Chỉ thị 18/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
100
lượt xem
6
download

Chỉ thị 18/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 18/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 18/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ  th c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  18/1999/CT­ T T g   T t p S n g µ y  01 th¸ng 7 n¨ m  1999 V Ò   é t s è  bi Ö n  p h¸p  ® È y  m ¹ n h   m vi Ö c h o µ n  th µ nh c Ê p   Ê y ch ø n g   h Ë n  q u y Ò n  s ö   ô n g   gi n d ® Ê t n « n g   g hi Ö p, ® Ê t l © m   g hi Ö p, ® Ê t ë  n« n g  th«n n n v µ o  n¨ m  2000 § Õn nay  c«ng    t¸cgiao  t  ®Ê n«ng  nghiÖp theo NghÞ   nh  ®Þ 64/CP  µy  ng 27 th¸ng 9    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  ∙  µn  µnh  c Ch ph ® ho th trong ph¹m    níc,nh­   vic¶    ng  íicã    m   trªn73%   è  é  íi Çn  s h v  g 71,5%  Ön  Ých  t  di t ®Ê n«ng  nghiÖp  îccÊp   ®  giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. §Æc   Öt cßn  Òu  nh quy sd ®Ê   bi   nhi tØnh   : Lai nh     Ch ©u,  ¾ c   B Giang,Hµ   ©y,  õa   T Th ThiªnHu Õ,    Qu¶ng  Ng∙i,  Gia    íi®¹t tû  Laim     lÖ  íi20%;    d  c¸c tØnh, thµnh  è      µ   éi,Hµ     ph nh : H N   Nam,    ×nh, Phó  ä,  Th¸iB   Th Hßa  ×nh, S¬n    B   La,Qu¶ng  ×nh, Qu¶ng  Þ,Kon  B   Tr   Tum   íi®¹ttû lÖ  íi m      d  50%,  ®∙  ©y  Òu  ã  g nhi kh kh¨n cho  Öc  ùc hiÖn    Òn  ña  êisö  ông  t    vi th   c¸c quy c ng   d ®Ê ®∙  îcluËtph¸p quy  nh, nhÊt lµviÖc  ®      ®Þ      chuyÓn  îng,li   nh   ªndoanh  ªnkÕt  µ  li   v thÕ  Êp  Òn  ö  ông  t    ch quy sd ®Ê ®Ó vay  èn  óc ®Èy  v th   s¶n  Êtph¸ttr Ón. xu     i §Ó  b¶o  ¶m     ® c¨n b¶n  µn  µnh  Öc  Êp  Êy  ho th vi c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  µo  v n¨m  1999,®Êt  ©m    l nghiÖp,®Êt    khu  ©n    d c n«ng  th«n  µo  v n¨m  2000    nh NghÞ   Õt  ña  èc  éivµ  ña  Ýnh  ñ, Thñ ­ quy c Qu h   c Ch ph   t íng ChÝnh  ñ  cÇu    ph yªu  Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, Chñ   Þch  y  c§ ch   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  ô  Ó,  ®¹ c th thùc  Ön  hi nghiªm  óc  t ChØ   Þ  è  th s 10/1998/CT­ TTg  µy  th¸ng  n¨m   ng 20  02  1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  µm  c Th t Ch ph v l ngay  ét  è  Öc  m s vi sau  y     y   ®© ®Ó ®È nhanh  Öc  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µo  vi c gi   nh quy s d ®Ê v n¨m  2000: 1. C¨n  vµo  µiliÖu,s¬    Ön  ã    cø  t    ®å hi c trong viÖc    giao kho¸n ®Êt      cho    c¸c hé, ®Êt  ñ  é  ang  ö  ông    ch h ® sd kh«ng  ã  c tranh chÊp  ñ  é  ù kª    ch h t   khaivµ  ù   t  chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   Ön  Ých  t  ña  é  × nh  ang  ö  ông  × ® îccÊp    v di t ®Ê c h m ® sd th     giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.Sau  ,  Ï tiÕn  µnh  o   c      nh quy sd ®Ê   ®ã s   h ® ®¹ ®Ó x¸c ®Þnh   è  Öu  Ýnh  s li ch thøc    bæ sung  µo  Êy  v gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  sd ®Êt. 2. Cho  Ðp  Ôn  Ö  Ý  Êp  Êy    ph mi l ph c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy s d ®Ê cho nh©n  ©n  ña  d c 1715    Ìo,vïngs©u,vïngxa,vïngcao  µ        í . x∙ngh             v c¸cx∙biªngi i 3.  y  ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  îc sö  ông  ån  ® d ngu kinh  Ý   ù  ph d phßng  cña  a  ¬ng      Õt kÞp  êicho    ®Þ ph ®Ó gi¶iquy   th   c¸cnhu  Çu  y  c ®È nhanh  Öc  Êp  vi c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;§èivíi   a   ¬ng  ån  nh quy sd ®Ê       ®Þ ph c¸c ngu kinh phÝ    dù phßng  ã  ã  c kh kh¨n  ×  µm  Öc  ô  Ó  íiBé   µi chÝnh      Õt  th l vi c th v   T   ®Ó gi¶iquy theo quy  nh    ®Þ chung. 4. §èivíidiÖn  Ých  t       t ®Ê n«ng  nghiÖp      µnh  è, thÞ    Þ  Ên, ë c¸c th ph   x∙,th tr   tuy ®∙  ã    c quy  ¹ch  ë   éng  «   Þ, x©y  ùng    ho mr ® th   d c¸c khu c«ng nghiÖp, khu    d©n  , nhng  c  trong  ÷ng  nh n¨m  ¾p   í cha  ©y  ùng  ×  Én  s ti  x d th v ph¶i cÊp  Êy   gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê n«ng  nghiÖp    ©n  ©n  ®Ó nh d yªn  ©m     t s¶n xuÊt. 5. §èivíi®Êt    «   Þ  µ  t         ë ® th v ®Ê ë n«ng  th«n,cã  ªnquan  n     Õn    li   ®Õ c¸c bi ®éng  Ò   v chuyÓn  Òn  ö  ông  t  µ   a  ép  Òn  ö  ông  t, thuÕ  quy sd ®Ê m ch n ti s d ®Ê   chuyÓn  Òn  ö  ông  t    Ën  Êy  quy sd ®Ê ®Ó nh gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê th× cho  Ðp  y  ph ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  îcghinî tiÒn  ö  ông    ph ®       sd
  2. 2 ® Êt, thuÕ    chuyÓn  Òn  ö  ông  t  íc ®ã     Êy  quy sd ®Ê tr   trªngi chøng  Ën  Òn  nh quy sö  ông  t  µ    é  îc nhËn  Êy  d ®Ê v c¸c h ®   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê ph¶i   tr¶ Çn  hoÆc  tr¶ ét lÇn n Õu  thùc hiÖn c¸c quyÒn  theo NghÞ  ®Þnh    d  m 17/1998/N§­   µy  th¸ng3  CP ng 29    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ã  c§ ch c tr¸chnhiÖm   óp  Ýnh  ñ    gi Ch ph chØ  o  µ  íng  Én  ô  Ó  Öc  iÓn khaiChØ   Þ  µy      a   ¬ng  ®¹ v h d c th vi tr     th n ë c¸c ®Þ ph vµ  3  cø  th¸ng m ét  Çn    l b¸o  c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õn    ùc  Ön    Th t Ch ph ti ®é th hi cho ®Õ n   Õt  h n¨m  2000;thèng  Êt lµm  Öc  íiBé   µi chÝnh  íng dÉn    a     nh   vi v   T   h  c¸c ®Þ ph¬ng  ö  ông  sd nguån  kinh  Ý   ù   ph d phßng    y   ®Ó ®È nhanh  Öc  Êp  Êy  vi c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t, miÔn   sd ®Ê   thu  Ö  Ý   a   Ýnh  Êp  Êy  l ph ®Þ ch c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho    é        Ìo,c¸cx∙vïng biªngií c¸ch ë c¸cx∙ngh            i vµ  Öc    î tiÒn  ö  ông  t,thuÕ  vi ghin   sd ®Ê   chuyÓn  Òn  ö  ông  t    Êy  quy sd ®Ê trªngi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è    ph ph¶itrùctiÕp chØ  o       ®¹ thùc hiÖn    ChØ   Þ  µy  µ  th n v b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  c¸o Th t   ph k qu¶  ùc hiÖn    th   ë ®Þa  ¬ng  ×nh  th¸ngm ét  Çn  ph m 6    l cho  n   Õt  ®Õ h n¨m  2000.
Đồng bộ tài khoản