Chỉ thị 18/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về các biện pháp thực hiện Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
5
download

Chỉ thị 18/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về các biện pháp thực hiện Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 18/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về các biện pháp thực hiện Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 18/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về các biện pháp thực hiện Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. CHØ THÞ CñA Bé TR¦ëNG Bé GIAO TH¤NG VËN T¶I Sè 18/2004/CT­BGTVT NGµY 24 TH¸NG 8 N¡M 2004 VÒ C¸C BIÖN PH¸P THùC HIÖN CHØ THÞ 30/2004/CT­TTG CñA THñ T¦íNG CHÝNH PHñ Thùc hiÖn môc tiªu vÒ gi¸ c¶ thÞ trêng NghÞ quyÕt Quèc héi  ®∙ ®Ò ra, tríc t×nh h×nh chØ sè gi¸ tiªu dïng vµ dÞch vô trong  7 th¸ng ®Çu n¨m 2004 t¨ng so víi nh÷ng n¨m tríc ®©y, ngµy 5  th¸ng   8   n¨m   2004   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ®∙   cã   ChØ   thÞ   sè  30/2004/CT­TTg vÒ c¸c biÖn ph¸p kiÒm chÕ tèc ®é t¨ng gi¸ thÞ tr­ êng trong thêi gian tríc m¾t. §Ó gi÷ æn ®Þnh gi¸ cíc vËn t¶i «t«, ®êng s¾t, ®êng s«ng,  hµng kh«ng néi ®Þa theo yªu cÇu ChØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ,  Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i chØ thÞ; Côc trëng Côc §êng bé  ViÖt Nam, Côc trëng Côc §êng s¾t ViÖt Nam, Côc trëng Côc §êng  s«ng ViÖt Nam, Côc trëng Côc Hµng kh«ngViÖt Nam, Gi¸m ®èc Së  Giao th«ng vËn t¶i, Gi¸m ®èc Së Giao th«ng c«ng chÝnh vµ Thñ  trëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trong ngµnh cã liªn quan trong ph¹m  vi chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c sau ®©y: 1/ ChØ ®¹o ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®îc tuú  tiÖn t¨ng gi¸ cíc trªn tÊt c¶ c¸c tuyÕn vËn t¶i hµng ho¸, hµnh  kh¸ch vµ dÞch vô. 2/ Khi cã biÕn ®éng c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo ®Õn møc 15%  míi ®îc tÝnh to¸n tr×nh c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn viÖc t¨ng  gi¸. 3/ ViÖc t¨ng gi¸ cíc ph¶i ®îc c«ng bè tríc, ®¨ng ký víi c¬  quan qu¶n lý gi¸ vµ cã lÞch tr×nh thùc hiÖn cô thÓ. 4/ Mäi hµnh vi vi ph¹m ChØ thÞ ph¶i ®îc xö lý nghiªm. Ngoµi viÖc triÓn khai thùc hiÖn tèt ChØ thÞ cña Thñ tíng  ChÝnh phñ, Bé Giao th«ng vËn t¶i yªu cÇu c¸c Côc qu¶n lý chuyªn  ngµnh, c¸c Së Giao th«ng vËn t¶i, Së Giao th«ng c«ng chÝnh, Thñ  trëng c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i cÇn cã c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng  n¨ng lùc vËn chuyÓn, dù tr÷ c¸c nguån lùc, huy ®éng ph¬ng tiÖn,  thiÕt bÞ vµ ®iÒu ®éng kÞp thêi phôc vô vËn chuyÓn khi cã biÕn  ®éng lín vÒ nhu cÇu vËn chuyÓn trong nh÷ng ngµy lÔ, tÕt (Quèc  kh¸nh, TÕt D¬ng lÞch, TÕt Nguyªn ®¸n)./.
Đồng bộ tài khoản