Chỉ thị 17/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
36
lượt xem
3
download

Chỉ thị 17/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 17/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 17/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  17/1999/CT­T T g T t p s n g µ y 30  th¸ng 6 n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c x © y  d ù n g  k Õ   o ¹ ch h p h¸t tri Ó n kinh t Õ, x∙ h éi v µ  d ù  to¸n n g © n  s¸ch  h µ  n íc n¨ m  2000 n Trong  th¸ng ®Ç u   6    n¨m  1999, m Æt   ï  ã  Òu  ã    d c nhi kh kh¨n,t×nh  ×nh    h kinh tÕ,x∙héivÉn  Õp tôc æn   nh, s¶n  Êt n«ng         ti     ®Þ   xu   nghiÖp  tkÕt  ®¹   qu¶    kh¸ trong ®iÒu  Ön  êitiÕtkh«ng  Ën,xuÊt khÈu  ã  Òu  íng t¨ng dÇn, tû   ki th     thu     c chi h        gi¸vµ    æn   nh,  ninh  Ýnh  Þ vµ  Ëttù an  µn  x∙ héi ® îc gi÷   gi¸c¶  ®Þ an  ch tr   tr     to           v÷ng. Tuy    nhiªn,t×nh  ×nh    h kinh  Õ, x∙ héi còng  ã  ÷ng  Ïn biÕn  t      c nh di   kh«ng  thuËn, næi    µ:tèc ®é     lªnl     t¨ng GDP   Õp  ôc gi¶m, s¶n  Êt c«ng    ti t     xu   nghiÖp  µ  v dÞch  ô    Ë m,  Þ  êng  µ  v t¨ngch th tr v søc  mua  Þ     Ñp, nhiÒu  b thu h   s¶n  È m   ph ph¶i  s¶n  Êt cÇ m   õng, x©y  ùng  ¬  xu   ch   d c b¶n  iÓn khaichË m,  tr     thu  ©n  ng s¸ch  t ®¹   thÊp,t×nh  ¹ngthiÕu viÖc  µm  µ  ét  è  Ö  ¹n x∙héitiÕp diÔn    tr     l v m s t n        gay  ¾t.. g . NhiÖ m   ô  v cßn  ¹ 6  l i th¸ng cuèin¨m  Õt        h søc  nÆng   Ò.  ñ íng  Ýnh  n Th t Ch phñ yªu cÇu    é, ngµnh,c¸c®Þa  ¬ng  Ëp     c¸cB      ph t trung søc  ùc hiÖn  ètNghÞ     th   t  quyÕt  ú  äp  u   k h ®Ç th¸ng 7­   1999  ña  Ýnh  ñ  Ò       c Ch ph v c¸c gi¶iph¸p  iÒu  µnh  ® h thùc hiÖn  ¾ng  înhiÖ m   ô  Õ   ¹ch n¨m    th l  i v k ho   1999;®ång  êikhÈn  ¬ng  iÓn   th   tr tr   khaix©y  ùng  Õ   ¹ch n¨m    d k ho   2000  theo c¸cnéidung  µ  Õn ®é       v ti   sau  y:®© I­ hi Ö m  v ô  c h ñ  y Õ u  c ñ a k Õ  h o ¹ ch  N p h¸t tri Ó n kinh t Õ , x∙ h é i n¨ m  2 0 00 N¨m   2000  µ n¨m  èicïng thùc hiÖn  Õ   ¹ch  n¨m  l  cu       k ho 5  1996­2000, hoµn    thµnh    ôc    ña  Õn îcæn   nh  µ    iÓn kinh tÕ,x∙héi1991­ c¸c m tiªuc chi l   ®Þ v ph¸ttr          2000  §¹ihéi§¶ng  µn  èc  Çn  VIII     ng  êichuÈn  Þ  iÓn do      to qu l thø    ®Ò ra,®å th   b tr   khaithùc hiÖn  Õ   ¹ch  n¨m      k ho 5  2001­ 2005  µ  Õn îcph¸ttr Ón kinh tÕ      v chi l     i     ­ x∙ héi10    n¨m  2001­2010. T×nh  ×nh  h kinh tÕ    khu  ùc  µ  Õ  í tuy cßn  v v th gi     i chøa  ng  Òu  Õu  è ®ù nhi y t  kh«ng    nh  ng  Òu  íc ®∙  îtqua  ñng  æn ®Þ nh nhi n   v   kh ho¶ng  µ  v suy  tho¸i ®ang    , cã  ÷ng  Êu  Öu  åiphôc;viÖc  m   nh d hi h     ®µ ph¸n tham    chøc  ¬ng  ¹ithÕ    gia tæ  th m  gií   ý  Õt  Öp  nh  ¬ng  ¹iViÖt Nam     ik k hi ®Þ , th m    ­ Hoa  ú  ang  Õn tr Ón.§Êt níc k® ti   i       ta cã    thªm  ¬  éim ë   éng  ¬ng  ¹i vµ  u    èc  Õ,®ång  êicïng  Þu  ch  r th m   ®Ç tqu t   th   ch søc  p  ¹nh  Ðc tranh nÆng  Ò   µ  Õt  Öth¬n.Trong  Ý  ,    n v quy li     kh ®ã s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp  ña  ícta ®ang  ßi  áiph¶im ë   éng  Êt khÈu  c n    ® h   r xu   n«ng  s¶n    ã  íc ®Ó c b   ph¸ttr Ón míi;nhiÒu   i     s¶n  È m   ph c«ng  nghiÖp  µ  Þch  ô  vd v ph¶i®èi m Æt   íi ù     v  s c¹nh tranhgay  ¾t  ña  µng  ícngoµic¶    Þ  êng      gch n    trªnth tr trong níccòng    Þ     nh th tr ng  ê khu  ùc  µ  èc  Õ. v v qu t Trong  ×nh  ×nh  ,  èi tiÕp  ¬ng  ×nh  µnh  ng  t h ®ã n   ch tr h ®é n¨m  1999, kÕ     ho¹ch  kinh tÕ, x∙ héi n¨m         2000  Çn  íng  µo  Ên  u   ùc hiÖn  ôc    c h v ph ®Ê th   m tiªu tæng    µ:chÊ m     ù  qu¸tl   døt s gi¶m  ót nhÞp      ëng  s  ®é t¨ng tr kinh tÕ, tõng  íc t¹o    b   ®µ     iÓn cao  ¬n  ét  ph¸ttr   h m c¸ch  Òn  ÷ng; t¹obíc chuyÓn  Õn  ¹nh  Ï  Ò   b v     bi m mv n©ng  cao søc  ¹nh  c tranh vµ  Öu    hi qu¶  ña  Òn  cn kinh tÕ,n©ng  cao  Öu         hi qu¶ ®Ç u  'gi÷ v÷ng    ©n  i  ínvµ    nh  t    c¸c c ®è l   æn ®Þ kinh tÕ  Ü     v m«,  µnh  ¹nh    l m ho¸ lÜnh  ùc  µichÝnh    Òn tÖ;gi¶iquyÕt    Ên      éibøc  óc,thóc ®Èy   v t  ­ ti       c¸c v ®Ò x∙h   x   
  2. 2 tiÕn  ×nh    éi ho¸    Ünh  ùc    ôc, y  Õ, v¨n  tr x∙ h   c¸c l v gi¸od   t   ho¸,thÓ    thao,tõng  íc   b  ® æi  íi chÕ     Òn ¬ng; kÕt  îp  ètph¸ttr Ón kinh tÕ, x∙ héi víicñng  è  m  ®é ti l   h t   i            c quèc  phßng,an    ninh,gi÷v÷ng  Ëttù,  toµn    éi.    tr    an  x∙h § Ó   ùc hiÖn  ôc    ,  th   m tiªu®ã ph¶ithÊu  èt® êng  èi æi  íicña    su   l  ® m  §¶ng  µ  v c¸c NghÞ   Õt  éi nghÞ  Çn  4, thø  (lÇn 1. cña    quy H   l thø    6     Ban  Êp  µnh  Ch h Trung  ¬ng  §¶ng  (kho¸ VIII    Õp  ôc  µn  Ön  ¬  Õ,  Ýnh    )®Ó ti t ho thi c ch ch s¸ch  Ü     v m«, ®ång  é    b ho¸ khung  ph¸p  ýnh»m     Ön  µ  µm  èng  ng  l  c¶ithi v l s ®é m«i  êng  u   tr ®Ç t  , kinh doanh, gi¶iphãng  µ       v ph¸thuy  cao    äi  Òm      ®é m ti n¨ng  ña    µnh  c c¸c th phÇn  kinh tÕ    trong níc,kÕt  îp víikhaith¸clîthÕ    ë   éng  µ  ©ng       h        i ®Ó m r vn cao hiÖu  qu¶  îp t¸cquèc  Õ,héinhËp  h   t    kinh tÕ  íi   v  khu  ùc  µ  Õ  í  ®ång  êi v v th gi i  ; th   n©ng  cao  n¨ng  ùc   µ  Öu  ùc qu¶n  ýnhµ  íc,tr c h Õt  µ trong viÖc  l   v hi l   l  n   í  l    chØ   ®¹o,kiÓm      trab¶o  ¶m   ùc hiÖn  ® th   ph¸p luËt, Ó  Õ.     th ch XuÊt    õ tt ng  ph¸tt   ë chØ  o  ®¹ nªu  trªn,kÕ   ¹ch    iÓn kinh tÕ,x∙ héi   ho ph¸ttr          n¨m 2000  Çn  óträng gi¶iquyÕt  ét  è  Ên    c tr      m s v ®Ò then  èttrªnc¸clÜnh  ùc  ch       v sau  y: ®© 1. TiÕp  ôctËp    t   trung søc    iÓn n«ng    ph¸ttr   nghiÖp vµ    kinh tÕ    n«ng  th«n.  ¦u tiªn®Ç u       tcho    c¸c c«ng  ×nh thuû  î  tr   l iphßng  èng  , ch thiªntai  dông  éng   ; ¸p  r r∙    Õn  é  ic¸c ti b khoa  äc  ü  Ët vµo  h k thu   s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, tr c h Õt  µ sö    í  l  dông    ¹  èng  ©y, con  íi cã  c¸c lo igi c  m   n¨ng  Êt,chÊt l ng  su    î cao. Chñ   ng  i   ®é ®è   phã  íi Ôn  Õn  Êu  ña  êitiÕt®Ó   ¹n  Õ   Êp  Êt nh÷ng  Öth¹ido  v  di bi x c th     h ch th nh   thi     thiªntaig©y       ra.Gi¶iquyÕt  ã  Öu    c hi qu¶    íng  ¾ c   Ò   Ýnh  c¸c v m v ch s¸ch,thÓ    chÕ   ang  × m   ® k h∙m søc  s¶n  Êt vµ    ô  xu   tiªuth n«ng  s¶n; thùc  Ön  ù  èng    hi s th nhÊt  chøc  n¨ng qu¶n  ývµ  ç  îcña  µ   íc ®èi  íitoµn  é  l   h tr  Nh n   v  b qu¸  ×nh    tr s¶n xuÊt,chÕ   Õn  µ      Êt khÈu    bi v tiªuthu,xu   n«ng  s¶n, thuû    s¶n, l©m     s¶n, kh ¾c     phôc  ×nh  ¹ngc¸ch bøc  ÷a tæ  t tr     gi   chøc  s¶n  Êtvµ  Þ  êng. xu   th tr 2. K Þp  êith¸ogì nh÷ng  ã    th       kh kh¨n,¸ch t¾c     trong s¶n  Êt c«ng    xu   nghiÖp  vµ  Þch  ô; khuyÕn  Ých  u     Òu  ©u, ® æi  íi thiÕtbÞ   d v  kh ®Ç t chi s   m    c«ng  nghÖ,  ® æi  íi vµ  Ên  m   ch chØnh  qu¶n  ý nh»m   l  gi¶m    Ý,    Õn  Êt l ng    chiph c¶iti ch  î s¶n phÈ m,  ©ng  n cao søc  ¹nh  c tranh vµ  Öu    hi qu¶  s¶n  Êt,t¨ngkh¶  xu     n¨ng    ô  tiªuth vµ  Êt  Èu  xu kh s¶n  È m.  ¬   ph C quan  qu¶n  ý nhµ   íc ph¶i cïng  íihiÖp  éi l  n    v  h  doanh  nghiÖp  µ    v c¸ctæng  c«ng    ín®Ò   Êt chÝnh  tyl   xu   s¸ch,biÖn    ph¸p cô  Ó    th ®èi  íitõng  µnh, tõng  ¹  v  ng   lo i s¶n  È m,  Êt lµ c¸c ngµnh  ph nh       s¶n  Êt vµ  Þch  xu   d vô  ang  ã  Òu  ã  ® c nhi kh kh¨n nh    than,xim¨ng,thÐp,c¬  Ý, m Ý a   êng,hµng         kh   ®   kh«ng, kh¸ch  ¹n..  Èy  ¹nh  Õn      Çn     s .§ m ti ®é cæ ph ho¸  ét  é   Ën  m b ph doanh  nghiÖp  µ  íc;tr Ón khaithùc hiÖn  ñ  ¬ng    nh n   i       ch tr b¸n,kho¸n,cho  Õ  µ    thu v giao   cho  Ëp  Ó    ng  ét  è  t th lao ®é m s doanh  nghiÖp  µ  íc lo¹  á. Xóc  Õn  Öc  nh n   i nh   ti vi chuyÓn   c¸c doanh  nghiÖp  100%   èn  µ  ícthµnh  v nh n   c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u    h h¹n, ®ång  êi® æi  íi c¬  Õ     th   m   ch qu¶n  ý ®Ó   ©ng  l  n cao  Ýnh  ñ  ng  ña  t ch ®é c doanh  nghiÖp  trong viÖc    ph¸thuy  Öu    hi qu¶  µ      ñ  o  ña  v vaitrß ch ®¹ c kinh tÕ    nhµ  íc. n 3. Ph¸t tr Ón  Þ  êng  éi ®Þa,  ó  äng  Þ  êng    i th tr n  ch tr th tr n«ng th«n, vïng     s©u, vïng xa.N © ng       cao kh¶ n¨ng    ô hµng    ña  tiªuth   ho¸ c n«ng  ©n. Thùc  Ön  d   hi c¸cgi¶iph¸p kÝch  Çu  trong s¶n  Êt,x©y  ùng  µ    ông             c c¶    xu   d v tiªud ®Ó t¨ngsøc tiªuthô    s¶n  È m   ph trong  íc;h¹    n   gi¸b¸n      ô  ®Ó tiªuth c¸c  s¶n  È m   ph cßn  ån t  ®äng. TiÕp  ôcsöa  æi,bæ   t  ®   sung  µ  v ban  µnh    ¬  Õ,  Ýnh  h c¸cc ch ch s¸ch míi®Ó      khuyÕn  Ých    µnh  Çn  kh c¸cth ph kinh tÕ    tham    Êt khÈu  µ  ë   éng  Þ  ­ gia xu   vm r th tr êng  Êt khÈu; ® a  ¹t®éng  ña  ü   ç  îxuÊt khÈu  µo  Òn  Õp,    xu     ho   c Qu h tr    vn n ph¸t huy  îct¸cdông  Ých  ùc.Thùc  Ön  Õ     ®   t c  hi ch ®é b¶o  é  îp lý®i  «i víichÝnh  h h    ®    
  3. 3 s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p  ùc sù  óc ®Èy  th   th   s¶n  Êt trong nícv¬n    ©ng  xu      lªnn cao    søc c¹nh tranh theo kÞp tiÕn tr×nh tham  gia vµo khu vùc m Ë u  dÞch tù do  ASEAN,  chøc  ¬ng  ¹i thÕ  í vµ    tæ  th m  gi i c¸c cam   Õt  èc  Õ    k qu t kh¸c.T¨ng  êng    c c«ng    óc  Õn  ¬ng  ¹i,t×m  µ  ë   éng  Þ  êng  Êt khÈu  µng    t¸cx ti th m  vm r th tr xu   h ho¸, ® Æc   Öt lµ c¸c m Æt   µng  ã  Òu  bi       h c nhi kh¶  n¨ng ph¸ttr Ón s¶n  Êt nh l ng   i   xu   ¬ thùc,cao    Ì,cµ    su, ch   phª,rau    qu¶, thÞt,thuû      s¶n, hµng  Öt    d may,  µng  µy h gi   dÐp, hµng  ñ c«ng,m ü   Ö,    th     ngh s¶n  È m   iÖn  ö,c¬  Ý  á... ph ® t   kh nh 4. K Ých  Ých  u      Ón cña  µn    éi,®i  «i víi ©ng    th ®Ç tph¸tti   to x∙h   ®     n cao  Öu  hi qu¶  u  ,® Æc   Ötlµ®Ç u    ®Ç t  bi     tb»ng  ån  èn  µ  íc. ngu v nh n X ©y  ùng  µ  d v ban  µnh  ng  é    h ®å h c¸c v¨n b¶n ph¸p quy  íng  Én  ùc h d th   hiÖn  Ët doanh  Lu   nghiÖp,LuËt th ng  ¹i,LuËt Ng ©n  µng  µ  ícViÖtNam      ¬ m     h nh n     vµ   Ët  Lu c¸c  chøc  Ýn  ông,  µn chØnh  Öc  ¹n  tæ  td ho vi so th¶o  Ët  Lu doanh  nghiÖp  µ  íc (söa  æi)  nh n   ® nh»m  b¶o  ¶m   ® khung ph¸p  ýæn   nh  l  ®Þ cho  ¹t ho   ®éng  u  ,kinh doanh  ña    ®Ç t    c c¸cdoanh  nghiÖp  µ  ©n  .C«ng  Öc  µy  vd c  vi n ph¶i   c¨n b¶n  µn  µnh    ho th trong n¨m    1999  µ  µn  Ön thªm  v ho thi   trong n¨m    2000. §Çu   ña  ©n  tc ng s¸ch nhµ  íctiÕp tôc tËp    n     trung cho  Öc  ©y  ùng  Õt    vi x d k cÊu  ¹  Çng  ht kinh tÕ  µ    éi,hç  îvïng  ã    v x∙ h   tr  kh kh¨n,kh ¾c  ôc  ã  Öu      ph c hi qu¶ t×nh  ¹ng®Ç u    ©n    Ðo  µivµ  Êttho¸tvèn  µ  íc.Thùc  Ön    tr   tph t¸n,k d   th     nh n   hi quy chÕ   íiban  µnh  Ò   m  h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d trong n Òn    kinh tÕ,vÒ   Ýn    t dông  u    µ  íc,trong ®ã   ó  äng m ë   éng    ×nh  ®Ç tnh n     ch tr   r c¸c h thøc b¶o    Ýn  l∙nht dông  µ  ®∙isau  u  ,®i  «i víi v u    ®Ç t  ®     dæi  íic¬  Õ   Ýn  ông  µ  ë   éng  ¹t m   ch t d vm r ho   ®éng  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i,x©y  ùng  õng bícthÞ  êng  c c¸cng h th m  d t     tr chøng kho¸n   ®Ó   ùc sù  óc ®Èy  ù  Ën  ng  ña  Þ  êng  èn,t¹othuËn  îcho  äi  ç  th   th   s v ®é c th tr v    l i mn lùc ®Ç u    ph¸t tr Ón    t   i s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  trong    éi,nhÊt  µ c¸c  x∙ h   l  doanh  nghiÖp  á  µ  õa. nh v v T¨ng  êng  c tr¸chnhiÖ m  ña    ¬    c c¸cc quan  µ  íctrong viÖc    ình÷ng  nh n     th¸og   víng  ¾ c   m nh»m   t¨ng nhanh  Õn      ©n   µ  ©ng    ti ®é gi¶ing vn cao  Öu  hi qu¶  ö s dông  ån  èn  µitrî Ýnh  ngu v t     ch thøc cña  ícngoµi;tiÕp tôc c¶ithiÖn    n        m«i  êng  tr thu  ót ®Ç u    ùctiÕp  ña  íc ngoµi,hç  î   ù  ®∙  îc cÊp  Êy  Ðp  h  t tr   c n    tr  d ¸n  ®   c¸c gi ph tr Ón khaithùc hiÖn  ng  Õn    µ    i      ®ó ti ®é v c¸c doanh  nghiÖp  ∙  ¹t®éng  ©ng  ® ho   n cao  îchiÖu  ®  qu¶,thùc hiÖn  ng  Ëtph¸p ViÖtNam.     ®ó lu       5. Thùc  Ön  Ýnh    hi ch s¸ch tµichÝnh  èc    ï hîp  íichñ  ¬ng  Ých     qu gia ph   v   tr k cÇu trong x©y  ùng,s¶n  Êtvµ    ïng.TiÕp  ôcxo¸bá    ×nh    d   xu   tiªud   t     c¸ch thøc bao    cÊp qua  ©n  ng s¸ch  µ  íc ®èi  íic¸c lÜnh  ùc  nh n   v    v s¶n  Êt vµ  Þch  ô  xu   d v kinh   doanh; gi¶iquyÕt  ét  íc chÕ     Òn ¬ng; thóc  y   Öc    éi ho¸       m b  ®é ti l   ®È vi x∙ h   c¸c dÞch  ô  v c«ng; bæ     sung  quy  Õ   µ  y  ¹nh  ¬n  ÷a  Öc  ùc hµnh  Õt ch v ®È m h n vi th   ti   kiÖm  i  «i víi ©ng  ®®    n cao  Öu  hi qu¶  ö  ông  èn,tµi sd v    s¶n  µ  íc. nh n TÝch  ùc    Õt  ×nh  ¹ng nî tån  ng,  ¹o chuyÓn  Õn  c gi¶iquy t tr     ®é t  bi c¨n    b¶n trong  Öc  µnh  ¹nh  vi l m ho¸  µichÝnh  ña  Ö   èng  ©n  µng  µ  ü  Ýn  t  c h th ng h v qu t dông  i  «i víi   Ön  ® ®     bi ph¸p  æi  íivµ  Ên  c¸c ® m   ch chØnh  khu  ùc  v doanh  nghiÖp  nhµ  íc. n 6.§Èy  ¹nh    ¹t®éng    m c¸cho   khoa  äc  h c«ng  Ö   ngh theo  íng g ¾n  Õt  ÷a h  k gi   nghiªncøu  µ    v øng  ông  d nh»m   dông  ¸p  nhanh  ãng    Õt  ch c¸c k qu¶  nghiªncøu    vµo s¶n  Êt  µ  æi  íi c«ng  xu v ® m  nghÖ,  Ó   c«ng  k c¶  nghÖ  qu¶n  ý,trong    l  c¸c ngµnh  µ  ¬  ë  v c s s¶n  Êt,dÞch  ô; kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ng hµnh  Ýnh, bao  xu   v  ph t tr   ch   cÊp trong c¬  Õ   ¹t®éng  µ    ch ho   v qu¶n  ý®èi víi chøc  l      tæ  nghiªncøu    khoa  äc, h  c«ng nghÖ,  ¾n   Öc  g vi b¶o  ¶m   ® kinh phÝ   ¹t®éng  íikÕt    ho   v  qu¶ nghiªn cøu    khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö.  ngh T¨ng  êng  c c«ng    t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng. tr
  4. 4 7. Gi¶iquyÕt  ã  Öu      c hi qu¶    Ên      éi bøc  óc. Xóc  Õn  c¸c v ®Ò x∙ h   x  ti tæng  kÕt,®¸nh    Õt    gi¸k qu¶  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh quèc    µ    ¬ng  ×nh th   c¸c ch tr   gia v c¸c ch tr   m ôc    n   tiªu®Õ n¨m  2000    ã  Õ   ¹ch n©ng  ®Ó c k ho   cao  Öu  hi qu¶  ùc hiÖn  th   trong  c¸c n¨m    sau. Cã   ¬  Õ,  Ýnh    c ch ch s¸ch  ng  é    óc ®Èy  Öc    éi ho¸ ®å b ®Ó th   vi x∙ h     c¸c ho¹t®éng    ôc,y  Õ,v¨n ho¸,thÓ     gi¸od   t       thao nh»m     iÓn vµ  ©ng    ph¸ttr   n cao chÊt l ng ho¹t®éng  ña    Ünh  ùc  µy,®ång  êitrî óp tèth¬n   î     c c¸c l vn  th     gi     cho  êi ng   nghÌo ® îchëng    Þch  ô     c¸cd v c«ng. 8.  ñng  è  èc  C c qu phßng  µ  ninh,t¨ng cêng  Ëttù,an  µn    éi. v an      tr     to x∙ h   ChÊn  chØnh  ét  íc bé  m b   m¸y  µnh  Ýnh  h ch theo    Çn  Þ  Õt  tinhth ngh quy trung ­ ¬ng    ©ng  7,n cao  Öu  ùcchÊp  µnh    Ët, ÷g×n  û  Ët, û  ¬ng  hi l   h ph¸tlu     gi k lu   c k trong  m äi  ¹t®éng  ho   kinh tÕ,x∙héi.      II. h ÷ n g  yªu c Ç u  lín Ò  d ù  to¸n  N  v n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  2 0 00 1.  ù   D to¸n thu  ©n    ng s¸ch  µ  íc ph¶i ® îc x©y  ùng    ¬  ë  Ýnh  nh n      d trªn c s t ®óng, tÝnh        ®ñ c¸ckho¶n    thu theo quy  nh  ña    ËtthuÕ  µ  Õ         ®Þ c c¸clu   v ch ®é thu hiÖn  µnh, trong    ã  Öc  ö  ý nh÷ng  íng  ¾ c     ùc  Ön    Ët h   ®ã c vi x l   v m khi th hi c¸c lu   thuÕ  íi. m Dù       ©n  to¸nthu ng s¸ch võa    ph¶itÝch  ùc  ¾c  ôc  ×nh  ¹nggi¶m  ót   c kh ph t tr   s  tû lÖ    huy  ng  ®é tæng s¶n  È m   ph trong nícvµo  ©n     ng s¸ch nhµ  ícdiÔn    ªn   n  ra li   tôc trong m Êy       n¨m qua, ®ång  êiph¶icã  Ýnh    th    t kh¶  , ï hîp  íikh¶  thi    v   ph n¨ng  t¨ng tr ng  µ    ë v sinh lêitrong tõng  Ünh  ùc, thùc sù       l v    khuyÕn  Ých  kh s¶n  Êt, xu   kinh doanh    iÓn,®i  «i víi Öc  ùc hiÖn    Ön    ph¸ttr   ®     vi th   c¸c bi ph¸p  èng  Êtthu, ch th     chèng  gian lËn  ¬ng  ¹i,kinh doanh  ènthuÕ. Dù       Õ  Êt khÈu,   th m    tr     to¸nthu thu xu     thuÕ   Ëp  Èu  nh kh ph¶i tÝnh  n     ®Õ c¸c  Õu   è  Õp  ôc  ùc  Ön  Õn  ×nh y t ti t th hi ti tr   tham    gia AFTA,  tham      chøc  giac¸ctæ  kinh tÕ,tµichÝnh  èc  Õ vµ    ng       qu t   t¸c®é cña  éc  ñng  cu kh ho¶ng  µichÝnh,tiÒn tÖ  t      khu  ùc. v 2. Chi ng©n     s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2000,bªn  ¹nh  Öc  ¸p    c vi ® øng  nhu  Çu    c chi th ng  ê xuyªn  íitinh thÇn  ÕtkiÖm   v    ti   chÆt  Ï h¬n  ÷a, ph¶i xö  ýtho¶  ¸ng  ch   n    l  ® m èi quan  Ö   ÷a chi®Ç u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊtvíi   Çu  íc®Ç u     h gi     tx d csv     c b  yªu gi¶i quyÕt  Òn ¬ng. Tinh  Çn  ti l   th chung  µ tËp  l  trung  tiªnvèn  u    cho    c¸c c«ng  ×nh tr   träng ®iÓ m   ña  µ   íc vµ  èn  i    c Nh n   v ®è øng    Õp  ôc thu  ót vèn  µi níc ®Ó ti t   h  ngo     theo  Õn ®é   ∙  ý  Õt,tr ch Õt  µc«ng  ×nh ®ang  ©y  ùng  ë  ti   ® k k   í   l  tr   xd d dang  µ    v c¸c c«ng  ×nh hoµn  µnh  Ï® a  µo  ö  ông  tr   th s  v s d trong n¨m; h¹n  Õ   èi®a  Öc  è      ch t   vi b trÝvèn  ©n    ng s¸ch ®Ó   ëic«ng      kh   c¸c c«ng  ×nh míi.Trªn c¬  ë  ,  µnh  ét  tr       s ®ã d m phÇn  ©n   ng s¸ch      ®Ó gi¶iquyÕt  ét  íc chÕ     Òn ¬ng  m b  ®é ti l theo    Çn  tinh th NghÞ   Õt  quy Trung  ng    ¬ 7. B¶o  ¶m   û träng    ©n  ® t  chi ng s¸ch  cho  ù  s nghiÖp  gi¸o dôc  ®µo   ¹o,khoa  äc  c«ng    ­  t  h ­  nghÖ   theo  NghÞ   quyÕt  Trung  ng    ¬ 2; ®ång  êix¸c ®Þnh  ô  Ó  ôc    Ö m   ô    éiho¸ ë  õng  Ünh  ùc    th     c th m tiªunhi v x∙h     t l v gi¸o dôc,y  Õ,v¨n ho¸,thÓ   t       thao nh»m     huy  ng  ®é thªm  ån  ùcx∙héivµ  õng bíc ngu l       t     thay ® æi  ¬  Õ     ©n    c ch ching s¸ch nhµ  íc.B¶o  ¶m     n  ® kinh phÝ  ùc hiÖn  Ö m     th   nhi vô  èc  qu phßng,an    ninh. 3. Dù     to¸n chi th ng      ê xuyªn  îc x©y  ùng    ®  d ë møc   Çn  Õt,hîp  ý,tiÕt c thi   l    kiÖm.  ùc  Ön  Th hi kho¸n    µnh  Ýnh  ù  chi h ch s nghiÖp  i  íim ét  è  ¬  ®è v   s c quan,   ®¬n  Þ  ã  iÒu  Ön    vc® ki ë Trung  ng  µ      a  ¬ng.ViÖc  ùa chän  ÷ng  ¬ v ë c¸c®Þ ph   l  nh c¬ quan,®¬n  Þ  µy    v n ph¶i® îcquyÕt ®Þnh       trong n¨m    1999    ã    lËp, ®Ó c c¨n cø    ph©n    µ  iÒu  µnh  ù    ©n  bæ v ® h d to¸nng s¸ch cña    ¬    c¸c c quan,®¬n  Þ  µy  ét    vn m
  5. 5 c¸ch chñ  ng  õ ®Ç u     ®é t  n¨m 2000.Xo¸    bao  Êp  ña  ©n  c c ng s¸ch nhµ  íc®èi víi   n     c¸c doanh    nghiÖp,kh«ng  è  Ý kinh phÝ  ç  î õ ng©n    b tr     h tr    t s¸ch nhµ  íccho      n  c¸c ho¹t®éng  ù    s nghiÖp  khoa  äc,y  Õ,®µo  ¹ocña    h  t   t  c¸cTæng  c«ng    õtr ng  ty(tr   ê hîp  Æc   Öt theo  Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ).Bè   Ý dù  ® bi   quy ®Þ c Th t Ch ph   tr   phßng  ng©n  s¸ch, chi bæ      sung  ü   ù   ÷ tµichÝnh  Qu d tr     theo  ng  ®ó NghÞ   nh   è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng 12  ng 19    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc  ®Þ chi ti   ph©n  Êp  c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt    ©n  l    l h v quy to¸nng s¸ch nhµ  ícvµ    n   NghÞ   ®Þnh  è  s 51/1998/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 28    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, c Ch ph s ®   bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng12  ng 19    n¨m  1996. 4.C © n   i ng©n    ®è   s¸ch nhµ  íc.   n Thu  Õ  µ  Ý  thu v ph ph¶i®¸p    øng  îcnhu  Çu    êng  ®  c chith xuyªn ë    møc  îp h  lý, ÕtkiÖm  µ     ti v b¶o  ¶m     î c¸ckho¶n  n   ¹n,®iÒu  ® tr¶n     ®Õ h   chØnh  ét  ícchÕ   m b  ®é   Òn l ng  µ  Õp tôcdµnh  ûlÖ  Ých  üthÝch  ¸ng  ti  ¬ v ti     t  t lu   ® cho  u      iÓn. ®Ç tph¸ttr Béi chi ng©n     s¸ch  µ  íc ph¶i t ng  nh n    ¬ øng  íikh¶  v  n¨ng vay  ¾c  ¾n   ch ch trong nícvµ      vay  ®∙inícngoµi,ë  u        møc  íi   d   GDP.  5% Kh«ng  vay  ¬ng  ¹iníc th m   ngoµi,kh«ng    µnh  µ    ph¸th v vay  ¾n  ¹n  ng h trong nícvíi   Êt cao    ï ®¾ p        il∙su   ®Ó b   béiching©n     s¸ch nhµ  íc.   n 5.Dù     ©n    to¸nng s¸ch ®Þa  ¬ng    ph ­ LËp  ù    d to¸n ng©n    s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph ph¶i ®¶m     b¶o  nguyªn  ¾c: Tæng   t  sè    chikh«ng  îc vîtqu¸ tæng  è    ©n  ®     s thu ng s¸ch ®Þa   ¬ng  îc hëng; u      ph ®    tiªn c¸c  Ö m   ô    u    ph¸t tr Ón,chi gi¸o dôc, ®µo   ¹o,khoa  äc, c«ng  nhi v chi ®Ç t  i         t  h  nghÖ,  m«i  êng; bè  Ý phßng  ©n  tr   tr   ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph theo  ng  ®ó møc     quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1998/N§­   CP (nªu trªn)     cña  Ýnh  ñ. Ch ph ­ TiÕp  ôcthùc hiÖn  ¬  Õ   è  Ýchi    t    c ch b tr    cho  ét  è  ôc   ¬ng  m sm tiªut øng  íi v  toµn  é  b hoÆc   ét  Çn  m ph kho¶n    Õ  ö  ông  t  thu thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp,tiÒn cho      thuª®Êt,tiÒn sö  ông  t..     ¬  Õ   è  Ýng©n       d ®Ê .nh c ch b tr   , s¸ch n¨m    1999. ­ C¨n  dù    ©n    cø  to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2000  îcCh Ýnh  ñ  ®  ph giao,thùc     hiÖn    nh    ån  æn ®Þ c¸c ngu thu  µ  û lÖ  ©n  v t   ph chia c¸c nguån     thu  ÷a  ©n   gi ng s¸ch  trung  ng  µ  ©n   ¬ v ng s¸ch  tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng.  Ó   ¬ § khuyÕn  Ých    a   ¬ng    êng  kh c¸c ®Þ ph t¨ng c chØ  o  µ  ®¹ v qu¶n  ýthu,®èi  íic¸c l    v    kho¶n  thu  îc ph©n  ®  chia gi÷a  ©n    ng s¸ch trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch    Êp  c¸c c chÝnh  quyÒn  a   ¬ng, hµng  ®Þ ph   n¨m  tØnh, thµnh  è  µo  ép  ©n    ph n n ng s¸ch  trung ¬ng    cao  ¬n  h n¨m  ícth×  tr   thÆng  è    Ï® îcng©n  s ®ã s     s¸ch trung íng cÊp       l¹  ét  öa  im n cho  ©n  ng s¸ch  a   ¬ng. §èi víisè  îtdù  ®Þ ph       v   to¸n thu  Õ  Êt   thu xu   nhËp  Èu, thuÕ    ô  Æc   Öt ®¸nh  µo  µng  éi ®Þa   µ  µng  Ëp  kh   tiªuth ® bi   vh n  vh nh khÈu  (kh«ng  Ó   Õ    Þ gia t¨ng hµng  Ëp  Èu),¸p  ông  Ýnh  k thu gi¸tr       nh kh  d ch s¸ch  th ng  ô  Ó  µng  ë c th h n¨m cho  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph theo  Ët ng©n  Lu   s¸ch nhµ    níc.C¸c    kho¶n  ëng  îtthu  µy  îc sö  ông  th v  n ®   d cho  u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ ®Ç t x d c s h  tÇng    a  ¬ng. ë ®Þ ph III.Ti Õ n  ® é  x © y  d ù n g  k Õ  h o ¹ ch   v µ  p h © n  c « n g  th ù c hi Ö n 1.V Ò   Õn ®é   ti  
  6. 6 a) Trong    th¸ng7    n¨m  1999,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh  íng   K ho   § tv B T   h  dÉn khung  Õ   ¹ch  µ  íng  ©n     ©n   k ho vh ph bæ ng s¸ch n¨m  2000 cho c¸c  é, B  ngµnh,®Þa  ¬ng    µm    x©y  ùng  Õ   ¹ch.   ph ®Ó l c¨n cø  d k ho b) Trícngµy  th¸ng 8     30    n¨m  1999, c¸c Bé, ngµnh,Tæng        c«ng      û   ty91, U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ b¸o  c¸o  Õ   ¹ch k ho   ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ  ù    ©n   i     ­ x∙h   d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2000 cho  é   Õ   BK ho¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh     § t  T   ®Ó tæng  îp tr×nh Ch Ýnh  ñ. h    ph c) Còng    trong thêigian  µy     n (th¸ng 8    n¨m  1999, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,   K ho v§ t  Bé   µi chÝnh  chøc  µm  Öc  íic¸c Bé, ngµnh,®Þa   ¬ng    Þp  T  tæ  l vi v         ph ®Ó k tæng  hîp kÕ   ¹ch tr×nh c¸cc¬    ho       quan    o  l∙nh®¹ §¶ng,Nhµ   íc,®ång  êidù  Õn  ­   n  th   ki ph ¬ng    ©n      ¸n ph bæ c¸cchØ    Õ   ¹ch vµ  ©n  tiªuk ho   ng s¸ch ®Ó   ×nh Uû     tr   ban  êng Th vô  èc  éiquyÕt ®Þnh. Qu h     d) Sau    Ýnh  ñ  ã    Õn    khiCh ph c ý ki chØ  o    µn  ®¹ ®Ó ho chØnh  ù    ©n  d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2000  ×nh Quèc  éi;Bé   µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu , tr   h  T    K ho   § t  c¸cc¬    quan  ñ  ch qu¶n  ¬ng  ×nh m ôc    èihîp víi   é  ã  ªnquan  ù  ch tr   tiªuph       B c li   c¸c d kiÕn  ¬ng  ph©n    ù    ©n  ph ¸n  bæ d to¸nng s¸ch cho  õng  é,  ¬    t B c quan  Trung  ng  ¬ vµ møc     bæ sung  õ  ©n   t ng s¸ch Trung  ng  ¬ cho  õng  t tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, dù  ¬   to¸n kinh  Ý   ùc  Ön    ¬ng  ×nh  ôc        ph th hi c¸c ch tr m tiªucho tõng  é,  ¬  B c quan  Trung  ng, ®Þa   ¬ng    ¬  ph ®Ó sau    èc  éi quyÕt  nh   khiQu h  ®Þ ng©n  s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2000,kÞp  êihoµn    th   chØnh  theo  cÇu  ña  Ýnh  yªu  c Ch phñ  íckhitr×nh Uû   tr       ban  êng  ô  èc  éiquyÕt ®Þnh  ù  ©n    ô  Ó. th v Qu h     s ph bæ c th 2.V Ò   ©n    ph c«ng  ùc hiÖn: th   a) Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t ­ Chñ   ×phèihîp víi é   µi chÝnh  ©y  ùng    ¬ng      ©n  i   tr        T B xd c¸c ph ¸n,c¸c c ®è   lín®Ó   µm  ¬  ë  íng  Én    l csh d cho  c¸c  é,  µnh, c¸c ®Þa   ¬ng, c¸c Tæng   B ng    ph    c«ng    x©y  ùng  Õ   ¹ch  ty91  d k ho n¨m  2000 theo  nh  íng ph¸ttr Ón kinh tÕ    ®Þ h    i    ­ x∙héichung  ña  t  íc.    c ®Ê n ­ H íng  Én  ©y  ùng  µ    d x d v tæng  îp  Õ   ¹ch  h k ho ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi  i     ­ x∙ h   n¨m 2000  µ  µm  Öc  íic¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  Ò   Õ   ¹ch  µy; chñ  v l vi v     ng   ph v k ho n  tr×phèihîp víi é   µi chÝnh  ù  Õn  Õ   ¹ch ®Ç u      iÓn vµ  ©n           T B d ki k ho   tph¸ttr   ph bæ vèn  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n n¨m 2000. b) Bé  µichÝnh:   T  ­ H íng dÉn    é, c¬      c¸c B   quan  Trung  ng  µ    a   ¬ng  ¸nh    ×nh  ¬ v c¸c ®Þ ph ® gi¸t h×nh  ùc hiÖn  ù    ©n  th   d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  1999;x©y  ùng  ù    ©n     d d to¸nng s¸ch  µ  v th«ng  b¸o  è  Óm     Ò   ù  s ki tra v d to¸n thu,chi ng©n       s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2000  cho    é,  ¬  c¸c B c quan  trung  ng, c¸c ®Þa   ¬ng; x¸c ®Þnh  û lÖ  ©n   ¬   ph    t   ph chia c¸c nguån    µ  è       thu v s bæ sung  cho  ©n  ng s¸ch c¸c tØnh,thµnh  è  ×nh      ph tr   cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. c th quy quy   ­ Chñ   ×,phèi hîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , c¸c c¬    tr     v   K ho v§ t     quan  ã  ªnquan  c li   x©y  ùng  µ  d v tæng  îp dù    ©n  h   to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2000;chñ  ×lµm  Öc    tr   vi vÒ   ù    ©n  d to¸nng s¸ch víi   é, c¬      B   quan  c¸c Trung  ng  µ    a  ¬ng. ¬ v c¸c®Þ ph ­ TiÕn  µnh  ¸nh    Öc  ùc hiÖn  û lÖ  iÒu  Õtng©n    h ® gi¸vi th   t  ® ti   s¸ch cho      c¸c tØnh, thµnh  è    ph trong  n¨m  3  qua, tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ÷ng  Õn    Th t Ch ph nh ki nghÞ  Çn  Õt. c thi c) C¸c  é, ngµnh    B  kh¸c phèihîp víi é   Õ   ¹ch  µ  Çu  ,Bé   µi chÝnh          K ho B v§ t  T   x©y  ùng  Ö m   ô  d nhi v ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi vµ  ù   i   t ­      d to¸n ng©n    s¸ch  éc thu  
  7. 7 lÜnh  ùc  ×nh  ô  vm ph tr¸ch.  C¸c  é, c¬  B   quan  ñ  ch qu¶n    ¬ng  ×nh quèc    c¸cch tr   gia phèihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  µm  Öc  íi   é, c¬        K ho   § B t  T   l vi v   B   quan  c¸c trung  ng, ®Þa   ¬ng  ªnquan  Ò   Ö m   ô  µ  ù    ¬  ph li   v nhi v v d to¸nkinh phÝ    n¨m 2000  ®Ó   ùc hiÖn    ¬ng  ×nh thuéc lÜnh  ùc  ô  th   c¸cch tr     v ph tr¸ch. C¸c  é, c¬  B   quan  µ   íctheo  Nh n   chøc n¨ng  ña  × nh    ¬  ë  Ýnh    cm trªnc s t to¸n c¸c nguån  ùccã  Ó    l   th khaith¸c® îc,x©y  ùng         d c¸c chØ    tiªukinh tÕ      éi,c¸c   ­ x∙h     gi¶iph¸p,c¸c c¬  Õ   Ýnh        ch ch s¸ch,chÕ     íihoÆc   Õn  Þ  öa  æi, bæ     ®é m   ki ngh s ®   sung    Õ   ,  Ýnh  c¸cch ®é ch s¸ch hiÖn  µnh  µm    tÝnh    Õ   ¹ch vµ  ù    h l c¨n cø  to¸nk ho   d to¸nng©n    s¸ch th«ng b¸o cho  é   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh, c¸c Bé, B K ho v§ t  T       c¸cc¬    quan  ã  ªnquan  ícthêi®iÓ m   Ëp dù    ©n  c li   tr     l   to¸nng s¸ch. d)  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  íng ¬ h  dÉn, tæ    chøc  µ  v chØ  o    ë   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Së   µi chÝnh    Ët    ®¹ c¸c S K ho v§ t  T   ­ V gi¸ phèihîp chÆc   Ïvíi ë, Ban, ngµnh     ch       S   kh¸c x©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh   d k ho     i     tÕ  x∙ héi vµ  ù  ­      d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc tr×nh  éi  ng  ©n  ©n  nh n   H ®å nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh. ph tr     ¬ quy   Thñ íng ChÝnh  ñ  cÇu    é   ëng,thñ tr ng  ¬  t  ph yªu  c¸c B tr     ë c quan  ngang  é, B  thñ tr ng  ¬    ë c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  chøc  ùc hiÖn  tr     ¬ tæ  th   ChØ   Þ  µy. th n
Đồng bộ tài khoản