Chỉ thị 19/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
70
lượt xem
3
download

Chỉ thị 19/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 19/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 19/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA ch Ø  thÞ  cña  thñ tíng ch Ý n h  p h ñ  S è  19/2002/CT­T T g   n g µ y 13  h¸ng  n¨ m  2002 V Ò  t¨ng cên g  c«n g  t¸c T 9    qu¶n  lý thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng Qua  h¬n  n¨m  3  thùc hiÖn, LuËt    ThuÕ       gi¸trÞ gia t¨ng ®∙    ph¸thuy      t¸c dông  tÝch cùc, kh¾c    phôc  îc nhîc ®iÓm   ®     thu trïng l¾p    qua    c¸c kh©u kinh  doanh  cña LuËt  ThuÕ  doanh thu  íc ®©y;  tr   ®ång    thêikhuyÕn  khÝch  ®Çu     t ph¸ttr     iÓns¶n  xuÊt,khuyÕn    khÝch xuÊtkhÈu.     Tuy nhiªn,trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn, mét  tæ    sè  chøc, c¸   nh©n  lî®∙  i  dông  mét  quy  sè  ®Þnh  cha chÆt    chÏcña  LuËt ThuÕ           LuËt    gi¸trÞ gia t¨ng vµ  Doanh  nghiÖp    ®Ó lËp  s¬  hå  khèng    vÒ hµng  ho¸ xuÊt khÈu,  lËp doanh  nghiÖp    ®Ó bu«n b¸n    ho¸ ®¬n  nh»m  thùc hiÖn    hµnh    vigian lËn,chiÕm       ®o¹t  tiÒn thuÕ cña Nhµ       níc.C¬ quan  thuÕ  c¸c c¬  vµ    quan  chøc  n¨ng  kh¸c cña    Nhµ    cã  níc®∙  nhiÒu  biÖn ph¸p ng¨n chÆn       nhng cha kh¾c  phôc  îctr     ®   iÖt®Ó vµ  hiÖu  cã  qu¶. §Ó     ph¸thuy  tÝnh tÝch cùc  cña thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,t¨ng cêng      qu¶n   lý thuÕ          hiÖu  gi¸trÞ gia t¨ng cã  qu¶, gi¶m    thÊttho¸t ng¨n    ,   chÆn   kh¾c  vµ  phôc  kÞp      thêic¸chµnh   vigian lËn trong khÊu          trõ,hoµn thuÕ        gi¸trÞgia t¨ng,thµnh    lËp doanh  nghiÖp   ®Ó mua   b¸n  ho¸ ®¬n bÊt hîp ph¸p.Thñ  íng    t ChÝnh  phñ  yªu cÇu  c¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng    tr c¸c ngµnh  ªnquan  Chñ  li   vµ  tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng khÈn  ¬ng  tr thùc hiÖn      tèt c¸cviÖc    sau: 1.Bé      TµichÝnh: a)  Nghiªn cøu, b¸o      c¸o ChÝnh  phñ  tr×nh Quèc    héi söa  æi, bæ   ®   sung  LuËt ThuÕ           gi¸trÞ gia t¨ng.Trícm ¾t,      tr×nh ñy    ban  Thêng  Quèc      vô  héib∙ibá  quy ®Þnh     vÒ khÊu    trõ thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu     vµo theo    %   tû lÖ  ®èi   víi hµng  ho¸ mua  vµo kh«ng  ho¸  cã  ®¬n        gi¸trÞ gia t¨ng ®Ó     thùc  hiÖn ngay    tõ ®Çu  n¨m 2003. b)  íng  H dÉn  tæ  vµ  chøc  thùc hiÖn    tètNghÞ  ®Þnh  76/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 9  13    n¨m 2002  cña ChÝnh  phñ söa ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 12  29    n¨m  2000 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt ThuÕ           gi¸trÞgiat¨ng.   c) Ban hµnh    v¨n b¶n söa  ®æi, bæ     sung  hoµn  vµ  thiÖn    c¸c quy  ®Þnh  vµ  quy tr×nh hoµn    thuÕ            gi¸trÞ gia t¨ng ®Ó thùc hiÖn      tètc«ng    t¸cqu¶n    lýhoµn  thuÕ theo ®óng      luËt®Þnh. T¨ng cêng c«ng    t¸cqu¶n    lý,kiÓm    traviÖc        inÊn, ph¸thµnh,b¸n      ho¸ ®¬n  cho    së  c¸c c¬  kinh doanh,®¶m       b¶o chØ  nh÷ng  së  ho¹t®éng  c¬  cã    s¶n xuÊt  kinh doanh    îcmua     míi®   hãa ®¬n;    t¨ng cêng kiÓm     traviÖc  dông    sö  ho¸ ®¬n,  ®èi chiÕu,x¸c minh        ho¸ ®¬n;  lýkÞp  xö    thêi,  nghiªm minh    êng  mua  c¸c tr hîp  b¸n ho¸ ®¬n          bÊt hîp ph¸p ®∙      ph¸thiÖn. d) §Èy m¹nh  c«ng    t¸cthanh    tra,kiÓm     tra thuÕ, hoµn thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,® Æc     biÖt lµ hoµn      thuÕ ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu    qua  êng      ® biªn giíi ®Êt liÒn.
  2. 2 ®) ChØ  ®¹o Tæng  côc H¶i quan t¨ng cêng    biÖn  ph¸p qu¶n    lý,gi¸m    s¸t chÆt    chÏviÖc kiÓm    x¸cnhËn  travµ    hµng    ho¸ thùc tÕ    xuÊtkhÈu,® Æc       biÖtlµ     xuÊtkhÈu    qua  êng      ® biªngií®Êt  i liÒn,chÆn     ®øng  hiÖn îng quay  t   vßng hµng  ho¸ xuÊtkhÈu,xuÊtkhÈu          khèng. e) T¨ng    cêng ®µo      t¹o,gi¸odôc    thuÕ, c¸n bé    c¸n bé      h¶iquan  chuyªn vÒ    m«n  nghiÖp    vô,phÈm   chÊt ®¹o    ®øc    ®Ó thùc hiÖn      tètc«ng    t¸cqu¶n    lýthuÕ.   T¨ng  cêng kiÓm         lýnghiªm  tra néi bé, xö    minh    êng  c¸c tr hîp thiÕu    tinh thÇn  tr¸chnhiÖm     hoÆc     tiªucùc,th«ng    ®ång, tiÕp      tay cho ®èi îng  t nép  thuÕ    ®Ó gian lËn tiÒn thuÕ        cña Nhµ  níc. 2.Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu : t ChØ  ®¹o  KÕ   Së  ho¹ch vµ   §Çu     tc¸c ®Þa ph¬ng  phèihîp chÆt          chÏvíi c¬  quan thuÕ  c¬  vµ  quan  li   cã  ªnquan    biÖn  ®Ó cã  ph¸p qu¶n    lýchÆt      chÏ ho¹t ®éng  cña c¸c doanh  nghiÖp  sau    khi cÊp GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh ký    doanh nh»m   ng¨n chÆn, ph¸t  hiÖn kÞp thêi t×nh tr¹ng    thµnh lËp doanh  nghiÖp    ®Ó bu«n      b¸n ho¸ ®¬n, chiÕm    ®o¹ttµis¶n      Nhµ    níc. 3.Bé  ph¸p:   T    a) Phèi hîp        víic¸c Bé, ngµnh trong viÖc thÈm  ®Þnh ban hµnh      c¸c v¨n b¶n  quy  ph¹m ph¸p luËt,    ®¶m  b¶o  thùc hiÖn    ®ång    bé,chÆt chÏ. b) Nghiªn cøu      ®Ó söa  æi, bæ   ®   sung    c¸c h×nh thøc  møc   ph¹tvi vµ  xö      ph¹m  hµnh chÝnh,c¸cmøc      h×nh    ph¹ttrongc¸cv¨n b¶n        quy  ph¹m ph¸p luËtcã      li   ªnquan    phï hîp    víitÝnh chÊt,møc       ®é nguy hiÓm  cña    c¸c hµnh      viviph¹m  hµnh  chÝnh, c¸c téiph¹m          vÒ ho¸ ®¬n, chøng    tõ,gian lËn thuÕ trong t×nh  h×nh  hiÖn  nay.  4.Bé    C«ng    an:   a) ChØ  ®¹o  quan  c¬  c«ng  c¸c ®Þa   an    ph¬ng  phèi hîp    chÆt      chÏ víic¬  quan ThuÕ,  quan    c¬  H¶i quan  c¸c c¬  vµ    quan  h÷u quan      ®Ó ph¸thiÖn, ng¨n    chÆn  kÞp      thêic¸chµnh    vigian lËn vÒ      thuÕ,bu«n  ho¸ ®¬n        b¸n    bÊt hîp ph¸p. b) TËp    trung chØ    ®¹o  khÈn  ¬ng  tr tiÕn hµnh    ®iÒu    tra,hoµn chØnh  s¬  hå  nh÷ng  gian lËn,chiÕm  vô      ®o¹ttiÒn hoµn      thuÕ        ®Ó truytè kÞp  thêi  ,b¶o ®¶m   sù  nghiªm minh  cña  ph¸p luËt.   5.Ng©n    hµng  Nhµ    nícViÖtNam:   a)  ChØ  ®¹o    c¸c ng©n hµng  biÖn  cã  ph¸p    më réng  thanh to¸n qua      tµi kho¶n    i më t¹ ng©n    hµng,t¹o®iÒu      kiÖn  thuËn    lîcho    i c¸cdoanh nghiÖp      më tµi kho¶n,thanh      to¸nqua ng©n hµng      ®èi víihµng xuÊtkhÈu.   b) ChØ     ®¹o    c¸cng©n  hµng  thùc hiÖn    nghiªm      tócc¸clÖnh    thu,lÖnh    ph¹t cña  quan  c¬  ThuÕ. 6.Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè: ChØ  ®¹o Côc  thuÕ, Së      KÕ ho¹ch  §Çu  , Së    vµ  t  Tµi chÝnh    ­ VËt    gi¸vµ  c¸c c¬    quan  li   cã  ªnquan   trªn®Þa  bµn phèi hîp    thùc hiÖn        tètc¸c biÖn ph¸p  t¨ng cêng    c«ng    t¸cqu¶n    lýho¹t®éng    s¶n xuÊt kinh doanh, cÊp        giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh, qu¶n    ký      lýthÞ  êng, ®¨ng  nép  tr   ký  thuÕ, qu¶n        lýthu thuÕ  hoµn  vµ  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. 7. §Ò     nghÞ  ViÖn KiÓm     s¸tnh©n d©n    tèicao,Toµ  nh©n    ¸n  d©n    tèicao  chØ  ®¹o ViÖn KiÓm     s¸t,Toµ  nh©n  ¸n  d©n    c¸c cÊp      truy tè,xÐt  kÞp  xö  thêi  ,
  3. 3 nghiªm  minh    gian lËn  thuÕ  c¬  c¸c vô    vÒ  do  quan ThuÕ   c¬  vµ  quan  C«ng an  ®∙    ph¸thiÖn  chuyÓn  sang. 8. C¸c  quan    c¬  tuyªn truyÒn    th«ng    Trung  tinë  ¬ng  ®Þa   vµ  ph¬ng  ®Èy  m¹nh  viÖc tuyªntruyÒn  thuÕ          vÒ  gi¸trÞ gia t¨ng,cã    chuyªn môc    tuyªntruyÒn    vÒ thuÕ    ®Ó mäi  chøc,c¸nh©n  ®èi t   tæ      vµ   îng nép  thuÕ hiÓu  thuÕ      vÒ  gi¸trÞ gia t¨ng,qua        ®ã gãp  phÇn tÝch cùc vµo  viÖc thùc hiÖn      tètph¸p    luËtthuÕ.   KÞp    thêibiÓu  d¬ng    c¸c ®iÓn h×nh  thùc hiÖn      tètnghÜa  thuÕ, ®ång    vô    thêi lªn¸n c¸chµnh     îng gian lËn thuÕ.       vi,®èi t       C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  khÈn  ¬ng  tr chØ  ®¹o  cã  vµ  biÖn  ph¸p  thÓ  chøc  cô  tæ  thùc hiÖn        tètc¸c néidung    cña ChØ   thÞ  nµy,kÞp    c¸o vµ    thêib¸o    kiÕn  nghÞ  biÖn  ph¸p  lývíi xö      Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  Bé   vµ  Tµi  chÝnh  nh÷ng  vÊn    ®Ò víng  ¾c   m cÇn    gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản