Chỉ thị 17/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
91
lượt xem
15
download

Chỉ thị 17/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 17/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 17/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ th Þ   cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 17/2004/CT­TTg  ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2004 VÒ ®Èy m¹nh gi¶i ng©n  nguån vèn Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) Nhê thµnh c«ng cña ®êng lèi ®æi míi vµ chÝnh s¸ch ®èi   ngo¹i réng më,  ®a d¹ng ho¸,  ®a ph¬ng ho¸ cña §¶ng vµ  Nhµ   níc, níc ta ®∙ vËn ®éng, thu hót ®îc mét lîng ®¸ng kÓ vèn   ODA phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi. Tõ n¨m   1993  ®Õn nay, cam kÕt ODA n¨m sau cao h¬n n¨m tríc,  ®¹t   tæng lîng 25,34 tû  USD. Nguån vèn ODA  ®∙  ®îc sö  dông  ®Ó   x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng kinh tÕ, x∙ héi; gi¶i quyÕt c¸c   vÊn  ®Ò  x∙ héi nh  xo¸  ®ãi, gi¶m nghÌo; ph¸t triÓn y tÕ,   gi¸o dôc vµ  khoa häc, c«ng nghÖ; b¶o vÖ  m«i trêng; c¶i   c¸ch hµnh chÝnh,  luËt ph¸p;  hç  trî  mét sè  lÜnh vùc s¶n   xuÊt. NhiÒu c«ng tr×nh  ®Çu t  b»ng vèn ODA  ®∙  ®îc  ®a vµo   sö   dông,   gãp   phÇn   t¨ng   trëng   kinh   tÕ   vµ   c¶i   thiÖn   ®êi   sèng nh©n d©n. C«ng t¸c qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ODA  ®îc t¨ng   cêng vµ tõng bíc ®i vµo nÒ nÕp. HÖ thèng c¸c c¬ quan qu¶n   lý  ODA  ë c¸c cÊp  ®îc h×nh thµnh. N¨ng lùc c¸n bé  qu¶n lý   ODA ë Trung ¬ng vµ c¬ së ®∙ ®îc n©ng cao mét bíc. Tuy   nhiªn,   t×nh   h×nh   gi¶i   ng©n   nguån   vèn   ODA   trong   thêi gian qua míi chØ  ®¹t 70 ­ 80% kÕ  ho¹ch  ®Ò  ra, thÊp   h¬n møc gi¶i ng©n trung  b×nh cña c¸c níc tiÕp nhËn ODA   trong khu vùc. ViÖc gi¶i ng©n chËm do nhiÒu nguyªn nh©n,   song   nguyªn   nh©n   chñ   quan   cña   ta   lµ   chÝnh;   ®ã   lµ   t×nh   tr¹ng  thiÕu  quy  ho¹ch  vµ  chÝnh   s¸ch   ®ång  bé  trong  viÖc   thu hót vµ sö dông ODA; quy tr×nh vµ thñ tôc thÈm ®Þnh vµ   phª duyÖt ch¬ng tr×nh, dù  ¸n cßn phøc t¹p vµ  thiÕu minh   b¹ch; c«ng t¸c  ®Òn bï, di d©n vµ  gi¶i phãng mÆt b»ng kÐo   dµi vµ  cã  nhiÒu bÊt cËp; thñ  tôc hµnh chÝnh cßn rêm rµ,   ph¶i qua nhiÒu cöa, nhiÒu kh©u;  l∙nh  ®¹o mét sè  Bé, c¬   quan vµ   ®Þa ph¬ng cha chØ  ®¹o r¸o riÕt vµ   ®«n  ®èc, kiÓm   tra s¸t sao qu¸ tr×nh thùc hiÖn; n¨ng lùc c¸n bé  qu¶n lý   ODA ë c¸c cÊp nh×n chung cßn yÕu... XuÊt ph¸t tõ  thùc tÕ  trªn,  ®Ó   ®Èy m¹nh gi¶i ng©n ODA   trong n¨m 2004 vµ c¸c n¨m sau, phÊn ®Êu ®¹t møc gi¶i ng©n   ODA b×nh qu©n hµng n¨m chÝ   Ýt b»ng møc cña khu vùc, n©ng   cao hiÖu qu¶ qu¶n lý  vµ  sö  dông vèn ODA phôc vô  cho t¨ng   trëng kinh tÕ, Thñ  tíng ChÝnh phñ  chØ thÞ  cho c¸c Bé, c¬   quan   Trung  ¬ng   vµ   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: 1.  C¸c c¬  quan  chøc  n¨ng  ph¶i rµ   so¸t ngay  toµn  bé  c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cã  liªn quan  ®Õn qu¶n lý  nhµ  n íc vÒ  ODA vµ  kiÕn nghÞ  Thñ  tíng ChÝnh phñ  nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn  thiÕt  ®Ó   ®iÒu chØnh, bæ sung nh»m n©ng cao tÝnh ph¸p lý 
  2. 2 còng nh tÝnh  ®ång bé  cña c¸c v¨n b¶n nµy víi c¸c v¨n b¶n   ph¸p quy kh¸c liªn quan tíi c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t  vµ x©y  dùng. 2. C¸c Bé, c¬  quan vµ  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng ph¶i thùc hiÖn ngay viÖc rµ  so¸t kÕ  ho¹ch ph©n  bæ vèn  ®Çu t  n¨m 2004  ®Ó  b¶o  ®¶m  ®ñ  vèn  ®èi øng cho c¸c  ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA. 3.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm tÝch cùc gi¶i quyÕt vÊn  ®Ò  cÊp  ®Êt vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn c¸c  ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA trªn ®Þa bµn; cã kÕ ho¹ch x©y dùng  c¸c khu t¸i  ®Þnh c  ®éc lËp  ®Ó  chñ   ®éng trong viÖc gi¶i  phãng   mÆt   b»ng,   b¶o   ®¶m   khëi   c«ng   vµ   hoµn   thµnh   ch¬ng  tr×nh, dù  ¸n theo  ®óng tiÕn  ®é   ®∙  ®îc tho¶ thuËn gi÷a ta  vµ nhµ tµi trî. 4. C¸c c¬  quan chñ  ch¬ng tr×nh, dù  ¸n ph¶i kiÖn toµn  vµ   t¨ng   cêng   n¨ng   lùc   c¸n   bé   còng   nh  n¨ng   lùc   qu¶n   lý  ®iÒu hµnh cña c¸c Ban Qu¶n lý dù ¸n ODA vµ b¶o ®¶m c¸n bé  cho c¸c  ®¬n vÞ  nµy; nghiªn cøu söa  ®æi, bæ sung vµ   ®iÒu  chØnh hÖ  thèng  ®Þnh møc, tiªu chuÈn kü  thuËt phï  hîp víi  t×nh h×nh thùc tÕ vµ th«ng lÖ quèc tÕ. 5. C¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ODA cÇn t¨ng cêng  phèi   hîp   víi   nhau   vµ   víi   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh   vµ   thµnh phè trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ ®iÒu phèi ODA, trong   ®ã  cÇn  ®Ò  ra  ®Þnh chÕ  thÝch hîp  ®Ó  khuyÕn khÝch c¸c  ®¬n  vÞ thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n ODA vµ c¶nh b¸o c¸c ®¬n vÞ yÕu  kÐm. N¨ng lùc gi¶i ng©n c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA cña c¬  quan,  ®¬n vÞ  thùc hiÖn cÇn  ®îc coi lµ  tiªu chÝ   ®Ó  thÈm  ®Þnh vµ  phª duyÖt ch¬ng tr×nh, dù  ¸n cña c¬  quan,  ®¬n vÞ  ®ã. 6. Theo sù  ph©n c«ng cña ChÝnh phñ, c¸c c¬  quan chøc  n¨ng cÇn tæ chøc c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra c¸c dù  ¸n  ODA kÕt hîp víi c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra trong lÜnh  vùc  ®Çu t; tiÕn hµnh  ®¸nh gi¸ c¸c dù  ¸n  ®Çu t b»ng nguån  vèn   ODA   sau   khi   ®∙   kÕt   thóc   x©y   dùng;   lùa   chän   mét   sè  c«ng tr×nh  ®Ó  cïng víi c¸c nhµ  tµi trî  tæ chøc  ®¸nh gi¸  chung; t¨ng cêng hîp t¸c víi nhµ tµi trî ®Ó ®Èy m¹nh gi¶i  ng©n vèn ODA. §Ó triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nãi trªn, Thñ t ­ íng ChÝnh phñ  giao nhiÖm vô  cho c¸c Bé, ngµnh thùc hiÖn  mét sè c«ng viÖc cô thÓ sau: 1. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi  chÝnh vµ  c¸c c¬  quan liªn quan rµ  so¸t l¹i toµn bé  c¸c  v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan tíi qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ODA.  Tríc m¾t, trong qóy II n¨m 2004 tr×nh Thñ  t íng ChÝnh phñ  nh÷ng   kiÕn   nghÞ   bæ   sung   vµ   söa   ®æi   NghÞ   ®Þnh   sè 
  3. 3 17/2001/N§­CP   ban   hµnh   Quy   chÕ   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   ODA  theo tinh thÇn chØ ®¹o cña ChØ thÞ nµy. 2.   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   cÇn  phèi hîp chÆt chÏ  trong qu¸ tr×nh chØnh söa NghÞ   ®Þnh sè  22/1998/N§­CP vµ  dù  th¶o NghÞ   ®Þnh vÒ  thi hµnh LuËt §Êt  ®ai ®Ó tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh ngay sau khi LuËt §Êt ®ai  söa ®æi cã hiÖu lùc. 3. Bé  X©y dùng nghiªn cøu bæ sung c¸c néi dung liªn  quan  ®Õn phª duyÖt thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  tæng dù  to¸n cña  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  sö  dông nguån vèn ODA vµo c¸c NghÞ   ®Þnh  híng dÉn thùc hiÖn LuËt X©y dùng theo híng chÆt chÏ  song  tr¸nh phiÒn hµ, thñ tôc rêm rµ. 4. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t rµ so¸t vµ b¶o ®¶m ®ñ vèn ®èi  øng   cho   c¸c   ch¬ng   tr×nh,   dù   ¸n   ODA   trong   kÕ   ho¹ch   n¨m  2004; söa  ®æi c¸ch giao chØ tiªu kÕ  ho¹ch vèn  ®èi øng  ®Ó  ¸p dông trong kÕ  ho¹ch 2005 nh»m b¶o  ®¶m  ®Ó  c¸c Bé, c¬  quan vµ tØnh, thµnh phè linh ho¹t ph©n bæ vèn ®èi øng cho  c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA theo ®óng tiÕn ®é thùc hiÖn ®∙  tho¶ thuËn víi nhµ tµi trî. 5. Bé  Tµi chÝnh ban hµnh trong qóy III n¨m 2004 c¸c  v¨n b¶n cÇn thiÕt ®Ó tinh gi¶n ho¸ c¸c quy tr×nh, thñ tôc  kiÓm so¸t chi, thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh, thñ  tôc  gi¶i ng©n vèn ODA vµ  vèn  ®èi øng; rµ  so¸t  ®Ó  c¶i thiÖn  mét bíc c¸c ®Þnh møc chi tiªu cña c¸c Ban Qu¶n lý dù ¸n. 6. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t hîp t¸c víi c¸c Bé, c¬  quan,  ®Þa ph¬ng vµ c¸c nhµ tµi trî triÓn khai trong qóy III n¨m  2004 Ch¬ng tr×nh  ®µo t¹o t¨ng cêng n¨ng lùc cho c¸c Ban  Qu¶n lý dù ¸n ODA. 7.   Giao   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  lµm   Tæ   trëng   Tæ   liªn  ngµnh, víi thµnh viªn lµ  c¸n bé  cÊp Vô   ®¹i diÖn cho c¸c  Bé  : Tµi chÝnh, X©y dùng, Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ V¨n phßng ChÝnh phñ, ®Ó giao ban  ®Þnh kú b¾t ®Çu tõ qóy II n¨m 2004 nh»m ph¸t hiÖn vµ gi¶i   quyÕt kÞp thêi nh÷ng víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn  c¸c  ch¬ng tr×nh,  dù  ¸n ODA,  tæng  hîp kÕt qu¶  giao ban b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  th«ng b¸o cho c¸c  Bé, c¬ quan, tØnh vµ thµnh phè cã liªn quan n¾m th«ng tin  vµ cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn ë ®¬n vÞ vµ ®Þa ph¬ng m×nh. 8. Trong th¸ng 6 n¨m 2004, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t phèi  hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ ODA vµ c¸c nhµ tµi  trî  x©y dùng kÕ  ho¹ch hµnh  ®éng vÒ  hµi hoµ  quy tr×nh vµ  thñ   tôc   ODA,   tËp   trung   vµo   c¸c   kh©u   thÈm   ®Þnh   vµ   phª  duyÖt ch¬ng tr×nh, dù  ¸n,  ®Êu thÇu, kÕ  ho¹ch gi¶i ng©n,  theo dâi vµ   ®¸nh gi¸ ch¬ng tr×nh, dù  ¸n, chÕ   ®é  b¸o c¸o  vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA.
  4. 4 Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chÞu tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, theo  dâi vµ  b¸o c¸o  ®Þnh kú  Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc thùc  hiÖn ChØ thÞ nµy.
Đồng bộ tài khoản