intTypePromotion=1

Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
203
lượt xem
29
download

Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 18/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. C hØ th Þ   cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 18/2005/CT­TTg  ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ dù to¸n  ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2006 N¨m 2006 lµ  n¨m  ®Çu cña kÕ  ho¹ch 5 n¨m 2006 ­ 2010,   cã   ý  nghÜa rÊt quan träng trong  viÖc t¹o  ®µ  t¨ng trëng   cao vµ  bÒn v÷ng cho c¶ giai  ®o¹n 2006 ­ 2010, n©ng cao   thªm mét bíc chÊt lîng cuéc sèng cña nh©n d©n. ViÖc x©y   dùng kÕ  ho¹ch vµ  dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2006 tiÕn   hµnh ®ång thêi víi x©y dùng kÕ ho¹ch vµ dù to¸n ng©n s¸ch   nhµ   níc   5   n¨m     2006     ­     2010,   trong   khi   chê   Quèc   héi   th«ng qua c¸c môc tiªu ph¸t triÓn chñ  yÕu cña kÕ  ho¹ch 5   n¨m   2006   ­   2010,   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   yªu   cÇu   c¸c   Bé,   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng,   Tæng   c«ng   ty   91   qu¸n   triÖt   ®êng   lèi   tiÕp tôc  ®æi míi nªu trong NghÞ  quyÕt Trung  ¬ng 9 kho¸   IX,   khai   th¸c   tèi   ®a   tiÒm   n¨ng,   lîi   thÕ,   t¹o   mäi   ®iÒu   kiÖn thuËn lîi cho  ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ, cô  thÓ   ho¸  ®Çy  ®ñ  c¸c môc tiªu, nhiÖm vô  chñ  yÕu díi  ®©y vµo kÕ   ho¹ch n¨m 2006 cña ®¬n vÞ m×nh: A .   M ô c   t i ª u ,   N h i Ö m   v ô   c h ñ   y Õ u   c ñ a   k Õ   h o ¹ c h     n ¨ m  2006 I. Môc tiªu: 1. PhÊn  ®Êu  ®¹t tèc  ®é  t¨ng trëng kinh tÕ  cao vµ  bÒn  v÷ng.  T¹o  chuyÓn   biÕn  m¹nh   mÏ  vÒ   chÊt  l îng   t¨ng   trëng,  søc   c¹nh   tranh   vµ   hiÖu   qu¶   cña   nÒn   kinh   tÕ.   §Èy   m¹nh  chuyÓn   dÞch   c¬   cÊu   kinh   tÕ,   c¬   cÊu   lao   ®éng   theo   híng  t¨ng nhanh tû  träng dÞch vô  vµ  c«ng nghiÖp. Qu¶n lý, sö  dông   hiÖu   qu¶   c¸c   nguån   tµi   nguyªn   ®Ó   ®¸p   øng   yªu   cÇu  t¨ng trëng kinh tÕ, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, b¶o vÖ m«i tr êng  vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 2. Huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn  kinh tÕ  ­ x∙ héi. Thu hót m¹nh h¬n vèn  ®Çu t  cña khu vùc  d©n doanh vµ  vèn  ®Çu t  níc ngoµi. N©ng cao hiÖu qu¶ vèn  ®Çu t tõ ng©n s¸ch nhµ níc. 3. ChuÈn bÞ  c¸c  ®iÒu kiÖn  ®Ó   ®¸p øng tèt yªu cÇu cña  héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Khai th¸c tèi ®a c¸c lîi thÕ vµ   h¹n chÕ  c¸c mÆt bÊt lîi do më  réng héi nhËp kinh tÕ  quèc   tÕ  phôc vô  t¨ng trëng. Thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c cam kÕt quèc 
 2. 2 tÕ   ®∙ ký  kÕt. T¹o mäi  ®iÒu kiÖn thuËn lîi  ®Ó  t¨ng nhanh  xuÊt khÈu; thu hót vèn, c«ng nghÖ cao tõ bªn ngoµi. 4. §Èy m¹nh ho¹t  ®éng x∙ héi ho¸ trong c¸c lÜnh vùc  v¨n ho¸ ­ x∙ héi, t¹o sù  chuyÓn biÕn trong viÖc n©ng cao  møc sèng nh©n d©n, nhÊt lµ  ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc,  y tÕ, thÓ dôc thÓ thao. TiÕp tôc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng   x∙ héi bÒn v÷ng, gi¶i quyÕt cã  hiÖu qu¶ nh÷ng vÊn  ®Ò  x∙  héi   bøc   xóc   nh  xo¸   ®ãi,   gi¶m   nghÌo,   viÖc   lµm,   phßng,   chèng AIDS vµ c¸c tÖ n¹n x∙ héi. 5.   TiÕp   tôc   ®Èy   m¹nh   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh,   n©ng   cao  hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh  nhµ níc. Ph¸t huy d©n chñ c¬ së, t¨ng cêng ®èi tho¹i gi÷a  chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng víi céng  ®ång doanh nghiÖp vµ  d©n  c.   II. NhiÖm vô chñ yÕu cña kÕ ho¹ch n¨m 2006  1.  T¹o c¸c  ®iÒu kiÖn  cÇn  thiÕt  ®Ó  nÒn kinh  tÕ  ph¸t  triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng vµ ®¹t ®îc tèc ®é t¨ng trëng cao. PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng trëng (GDP) 8%. TiÕp   tôc   duy   tr×   tèc   ®é   t¨ng   trëng   cña   ngµnh   c«ng  nghiÖp  ë  møc cao, bÒn v÷ng. Ph¸t triÓn nh÷ng s¶n phÈm cã  lîi thÕ c¹nh tranh cao, gi¶m dÇn vµ tiÕn tíi tõng bíc xo¸  bá  b¶o hé  s¶n xuÊt bÊt hîp lý  theo lé  tr×nh cam kÕt quèc   tÕ. Gi¶m chi phÝ  s¶n xuÊt, lo¹i bá  nh÷ng chi phÝ  bÊt hîp  lý, n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm c«ng nghiÖp. §Èy   m¹nh c¸c ho¹t ®éng øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i   vµo s¶n xuÊt, kinh doanh. PhÊn  ®Êu gi¸ trÞ  gia t¨ng cña  ngµnh   c«ng   nghiÖp   t¨ng   10,5%   (gi¸   trÞ   s¶n   xuÊt   t¨ng  15,5%).  Ph¸t triÓn  ®a d¹ng, gi¶m chi phÝ  vµ  n©ng cao chÊt l ­ îng c¸c ho¹t  ®éng dÞch vô: bu chÝnh viÔn th«ng, vËn t¶i,  du   lÞch,   tµi   chÝnh,   ng©n   hµng,   kiÓm   to¸n,   t  vÊn   ph¸p  luËt.  Ph¸t   triÓn   m¹nh  thÞ  trêng   néi   ®Þa,   thÞ   trêng  bÊt  ®éng s¶n.  PhÊn   ®Êu gi¸ trÞ  gia t¨ng ngµnh  dÞch  vô  t¨ng  8%. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo híng n©ng cao n¨ng suÊt,  chÊt lîng, hiÖu qu¶ g¾n víi thÞ  trêng tiªu thô. §Èy m¹nh  viÖc   chuyÓn   dÞch   c¬   cÊu   kinh   tÕ   n«ng,   l©m,   ng  nghiÖp,  n©ng cao hiÖu  qu¶  sö  dông   ®Êt,  phÊn  ®Êu x©y dùng nhiÒu  c¸nh ®ång ®¹t 50 triÖu ®ång/ha/n¨m. X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n  chñ   ®éng phßng, chèng thiªn tai, dÞch bÖnh. PhÊn  ®Êu gi¸  trÞ gia t¨ng cña ngµnh n«ng nghiÖp t¨ng 3,5% (gi¸ trÞ s¶n   xuÊt t¨ng 4,5%). 2. TiÕp tôc triÓn khai NghÞ  quyÕt Trung  ¬ng 3, NghÞ  quyÕt Trung ¬ng 9 kho¸ IX vÒ c¶i c¸ch doanh nghiÖp nhµ n­ íc.   Kiªn   quyÕt   thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh  
 3. 3 nghiÖp nhµ  níc theo ph¬ng ¸n tæng thÓ  cña c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng, c¸c Tæng c«ng ty nhµ níc ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh  phñ phª duyÖt. TiÕp tôc rµ so¸t ph©n lo¹i doanh nghiÖp ®Ó   cæ   phÇn   ho¸   c¸c   doanh   nghiÖp   cã   quy   m«   lín,   kÓ   c¶   c¸c  Tæng c«ng ty; tæ chøc l¹i ho¹t  ®éng cña c¸c Tæng c«ng ty  theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con, h×nh thµnh mét sè   tËp ®oµn kinh tÕ.  TriÓn khai m¹nh mÏ  ph¸p luËt vÒ  doanh nghiÖp vµ   ®Çu   t, t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ   tôc   hµnh   chÝnh,   ®Êt   ®ai,   mÆt   b»ng  s¶n  xuÊt...  nh»m   huy   ®éng   tèi   ®a   vèn   ®Çu   t  cña   khu   vùc   d©n   c  vµo   s¶n   xuÊt,  kinh doanh.  3. T¨ng kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ®Êt níc; cã chÝnh s¸ch  n©ng tû  lÖ  tÝch luü  trong níc, phÊn  ®Êu huy  ®éng 37% GDP  cho  ®Çu t  ph¸t triÓn; thu ng©n s¸ch nhµ  níc b¶o  ®¶m chi  thêng xuyªn, chi tr¶ nî  vµ  dµnh mét phÇn cho  ®Çu t  ph¸t  triÓn, béi chi ng©n s¸ch nhµ níc kh«ng vît qu¸ 5% GDP.   TiÕp tôc lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tiÒn tÖ, æn ®Þnh søc   mua vµ  gi¸ trÞ   ®ång tiÒn, gi¶m nî  xÊu, nî  qu¸ h¹n, n©ng  cao chÊt lîng ho¹t ®éng dÞch vô cña hÖ thèng ng©n hµng.  4. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, t×m   thªm c¸c thÞ trêng míi, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. T¹o ®iÒu kiÖn   thuËn lîi  ®Ó  thu hót vèn  ®Çu t  trùc tiÕp níc ngoµi;  ®Èy  m¹nh gi¶i ng©n vµ  sö  dông hiÖu qu¶ vèn hç  trî  ph¸t triÓn  chÝnh thøc (ODA). TiÕp tôc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ lé tr×nh   AFTA vµ c¸c cam kÕt ®a ph¬ng vµ song ph¬ng kh¸c trong qu¸  tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 5. N©ng møc hëng thô v¨n ho¸, th«ng tin cho nh©n d©n,   nhÊt lµ   ë  vïng cao, vïng s©u, vïng xa vµ  g×n gi÷  b¶n s¾c   v¨n   ho¸   d©n   téc.   N©ng   cao   chÊt   lîng,   hiÖu   qu¶   vµ   c¶i  thiÖn c¸c dÞch vô y tÕ. TiÕp tôc ®æi míi, t¹o chuyÓn biÕn  râ  nÐt vÒ  ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o; ph¸t triÓn hÖ  thèng d¹y nghÒ; n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc víi c¬  cÊu hîp lý. TiÕp tôc thùc hiÖn cã  hiÖu qu¶ ChiÕn lîc t¨ng trëng,  xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo vµ Môc tiªu thiªn niªn kû. Ph¸t triÓn   m¹ng líi an sinh x∙ héi trî  gióp c¸c  ®èi t îng yÕu thÕ  vµ  ngêi nghÌo. T¨ng cêng c«ng t¸c b¶o vÖ  tµi nguyªn m«i tr ­ êng.  6. §Èy nhanh tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh trªn c¸c  mÆt : hoµn thiÖn thÓ chÕ hµnh chÝnh, c¶i c¸ch bé m¸y hµnh  chÝnh, n©ng cao  ®¹o  ®øc vµ  n¨ng lùc  ®éi ngò  c¸n bé, c«ng  chøc,  c¶i  c¸ch  tµi chÝnh c«ng  vµ  hiÖn   ®¹i  ho¸  nÒn  hµnh  chÝnh. T¨ng cêng tÝnh hiÖu qu¶, minh b¹ch c¸c chÝnh s¸ch   cña Nhµ níc.
 4. 4 7. Gi¶i quyÕt cã  hiÖu qu¶ c¸c vÊn  ®Ò  x∙ héi bøc xóc;  ®Æc biÖt lµ  vÊn  ®Ò  téi ph¹m, ma tuý, HIV/AIDS vµ  tai n¹n  giao th«ng. 8.   T¨ng   cêng   cñng   cè   quèc   phßng,   an   ninh,   gi÷   v÷ng   ®éc lËp d©n téc,  trËt tù an toµn x∙ héi, ®Æc biÖt lµ c¸c  khu vùc träng  ®iÓm, vïng biªn giíi, h¶i  ®¶o, t¹o m«i tr ­ êng chÝnh trÞ  æn  ®Þnh cho ph¸t triÓn kinh tÕ  vµ  héi nhËp  quèc tÕ.  III. NhiÖm vô x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2006 1. Dù  to¸n thu ng©n s¸ch nhµ  níc ph¶i  ®îc tÝnh  ®óng,  tÝnh  ®ñ  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt;  ®îc tÝnh  to¸n  x©y  dùng trªn c¬  së  ph©n tÝch, dù  b¸o khoa häc vµ   ®Çy  ®ñ  c¸c   yÕu tè  vÒ  t¨ng trëng kinh tÕ, kh¶ n¨ng biÕn  ®éng cña thÞ  trêng, gi¸ c¶ trong níc, thÕ  giíi,...; ph¶i b¶o  ®¶m tÝnh  tÝch cùc trªn c¬  së  thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch  ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, më  réng thÞ  tr êng, ph¸t  triÓn nguån thu; thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c cam kÕt theo tiÕn  tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c  biÖn   ph¸p  t¨ng   cêng   qu¶n   lý   thu,   chèng   thÊt   thu,   chèng   bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i. X©y dùng dù  to¸n thu ng©n s¸ch nhµ  níc víi møc  ®éng  viªn phÊn                  ®Êu ®¹t trªn 22% GDP, trong ®ã  thu thuÕ  vµ  phÝ  trªn 21%. Dù  to¸n thu néi  ®Þa (kh«ng kÓ  thu tõ  dÇu th«, thu tiÒn sö  dông  ®Êt) t¨ng b×nh qu©n tèi  thiÓu 12 ­ 14% so víi thùc hiÖn n¨m 2005. 2. Dù  to¸n chi ng©n s¸ch nhµ  níc tËp trung bè  trÝ   ®Ó  thùc hiÖn nhiÖm vô chñ yÕu sau: a) Chi  ®Çu t ph¸t triÓn ph¶i bè  trÝ   ®ñ  vèn theo tiÕn  ®é   thùc   hiÖn   ®èi   víi   c¸c   dù   ¸n,   c«ng   tr×nh   träng   ®iÓm  quèc gia;  u tiªn t¨ng vèn  ®Çu t  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙  héi c¸c tØnh miÒn  nói,  trung du B¾c Bé, duyªn  h¶i  miÒn  Trung, B¾c Trung Bé, T©y Nguyªn, vïng biªn giíi khã kh¨n,   vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè, c¸c tØnh cã ®Þa bµn réng,  ®«ng d©n, kÕt cÊu h¹  tÇng cßn yÕu kÐm;  u tiªn bè  trÝ  vèn  cho c¸c dù  ¸n thuéc  Ch¬ng tr×nh  môc  tiªu  quèc gia, vèn  cho viÖc thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh sè  134/2004/Q§­TTg ngµy 20  th¸ng 7 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ hç trî ®Êt s¶n  xuÊt,  ®Êt  ë, nhµ   ë  vµ  níc sinh ho¹t cho hé   ®ång bµo d©n  téc thiÓu sè  nghÌo; bè  trÝ   ®ñ  vèn  ®èi øng cho c¸c dù  ¸n  ODA; c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh x©y dùng c¬  b¶n sÏ  hoµn thµnh  ®a vµo sö dông trong n¨m; c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû   lîi träng  ®iÓm; b¶o  ®¶m  ®ñ  vèn quy ho¹ch vµ  chuÈn bÞ   ®Çu  t; tiÕp tôc bè  trÝ  vèn thùc hiÖn kiªn cè  ho¸ kªnh m¬ng  thuû   lîi,  ph¸t   triÓn   giao  th«ng   n«ng   th«n,   h¹  tÇng   c¸c  
 5. 5 khu ph©n lò, chËm lò, h¹  tÇng du lÞch, h¹  tÇng c¸c lµng  nghÒ,  h¹  tÇng  chî,  h¹  tÇng  nu«i trång  thuû  s¶n, hç  trî  c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i, më réng thÞ trêng,... ChØ lËp dù to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi c¸c  c«ng tr×nh x©y dùng c¬  b¶n  ®∙  ®ñ  thñ  tôc  ®Çu t,  ®ñ   ®iÒu  kiÖn bè  trÝ  vèn theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh; tËp trung bè  trÝ  vèn   thanh  to¸n   nî,   thanh   to¸n  nh÷ng   kho¶n  ng©n   s¸ch   ®∙   øng vèn  ®Ó  thùc hiÖn víi yªu cÇu n¨m 2006 c¬  b¶n thanh  to¸n xong nî x©y dùng c¬ b¶n tån ®äng theo NghÞ quyÕt cña  Quèc héi. b)  Dù  to¸n  chi ph¸t  triÓn  sù  nghiÖp  gi¸o  dôc  ­  ®µo  t¹o, v¨n ho¸, y tÕ, m«i trêng, khoa häc ­ c«ng nghÖ, x∙  héi; b¶o  ®¶m quèc phßng, an ninh; chi qu¶n lý  hµnh chÝnh  nhµ  níc,  ®¶ng,  ®oµn thÓ  theo híng: b¶o  ®¶m kinh phÝ  thùc  hiÖn chÕ   ®é, chÝnh s¸ch vµ  u tiªn kinh phÝ   ®Ó  thùc hiÖn  nh÷ng  môc  tiªu,   nhiÖm  vô   quan  träng   ®∙   ®îc   quyÕt   ®Þnh.  §èi víi  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp c«ng lËp, thùc hiÖn c¬  chÕ  tµi  chÝnh  ®Ó  b¶o  ®¶m quyÒn tù  chñ, tù  chÞu tr¸ch nhiÖm, n©ng  cao hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña c¸c  ®¬n vÞ  nµy; tiÕp tôc më  réng thùc hiÖn c¬  chÕ  kho¸n biªn chÕ, kinh phÝ; n©ng cao  hiÖu qu¶ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. B¶o ®¶m bè trÝ chi ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2006 bao gåm  c¶ chi  ®Çu t ph¸t triÓn, chi thêng xuyªn vµ  chi c¶i c¸ch  tiÒn l¬ng ®èi víi lÜnh vùc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®¹t 18,6%;  lÜnh vùc v¨n ho¸ th«ng tin ®¹t 1,5%; lÜnh vùc khoa häc vµ  c«ng   nghÖ   ®¹t   2%;   lÜnh   vùc   m«i   trêng   trªn   1%   tæng   chi  ng©n s¸ch nhµ níc. c)   Dù   to¸n   chi   thùc   hiÖn   c¸c   Ch¬ng   tr×nh   môc   tiªu  quèc gia, Ch¬ng tr×nh 135, dù  ¸n 5 triÖu ha rõng vµ  c¸c  ch¬ng tr×nh dù ¸n lín kh¸c: trªn c¬ së tæng kÕt, ®¸nh gi¸  kÕt qu¶ thùc hiÖn giai ®o¹n 2001 ­ 2005, x¸c ®Þnh c¸c môc  tiªu tæng thÓ  vµ  hµng n¨m cña giai  ®o¹n 2006 ­ 2010  ®Ó  x¸c  ®Þnh dù  to¸n chi nh»m b¶o  ®¶m sö  dông nguån vèn ng©n  s¸ch vµ  c¸c nguån lùc huy  ®éng hîp ph¸p kh¸c cã  hiÖu qu¶  thiÕt thùc. d) Bè  trÝ  ng©n s¸ch vµ  huy  ®éng c¸c nguån tµi chÝnh  thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo §Ò  ¸n c¶i c¸ch chÕ   ®é  tiÒn l¬ng  giai   ®o¹n 2003 ­ 2007  ®∙  ®îc quyÕt   ®Þnh. C¸c  Bé, ngµnh, c¬  quan Trung ¬ng, c¸c  ®Þa ph¬ng vµ   ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch coi  ®©y lµ  nhiÖm vô  quan träng; tiÕp tôc  thùc hiÖn  c¸c  biÖn  ph¸p t¹o nguån  c¶i  c¸ch  tiÒn l¬ng  ë  tõng c¬ quan, ®¬n vÞ tõ c¸c nguån thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ  ®é  (tèi thiÓu 40%; riªng ngµnh y tÕ  tèi thiÓu 35% nguån  thu viÖn phÝ  sau khi  ®∙ trõ  tiÒn thuèc,  m¸u, ho¸ chÊt,  dÞch truyÒn, vËt t  thay thÕ), tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn  (kh«ng kÓ  tiÒn l¬ng vµ  c¸c kho¶n cã  tÝnh chÊt l¬ng) tèi 
 6. 6 thiÓu 10%, c¸c nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng n¨m tr­ íc cha sö  dông hÕt (nÕu cã) chuyÓn sang n¨m sau  ®Ó  tiÕp  tôc thùc hiÖn. Ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng sö  dông tèi thiÓu 50%  t¨ng thu hµng n¨m  ®Ó  thùc hiÖn;  ®èi víi n¨m 2006 sö  dông  tèi thiÓu 50% nguån t¨ng thu n¨m 2005 vµ  dù  to¸n thu n¨m  2006 so dù  to¸n 2004 (kh«ng kÓ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt)  ®Ó  t¹o   nguån   thùc   hiÖn   c¶i   c¸ch   tiÒn   l¬ng.   Sau   khi   ®∙   sö  dông c¸c nguån trªn mµ  cßn thiÕu, ng©n s¸ch trung ¬ng hç  trî ®¶m b¶o ®ñ nguån ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo  quy ®Þnh. ®) Ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng c¸c cÊp  bè   trÝ   dù   phßng   ng©n   s¸ch   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   Ng©n  s¸ch nhµ  níc  ®Ó  chñ   ®éng  ®èi phã  víi thiªn tai, lò  lôt,  dÞch   bÖnh   vµ   xö   lý   nh÷ng   nhiÖm   vô   quan   träng   cÊp   b¸ch  ph¸t sinh ngoµi dù to¸n. C¸c   Bé,   c¬   quan   trung  ¬ng,   ®Þa   ph¬ng   vµ   ®¬n   vÞ   dù  to¸n c¸c cÊp ng©n  s¸ch  x©y dùng dù  to¸n theo  ®óng   ®Þnh  møc, chÕ   ®é  tiªu chuÈn  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh;  dù  kiÕn  ®Çy  ®ñ  nh÷ng nhiÖm vô  chi sÏ  ph¸t sinh trong n¨m  dù  to¸n; bè  trÝ  u tiªn vèn, kinh phÝ   ®Ó  thùc hiÖn nh÷ng  nhiÖm vô  quan träng, kh«ng  ®îc  ®Ó  x¶y ra t×nh tr¹ng sau  khi dù  to¸n ng©n s¸ch  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn giao, khi tæ  chøc thùc hiÖn l¹i ®Ò nghÞ bæ sung ngoµi dù to¸n. 3. VÒ  c«ng t¸c x©y dùng dù  to¸n ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  c¸c cÊp. N¨m 2006 lµ  n¨m trong thêi kú  æn  ®Þnh ng©n s¸ch 2004  ­ 2006 theo quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc, Uû  ban  nh©n d©n ®Þa ph¬ng c¸c cÊp x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa  ph¬ng m×nh trªn c¬ së nguån thu, nhiÖm vô chi ®∙ ®îc ph©n  cÊp æn ®Þnh; dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng c¸c cÊp n¨m 2006  ®îc x©y dùng trªn c¬ së tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c   kho¶n thu ph©n chia gi÷a c¸c cÊp ng©n s¸ch vµ  sè  bæ sung  c©n  ®èi tõ  ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp díi (nÕu  cã)  ®îc æn  ®Þnh theo møc Quèc héi, Uû  ban  Th êng vô  Quèc  héi, Héi  ®ång nh©n d©n quyÕt  ®Þnh, Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp trªn  ®∙ giao n¨m 2004. Do vËy, trong  viÖc lËp dù  to¸n ng©n  s¸ch  n¨m 2006, c¸c  ®Þa ph¬ng  cÇn  b¸m s¸t môc tiªu, nhiÖm vô cña ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2006  nªu trªn vµ  nh÷ng  quy   ®Þnh  cña LuËt Ng©n s¸ch  nhµ  níc;  trong ®ã, cÇn lu ý mét sè vÊn ®Ò sau: a)  X©y dùng  dù  to¸n  thu ng©n  s¸ch  nhµ  níc  trªn  ®Þa  bµn: trªn c¬ së ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô thu  n¨m 2005; dù b¸o t¨ng trëng kinh tÕ vµ nguån thu n¨m 2006  ®èi víi tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc, c¸c c¬ së kinh tÕ trªn  ®Þa bµn vµ nh÷ng nguån thu míi ph¸t sinh trªn ®Þa bµn ®Þa  ph¬ng  ®Ó  tÝnh  ®óng, tÝnh  ®ñ  nguån thu  ®èi víi tõng lÜnh  vùc,   tõng   kho¶n   thu   theo   chÕ   ®é.   Dù   to¸n   thu   néi   ®Þa 
 7. 7 (kh«ng kÓ  thu tõ  dÇu th«, thu tiÒn sö  dông  ®Êt) yªu cÇu  phÊn ®Êu t¨ng tèi thiÓu hµng n¨m 12 ­ 14%. b) X©y dùng dù to¸n chi ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng: ph¶i c¨n  cø nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña ®Þa ph ¬ng n¨m  2006, chÕ   ®é, chÝnh s¸ch,  ®Þnh møc chi hiÖn hµnh, c¨n cø  dù   to¸n   thu   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   trªn   ®Þa   bµn,   x¸c   ®Þnh  nguån   thu   ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng   ®îc   hëng   theo   ph©n   cÊp.  Trong  ph¹m  vi nguån  thu ng©n s¸ch   ®Þa  ph¬ng  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh nh trªn, x©y dùng dù to¸n chi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng cô  thÓ   ®èi víi tõng lÜnh  vùc  chi,  trong  ®ã  thùc hiÖn  theo  thø tù  u tiªn bè  trÝ  nh  quy  ®Þnh  ë   ®iÓm 2, môc III cña  ChØ thÞ nµy vµ theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. c) §èi víi vèn tõ nguån thu tiÒn sö dông ®Êt, c¸c ®Þa  ph¬ng bè  trÝ  dù  to¸n chi  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n t¬ng øng  ®Ó   ®Çu t c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹  tÇng kinh tÕ  ­ x∙ héi   vµ  c¸c dù  ¸n di d©n, t¸i  ®Þnh c, chuÈn bÞ  mÆt b»ng x©y  dùng. d) Chñ   ®éng tÝnh to¸n nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn   l¬ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n d ®iÓm 2 môc III cña ChØ thÞ   nµy. ®) X©y dùng dù  to¸n huy  ®éng nguån  ®Çu t  ph¸t triÓn  ph¶i   thùc   hiÖn   theo   ®óng   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   60/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ  n­ íc; b¶o  ®¶m sè  d  nî  huy  ®éng (bao gåm c¶ sè  dù  kiÕn huy  ®éng trong n¨m) kh«ng lín h¬n 30% dù  to¸n chi  ®Çu t  x©y  dùng c¬ b¶n cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng cÊp tØnh (riªng thµnh  phè  Hµ  Néi, thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh kh«ng qu¸ 100%). §ång  thêi, ph¶i bè trÝ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó tr¶ c¸c kho¶n ®∙  vay, ®∙ huy ®éng ®Õn h¹n tr¶ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. e) X©y dùng dù  to¸n chi ph¶i x¸c  ®Þnh sè  nî  x©y dùng  c¬  b¶n, c¸c kho¶n ®∙ øng vèn,... chñ   ®éng bè  trÝ  dù  to¸n  chi  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n thuéc ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng n¨m  2006 ®Ó thanh to¸n vÒ c¬ b¶n c¸c kho¶n nî x©y dùng c¬ b¶n   tån  ®äng theo NghÞ  quyÕt cña Quèc héi; x©y dùng dù  to¸n  chi thùc hiÖn c¸c Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia (phÇn ®Þa  ph¬ng  thùc  hiÖn) trªn  c¬  së   ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc  hiÖn  giai  ®o¹n 2001 ­ 2005 vµ  môc tiªu, nhiÖm vô  cô  thÓ  cña  tõng ch¬ng tr×nh môc tiªu n¨m 2006. g)  Trªn c¬   së  bè  trÝ,  s¾p xÕp  ng©n  s¸ch  ®Þa  ph¬ng;  c¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n bæ sung cã môc tiªu tõ   ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch  ®Þa ph ¬ng n¨m 2005, x©y  dùng dù to¸n chi thùc hiÖn c¸c dù ¸n, nhiÖm vô quan träng  ®Ó ®Ò nghÞ bæ sung cã môc tiªu tõ ng©n s¸ch cÊp trªn theo   quy   ®Þnh   t¹i   môc   (b)   kho¶n   2   §iÒu   29   NghÞ   ®Þnh   sè   60/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy 
 8. 8 ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ  n­ íc. 4. Cïng víi viÖc x©y dùng dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc  giai ®o¹n 2006 ­ 2010 vµ n¨m 2006, c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan  trung  ¬ng,  ®Þa ph¬ng, c¸c  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch tiÕn  hµnh   ph©n   tÝch,   ®¸nh   gi¸   cô   thÓ   kÕt   qu¶,   hiÖu   qu¶   chi  tiªu ng©n s¸ch n¨m 2005. §ång thêi, tËp trung chØ  ®¹o vµ  tæ   chøc   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   quyÕt   to¸n   vµ   kiÓm   tra   phª  duyÖt  quyÕt   to¸n   ng©n  s¸ch   n¨m   2004   theo   ®óng  quy   ®Þnh   cña LuËt Ng©n  s¸ch  nhµ  níc. KhÈn tr¬ng tiÕn hµnh  xö  lý  nh÷ng  tån  t¹i,  sai ph¹m  ®∙  ®îc c¬  quan thanh  tra, kiÓm  to¸n ph¸t hiÖn vµ kiÕn nghÞ xö lý. 5. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ®Þa ph­ ¬ng   ®¸nh   gi¸   tæng   kÕt   viÖc   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   21/2003/Q§­TTg   ngµy   28   th¸ng   01   n¨m   2003   cña   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   hç   trî   cho   c¸c   tæ  chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi nghÒ  nghiÖp, tæ chøc x∙ héi, tæ  chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng g¾n víi  nhiÖm vô  cña Nhµ  níc.  §Ò  xuÊt c¬  chÕ  tµi chÝnh cho ho¹t  ®éng cña c¸c tæ chøc nµy trong giai ®o¹n tíi. 6.   Tõ   n¨m   2006,   kinh   phÝ   chi   cho   c¸c   ho¹t   ®éng   sù  nghiÖp  ®µo t¹o, y tÕ, khoa häc vµ  c«ng nghÖ…  ®Ó  phôc vô  cho ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp  ®îc  tÝnh vµo chi phÝ  hîp lý  theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh. Ng©n s¸ch  nhµ níc kh«ng hç trî cho c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp ®µo t¹o,  y tÕ, khoa häc vµ  c«ng nghÖ… trong c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc (Tæng c«ng ty 91, 90 vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c). B .   T i Õ n   ® é   x © y   d ù n g   k Õ   h o ¹ c h   v µ   p h © n   c « n g   t h ù c   h i Ö n  1. VÒ tiÕn ®é x©y dùng kÕ ho¹ch: Th¸ng 6 n¨m 2005, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn khung kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ dù   to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc   n¨m 2006 cho c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa  ph¬ng,   c¸c   Tæng   c«ng   ty   91   ®Ó   lµm   c¨n   cø   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch. Trong th¸ng 6 vµ th¸ng 7 n¨m 2005, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa   ph¬ng, Tæng c«ng ty 91 x©y dùng kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh  tÕ  ­ x∙ héi vµ  dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2006, göi  b¸o c¸o cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, tríc ngµy  20 th¸ng 7 n¨m  2005 ®Ó tæng hîp tr×nh ChÝnh phñ. §èi   víi   c¸c   Ch¬ng   tr×nh   môc   tiªu   quèc   gia,   Ch¬ng  tr×nh  135,  dù  ¸n trång  míi 5 triÖu  ha rõng,  QuyÕt   ®Þnh  186/2001/Q§­TTg ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2001, QuyÕt  ®Þnh sè  168/2001/Q§­TTg ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2001, QuyÕt  ®Þnh sè 
 9. 9 173/2001/Q§­TTg   ngµy   06   th¸ng   11   n¨m   2001   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ  vµ  c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n,  ®Ò  ¸n kh¸c, c¸c Bé,  ngµnh,   ®Þa ph¬ng  tiÕn  hµnh  ®¸nh gi¸ t×nh  h×nh   ®Çu t  vµ  hiÖu qu¶ thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2001 ­ 2005; kiÕn nghÞ   nh÷ng ch¬ng tr×nh, dù  ¸n,  ®Ò  ¸n tiÕp tôc thùc hiÖn trong  n¨m 2006 vµ giai ®o¹n tiÕp theo göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ,  Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2005. Trong th¸ng 8 n¨m 2005, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi  chÝnh tæng hîp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ dù   to¸n ng©n s¸ch n¨m 2006,  ®ång thêi dù  kiÕn ph ¬ng ¸n ph©n  bæ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch nhµ níc.   Trong th¸ng 9 n¨m 2005, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi  chÝnh b¸o c¸o ChÝnh phñ  kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙  héi vµ  dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2006  ®Ó  ChÝnh phñ  tr×nh Quèc héi theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. Tríc   ngµy   20   th¸ng   11   n¨m   2005,   Thñ   t íng   ChÝnh   phñ  giao kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ dù to¸n ng©n   s¸ch n¨m 2006 cho c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph ¬ng, Tæng c«ng ty  91 trªn c¬ së c¸c NghÞ quyÕt cña Quèc héi vÒ dù to¸n ng©n   s¸ch nhµ níc vµ nhiÖm vô n¨m 2006. Tríc ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2005, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t,  Bé Tµi chÝnh híng dÉn chi tiÕt cho c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­ ¬ng, Tæng c«ng ty 91. Tríc   ngµy   10   th¸ng   12   n¨m   2005,   c¸c   Bé,   ngµnh,   ®Þa  ph¬ng   quyÕt   ®Þnh   ph¬ng   ¸n   ph©n   bæ   xong   kÕ   ho¹ch   vµ   dù  to¸n ng©n s¸ch cho cÊp díi trªn c¬ së nhiÖm vô cña Thñ t­ íng ChÝnh phñ  giao vµ  híng dÉn cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,  Bé Tµi chÝnh. 2. VÒ ph©n c«ng thùc hiÖn: a) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t:  Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh   tÝnh   to¸n,   x©y  dùng c¸c ph¬ng ¸n, c¸c c©n  ®èi lín  ®Ó  lµm c¬  së  h íng dÉn  cho c¸c Bé, ngµnh,  c¸c  ®Þa ph¬ng x©y dùng kÕ  ho¹ch  n¨m  2006. Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   c¸c   Bé   liªn  quan nghiªn cøu x©y dùng nguyªn t¾c, tiªu chÝ  bè  trÝ  vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n  ®èi víi c¸c Bé, c¬  quan Trung   ¬ng  n¨m   2006;   tiªu   chÝ   bè   trÝ   vèn   bæ   sung   cã   môc   tiªu   n¨m  2006 tõ ng©n s¸ch trung ¬ng cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó hç  trî   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   vµ  c¸c  kho¶n   bæ   sung   cã   môc  tiªu kh¸c, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh, lµm c¨n cø   x©y dùng ph¬ng ¸n ph©n bæ, giao sè  bæ sung cã  môc tiªu  n¨m 2006 cho c¸c ®Þa ph¬ng. 
 10. 10 Tæ chøc híng dÉn x©y dùng vµ  tæng hîp kÕ  ho¹ch ph¸t  triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi n¨m 2006.   Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh dù  kiÕn kÕ  ho¹ch  ®Çu t ph¸t triÓn vµ   ph¬ng ¸n ph©n bæ vèn  ®Çu t x©y dùng  c¬  b¶n; chñ  tr×  cïng Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c Bé, ngµnh qu¶n  lý Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, dù kiÕn kÕ ho¹ch vµ møc  vèn cho c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n. Tæng hîp ph¬ng ¸n ph©n bæ  dù to¸n chi Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia.   Lµm   viÖc   víi   c¸c   Bé,   ngµnh   vµ   c¸c   ®Þa   ph¬ng   vÒ   kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi,  ®Çu t  vµ  Ch¬ng tr×nh  môc tiªu quèc gia n¨m 2006. b) Bé Tµi chÝnh:  Híng dÉn c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng  ®¸nh gi¸ t×nh h×nh  thùc hiÖn  dù  to¸n  ng©n  s¸ch nhµ  níc n¨m 2005; x©y dùng  kh¸i to¸n ng©n s¸ch vµ  th«ng b¸o sè  kiÓm tra vÒ  dù  to¸n  thu, chi ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2006   vµ  2006 ­ 2010 cho  c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng theo lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng. Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, c¸c c¬  quan cã  liªn quan x©y dùng vµ  tæng hîp dù  to¸n ng©n s¸ch  nhµ  níc n¨m 2006 vµ  2006 ­ 2010; lµm viÖc víi c¸c Bé, c¬   quan Trung ¬ng vÒ  dù  to¸n ng©n s¸ch. Lµm viÖc víi Uû  ban  nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng khi Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh phè  yªu cÇu theo  quy   ®Þnh  cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. c) C¸c Bé, c¬ quan nhµ níc, c¸c Tæng c«ng ty 91: Phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh x©y  dùng nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ dù to¸n ng©n   s¸ch thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch.  C¸c Bé, c¬ quan qu¶n lý c¸c Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc  gia, Ch¬ng tr×nh 135, dù  ¸n 5 triÖu ha rõng vµ  c¸c ch¬ng  tr×nh dù  ¸n,  ®Ò  ¸n lín kh¸c chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh lµm viÖc víi c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng  liªn  quan vÒ   ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thùc  hiÖn  c¸c  Ch¬ng   tr×nh   môc   tiªu   quèc   gia   thêi   gian   qua,   dù   kiÕn   nhiÖm vô, dù  to¸n vµ  ph¬ng ¸n ph©n bæ kinh phÝ  n¨m 2006  thuéc lÜnh vùc phô  tr¸ch, göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh tríc ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2005. C¸c Bé, c¬ quan nhµ níc theo chøc n¨ng cña m×nh, trªn  c¬  së  tÝnh to¸n c¸c nguån lùc cã  thÓ  khai th¸c  ®îc, x©y  dùng   c¸c   chØ   tiªu   kinh   tÕ   ­   x∙   héi,   ®Ò   xuÊt   c¸c   gi¶i   ph¸p, c¸c c¬  chÕ, chÝnh s¸ch, chÕ   ®é  míi hoÆc kiÕn nghÞ  söa  ®æi, bæ sung c¸c chÕ   ®é, chÝnh s¸ch hiÖn hµnh tr×nh  cÊp thÈm quyÒn ban hµnh tríc thêi  ®iÓm lËp dù  to¸n ng©n  s¸ch (tríc ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2005), th«ng b¸o cho Bé KÕ 
 11. 11 ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, c¸c Bé, c¸c c¬ quan cã liªn   quan lµm c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch vµ dù to¸n ng©n s¸ch. d)   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng:  Híng dÉn, tæ chøc vµ  chØ  ®¹o c¸c Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu  t, Së  Tµi chÝnh phèi hîp chÆt chÏ  víi c¸c Së, Ban, ngµnh  kh¸c x©y dùng kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ  dù   to¸n ng©n s¸ch nhµ níc b¸o c¸o c¸c c¬ quan Trung ¬ng theo  quy ®Þnh; ®ång thêi, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ  ho¹ch n¨m 2006 tiÕn hµnh  ®ång   thêi víi viÖc x©y dùng kÕ  ho¹ch 5 n¨m 2006 ­ 2010, trªn  c¬  së  ChØ thÞ  sè  33/2004/CT­TTg ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2004  cña Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  vÒ  x©y dùng kÕ  ho¹ch ph¸t  triÓn  kinh   tÕ   ­   x∙   héi   5   n¨m   2006   ­   2010;   QuyÕt   ®Þnh   sè  211/2004/Q§­TTg   ngµy   14   th¸ng   12   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ  vÒ   ®Þnh híng ph¸t triÓn tµi chÝnh ViÖt Nam  ®Õn   n¨m   2010;  c«ng   v¨n   sè  7681/BKH­TH  ngµy   30  th¸ng   11   n¨m   2004   cña   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  vÒ   híng  dÉn  x©y  dùng   kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi 2006 ­ 2010, c¸c Bé, c¬   quan nhµ  níc, c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng;  c¸c Tæng c«ng ty 91 khÈn tr¬ng hoµn thµnh viÖc x©y dùng  kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi 5 n¨m 2006 ­ 2010,  tæ   chøc   lÊy   ý   kiÕn   cña   c¸c   c¬   quan   nghiªn   cøu,   c¸c   tæ  chøc phi chÝnh phñ, c¸c tÇng líp x∙ héi, céng ®ång d©n c,  c¸c nhµ   ®Çu t, doanh nghiÖp vµ  göi vÒ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu   t, Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬  quan   ngang   Bé,   Thñ   trëng   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng  tæ chøc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2