Chỉ thị 18/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về ứn

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
65
lượt xem
2
download

Chỉ thị 18/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về ứn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 18/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động ngành văn hóa thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 18/VHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về ứn

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A  B é  V¨ N  H O¸  T H « N G  TIN S è  18/VH T T  N G µ Y  20 T H¸ N G  3 N¨ M   1996 V Ò  ø N G   ô N G  V µ   H¸T  RI Ó N  C « N G  N G H Ö  T H « N G  TIN T R O N G   D P T H O ¹ T  ® é N G  N G µ N H   N  H O ¸  T H « N G  TIN V¨ M ôc  ch  ña  Öc    iÓnc«ng  Ö   ®Ý c vi ph¸ttr   ngh th«ng    tin(CNTT) trong ngµnh    VHTT   µ sö  ông  l  d CNTT  nh»m  khai th¸c cã  Öu      hi qu¶    ån  µinguyªn  c¸c ngu t   th«ng    tintrong  íc còng   trªn thÕ  í  ôc  ô  n  nh   gi iph v c«ng   t¸cqu¶n  ý nhµ  íc, l  n  n©ng  cao n¨ng  Êtvµ  Êtl ng s¶n  È m   ña    n  Þ  ù  su   ch  î   ph c c¸c®¬ v s nghiÖp  µ    v s¶n xuÊt kinh doanh,tÝch  îp nguån  µinguyªn th«ng    ôc  ô        h  t    tinph v nhu  Çu  c nghiªn   cøu khoa  äc  µ  h v khaith¸cth«ng    ña    n  Þ      tinc c¸c ®¬ v trong  µ  µi ngµnh,  v ngo   trongvµ  µiníc.   ngo   I.T×NH   × NH     H PH¸T  ÓN   TRI CNTT   TRON G   µ NH   NG VHTT 1.C¨n  ph¸p lývÒ     iÓnCNTT   cø      ph¸ttr   Ngµy  04/08/1993.Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ∙  ý    t  ph ® k ban  µnh  h NghÞ   Õt  è  quy s 49/CP  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    iÓnCNTT     íctatrong nh÷ng  c Ch ph v vi ph¸ttr   ën       n¨m  90. Ngµy 11/4/1994, é  Khoa häc C«ng  nghÖ  vµ  M«i tr ng ban hµnh   B ê Th«ng   íng dÉn  iÓnkhaiNghÞ   Õt 49/CP  ña  Ýnh  ñ. th   tr     quy   c Ch ph Ngµy  7/4/1995, Thñ   íng  Ýnh  ñ  ã    t Ch ph c Quy Õt  nh   è  ®Þ s 211/TTg    phª duyÖt ch¬ng  ×nh CNTT   Õ   ¹ch tæng  Ó  n     tr   K ho   th ®Õ n¨m  2000. Ngµy 12/6/1995, Bé   ëng  é     tr B V¨n  ho¸ Th«ng    Quy Õt  nh   è  tin ra  ®Þ s 2142/TC­   µnh  Ëp Ban  Q§ th l  chØ  o    iÓnCNTT   éc Bé  ®¹ ph¸ttr   thu   V¨n    ho¸ Th«ng  tin. Ngµy 22/6/1995,Ban    chØ   o  ¬ng  ×nh  èc    Ò   ®¹ ch tr qu gia v CNTT   ∙    ® ban hµnh  Th«ng   íng dÉn  è  th   s 83/BC§­ KHTC   iÓn khaich¬ng  ×nh quèc    Ò   tr     tr   gia v CNTT. 2.T×nh  ×nh    iÓnCNTT     h ph¸ttr   trong ngµnh    VHTT. Do    Çu  ña  yªu c c c«ng    t¸cqu¶n  ý, l  nghiªncøu,s¶n  Êt,tuú theo ® Æc   ï     xu       th   cña    n  Þ   c¸c ®¬ v trong  µnh, viÖc  dông  ng   ¸p  CNTT   ∙  îc ® a  µo  íinhiÒu  ® ®   v d  h×nh  thøc kh¸c nhau  µ  ∙  t ® îc m ét  è  µnh    v ® ®¹     s th qu¶  ¸ng  Ó,  ® k song  ph¸t do    tr Ón cã  Ýnh  ù ph¸tnªn  i  t t    cßn  ån  ¹  Òu  ¹n  Õ.  t ti nhi h ch C¸c  Ên      ã  Ó  v ®Ò trªnc th tãm  ¾tnh  t   sau: a.M ét  è  Õt    s k qu¶  ∙  t® îc ® ®¹   Bé  ∙  ® trang bÞ     m¸y    Ýnh,thiÕtlËp  ¹ng  vit    m truyÒn th«ng  mailtí tÊtc¶  e­      i c¸c Së.  ét  Çn    M ph c«ng    t¸cqu¶n  ý vµ  ö  ý v¨n  l  x l  b¶n  ¹  é   µ    ë   ∙  ö  t i v c¸c S ® s B dông  m¸y    Ýnh.Th«ng  vit   qua  ¹ng  iÖn  ,c¸c v¨n b¶n, b¸o        ña  m ® th         c¸o,tintøc c Bé   öi tí c¸c Së,  ÷a    ë   íiBé   µ  ÷a    ë   íinhau  ∙  ¸p  g  i    gi c¸c S v   v gi c¸c S v   ® ® øng  îc ®  m ét  Çn  ph nhu  Çu  c truyÒn  th«ng  Ön  i. hi ®¹ Th  Ön  èc    îctµitrî ña  ícngoµivµ  ©n  vi Qu gia ®       c n    ng s¸ch cña  é   ∙  Õn   B ® ti   hµnh trang  Þ   b m¸y  Ýnh  µ  èi m¹ng  íic¸c Th viÖn  t vn  v    tØnh. Qua   Ö   èng    h th m¹ng    Ön  ã  Ó  èim¹ng  íi   Ön  èc  Õ  cã  ù  µ  Ëp,sö  ông  thvi c th n   v   vi qu t do  s ho nh   d th chuÈn  ¹ng  µ  Çn  Ò m    viÖn  èc  Õ. C¸c   viÖn  m v ph m th qu t   th tØnh  ang  Õn ® ti  
  2. 2 hµnh  Ëp    ôc  iÖn  ö gióp  l th m ® t  cho  Öc    vi tra cøu  ña  ¹n  c  c b ®ä nhanh  ãng. ch   §iÓn  ×nh  h trongc«ng    µy  µthviÖn    t¸cn l     TPHC M. T¹im ét  è  n  Þ    s ®¬ v s¶n  Êt kinh doanh  ∙  u     xu     ® ®Ç t CNTT   µo  v quy  ×nh tr   c«ng nghiÖp,lµm    ét  Çn    t¨ngm ph n¨ng  Êt vµ  Êt l ng s¶n  È m.  su   ch  î   ph §Æc   Öt bi   lµ ngµnh    chuyÓn    in,do  giao CNTT   Ön  inªm  ét  è    hi ®¹   m s s¶n  È m   µnh    ph ng in ®∙  ã  Ó  ¹nh tranh víi c th c      s¶n  È m   ícngoµi. ph n  M ét  è  s th«ng    tinkinh tÕ    éi ®ang  îc tÝch  îp  µ    x∙ h   ®  h v khaith¸cphôc  ô     v nhu  Çu  ña    c c c¸c doanh  nghiÖp,tæ    chøc    éivµ    ©n. TiªubiÓu  µtrung x∙h   c¸ nh    l    t©m DATABANK   éc së  thu   VHTT  TPHC M. b.Nh÷ng  ¹n chÕ   Çn    h  c ph¶ikh ¾c  ôc   ph ViÖc  øng  ông  d CNTT   Ëp  t trung ë    µnh  è,c¸c®¬n  Þ  ín,   n     c¸cth ph     v l   ®¬ c¸c vÞ s¶n  Êt kinh doanh  µ  ét  Çn  ¹  ¬  xu     v m ph t i quan  é. Ph Çn  ínc¸c ®¬n  Þ  ¹ c B  l    v ti   c¸c  ë   S VHTT,  c¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  Çu    cha  h nh øng  ông  ã  Öu    d c hi qu¶ CNTT C¸n  é   ¹t ®éng   Ò   b ho   v CNTT  trong  µn  µnh,  Æc   Öt lµ  to ng ® bi   c¸c  ë   S VHTT,  cßn    t,kh«ng  ng  u   Ò   ×nh ®é   µ  a  îcu  , ó    åi qu¸ Ý   ®å ®Ò v tr   v ch ®   tiªn  ch ý b   dìng,®µo  ¹o.   t Do  a  ã  ¹ng  ch c m m¸y  Ýnh  hiÖu  t nªn  qu¶  ö  ông  ña    sd c c¸cm¸y  Ýnh  n  Î t ®¬ l  cßn  ÊtthÊp,kh«ng  r    øng  ông  îcc¸c phÇn  Ò m   íncã      óc ®Èy  ù  d ®   m l   vaitrßth   s ph¸ttr Ónnh    Çn  Ò m   ù®éng      Ö   èng    i   c¸cph m t  ho¸,c¸ch th th«ng    tinqu¶n  ý,   l  kh¶ n¨ng chiaxÎ,khaith¸cth«ng    Én  n   ×nh  ¹ngthÊttho¸t µ  i ©n          tin,d ®Õ t tr       t¸ ph v   t¸n th«ng tin. Bé  a  ã  ch c trungt©m    nghiªncøu    iÓn,tiÕp thu kinhnghiÖm  ña      ph¸ttr        c c¸c ngµnh  trong  íc còng   níc ngoµi nªn  n  nh     trong qu¸  ×nh  tr ph¸ttr Ón  Én     i v cßn mang  Ýnh  t kinh nghiÖ m.  é   a  ã      B ch c c¸c c«ng  ×nh nghiªncøu, ®Ò   µikhoa  tr       t  häc,héith¶o     khoa  äc  µn  Ò     iÓn CNTT   h b v ph¸ttr   cho  ÷ng  Ên    Æc   ï nh v ®Ò ® th  cña  µnh  ng V¨n    ho¸ Th«ng    ©y  òng  µ nguyªn nh©n  Én  n   ×nh  ¹ng tin.§ c l    d ®Õ t tr   ph¸ttr Óntùph¸t, Õu nhÊt qu¸n cña    n  Þ   i     thi       c¸c®¬ v trongc¶  íc.  n Tríct×nh  ×nh    h trªn, ßi  áitoµn  µnh   ® h  ng ph¶ichó    y  ¹nh    iÓn   ý ®È m ph¸ttr   CNTT     Êtc¶    ¬ng  Ön:Qu¶n  ý,S¶n  Êt,D Þch  ô,NCKH...tr¸nh trªnt   c¸c ph di   l  xu   v      t×nh  ¹ng tôthËu  víic¸c ngµnh  tr     so      kh¸c,gióp    cho  Öc  vi qu¶n  ý khaith¸ctµi l       nguyªn th«ng    Öu    tinhi qu¶  ¬n  µ  µ  h v ho chung  µo  Õn tr×nh "x∙héiho¸ th«ng  v ti         tin"  trongc¶  íc.  n II ¬NG   íNG  .PH H PH¸T  Ó N  TRI CNTT   TRON G   µ NH   NG VHTT 1.Ph¬ng  íng chung   h  Ph¸t tr Ón CNTT    i   trong  µnh  ng VHTT  ph¶i x¸c ®Þnh   â         r vai trß qu¶n  ý, l  s¶n  Êt cña  µnh  xu   ng mang  Ýnh  Êt ® Æc   ïrâ  Öt.ViÖc  t ch   th   r   øng  ông  d CNTT   vµo  µnh  ng VHTT  nh»m   ©ng  n cao n¨ng  Êt,chÊt l ng  su    î c«ng    t¸cqu¶n  ý,s¶n  l  phÈ m       Ö   Ët. v¨n ho¸,ngh thu   CNTT   ôc  ô  ph v cho  Öc  vi phæ   Õn,giao l v¨n ho¸ bi    u      thuËn  î vµ  l   nhanh  ãng  ¬n, víim ôc  ch  µ xo¸ "vïng tr¾ng" v¨n      i ch h    ®Ý l        ho¸ trªn c¸cthiÕtbÞ      truyÒn  th«ng  a  ¬ng  Ön. ® ph ti Trong  íctahiÖn  n    nay  ∙  ã  Òu  µnh    iÓntr c,do    Öc    ® c nhi ng ph¸ttr   í   ®ã vi ph¸t tr Ón CNTT       n  Þ  i  ë c¸c®¬ v trong ngµnh    ph¶itiÕp thu c«ng  Ö,       ngh kinh nghiÖm     tõ c¸c ®¬n  Þ         v ®ã ®Ó tr¸nht×nh  ¹ng"sa  Çy"vÒ     tr   l   c«ng  Ö.  Öc  ngh Vi chuyÓn  giao c«ng  Ö     ngh ph¶i®¶m     b¶o  µc«ng  Ö   Ön  ivµ  ïhîp cho  l  ngh hi ®¹   ph     c«ng    t¸c chuyªn m«n  ña  õng ®¬n  Þ.   ct  v
  3. 3 ViÖc ph¸ttr Ón CNTT    i   trong ngµnh    ph¶i tiÕn  Þp  µ  îtlªnn ¾ m   ©u    k v v    kh then  èt,® Æc   Öt lµ vÊn    Þch  ô  ¹ng    äc.Trªn c¬  ë    é   íi ch   bi     ®Ò d vm tinh     s ®ã B m   ®ñ  søc    ®Ó qu¶n  ý c¸c lo¹  l     ith«ng      ¹ng, nhÊt  µ qu¶n  ý c¸c nguån  tintrªn m   l  l    th«ng    èc  Õ    tinqu t khiInternetcòng      ¹ng  èc  Õ    nh c¸c m Qu t kh¸c x© m   Ëp  µo    nh v ViÖtNam.   2.M ôc    ©y  ùng  µ    iÓnCNTT     tiªux d v ph¸ttr   1996­2000 X ©y  ùng  Ö   èng  ¹ng  Êp  µnh,trong ®ã     n  Þ  ù x©y  ùng  d h th m c ng     c¸c ®¬ v t   d m¹ng  ña  ×nh.  é  ÏtiÕn hµnh  Ých  îp li   ¹ng,li   Õt    ¹ng  ña    cm B s    t h   ªnm   ªnk c¸c m c c¸c ®¬n  Þ    ëthµnh  ¹ng  ñ  ¾p  níc. v ®Ó tr   m ph kh c¶  Nhanh  ãng  a    Ö   èng  ch ® c¸c h th th«ng    tinqu¶n  ývµo  ¹t®éng  l  ho   qu¶n  ý l  ngµnh  ãp  Çn  µm    g ph l t¨ng n¨ng  ùcqu¶n  ýcña  é   òng      n  Þ  l  l  Bc nh c¸c ®¬ v trong   ngµnh. TÝch  îp      h c¸c th«ng    íi s¶n  tinm   sinh,lµm ¬i c¸c th«ng   u  ÷,x©y    t    tinl tr   dùng  ©n  µng  ÷  Öu  ng h d li chuyªn  µnh, ® a  ng   th«ng      ¹ng  µ  ¹o ra    tinlªnm v t   c¸c s¶n  È m   ph th«ng    tinkh¸c®Ó   ôc  ô    ph v nhu  Çu  c khaith¸cvµ      nghiªncøu  ña      c c¸c ®¬n  Þ  µ    ©n  v v c¸nh trong vµ  µingµnh.   ngo   Hoµ   Ëp  íim¹ng  èc  nh v  qu gia  ôc  ô  ph v c«ng    t¸c qu¶n  ý nhµ   íc cña  l  n  ChÝnh  ñ  òng    Êtc¶    µnh  ªnquan. ph c nh t   c¸cng li   Gh Ð p   èi víi®Ç u   ån  ¹ng  n   ngu m th«ng    èc  Õ  íim ôc  ch  µ qu¶n  tinqu t v   ®Ý l  lý,kiÓm       so¸tth«ng      ¹ng, truyÒn    èi tiÕp  ét  Çn  tintrªnm   t¶in   m ph th«ng    Ò   tinv v¨n ho¸.Sö  ông  ¹ng  èc  Õ      d m qu t ®Ó truyÒn        Öt Nam   í c¸cníctrªn b¸ v¨n ho¸ Vi   t        i thÕ  í vµ  Õp thu cã  än  äctinhhoa      gi   ti     ch l     i v¨n ho¸,khoa  äc  ü  Ëtcña    ­ h k thu   c¸cn íc. X ©y  ùng  ¹ng  Þch  ô  Ò   d m d v v khai th¸c d÷  Öu,tra cøu, truyÒn    ãp      li       ting phÇn  y  ¹nh  ù  ®È m s nghiÖp th«ng    ña  é. tinc B II   éI  IN DUNG   . PH¸T  ÓN   TRI CNTT   µ NH   NG VHTT 1.CNTT   ôc  ô    ph v c«ng    t¸cqu¶n  ý l CNTT   ôc  ô  ph v c«ng    t¸c qu¶n  ý nhµ  íc nh»m   l  n  cung  Êp  y       c ®Ç ®ñ c¸c th«ng    ¸p  tin® øng  cÇu  yªu  qu¶n  ýtrong ngµnh.C Ç n   ó  äng ®Õ n   l      ch tr   c«ng    t¸c qu¶n  ýv¨n  l   b¶n, tµiliÖu,nh©n  ù, tµichÝnh, vËt t . òng         s      ..  c nh c«ng    iÓn t¸ctr   khaikÕ   ¹ch    ho trong  µnh. CNTT   ôc  ô  ng   ph v c«ng    µy  t¸cn bao  å m:  ¹ng    g M tin häc,c¸c phÇn  Ò m   ù ®éng       m t  ho¸ V¨n phßng, c¸c H Ö   èng     th th«ng    tinqu¶n  ý l  hµnh  Ýnh,H Ö   èng  ch   th th«ng    tinqu¶n  ýkinhtÕ  l    tæng  îp.. h . 2.CNTT   ôc  ô    n  Þ  ù    ph v c¸c®¬ v s nghiÖp C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  bao  å m   Òu  èi.M çi  èicã  g nhi kh   kh   yªu  Çu    c øng dông CNTT   kh¸c nhau  ®ã   Öc    do  vi øng  ông d CNTT   µ hoµn  µn  l  to kh¸c nhau,     trõc«ng      t¸cqu¶n  ý. l  Ph¶ichó      ông    ý ¸p d c«ng  Ö   ngh th«ng    µo  Öc  tinv vi b¶o  Ö   v vµ    ph¸thuy    dis¶n      ©n  éc. v¨n ho¸ d t KhèiB¶o  µng  µ    Ön  Ön  ¹ ®ang u  ÷m ét  èil ng th«ng    Êt   t v Th vi hi t i   l tr   kh  î   tinr   lín, ®ã   Öc   do  vi øng  ông  d CNTT   Çn  ó  äng tí viÖc  ©y  ùng  ÷ng  ©n   c ch tr     i xd nh ng hµnh  ÷  Öu,c¸c ch¬ng  ×nh  Ön  ch  µ    d li     tr ti Ý v c¸c s¶n  È m   ph th«ng    ôc  ô  tinph v c«ng      t¸ctracøu  µ  v truyÒn    t¶ith«ng  tin. Khèi nhµ    oµn    h¸t,® nghÖ   Ët cÇn  dông  thu   ¸p  cho  Öc  iÒu  Ón    vi ® khi c¸c trangthiÕtbÞ  s¸ng,© m       ¸nh    thanh,thiÕtkÕ   ©y  ùng  ¬ng  ×nh biÓu  Ôn,    xd ch tr   di   thiÕtkÕ   ©n  Êu...   s kh
  4. 4 Ngoµi viÖc  ö  ông    sd CNTT   µo  v c«ng   t¸cnghiªn cøu    khoa  äc, khèic¸c h     viÖn  Çn  c nghiªn cøu    Êt    ®Ò xu c¸c  ¬ng  ph ph¸p khoa  äc  óp  h gi cho  Öc    vi ¸p dông    äc  µo      µim ét  tinh v c¸c ®Ò t   c¸ch chuÈn  ùc  µ  Öu    m v hi qu¶,®ång  êiøng    th   dông CNTT   µo  v c«ng    iÒu    u  Çm, u  ÷l©u  µivµ  t¸c® tras t l tr   d   khaith¸cph¸thuy      vèn  µis¶n      Ö   Ëtd©n  éc. t  v¨n ho¸ ngh thu   t 3.CNTT   ôc  ô    n  Þ    ph v c¸c®¬ v s¶n  Êt xu N © ng  cao n¨ng  Êt,chÊt l ng  µ  ¹    µnh  xu    î v h gi¸th s¶n  È m   µ m ôc  ch  ph l  ®Ý chÝnh  ña  Öc  dông  c vi ¸p  CNTT  trong    n  Þ  c¸c ®¬ v s¶n  Êt kinh  xu   doanh. C¸c    ®¬n  Þ   v s¶n  Êt cÇn    c¸c ph¬ng  tèiu  xu   ®Ò ra    ¸n    cho  Öc  än  ¬ng  íng vi ch ph h  ®Ç u  ,nhËp  t  c«ng  Ö,  ngh CNTT   îc¸p dông  ®    cho  õng ®¬n  Þ  µkh¸cnhau. t  v l    Ngµnh    Çn  dông  in c ¸p  cho  Öc  µn  vi d trang,xö  ý ¶nh, chÕ     l    b¶n, l tr÷,  u    ®iÒu  Ón  khi quy  ×nh s¶n  Êt. tr   xu Ngµnh  Õp  nhi ¶nh  Çn    ông  c ¸p d CNTT   µo  ©u  ôp  v kh ch ¶nh,xö  ý¶nh.   l  Ngµnh  B¸o  Ý, XuÊt  ch   b¶n  Çn  c CNTT   cho c«ng      Ëp,truyvÊn    t¸cbiªnt     tin, kiÓm     tra,ph¸thµnh...C Ç n   ó  äng  í c«ng        ch tr ti  t¸cqu¶n  ý viÖc  l  ph¸thµnh      tin tøc,b¸o,t¹pchÝ, s¸ch còng      ¹ng           nh c¸c d th«ng    tinkh¸c trªnm¹ng    äc  ang     tinh ® trªn®µ     iÓnhiÖn    ph¸ttr   nay. Ngµnh  Ön  §i ¶nh  Çn  c nhanh  ãng  dông  ch ¸p  CNTT   trong viÖc    s¶n  Êt xu   phim  ¹th×nh, c¸c kü  Ëtlång  Ðp  ×nh  ho       thu   gh h ¶nh, © m     thanh,¸p  ông   d trong  viÖc  ©y  ùng    ¹pchiÕu  xd c¸cr   phim  Ëp thÓ.. l  . 4.CNTT   ôc  ô    ph v c«ng    Ö   Ët t¸cngh thu CNTT   Ön  hi nay  ∙  ¸p  ® ® øng  y    ®Ç ®ñ nhu  Çu  c nghiªncøu,s¸ng    Ö       t¸cngh thuËt.§ Ó     CNTT   ã  Ó  ôc  ô  ètcho  c th ph v t   c«ng    t¸cs¸ng    Ö   Ët,tr ch Õt  t¸cngh thu   í   ph¶ix©y  ùng    ©n  µng  ÷  Öu vÒ   m   ¹c,S ©n  Êu,§iÖn    d c¸cng h d li   — nh   kh   ¶nh,c¸c    t¸cphÈ m     Ngh Ö   Ët,c¸c ph¬ng  thu     ph¸p  µ  v quy  ×nh  tr s¸ng  ¹o nghÖ   Ët sö  t  thu   dông  CNTT. CNTT   øng  ông  d trong  Öc  vi truyÒn  tinh hoa  b¸    v¨n ho¸  ©n  éc,nghÖ   d t  thuËt ViÖt Nam   bªn  µi vµ      ra  ngo   nghiªn cøu  í thiÖu  ã  än  äc c¸c tr ng    gi i   c ch l     ê ph¸inghÖ   Ëtkh¸ctrªnthÕ  í .   thu      gi i 5.CNTT     trongc«ng    o  ¹o   t¸c®µ t §èi víikhèi c¸c  êng  éc  é   Çn       tr thu B c nhanh  ãng  ch trang  Þ   µ  b v nhanh  chãng  a  ® CNTT   µo  ¬ng  ×nh  o  ¹o ®Ó   v ch tr ®µ t   b¶o  ¶m     ® c¸c c¸n  é  ¬ng    bt lai cña  µnh  ng v¨n  ho¸ th«ng    ã  y     tin c ®Ç ®ñ kh¶  n¨ng  øng  ông  d CNTT.  Ên   Ch chØnh  µ  ©y  ùng  vx d quy  ×nh ®¹o  ¹oCNTT   tr   t  trong c¸ctr ng      ê chuyªn ngµnh      v¨n ho¸ trªnc¬  ë      s trang bÞ  íithiÕtbÞ    m    CNTT   trong c¸ctr ng  äc  ¸nht×nh  ¹ng     ê h (tr   tr   c¸c thiÕtbÞ       CNTT   trong khèi®µo  ¹olu«n  Þ   ¹chËu),®µo  ¹ohuÊn  Ön      t  b l    t  luy sö  ông  Çn  Ò m   d ph m theo híng øng  ông.     d T¨ng  êng  o  ¹oCNTT,  i  íitr×nh ®é   ihäc  ¬ng  ×nh ®µo  ¹o c ®µ t   ®è v     ®¹   ch tr   t  ph¶i ®¶m     b¶o    c¸c yªu  Çu:  ö  ông  îc phÇ m   Ò m   c sd ®  m V¨n phßng, khai th¸c      phÇn  Ò m   ôc  ô  m ph v chuyªn ngµnh...   6.CNTT     trongdÞch  ô    v th«ng      éi tinx∙h X ©y  ùng  ¹ng  Þch  ô  Ò       óp cho  Öc  d m d v v v¨n ho¸ gi   vi qu¶ng    Òn      b¸ n v¨n ho¸ ViÖt Nam   í c¸c tæ    t     chøc,c¸ nh©n  i    trong vµ  µiníc.Qua  ¹ng    äc  Þch    ngo     m tinh d vô  í thiÖu  Òn      ña    èc      Õ  í   Öc  µnh  Ëp  ¹ng  gi   i n v¨n ho¸ c c¸c qu gia trªnth gi iVi th . lm
  5. 5 dÞch  ô  ùa    ¬  ë  ¹ng  ña  µnh  Ïgióp cho  Õn tr×nh phæ   Ëp    v d trªnc s m c ng s    ti     c "v¨n ho¸ th«ng      tin"nhanh  ãng  ¬n. ch h T¹o      ra c¸cs¶n  È m   ph th«ng      a   tintrªn®Ü CD­RO M   òng        ¬ng  c nh trªnc¸cph tiÖn kü  Ëtkh¸c®Ó     µnh  éng      thu     ph¸th r r∙ trongnícvµ    ícngoµi. i     ra n   7.CNTT     trongchÝnh    s¸ch trao® æi  µ     v b¶o  Ö   v th«ng    èc  tinQu gia Bé  VHTT   èihîp víiBé   éi vô,Bé     ph       N     T ph¸p  nghiªncøu    ban  µnh  Ýnh  h ch s¸ch trao ® æi  µ     v b¶o  Ö   v th«ng    Öc  tin.Vi giao l th«ng     u  tintrong nícvíic¸c tæ         chøc  èc  Õ  ét  Æt   qu t m m ph¶itu©n    theo th«ng  Ö  èc  Õ  ng  Æt   l qu t nh m kh¸c tr c   í  h Õt  ph¶ixuÊt ph¸ttõyªu cÇu  ùc tÕ.Th Ó   Õ              th     ch ho¸ b»ng  ph¸p luËtvÒ   Òn      quy së  ÷u  µ  Ý  Ët  h v b m th«ng    ña    chøc    éicòng      ©n. tinc c¸ctæ  x∙h   nh c¸nh 8.CNTT     trongnghiªncøu,tr Ónkhai      i   C«ng   t¸cnghiªncøu    CNTT  nh»m   Õp thu kiÕn  ti     thøc vÒ     c«ng  Ö,  ngh kinh   nghiÖ m   iÓn khaicña    íc trªnthÕ  í vÒ   tr     c¸c n     gi i qu¶n  ýv¨n    l   ho¸  µ    µnh  v c¸c ng kh¸cvÒ     qu¶n  ýcÊp  µnh.TiÕp  Ën  l  ng   nh c«ng  Ö,  ©y  ùng  ngh x d quy  ×nh,®µo   tr   t¹onh©n      viªntrongBé  µ    v trongtoµn  µnh.   ng Tæ  chøc c¸c  éi th¶o  h  khoa  äc  h nh»m   ¸nh    µ   ót kinh  ® gi¸ v r   nghiÖ m   chuyÓn giao CNTT       n   Þ   ∙  ë c¸c ®¬ v ® øng  ùng  d c«ng nghÖ  th«ng    µnh  tinth c«ng. Phèihîp víi é        Khoa  äc  B h C«ng  Ö   µ  ngh v m«i  êng  µ  tr v Ban  chØ  o    ®¹ ph¸t tr Ón CNTT   i  trong qu¸ tr×nh nghiªncøu,x©y  ùng  µ  iÓn khaic¸c dù               d v tr       ¸n ph¸t tr Ón. i IV.C¸C  Ö N    BI PH¸P  PH¸T  ÓN   TRI CNTT   µ NH   NG VHTT 1.Qu¶n  ýthèng  Êt viÖc  iÓnkhaiCNTT     l  nh   tr     trong Bé   Qu¶n  ýsù    iÓn CNTT   µviÖc  µm  Õt  l   ph¸ttr   l  l h søc  Çn  Õtvµ  Êp  c thi   c b¸ch.   Tr¸nh t×nh  ¹ngt¸ ph¸ttr Óntùph¸tg©y  ã    tr       i       i kh kh¨n vÒ   chøc,l∙ngphÝ  Ò   µi   tæ     v t  chÝnh,l¹chËu  Ò      v c«ng  Ö. ngh ViÖc ph¸ttr Ón CNTT    i   trong Bé     ph¶i ® Æt   íisù  Óm     ña  é,  µ     d   ki so¸tc B m trùctiÕp  µ Ban    l  chØ  o    iÓn c«ng  Ö   ®¹ ph¸ttr   ngh th«ng    ña  é   µ  íi®ã   µ tinc B v d   l   Trung  ©m  t C«ng  Ö   ngh th«ng    éc V¨n  tinthu   phßng  é. B C¸c  ù  ph¸ttr Ón CNTT   d ¸n   i   hoÆc   µ ph¶i® îc Ban  l     ChØ   o  ®¹ c«ng  nghÖ   th«ng    µ  tinv Trung  ©m   t c«ng nghÖ  th«ng    Óm   tinki nghiÖm  hoÆc   Trung  do  t©m    Êttr Ónkhai. ®Ò xu   i   2.X¸c  Ëp luång th«ng    Èn      l    tin,chu ho¸ th«ng    õBé  íc¸c®¬n  Þ  tint   t     i v ThiÕtlËp l¹ luång       i th«ng    i  µ  n   õBé. §iÖn  öho¸ c¸cv¨n b¶n    tin® v ®Õ t     t        khi truyÒn  öi, ö  ý,u  ÷. ©n  ång th«ng    g   l   tr   x l Ph lu   tinqu¶n  ýnhµ  íc,th«ng    éibé  l  n  tinn   ngµnh,th«ng      tinkinh tÕ    éi,   x∙h   th«ng    Þch  ô.. tind v. ChuÈn  ho¸    Çn  Ò m   ¹o th«ng      c¸c ph m t  tin,c¸c khu«n  ¹ng  d v¨n b¶n, m É u     chøng  õ,ph¬ng  t  thøc qu¶n  ý,   l  truyÒn  th«ng. Nhanh  ãng  Ëp  Ët,qu¶n  ý c¸c th«ng    ch c nh   l    tinph¸tsinh  Ön  êi  ©y     hi th .X dùng    ©n  µng  ÷  Öu cho  c¸c ng h d li   khaith¸cth«ng    ña    n  ô,c¸ nh©n      tinc c¸c ®¬ v     trongvµ  µingµnh.   ngo   C¸c  ù      iÓn tinhäc  u   d ¸n ph¸ttr     ®Ò ph¶i® îctr×nh Bé   íckhitr Ón khaido       tr     i     phÇn  ínc¸c dù    ña    n  Þ  iÓn kkaisau  u   ã  Ó  Ën  îcsù  ç  l     ¸n c c¸c ®¬ v tr     ®Ò c th nh ®   h
  6. 6 trî  c«ng  Ö   õc¸c®¬n  Þ  iÓnkhaitr c,nh  Ëy  Ïgi¶m  Óu ® îcvèn  u   ngh t     v tr     í   v s  thi     ®Ç tvµ  ñiro khiøng  ông    r     d CNTT. HiÖn  nay    ë  c¸cS VHTT   a  ã  ch c kh¶  n¨ng CNTT   õSë  (tr   VHTT   Hå   Ý   TP  Ch Minh)do      ë  Çn  ím  ùx©y  ùng  Õ   ¹ch vÒ   o  ¹oc¸n bé  µ  u     ®ã c¸cS c s t   d k ho   ®µ t     v ®Ç ttrang thiÕtbÞ   ¬        c b¶n    ã  Ó  Õp nhËn  ù  ç  î ®Ó c th ti   s h tr  c«ng  Ö   Ön  itõ ngh hi ®¹     bªn  µi. ngo 3.B¶o  Ö     v b¶n  Òn  íi   quy v   s¶n  È m   c¸c ph CNTT   trong nícvµ  ícngoµi.     n  Vô  Ph¸p  Õ,  ôc  ch C B¶n  Òn      èi hîp  íiBé   quy t¸cgi¶ ph   v   Khoa  äc   h ­ C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng  Ó  Õ   tr th ch ho¸  ph¸p  Önh  l B¶o  Ö   Òn      µ      v quy t¸cgi¶ v c¸c v¨n b¶n ph¸p  quy  ∙  îc Ch Ýnh  ñ  ®®  ph ban  µnh  h cho  Ünh  ùc  l v ph¸ttr Ón CNTT.   i   Phèihîp víi   chøc  ∙  ¨ng  ý        tæ  c¸c ®® k b¶n  Òn    quy ®Ó ng¨n chÆn   ×nh  ¹ngsao    t tr   chÐp  Çn  Ò m.  ích Õt  Êtc¶    Çn  Ò m   îcsö  ông  ph m Tr   t   c¸c ph m ® d trong Bé   u     ®Ò ph¶imua    b¶n  Òn  ö  ông. quy s d C¸c  n  Þ  ®¬ v trong Bé   Çn  ©y  ùng  Õ   ¹ch  Ò    c xd k ho v nhu  Çu  Çn  Ò m   c ph m cña  ×nh  óp  m gi cho  Öc  vi mua   Çn  Ò m   Ô   µng, thuËn  Ön.Tr¸nh  ph m dd   ti   mua   c¸cphÇn  Ò m   ¹chËu    m l  hoÆc  kh«ng  Ých  îp víi n  Þ. th h   ®¬ v 4.Tranh  ñ sù  óp ®ì  Ò   èn,kü  Ët,   th   gi   v v   thu   c«ng  Ö,  u   ngh ®Ç t Phèi hîp víiBan       chØ  o  èc    Ò   ®¹ qu gia v CNTT,  é   B Khoa  äc  h C«ng  Ö   ngh vµ M«i  êng  tr trong qu¸ tr×nh chuyÓn       giao c«ng  Ö,    Õt    Ên      ngh gi¶iquy c¸c v ®Ò vÒ   èn  Ch Ýnh  ñ  î Êp  tiªncho    µnh  tÕ,Gi¸odôc,V¨n  v do  ph tr c u    c¸cng Y        ho¸... Phèi hîp  íic¸c tæ    v     chøc  trong níc cã  Õn  é  Ò       ti b v CNTT   nh»m   ótng ¾n   r  qu¸ tr×nh ph¸ttr ÓnCNTT   ña  é.      i   cB Nhanh  ãng  Õp    ch ti thu CNTT   Ön  itõ nícngoµidíisù  óp    Ò   ü  hi ®¹           gi ®ì v k thuËt, o  ¹ocòng    µichÝnh  ña    chøc  èc  Õ.  ®µ t   nh t   c c¸ctæ  qu t V.    Tæ CHøC   ù C   Ö N TH HI Bé  giao cho Ban ChØ   o  ¬ng  ×nh  ®¹ ch tr CNTT   ñ  ×,thÈm   nh    ch tr   ®Þ c¸c dù  ®Ç u    Ò   ¸n  t v CNTT   theo  ng    Çn  ®ó tinhth NghÞ   Õt  quy 49/CP  µ  Õ   ¹ch  v K ho tæng  Ó  th 1996­ 2000  ∙  îcThñ íng phª duyÖt. ®®   t   Vô     Tæ chøc  èihîp víi   ô, Côc, c¸c ®¬n  Þ  ph       V   c¸c    v trong Bé  ©y  ùng  Õ    xd k ho¹ch  Ò   chøc  ©n  ù  ôc  ô  Öc    iÓn c«ng  Ö   v tæ  nh s ph v vi ph¸ttr   ngh th«ng    ¹i tin.   T c¸c®¬n  Þ  u     v ®Ò ph¶icã    é    c¸n b CNTT. Vô   Õ   ¹ch,Tµi chÝnh  è  Ý ng©n  K ho    b tr   s¸ch ph¸ttr Ón CNTT   µng   i   h n¨m,  tiÕp nhËn  µitrî ña    chøc    t   c c¸ctæ  trongvµ  µiníc.   ngo   Vô  ph¸p  Õ   èihîp  íic¸c ®¬n  Þ  ÷u  ch ph   v     v h quan  Ó  Õ     th ch ho¸ b»ng ph¸p  luËtvÒ     Ên    Ò     iÓnCNTT.   c¸cv ®Ò v ph¸ttr   Trung  ©m   t C«ng  nghÖ  th«ng    tin (TTCNTT)  ©y  ùng  Õ   ¹ch  x d k ho ph¸t  tr Ón tæng  Ó  i  th 1996­ 2000; x©y  ùng, qu¶n  ý,tr Ón khaidù  vÒ   ¹ng      d   l  i     ¸n  m tin häc  Òn  n t¶ng cña  é  µ    ù    Õp theo;x©y  ùng    ©n  µng  ÷  Öu   B v c¸cd ¸n ti     d c¸cng h d li   cña  µnh;phèihîp víic¸c ®¬n  Þ  ng          v trong ngµnh  ùc hiÖn    ù    Ò     th   c¸c d ¸n v c«ng  nghÖ  th«ng tin. C¸c  ë   S VHTT   ©y  ùng  Õ   ¹ch    iÓn CNTT   ña  ë   µ  ×nh Bé  xd k ho ph¸ttr   c S v tr   c¸cdù      iÓnCNTT.   ¸n ph¸ttr  
  7. 7 C¸c  ng  Ý  ñ  ëng    n  Þ  ùcthuéc,c¸c®ång  Ý  ®å ch Th tr c¸c®¬ v tr      ch Gi¸m  c  ®è Së   VHTT     c¸c tØnh  µ  µnh  è  Þu  v th ph ch tr¸chnhiÖ m     chØ  o  n  Þ    µnh  ®¹ ®¬ v thih ChØ   Þ  µy. th n
Đồng bộ tài khoản