti b   v÷ng    nh  Ýnh  Þvµ  toµn    éi. æn ®Þ ch tr   an  x∙h Tuy nhiªn,t×nh  ×nh    h kinh tÕ      éi vÉn    ­ x∙ h   cßn  Òu  ã  nhi kh kh¨n  µ  Ôn  v di biÕn  phøc  ¹p,nhiÖ m   ô  t  v cßn  ¹  ña  ÷ng  l ic nh th¸ng  èi n¨m  cu   2001  Õt  h søc  nÆng   Ò.  Ó   µn  µnh  Öm   ô  Õ   ¹ch  n § ho th nhi v k ho n¨m 2001, Thñ   íng  Ýnh     t Ch phñ  cÇu    é, ngµnh,®Þa  ¬ng  µ  ¬  ë  Çn  Ëp  yªu  c¸c B     ph v c s c t trung thùc hiÖn  èt     t  c¸c NghÞ   Õt  ña  èc  éi,c¸c gi¶iph¸p    iÓn kinh tÕ      éi®∙      quy c Qu h       ph¸ttr     ­ x∙h   ®Ò ra trong  NghÞ  quyÕt  ¹  t ic¸c phiªn häp  Ýnh  ñ  êng  ú    Ch ph th k n¨m   2001  µ  v NghÞ   Õt  è  quy s 05/2001/NQ­CP   µy  th¸ng 5  ng 24    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc    vi bæ sung  ét  è    m s gi¶iph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch  ® h k ho kinh tÕ    n¨m  2001;  ®ång  êitiÕn  µnh  iÓn khaix©y  ùng  Õ   ¹ch  th   h tr     d k ho n¨m 2002  íiyªu  Çu  µ   v  c v néidung  ñ  Õu    ch y sau: I. é i d u n g, n hi Ö m  v ô  c h ñ  y Õ u  c ñ a k Õ  h o ¹ ch n¨ m  2 00 2  n 1.T ëng   t chØ  o  µ  Ö m  ô  ñ  Õu  ña  Õ   ¹ch n¨m  ®¹ v nhi v ch y c k ho   2002 N¨m  2002  µn¨m  haitr Ón khaithùc hiÖn  ¬ng  íng,nhiÖ m   ô  Õ   l  thø    i       ph h   vk ho¹ch    iÓn kinh tÕ      éi 5  ph¸ttr     ­ x∙ h   n¨m  2001    ­ 2005  ∙  îc §¹ihéi §¶ng  µn  ®®     to quèc  Çn  l thø  th«ng  IX  qua. ViÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch    x d k ho n¨m 2002  ph¶i tiÕn     hµnh  ng  êivíi Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch5  ®å th     vi x d k ho   n¨m  2001   ­2005.K Õ   ¹ch5      ho   n¨m 2001    ­ 2005  ph¶i ® îc qu¸n  iÖtvµ  ô  Ó     tr   c th ho¸  µo  éi dung  Õ   ¹ch    v n  k ho n¨m 2002  ña  õng Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng  µ  ct     ph v Tæng  c«ng      ty91. Khi x©y  ùng  Õ   ¹ch    d k ho n¨m  2002,Thñ íng ChÝnh  ñ  cÇu    é,   t  ph yªu  c¸c B   ngµnh, ®Þa   ¬ng, c¸c Tæng     ph    c«ng    tËp  ty 91  trung  µo    Öm   ô  ñ  v c¸c nhi v ch yÕu sau  y  ®© : a) PhÊn  u  t® îcnhÞp      ëng    ®Ê ®¹     ®é t¨ngtr kinh tÕ    kh«ng  Êp  ¬n  th h 7,5%.  B¶o  ¶m   Òn  ® n kinh tÕ    ph¸ttr Ón æn   nh  µ  Òn  ÷ng, t¹o®iÒu  Ön     i   ®Þ vb v    ki ®Ó ®¹t® îctèc®é     ëng        t¨ngtr kinh tÕ    cao  ¬n  h trong nh÷ng    n¨m  sau. ­ TiÕp  ôc chuyÓn  æi  ¬  Êu    t  ® c c s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp  µ  v kinh tÕ    n«ng  th«n.PhÊn  u   t gi¸trÞ s¶n  Êt    ®Ê ®¹       xu n«ng, l©m,   nghiÖp    ng t¨ng trªn4,8%.      X ©y  ùng    ïng s¶n  Êt hµng    d c¸c v   xu   ho¸ chuyªn canh  ïhîp víi Òm    ph       ti n¨ng  µ  î v l i thÕ  õng  ïng.øng  ông  t v   d khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   µo  ngh v s¶n  Êt,® Æc   Ötlµ xu   bi     s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp. G ¾ n     n«ng nghiÖp  íic«ng  v  nghiÖp  Õ   Õn, g ¾n   ch bi   s¶n  Êt víithÞ  êng    ô.TiÕp  ôc nghiªn cøu  µ  xu     tr tiªuth   t    v ban  µnh    Ýnh  h c¸c ch s¸ch  ç  îs¶n  Êt vµ    ô  i  íim ét  è  h tr  xu   tiªuth ®è v   s s¶n  È m   ph n«ng  nghiÖp  quan 
  2. 2 träng cã    Þkinh tÕ    gi¸tr     cao,cã    kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh vµ  Þ  êng    ô.Ph¸t   th tr tiªuth     tr Ón  ¹nh  µnh  im ng nghÒ   µ  Õt  Êu  ¹  Çng    vk c ht ë n«ng  th«n    ®Ó chuyÓn    lao ®éng  n«ng nghiÖp  sang    µnh  c¸c ng nghÒ     phi n«ng  nghiÖp. N © ng     cao  i ®ê   sèng  ña  ©n    cd c n«ng th«n.Chñ   ng  i  ã  íit×nh  ×nh  Ôn  Õn  Êu    ®é ®è ph v   h di bi x cña  êitiÕt. th   ­ Ph¸ttr Ón c«ng     i   nghiÖp  íi Þp    v  nh ®é cao,g ¾n  Õt  íi Þ  êng    ô   k v  th tr tiªuth   s¶n  È m.  Ên  u     Þ s¶n  Êt c«ng  ph Ph ®Ê gi¸tr   xu   nghiÖp  t¨ng trªn13%,    äng    coitr   ®Ç u    Òu  ©u, ® æi  íi thiÕtbÞ,  dông  t chi s   m    ¸p  c«ng  Ö     Õn.Ph¸ttr Ón ngh tiªnti    i   c¸c ngµnh    c«ng nghiÖp  ã  î thÕ  ¹nh  c l i c tranh,c«ng    nghiÖp  Õ   Õn, c«ng  ch bi   nghiÖp  s¶n  Êt hµng  Êt khÈu, c«ng  xu   xu     nghiÖp  c«ng  Ö   ngh cao,nhÊt lµc«ng       nghÖ   th«ng    Ôn  tin,vi th«ng,®iÖn  ö.KhuyÕn  Ých    µnh  Çn    t  kh c¸c th ph kinh tÕ    ®Ç u    tph¸ttr Ón s¶n  Êt c«ng   i   xu   nghiÖp  íinhiÒu  v  quy m«,  ×nh ®é.  tr   KhuyÕn   khÝch    iÓn doanh  ph¸ttr   nghiÖp  õa  µ  á  ï hîp víilî thÕ  õng  ïng,tõng  v v nh ph         i t v   ®Þa   ¬ng. Thùc  Ön  ng  Õn      Çn  ph   hi ®ó ti ®é cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc, nh n   ®ång  êit¹om äi  iÒu  Ön      th     ® ki ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  ∙    Çn  ® cæ ph ho¸  i  µo  ®v s¶n  Êtæn   nh. xu   ®Þ Th¸o  ì c¸c víng m ¾ c     µng   u  g      ®Ó h ho¸ l th«ng th«ng  èttrong thÞ  êng  su     tr néi®Þa   Êt lµ thÞ  êng  ïng n«ng    nh     tr v  th«n,miÒn  ói.Thùc  Ön        n  hi c¸c gi¶iph¸p  n©ng  cao  ¬n  h søc  mua  ña  ©n  ©n. Ph¸ttr Ón ®a  ¹ng    ¹ h×nh  Þch  c nh d    i   d c¸clo i   d vô. PhÊn  u     Þ c¸c ngµnh  Þch  ô        ®Ê gi¸tr     d v t¨ng trªn7,5%.  © ng  N cao  Êt l ng ch  î   c¸cho¹t®éng  Þch  ô;ph¸ttr Óndu  Þch,tiÕp tôcx©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng       d v    i   l      d c s h  du lÞch;ph¸ttr ÓndÞch  ô  u  Ýnh  Ôn     i   v b ch vi th«ng,vËn    µichÝnh,ng©n  µng,   t¶i t   ,   h   kiÓm  to¸n,   Ên    v ph¸p luËt, t    khoa  äc  ü  Ët. . h k thu . b) N © ng    cao  Öu  hi qu¶  kinh tÕ  i ngo¹i  Èy  ¹nh    ®è   .§m c«ng    óc  Õn th t¸cx ti   ­ ¬ng  ¹i,cñng  è    Þ  êng  m  c c¸c th tr truyÒn  èng;®ång  êim ë   éng  µ    iÓn th   th   r v ph¸ttr   c¸cthÞ  êng  íi,n©ng    tr m  cao kh¶ n¨ng  ¹nh  c tranh cña  µng          h ho¸ ®Ó t¨ngnhanh  kim  ¹ch  Êt  Èu. ChØ   Ëp  Èu  ÷ng  Ët  , thiÕtbÞ   ñ  Õu  Çn  ng xu kh   nh kh nh v t    ch y c thiÕtcho    s¶n  Êt kinh doanh.T¹o  iÒu  Ön  Ën  î®Ó     ót®Ç u    ùc xu       ® ki thu l   i thu h   ttr   tiÕp  ícngoµi,® Æc   Ötthu hót vµo    µnh  n    bi       c¸c ng c«ng nghiÖp s¶n  Êt hµng  xu   xuÊt khÈu, c«ng      nghiÖp  Õ   Õn  ch bi n«ng  s¶n,c¸c ngµnh     c«ng  Ö   ngh cao,vËt    liÖu  íi,®iÖn  ö;vµo    m  t  c¸c khu c«ng  nghiÖp, khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng nghÖ   cao.Thu  ótvµ  ö  ông  ã  Öu    h  sd c hi qu¶  èn  v ODA. c) TiÕp  ôc c¬  Êu  ¹ ng©n    t   c li   s¸ch  µ  íc theo  íng  nh n   h t¨ng ching©n     s¸ch  cho  u    ph¸ttr Ón;tr Öt®Ó   ÕtkiÖm   i  «i  íin©ng  ®Ç t  i  i  ti   ® ® v  cao  Öu  hi qu¶  ö  s dông  èn,tµis¶n  µ   íc.Cã   Ýnh  v    Nh n   ch s¸ch thu hîp lý®Ó   õa         v b¶o  ¶m   Ö m   ® nhi vô    õa  ¹o®iÒu  Ön  thu v t   ki nu«idìng nguån    Õp  ôccñng  è  µ  ©ng        thu.Ti t   cvn cao chÊtl ng ho¹t®éng  ña  Ö   èng  ©n  µng.  î     c h th ng h X ©y  ùng    Ýnh  d c¸c ch s¸ch ®Ó     huy  ng  èi®a    ån  èn  ®é t   c¸c ngu v trong níc,    t¨ngnhanh    kh¶ n¨ng    ©n  µ    ótnguån  èn  ícngoµi; Ëp  gi¶ing v thu h   v n    trung ®Ç u   t   t µo   v c¸c  ù  cã  Öu  d ¸n  hi qu¶  kinh  Õ  x∙ héi cao, cã    ng  n   Òu  t ­        t¸c ®é ®Õ nhi ngµnh  kinh tÕ, cã  û lÖ  Êt khÈu      t   xu   cao. Hç   î   tr  ån  èn  ©n  ngu v ng s¸ch cho      c¸c vïng cßn  ã    kh kh¨n,dµnh  Çn  ¸ng  Ó     ph ® k cho    ôc,®µo  ¹o, gi¸od   t  khoa  äc  h c«ng  nghÖ   m«i  êng  µ        éi. tr v v¨n ho¸ x∙h d)  Õp  ôc ® æi  íivµ    iÓn gi¸odôc  o  ¹o,ph¸ttr Ón h Ö   èng  Ti t   m   ph¸ttr     ®µ t     i   th dËy  Ò.  õng  íc ®iÒu  ngh T b  chØnh quy    µ  ¬  Êu  o  ¹ophï hîp  íinhu  m« v c c ®µ t     v   cÇu    iÓn nguån  ©n  ùcphôc  ô  Ö m   ô  ph¸ttr   nh l  v nhi v c«ng nghiÖp  ãa,hiÖn  i h  ®¹   ho¸.Thùc  Ön  Öc      hi vi c¶ic¸ch  ¬ng  ×nh    ôc    Ëc  ch tr gi¸o d ë b phæ  th«ng.TriÓn    khaithùc hiÖn  ¬ng  ×nh phæ   Ëp      ch tr   c trung häc  ¬  ë,tr ch Õt  µë  ÷ng  ïng   c s   í  l   nh v  cã  iÒu  Ön.Huy  ng  µ  ö  ông  Öu  ® ki   ®é v s d hi qu¶  äi  ån  ùccho    ôc  µ  m ngu l   gi¸od v
  3. 3 ®µo  ¹o.§Èy  ¹nh    ¹t®éng  t  m c¸c ho   khoa  äc  h c«ng  Ö,  ã  ¬  Õ     ngh c c ch ®Ó nhanh  chãng øng  ông    µnh  d c¸cth qu¶  khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   µo  ngh v s¶n  Êt.T¨ng  ­ xu   c êng  c«ng    t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng. tr   ®)    Õt cã  Öu  Gi¶iquy   hi qu¶    Ên    c¸cv ®Ò bøc  óc  ña    éitr ch Õt  µvÊn  x c x∙h   í   l  ®Ò   Öc  µm. TiÕp  ôc thùc hiÖn  ètc¸c ch¬ng  ×nh m ôc    èc    Æc   vi l   t    t    tr   tiªuqu gia,® biÖt lµ ch¬ng  ×nh xo¸ ®ãi,gi¶m  Ìo,x©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng     tr       ngh   d k c ht cho    c¸c vïng  Ìo,x∙ nghÌo;n©ng  Çn  ngh       d møc   èng    Çng  ípd©n  . Cã   ¬  Õ,  s c¸c t l  c   c ch chÝnh  s¸ch ®ång  é    b b¶o  ¶m     iÓnvµ  ©ng  ® ph¸ttr   n cao  Êt l ng c¸cho¹t®éng  ch  î       v¨n ho¸    éi,gi¸odôc, y  Õ. §Èy  ¹nh  ùc hiÖn    éi hãa  x∙ h      t   m th   x∙ h   trong c¸c lÜnh     vùc    ôc,y  Õ,v¨n ho¸,thÓ  ôc  Ó  gi¸od   t       d th thao    ®Ó huy  ng  ®é thªm  ån  ùcx∙ ngu l     héi,     iÓnc¸clÜnh  ùc  µy. ph¸ttr     vn e)  ñng  è  èc  C c qu phßng  µ  ninh,kÕt  îp  ÷a  èc  v an    h gi qu phßng  íiph¸t v    tr ÓnkinhtÕ.B¶o  ¶m   Ëttùkû  ¬ng  i     ® tr     c trong ho¹t®éng     kinh tÕ     éi.   ­x∙h g)  Èy  ¹nh  § m c«ng  éc    cu c¶ic¸ch  µnh  Ýnh, s ¾p  Õp  µ  æi  íi bé  h ch   x v® m  m¸y  qu¶n  ýNhµ   ícë    µnh,c¸ccÊp. l  n   c¸cng    Ngoµi c¸c nhiÖm   ô    y,  Çn     v trªn®© c ph¶i tiÕp  ôc hoµn  Ön  Öc  ©y    t  thi vi x dùng  Õ   ¹ch 5  k ho   n¨m    ×nh Quèc  éiphª  Öt  ®Ó tr   h  duy trong kú  äp  10.C¸c    h thø    Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng, c¸c  ng   ph   Tæng   c«ng    ph¶i qu¸n  iÖtChØ   Þ  è  ty 91    tr   th s 26/2000/CT­ TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 13  12  2000  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v viÖc  ©ng  n cao  Êt l ng x©y  ùng  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éi5    ch  î   d k ho ph¸ttr     ­ x∙h   n¨m 2001   ­ 2005      é,  µnh, ®Þa   ¬ng. C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng, c¸c ë c¸c B ng   ph   B ng   ph    Tæng  c«ng    cÇn  ty91  b¸m    µo  Õn îcph¸ttr Ón kinh tÕ      éi10    s¸tv Chi l     i     ­ x∙h   n¨m 2001    ­ 2010  µ  nh  íng  Õ   ¹ch  n¨m  v ®Þ h k ho 5  2001    ­ 2005  ∙  îc §¹ihéi §¶ng  ®®     lÇn thø  th«ng  IX  qua, dù    b¸o  y     ®Ç ®ñ kh¶  n¨ng  khai th¸cnguån  ùc cña       l  c¸c Bé, ngµnh, ®Þa   ¬ng, c¸c Tæng       ph    c«ng      ©y  ùng  ôc    Öm   ô, ty91, x d m tiªu,nhi v  c¸cchØ    ñ  Õu  µ        tiªuch y v c¸cgi¶i ph¸p thùc hiÖn  Õ   ¹ch.      k ho    2.NhiÖ m   ô  Ò   ©n    v v ng s¸ch nhµ  íc   n a) Dù       ©n    to¸nthu ng s¸ch nhµ  ícph¶i®¶m     n    b¶o  ån  ùc®Ó   ùc hiÖn  ngu l   th   nh÷ng  Ö m   ô  nhi v quan  äng  ña  t  íc,®ång  êithùc  Ön  Ýnh  tr c ®Ê n   th   hi ch s¸ch   khuyÕn  Ých  Ých  ô,t¹o®iÒu  Ön  kh t t    ki cho  khu  ùc  v doanh  nghiÖp    iÓn, ph¸ttr   t¹onguån  l©u  µi b Òn  ÷ng    thu  d  v theo    Çn  tinhth NghÞ   Õt  ¹ihéi§¶ng  Çn  quy §     l thø    ù   IX. D to¸n thu  ©n    ng s¸ch  µ  íc ph¶i ® îc x¸c ®Þnh     ¬  ë  ©n   nh n       trªn c s ph tÝch,dù  c¸c yÕu  è vÒ     ëng    b¸o    t   t¨ng tr kinh tÕ,thÞ  êng, gi¸c¶,dù  Õn  y      tr       ki ®Ç ®ñ   ÷ng  nh ¶nh  ëng  ña  Öc  iÒu  h c vi ® chØnh  Ýnh  ch s¸ch,chÕ         ®é thu (thuÕ   thu nhËp  i víingêicã    Ëp  ®è       thu nh cao,thu phÝ   µ  Ö  Ý...   ùc hiÖn  y       v l ph )th   ; ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  ∙    ®Þ ® ban  µnh  Ò   h v khuyÕn  Ých  kh s¶n  Êt,kinh doanh,t¨ngxuÊt xu          khÈu,m ë   éng  Þ  êng;thùc hiÖn    Ön   r th tr     c¸cbi ph¸p c¶itiÕn qu¶n  ýthu,t¨ngc­      l      êng  èng  Êtthu,chèng  ch th     bu«n  Ëu  µ  l v gian  Ën  ¬ng  ¹i;thùc hiÖn  ÷ng  l th m    nh cam   Õt  ña  Õn  ×nh  éi nhËp  k c ti tr h  kinh  Õ  t khu  ùc  µ  Õ  í   ù  v v th gi i d to¸n thu  ;   ng©n  s¸ch nhµ  íc ph¶icã  Ýnh  Ých  ùc,v÷ng  ¾c, tÝnh    n   t t c  ch   kh¶    thicao; x©y    dùng  ù    ng©n  d to¸n thu  s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2002  íimøc   ng    Ên  u   v  ®é viªnph ®Ê b»ng  20%     ­ 21%   víi so    GDP,  trong ®ã     Õ  µ  Ý  ­ 19%   GDP.  ù     thu thu v ph 18    so  D to¸nthu cña    é, ®Þa  ¬ng     c¸c B   ph møc    èithiÓu  t¨ng t   10%   ícthùc hiÖn n¨m  so        2001. b)  ù   D to¸n chi ng©n     s¸ch  µ  íc tËp  nh n   trung  ùc  Ön  Ö m   ô  th hi nhi v ph¸t   tr Ónkinh tÕ     éi, ¶m   i    ­x∙h   ® b¶o  ninh,quèc  an    phßng;®ång  êiph¶iqu¸n tr Öt   th      i  nguyªn  ¾c  ÕtkiÖm,  t ti   b¶o  ¶m   èi  ® m quan  Ö   îp  ýgi÷a chith ng  h h l      ê xuyªn vµ   
  4. 4 chi®Ç u      t ph¸ttr Ón;bè  Ý t¨ng dù    i   tr     phßng, dù  ÷®Ó   ñ  ng  i  ã  íi   tr   ch ®é ®è ph v   thiªntai lòlôt  ö  ýnh÷ng  Ö m  ô  t  Êtph¸tsinh.   ,   , l    x nhi v ®é xu     ­ Vèn  ©n    ng s¸ch nhµ  ícchi®Ç u    Ëp    n   tt trung cho      c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  tr     kinh tÕ      éi,u      ­ x∙h   tiªncho    c¸cc«ng  ×nh träng ®iÓ m   ña  µ  íccã    Üa  tr     c nh n   ý ngh quan  äng  i  íisù  tr ®è v   ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi giai®o¹n   i   t ­        2001  2005, c¸c ­     c«ng  ×nh  Ï hoµn  µnh  a  µo  ö  ông  tr s  th ®v sd trong n¨m;  µnh  èn  Èn  Þ   d v chu b ®Ç u    i  íinh÷ng  ù    t ®è v   d ¸n,c«ng  ×nh quan  äng chuÈn  Þ   ëic«ng  tr   tr   b kh   trong  nh÷ng  n¨m  í   è   Ý ®ñ   èn  i  t iB tr   v ®è øng  . cho    ù  cã  èn  u     íc ngoµi; c¸c d ¸n  v ®Ç t n     c¸cdù    éc Ch ¬ng  ×nh 135  ña  Ýnh  ñ.   ¸n thu   tr   c Ch ph ­Thùc  Ön  ç  î   hi h tr  cho s¶n  Êt,kinh doanh  Ëp  xu     t trung cho    ¹t®éng:   c¸cho     s¶n  Êt c¸c s¶n  È m   äng ®iÓ m,  µnh  äng ®iÓ m;  æi  íic«ng  Ö,  xu     ph tr   ng tr   ® m  ngh n©ng  cao  Êt îng  ch l s¶n  È m,  Æc   Öt lµ s¶n  È m   ph ® bi     ph n«ng nghiÖp  Êt xu   khÈu; c¶i t¹o vµ        ph¸ttr Ón gièng  ©y, gièng   i   c  con; chuyÓn  æi  ¬  Êu  ©y    ® cc c trång,vËtnu«i; ç  î      tr  h cho  ¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹i,m ë   éng  µ  ×m  Õm   ho   x ti   ¬ m   r v t ki thÞ  êng, cung  Êp  tr   c th«ng    Þ  êng, ®Èy  ¹nh  Êt khÈu; hç  î   tinth tr   m xu     tr  c¸ch c¶i   vµ  ¾p  Õp  ¹ doanh  s x l i nghiÖp  µ  íc;hç  î ©n  nh n   tr  ng s¸ch ®Ó   ùc hiÖn  Ö m     th   nhi vô  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc,thùc hiÖn  ç  î   Êtsau  u  . td ®Ç tph¸ttr   Nh n     h tr  i l∙su   ®Ç t ­ Ng ©n     s¸ch  µ  íc bè  Ý kinh phÝ     ùc  Ön    nh n   tr     ®Ó th hi c¶ic¸ch  Òn ¬ng  ti l cña    i t ng hëng ¬ng  õ ng©n  c¸c ®è  î   l t  s¸ch nhµ  íc,trî Êp    n    c cho  êicã  ng   c«ng  íiv  c¸ch m¹ng, trî Êp       c cho    i t ng chÝnh  c¸c ®è  î   s¸ch x∙héithuéc ng©n         s¸ch nhµ  ­   n íc;thùc  Ön      hi tinh gi¶n  biªn chÕ     trong    ¬  c¸c c quan  µnh  Ýnh, ®¬n  Þ   ù  h ch   vs nghiÖp;thùc hiÖn  o  ¹o,båidìng c¸n bé, c«ng      ®µ t         chøc;t¨ng møc  u    ùc    ®Ç t th   hiÖn  ¬ng  ×nh xo¸ ®ãi  ch tr     gi¶m  Ìo;®Ç u    ngh   t ph¸ttr Ón kinh tÕ      éimiÒn   i     ­ x∙ h   nói,vïng s©u, vïng xa  ã          kh kh¨n;b¶o  ¶m     ® kinh phÝ  ù    s nghiÖp    ôc,®µo   gi¸od   t¹o,khoa  äc    h c«ng  Ö   ngh m«i  êng  tr theo NghÞ   Õt  ¹ihéi§¶ng  Çn  IX; quy §     l thø    ®¶m   b¶o  ùc hiÖn  Öm  ô  èc  th   nhi v qu phßng,an    ninh.   ­ §èivíi ¬ng  ×nh m ôc    èc    ùc  Ön       Ch tr   tiªuQu gia:Th hi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 71/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5  ng 04    n¨m 2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò     c Th t Ch ph v c¸c Ch ¬ng  ×nh m ôc    èc      o¹n  tr   tiªuqu giagiai ® 2001   ­2005. ­ Thùc  Ön  ¬  Õ     hi c ch kho¸n    thu,kho¸n    i  íi®¬n  Þ  ù  chi®è v   v s nghiÖp  ã  c thu  Ó  phÇn  Òn ¬ng  (k c¶  ti l t¨ng thªm  thùc hiÖn      do    c¶ic¸ch tiÒn ¬ng),ng©n    l   s¸ch nhµ  íc hç  î Çn    n   tr  ph chªnh  Öch  Õu  ã) chilính¬n  cña  n  Þ  µ  l (n c       thu  ®¬ v v æn   nh  ®Þ møc   ç  înµy  h tr  trong 3    n¨m;  ë   éng  Öc  dông  ¬  Õ   mr vi ¸p  c ch kho¸n   biªnchÕ   µ    µnh  Ýnh  i víic¸c c¬    v chih ch ®è       quan  µnh  Ýnh    h ch ë Trung  ng  µ  ¬v ®Þa  ¬ng. ph c) C © n   i  ©n    ®è ng s¸ch  µ  íc trªnc¬  ë  ån  nh n     s ngu thu  Õ  µ  Ý   thu v ph ph¶i   b¶o  ¶m     êng  ® chith xuyªn ë    møc  îp lý, ¶m   h   ® b¶o      tr¶c¸ckho¶n  î®Õ n   ¹n,cã  n  h  tÝch  òycho  u      iÓn.Béi ching©n  l  ®Ç tph¸ttr       s¸ch nhµ  íc,phï hîp víi   n        kh¶  n¨ng  vay trongnícvµ      vay  ®∙ingoµiníc. u       d) V Ò   ù    ©n    d to¸nng s¸ch ®Þa  ¬ng    ph : Theo quy  nh  ña  Ët Ng ©n   ®Þ c Lu   s¸ch nhµ  íc,c¸c ®Þa   ¬ng  ©y  ùng    n   ph xd dù to¸n ng©n    s¸ch n¨m  2002  theo nguyªn  ¾c  ©y  ùng  ù  tx d d to¸n ng©n    s¸ch   trong thêikú    nh      æn ®Þ (2000    ­ 2002),c¸c ®Þa   ¬ng    tû lÖ  ©n     ph c¨n cø    ph chia   c¸c nguån    è      thu,s bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch Trung  ng    ¬ cho  ©n  ng s¸ch ®Þa   ­   ph ¬ng  Õu  ã) ®∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  (n c   ®   t Ch ph giao  n¨m  2001  µ  ù    n¨m  v d to¸nthu  2002    a   µn    ©y  ùng  ©n  i  ©n  trªn®Þ b ®Ó x d c ®è ng s¸ch ®Þa   ¬ng  µ  ù      ph v d to¸n ching©n    s¸ch ®Þa   ¬ng    ph n¨m 2002; trong ®ã   è        s bæ sung  ©n  i tõ ng©n   c ®è     s¸ch Trung  ng    ¬ cho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng  ù  Õn      møc      ph d ki t¨ng3% so  bæ sung 
  5. 5 n¨m  2001,bao  å m   sè      g c¶  bæ sung  ã  ôc    ã  Ýnh  Êt th ng  cm tiªuc t ch   ê xuyªn,bæ    sung  ùc  Ön  Õ     Òn ¬ng  th hi ch ®é ti l t¨ng thªm    n¨m  2001. Bè   Ý  ù     tr d to¸n chi    ng©n  s¸ch n¨m    2002  Ëp  t trung u    Ö m   ô    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,u    tiªnnhi v chix d c s h    tiªn®Ç u      t kiªn cè    ho¸  kªnh  ¬ng  µ  êng  m v® giao th«ng n«ng  th«n;t¨ng møc       kinh phÝ  ùc hiÖn  Ö m   ô    ¹ovµ    iÓn gièng  ©y, gièng    th   nhi v c¶it   ph¸ttr   c  con;®Èy     m¹nh  chuyÓn  æi  ¬  Êu  ©y  ång,vËt nu«i;c«ng    óc  Õn  ¬ng  ¹i, ® cc c tr      t¸cx ti th m  m ë   éng  µ  ×m  Õm   Þ  êng  Êt khÈu; ®¶m   r v t ki th tr xu     b¶o kinh phÝ     iÓn sù    ph¸ttr   nghiÖp    ôc   o  ¹o, gi¸od ­®µ t   khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng,y  Õ,v¨n ho¸..  tr  t     .; t¨ng ®Ç u    ùc hiÖn  Ö m   ô    i,gi¶m  Ìo,t¹oviÖc  µm, ®Êu     tth   nhi v xo¸ ®ã   ngh     l  tranh   chèng  Ö  ¹n    éi;bè  Ý dù  t n x∙ h   tr   phßng  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph theo quy  nh   ®Þ cña  Ët Ng ©n  Lu   s¸ch nhµ  ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ËthiÖn  µnh.  h  lu   h   ­ TiÕp  ôcthùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ý dù        t    c ch b tr   to¸nchicho  ét  è  ôc    ¬ng  m sm tiªut øng  íitoµn  é  v  b hoÆc   ét  Çn  i  íikho¶n  m ph ®è v   thu  Õ  ö  ông  t  thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp,tiÒn cho    t,tiÒn sö  ông  t,.       thuª®Ê    d ®Ê .theo quy  nh  Ön  µnh. .   ®Þ hi h   ­Thùc  Ön  ¬  Õ   u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    hi c ch ®Ç tx d c s h  khu kinh tÕ  öa  Èu    c kh tõ  ån  ngu thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc trªn ®Þa   µn  nh n     b khu kinh  Õ  öa  Èu  t c kh theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 53/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 19  4  2001  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ  Ò   Ýnh  ph v ch s¸ch ®èi víi      khu  kinhtÕ  öa  Èu    í    c kh biªngi i . ­ N¨m     2002,cïng víithùc hiÖn  ¬  Õ   ëng  îtthu theo         c ch th v    quy  nh  ña  ®Þ c LuËt  ©n   Ng s¸ch  µ  íc;tiÕp  ôc thùc hiÖn  ¬  Õ   ëng  îtthu    nh n   t    c ch th v   c¸c kho¶n  thu ph©n    chianh    n¨m 2001. II. Õ n  ® é  x © y  d ù n g  k Õ  h o ¹ ch v µ    Ti p h © n  c « n g  th ù c hi Ö n     Ò   Õn ®é 1.V ti   Do   Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch  vi x d k ho n¨m 2002  Õn  µnh  ti h song song  íiviÖc  v  hoµn  Ön  Õ   ¹ch 5  thi k ho   n¨m  2001    ­ 2005,c¸c Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng  Çn          ph c b¶o ®¶m   Õn ®é   ti   sau  : a) C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µn  Ön  Õ   ¹ch  n¨m  ña  × nh   B ng   ph ho thi k ho 5  cm theo      c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ña  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  öivÒ   é   Õ   ¹ch h  c B K ho   § tv g   B K ho   vµ  Çu   tr c ngµy  th¸ng  n¨m  § t í  30  8  2001    ®Ó tæng  îp  ×nh  èc  éi vµo  h tr Qu h  th¸ng10    n¨m  2001.     b)  íc th¸ng 7  Tr     n¨m 2001, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  é   µi chÝnh  íng   K ho v§ tv B T   h  dÉn khung  Õ   ¹ch  µ  íng  ©n     ©n   k ho vh ph bæ ng s¸ch n¨m  2002 cho c¸c  é, B  ngµnh,®Þa  ¬ng    µm    x©y  ùng  Õ   ¹ch.   ph ®Ó l c¨n cø  d k ho   c) Tríc th¸ng 9        n¨m  2001, c¸c Bé,  µnh, ñy     ng   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  c«ng      ty 91, b¸o c¸o  Õ   ¹ch  k ho ph¸t  tr Ón  i kinh  Õ  x∙ héi vµ  ù  t ­      d to¸n ng©n   s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2002 cho  é   Õ   BK ho¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh.  § t  T   d) Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  chøc  µm  Öc  íi ét  è  é,   K ho   § t  T   tæ  l vi v   m sB  ngµnh, ®Þa   ¬ng  Ò   Õ   ¹ch    ph v k ho n¨m 2002    ®Ó tæng  îp  Õ   ¹ch  ×nh c¸c h k ho tr     c¬ quan    o  l∙nh ®¹ §¶ng, Nhµ   íc,®ång  êidù  Õn  ¬ng  ph©n        n  th   ki ph ¸n  bæ c¸c chØ    Õ   ¹ch vµ  ©n  tiªuk ho   ng s¸ch ®Ó   ×nh ñy    tr   ban  êng  ô  èc  éi. Th v Qu h 2.V Ò   ©n    ph c«ng  ùc hiÖn th  
  6. 6 a) Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   èihîp víiBé   µi chÝnh  Ýnh    K ho v§ tph       T   t to¸n,x©y  ùng    d c¸c ph¬ng      ©n  i lín®Ó   µm  ¬  ë  íng dÉn    ¸n,c¸c c ®è     l csh   cho    é, ngµnh, c¸c c¸c B      ®Þa  ¬ng  ©y  ùng  Õ   ¹ch n¨m  ph xd k ho   2002. b) Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ©y  ùng  µ    K ho   § th   xd v tæng  îp kÕ   ¹ch ph¸t h   ho     tr Ón kinh tÕ      éivµ  µm  Öc  íic¸c Bé, ngµnh,®Þa   ¬ng  Ò   Õ   ¹ch i    ­ x∙h   l vi v         ph v k ho   nµy;chñ  ×,phèihîp víiBé   µi chÝnh  ù  Õn  Õ   ¹ch  u      iÓn vµ    tr        T  d ki k ho ®Ç tph¸ttr   ph©n    èn  u    ©y  ùng  ¬  bæ v ®Ç tx d c b¶n  i víi   é, c¬  ®è     B   quan  c¸c Trung  ng. ¬ c) Bé   µi chÝnh    T  th«ng b¸o  è  íng  Én  Ò   ù  sh d v d to¸n thu,ching©n       s¸ch   nhµ  íc n¨m  n  2002  µ  íng dÉn    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ©y  ùng  ù    vh   c¸c B ng   ph xd d to¸n ng©n  s¸ch nhµ  íc;chñ  ×, èihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µm  Öc  íi     n  tr  ph       K ho   § B tl vi v   c¸c tØnh,thµnh  è  Ò   ù        ©n    ph v d to¸nthu,ching s¸ch nhµ  íccña  a   ¬ng, lµm    n  ®Þ ph   viÖc  íic¸c Bé, ngµnh    v      ë Trung  ng  Ò   ù  Õn  ©n      êng  ¬ v d ki ph bæ chith xuyªn vµ    tæng  îp dù        ©n  h   to¸nthu,ching s¸ch nhµ  íc.   n d) C¸c  é, ngµnh    B  kh¸c phèihîp víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh          K ho v§ t  T   x©y  ùng  Ö m   ô  d nhi v ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi vµ  ù   i   t ­      d to¸n ng©n    s¸ch  éc thu   lÜnh  ùc  ×nh  ô  vm ph tr¸ch.  C¸c  é, c¬  B   quan  ñ ch qu¶n    ¬ng  ×nh quèc    c¸cch tr   gia phèihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  µm  Öc  íi   é, c¬        K ho   § B t  T   l vi v   B   quan  c¸c Trung  ng,®Þa   ¬ng  ªnquan  Ò   Ö m   ô  µ  ù    ¬  ph li   v nhi v v d to¸nkinh phÝ    n¨m  2002  ®Ó   ùc hiÖn    ¬ng  ×nh thuéc lÜnh  ùc  ô  th   c¸cch tr     v ph tr¸ch. ®) C¸c  é,  ¬  B c quan  µ   íc theo  Nh n   chøc  n¨ng  ña  ×nh    ¬  ë  Ýnh  cm trªnc s t to¸nc¸c nguån  ùccã  Ó     l   th khaith¸c® îc,x©y  ùng         d c¸c chØ    tiªukinh tÕ      éi   ­ x∙h   vµ      c¸cgi¶i ph¸p,bao  å m     ¬  Õ   Ýnh    g c¸cc ch ch s¸ch ® Æc   ï,   Õ   ,  Ýnh    th   ch ®é ch c¸c s¸ch  íi hoÆc   Õn  Þ   öa  æi, bæ   m  ki ngh s ®   sung    Õ   ,  Ýnh  c¸c ch ®é ch s¸ch  Ön  hi hµnh  µm    tÝnh    Õ   ¹ch  µ  ù    ©n  l c¨n cø  to¸nk ho v d to¸nng s¸ch th«ng    b¸o cho  é   B K Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh, c¸c Bé,    ¬  ho v§ t  T      c¸c c quan  ã  ªnquan  íc thêi c li   tr     ®iÓ m   Ëp dù    ©n  l   to¸nng s¸ch. e)  y  ñ ban  ©n  ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  íng ¬ h  dÉn, tæ    chøc  µ  v chØ  o    ë   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Së   µi chÝnh    Ët    ®¹ c¸c S K ho v§ t  T   ­ V gi¸ phèihîp chÆt  Ïvíi ë, Ban, ngµnh     ch       S   kh¸c x©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh   d k ho     i     tÕ    x∙ héi vµ  ù  ­       d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc tr×nh  éi  ng  ©n  ©n  Õt nh n   H ®å nh d quy   ®Þnh. Thñ íng ChÝnh  ñ    Çu    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  t  ph yªu c c¸cB tr   tr c quan ngang  é, B  Thñ  ëng  ¬  tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  gi¸m  c    ®è c¸c Tæng  c«ng    tæ  ty 91  chøc  ùc hiÖn  th   ChØ   Þ  µy. th n  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2