intTypePromotion=1

Chỉ thị 18/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
83
lượt xem
3
download

Chỉ thị 18/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 18/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 18/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ th Þ   cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 18/2003/CT­TTg  ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2003 VÒ viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c  thùc hiÖn quyÒn tù chñ tµi chÝnh ®èi víi  c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp  Thùc   hiÖn   quyÒn   tù   chñ   tµi  chÝnh   lµ   ®iÒu   kiÖn   quan   träng vµ cÇn thiÕt ®Ó ®¬n vÞ sù nghiÖp ph¸t huy c¸c nguån   lùc, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng sù nghiÖp phôc vô tèt h¬n nhu cÇu   ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  ®Êt níc, gãp phÇn n©ng   cao ®êi sèng c¸n bé, viªn chøc vµ ngêi lao ®éng trong c¸c   ®¬n vÞ sù nghiÖp.  Trong thêi gian qua, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®∙ tÝch   cùc chØ  ®¹o, triÓn khai thùc hiÖn viÖc giao quyÒn tù  chñ   tµi chÝnh cho mét sè   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu  theo NghÞ   ®Þnh sè 10/2002/N§­CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 vÒ  chÕ   ®é   tµi chÝnh ¸p dông  ®èi víi  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu  ®∙ t¹o   ra nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, gãp phÇn  ®æi míi vµ  n©ng   cao chÊt lîng c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp (dÞch vô c«ng) ®ång   thêi vÉn b¶o ®¶m thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c ®èi   tîng chÝnh s¸ch x∙ héi vµ  ngêi nghÌo. Tuy nhiªn, tiÕn  ®é   triÓn khai thùc hiÖn cßn chËm, sè ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu   ¸p dông chÕ   ®é  tµi chÝnh theo NghÞ   ®Þnh sè  10/2002/N§­CP   nãi trªn cha nhiÒu. Nguyªn nh©n lµ  mét sè  Bé, ngµnh,  ®Þa   ph¬ng cha thùc sù  qu¸n triÖt néi dung NghÞ   ®Þnh nµy  ®Ó   chñ   ®éng   chØ   ®¹o   vµ   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch   triÓn   khai   thùc   hiÖn ®Õn tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. §Ó   ®Èy   m¹nh   c«ng   t¸c   thùc   hiÖn   quyÒn   tù   chñ   tµi   chÝnh,  ®ång thêi t¹o  ®iÒu kiÖn cho c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp   tù chñ vÒ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô, sö dông biªn chÕ vµ   tr¶ l¬ng ®èi víi c¸n bé, viªn chøc trong ®¬n vÞ, Thñ tíng   ChÝnh phñ chØ thÞ: 1. C¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng ph¶i coi viÖc thùc hiÖn  quyÒn tù chñ vÒ tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô, tù chñ vÒ tµi   chÝnh, vÒ  sö  dông biªn chÕ  vµ  tr¶ l ¬ng cho c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp lµ  mét trong c¸c nhiÖm vô  träng t©m trong     n¨m  2003 vµ  n¨m 2004. 2. Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé  rµ  so¸t, söa   ®æi,   bæ   sung   hoÆc   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   söa   ®æi,   bæ  sung c¸c c¬  chÕ, chÝnh  s¸ch theo híng t¹o  ®iÒu kiÖn  vµ  t¨ng cêng tÝnh tù  chñ  cho c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, coi  ®©y  lµ  tiÒn  ®Ò  cÇn thiÕt  ®Ó   ®Èy m¹nh  ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh, qu¶n lý  biªn chÕ, tiÒn l¬ng vµ  thu nhËp trong  c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp. TËp trung vµo söa  ®æi, bæ sung chÕ  ®é  vÒ  qu¶n lý  biªn chÕ; vay tÝn dông; chÕ   ®é  thu, ph©n  phèi   vµ   sö   dông   c¸c   kho¶n   thu,   c¸c   kho¶n   phÝ,   lÖ   phÝ 
  2. 2 thuéc  thÈm  quyÒn,   ®Æc  biÖt  lµ  häc  phÝ,  viÖn phÝ   ®Ó  t¹o  nguån thùc hiÖn chÕ   ®é  tiÒn l¬ng theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè 03/2003/N§­CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh   phñ. 3. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc   ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung  ¬ng trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn   h¹n cña m×nh cÇn lµm ngay c¸c c«ng viÖc sau: a)   §Èy   m¹nh   c«ng   t¸c   tuyªn   truyÒn,   qu¸n   triÖt   NghÞ  ®Þnh sè  10/2002/N§­CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 trong c¬  quan,   ®¬n  vÞ  vµ   ®Þa ph¬ng   ®Ó  thñ  trëng vµ  c¸n bé, c«ng  chøc, viªn chøc c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp hiÓu râ  môc  ®Ých,  ý  nghÜa  vµ  lîi  Ých cña  viÖc thùc  hiÖn  c¬  chÕ   qu¶n lý   tµi  chÝnh míi; tæ chøc thùc hiÖn vµ   ®Þnh kú  hµng n¨m göi b¸o   c¸o thùc hiÖn cho Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  Néi vô   ®Ó  tæng hîp  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. b)   C¸c   Bé,   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   khÈn   tr¬ng   x©y   dùng   kÕ  ho¹ch vµ  lé  tr×nh hoµn thµnh viÖc giao quyÒn tù  chñ  tµi  chÝnh   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu,   ®ång   thêi,   x¸c  ®Þnh râ  møc  ®é  tù  b¶o  ®¶m nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn  l¬ng ®èi víi tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. c)   Ban   hµnh   v¨n   b¶n   híng   dÉn,   qu¶n   lý   thuéc   thÈm  quyÒn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn  ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý  vÒ  sö  dông lao  ®éng, tr¶ l¬ng vµ  tù chñ kinh phÝ ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§­CP  ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002. d) Giao Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Néi vô  vµ c¸c c¬ quan liªn quan híng dÉn c¬ chÕ tù chñ tµi chÝnh   ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã nguån thu thÊp hoÆc kh«ng  cã  thu ngoµi kinh  phÝ  ng©n  s¸ch nhµ  níc cÊp, theo híng  nhµ  níc giao  æn  ®Þnh  kinh  phÝ  ho¹t  ®éng thêng  xuyªn  tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc trong  ®Þnh kú  3 n¨m, khuyÕn khÝch c¸c  ®¬n vÞ  phÊn  ®Êu t¨ng thu, sö  dông kinh phÝ  tiÕt kiÖm  ®Ó  t¨ng thu nhËp  cho  ngêi lao  ®éng,  trªn c¬  së  hoµn  thµnh  nhiÖm vô   ®îc giao vµ  kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ho¹t  ®éng sù nghiÖp (dÞch vô c«ng). 4. Bé  trëng c¸c Bé: Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Y tÕ, V¨n  hãa ­ Th«ng tin, Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Tµi nguyªn vµ M«i  trêng,  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh  vµ  X∙ héi,  X©y  dùng,  N«ng  nghiÖp  vµ  Ph¸t  triÓn n«ng  th«n  vµ  Chñ  nhiÖm  Uû  ban ThÓ  dôc ThÓ thao, ngoµi viÖc thùc hiÖn c¸c néi dung nªu trªn,   ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: a) Híng dÉn triÓn khai, kiÓm tra,  ®«n  ®èc viÖc thùc  hiÖn ph©n lo¹i, giao quyÒn tù  chñ  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c 
  3. 3 ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu   trong   ph¹m   vi   ngµnh,   lÜnh   vùc  qu¶n lý tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së. b)  X©y dùng  kÕ  ho¹ch  vµ  c¸c  gi¶i  ph¸p thùc  hiÖn   ®Ó  t¨ng dÇn sè lîng ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t   ®éng (trong ®ã cã tiÒn l¬ng). c) X©y dùng  ®Ò  ¸n tù  chñ  tµi chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh sè  10/2002/N§­CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002  ®èi  víi tÊt c¶ c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp (cã  thu vµ  kh«ng cã  thu)   thuéc ph¹m vi qu¶n lý  göi Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  Néi vô  thÈm   ®Þnh tríc khi triÓn khai thùc hiÖn. Riªng Bé  trëng Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Bé  trëng Bé  Y  tÕ, Bé trëng  Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi phèi hîp  víi c¸c Bé, ngµnh  liªn  quan nghiªn  cøu  ®Ò  xuÊt  c¬  chÕ,  chÝnh   s¸ch   ®Ó   ngêi   nghÌo,   trÎ   em   díi   6   tuæi,   ®èi   tîng  thuéc  diÖn  chÝnh s¸ch  x∙ héi  ®îc hëng c¸c dÞch vô  miÔn  phÝ do Nhµ níc ®µi thä khi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn   chÕ   ®é   tiÒn   l¬ng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  10/2002/N§­CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002. 5. Bé trëng Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan   liªn   quan,  hµng   n¨m   ®¸nh   gi¸   t×nh   h×nh   triÓn   khai  thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè 10/2002/N§­CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m  2002   cña   ChÝnh   phñ,   trªn   c¬   së   ®ã   ®Ò   xuÊt   nh÷ng   gi¶i  ph¸p, nh÷ng kiÕn nghÞ  söa  ®æi, bæ sung cho phï  hîp tr×nh  ChÝnh phñ vµ Thñ tíng ChÝnh phñ. 6. Bé  trëng Bé  Néi vô  chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  trëng  Bé  Tµi chÝnh theo dâi,  ®«n  ®èc c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng  ®Èy m¹nh triÓn khai thùc hiÖn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý biªn  chÕ  vµ  tr¶ l¬ng g¾n víi viÖc thùc hiÖn quyÒn tù  chñ  tµi  chÝnh; thÈm  ®Þnh  ®Ò  ¸n tù  chñ  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c  ®¬n  vÞ   sù   nghiÖp   cña   c¸c   Bé   tríc   khi   tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ; phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng kÞp thêi ban  hµnh c¸c v¨n b¶n thuéc thÈm quyÒn,  ®Ò  xuÊt c¸c gi¶i ph¸p  nh»m   th¸o   gì   nh÷ng   víng   m¾c   trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn  tr×nh ChÝnh phñ vµ Thñ tíng ChÝnh phñ. 7. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  tæ   chøc  thùc   hiÖn  ChØ thÞ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2