intTypePromotion=1

Chỉ thị 20/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
87
lượt xem
3
download

Chỉ thị 20/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 20/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 20/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  20/1998/CT­T T g   g µ y  21 th¸ng 4 n¨ m  1998  T t p s n v Ò  ® È y  m ¹ n h  s ¾ p  x Õ p  v µ  ® æ i  m íi d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n   Nh÷ng n¨m qua  Ýnh  ñ  ∙  iÓn khainhiÒu  ñ  ¬ng, chÝnh  Ch ph ® tr     ch tr   s¸ch  ®Ó   chøc,s ¾p  Õp  ¹    tæ    x l iph¸thuy  Òn  ùchñ  , quy t  kinh doanh,tr¸chnhiÖ m          b¶o toµn  µ    iÓn vèn,n©ng  v ph¸ttr     cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp  µ   nh nícvµ  ∙  t® îcnh÷ng  Õt    ® ®¹     k qu¶  quan  äng. tr Tuy  nhiªn,hiÖn    nay  víin¨m  so    1995    c¸c chØ    Ò     ëng  tiªuv t¨ng tr kinh tÕ,    lînhuËn, nép  ©n    i   ng s¸ch,kh¶    n¨ng  ¹nh  c tranh cña    doanh  nghiÖp  µ  íccã  nh n   dÊu  hiÖu tr× Ö,  tr  gi¶m sót ë  m ét sè  ngµnh, ®Þa  ph¬ng. Nh÷ng doanh  nghiÖp  Þ  b thua  çkÐo  µi,kh«ng  l  d  cßn  kh¶  n¨ng duy  ×vÉn  a  îcxö  ýdøt  tr   ch ®   l   ®iÓ m;  doanh  nghiÖp  ¹t®éng  Ð m   Öu  ho   k hi qu¶  cßn  Õm   û träng lín;tiÕn  chi t     tr×nh cæ   Çn    Ôn  qu¸ chË m.  ¬   Êu    ph ho¸ di ra    C c doanh  nghiÖp  µ  íc chË m   nh n   ® îc ® æi  íi vµ  è  Ý cßn    m   b tr   qu¸ manh   ón.  m N¨ng  ùc c¹nh  l  tranh  ña  c doanh   nghiÖp    Þ  êng  trªnth tr khu  ùc  µ  èc  Õ  v v qu t cßn  Õu  Ð m. y k § Ó   y  ¹nh  ®È m c«ng nghiÖp    Ön  iho¸ vµ  éinhËp  ho¸,hi ®¹     h   kinh tÕ  èc    qu tÕ, thùc  Ön    hi NghÞ   quyÕt  éi  H nghÞ   Çn  l thø   Ban  Êp  µnh  t ch h Trung  ng  ¬ §¶ng (kho¸VIII  Ò   Öc  Õp tôc ® æi  íi,n©ng    ) vi ti     v m  cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  nhµ   íc,Thñ   íng  Ýnh  ñ  n  t Ch ph yªu  Çu  c c¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ    B ng   ph v c¸c Tæng   c«ng    µ  íc ® îc thµnh  Ëp  ty nh n     l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 91/TTg  µy    ng 7 th¸ng 3    n¨m  1994  (sau  y   äi t¾t lµ Tæng   ®© g       c«ng      iÓn khaic¸c viÖc  ty 91) tr      sau: I.KhÈn  ¬ng  Õn  µnh  ©n  ¹  µ  Õp  ôc s ¾p  Õp    tr ti h ph lo i ti t   v x doanh nghiÖp  nhµ  íc. n 1. C¸c  é   îng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Héi   ph tr     ¬   ®ång  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ®¸nh    ô  Ó  ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ty 91  gi¸c th t h ho   c doanh  nghiÖp  µ  íc trùc thuéc  Ó   õ khithùc  Ön  ¬ng  s ¾p  Õp  ¹ nh n     k t    hi ph ¸n  x l  i theo ChØ   Þ  è    th s 500/TTg  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µy  th¸ng8  c Th t   ph ng 25    n¨m 1995  vµ    ¬  ë    Òn hµnh  ©n  ¹ vµ  ¾p  Õp  trªnc s ®ã ti   ph lo i s   x doanh nghiÖp  µ  íctheo nh n     nguyªn t¾c:   a. Nhã m   ét: gå m   ÷ng    m  nh doanh nghiÖp  quan  äng,cÇn  tr   duy  × ho¹t tr     ®éng  theo  Ët doanh  Lu   nghiÖp  µ  íc ®Ó     nh n   ph¸thuy      vaitrß nßng  èt vµ  Én  c  d d ¾t trong  qu¸  ×nh  t c«ng  nghiÖp  ho¸  µ  Ön  i ho¸. §ã   µ nh÷ng  v hi ®¹     l  doanh  nghiÖp  Çn  c duy  ×100%   èn  µ  ícvµ  ét  è  tr   v nh n   m s doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t nh n     ®éng  s¶n  Êtkinh doanh  îclùachän  ËtchÆt  Ïthuéc c¸clÜnh  ùc  Çn  xu     ®   th   ch      vc cæ   Çn    ng  a  ã  iÒu  Ön  ùc hiÖn    Çn    õnay  n     ph ho¸ nh ch c ® ki th   cæ ph ho¸ t   ®Õ n¨m 2000   c¸c  nh Tæng   c«ng    µ   íc (trõ viÖc    Çn  ty nh n     cæ ph ho¸  ét  è  m s doanh  nghiÖp  µnh    ña  th viªn c Tæng   c«ng    µ  ét  è  ty)v m s doanh  nghiÖp  quan  äng tr   kh¸c cã    Üa  íntrong c¸c c©n  i  ña  Òn    ý ngh l     ®è c n kinh tÕ    (tham  kh¶o  ô   ôc Ph l   ban  µnh  Ìm  h k theo  ChØ   Þ  µy).C¸c  th n   doanh  nghiÖp  ã m   µy  Çn  îctËp  nh nc ®  trung chØ   o  Ön  µn  Ò   chøc, c¸n  é, tµichÝnh;  tiªnbæ     ®¹ ki to v tæ    b   u    sung  èi t  thiÓu  cho  îc30%   cÇu  èn u  ng  nh  ®  yªu  v l ®é ®Þ møc;  ¹o®iÒu  Ön  ñ  ng  t  ki ch ®é
  2. 2 huy  ng  èn  µ  ®é v v b¶o  µn  èn    to v ®Ó kh«ng  õng  æi  íi thiÕt bÞ   ng ® m    c«ng  nghÖ,  ë   éng  mr quy    m« s¶n  Êt  µ  ©ng  xu v n cao  Öu  hi qu¶  ¹t ®éng  ho   kinh  doanh. §èivíi    doanh nghiÖp  c«ng  ch:c¨n cø  µo  Ý     v NghÞ   nh  è  ®Þ s 56/CP  µy    ng 2 th¸ng 10    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ, x¸c ®Þnh  c Ch ph     danh  ôc  ô  Ó  µ  m c th v b¸o    c¸o Thñ íng  Ýnh  ñ. Nh÷ng  t Ch ph   doanh nghiÖp  c«ng  ch  Ý kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki ho¹t®éng    theo nguyªn t¾c      b¶o  µn  èn  × ph¶ikÞp  êichÊn  to v th     th   chØnh hoÆc   cho  u  Çu  ®Ê th qu¶n  ý. l KhuyÕn  Ých  kh chuyÓn  µnh  th C«ng      Çn, C«ng  tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n cã  ét  Çn  èn  ãp  ña  µ   íchoÆc   µn  µn  ë      h h   m ph v g c Nh n   ho to s h÷u  ña  êigãp  èn  i víi   ¹t®éng  Ö   c ng   v ®è     ho   c¸c v sinh m«i  êng  «  Þ  µ  ét    tr ® th v m sè  ¹t®éng  Þch  ô  ã  Ýnh  Êtc«ng  ch  ho   d vct ch   Ý kh¸ccã  ù  ç  î µ    s h tr  gi¸m    ña  v s¸tc Nhµ   íc. n b.  ã m     å m   ÷ng  Nh hai:g nh doanh nghiÖp  Çn  c chuyÓn  æi  ¬  Êu  ë  ® cc s h÷u. §ã  µ nh÷ng    l  doanh nghiÖp kh«ng  Çn  c duy  × 100%   èn  ña  µ   íc. tr   v c Nh n   Trong  ã m   µy  Çn  ©n  â  ÷ng  nh nc ph r nh doanh nghiÖp  Çn  c duy  × tû  Ö    tr   l cæ phÇn    èihoÆc     Çn  Æc   Ötcña  µ   íc,®¹idiÖn  ë  ÷u  µ   ­ chiph   cæ ph ® bi   Nh n     s h Nh n íc gi÷ vai trß ®iÒu  µnh       h doanh nghiÖp (tham kh¶o  ô   ôc ban  µnh  Ìm  Ph l   h k theo ChØ   Þ  µy).   th n Trong  Õ   ¹ch    Çn  k ho cæ ph ho¸  doanh  nghiÖp  µ  íc n¨m  nh n   1998­1999  tõng  é,  a   ¬ng, Tæng  B ®Þ ph   c«ng    ph¶ilùa chän  t  Êt 20%   è  ty91     Ý nh   s doanh  nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp    l hoÆc   ¹ch  h to¸n phô   éc, kh«ng  Çn    thu   c duy  × tr   100%   èn  µ   íc®Ó   ùc hiÖn    Çn    µ  öikÕ   ¹ch nµy  n     v Nh n   th   cæ ph ho¸ v g   ho   ®Õ Ban chØ  o  ®¹ Trung  ng    Çn    ícngµy  th¸ng5  ¬ cæ ph ho¸ tr   31    n¨m 1998    ®Ó tæng  îp h  tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ.Chó    Ën  ng    t  ph   ý v ®é thuyÕt phôc  êilao ®éng    ng     trong  doanh  nghiÖp  Óu  â ý  Üa, lîÝch  ña  ñ  ¬ng  µy.Trêng  îp cßn  ã    hi r   ngh     i c ch tr n  h  cý kiÕn cha ®ång  ý   phÇn  ho¸  × c¬   cæ th quan   nghÞ  thµnh lËp doanh  ®Ò nghiÖp  Õt  nh  quy ®Þ hoÆc   ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  tr   t Ch ph xem   Ðt  x theo  Õ     ch ®é ph©n  Êp  Ön  µnh. c hi h Trªn c¬  ë  Õ   ¹ch tæng  Ó  Ò     Çn    îcThñ íng ChÝnh  ñ    s k ho   th v cæ ph ho¸ ®   t  ph phª  Öt,Ban  duy   chØ  o  ®¹ Trung  ng    Çn    íng dÉn, ®«n  c    é, ¬ cæ ph ho¸ h     ®è c¸c B   c¸c ®Þa   ¬ng  Èn  ¬ng  Ëp    theo    ph kh tr l ®Ò ¸n  quy  nh  Ön  µnh    iÓn ®Þ hi h ®Ó tr   khaithùc hiÖn.     §èivíi ÷ng     nh doanh nghiÖp  µ  ícqu¸ nhá  èn  µ  ícdíi tû ®ång) nh n     (v nh n       1    cã  Ó  th xem   Ðt  Ën  ông    ×nh  xvd c¸c h thøc cho  u   Çu  ®Ê th c«ng  khai,cho    thuª,   cho s¸p  Ëp  íic¸c  nh v  doanh  nghiÖp  kh¸c,n Õu   Öc    vi s¸p  Ëp  ã  nh c kh¶  n¨ng  mang  ¹ hiÖu  l  i qu¶  kinh tÕ    éicao  ¬n,kho¸n kinh doanh,b¸n  tiªncho  Ëp    x∙h   h        u    t thÓ c¸n  é, c«ng  ©n  b  nh trong  doanh nghiÖp  hoÆc  b¸n cho    c¸c ph¸p  ©n, nh   thÓ  ©n  éc c¸cthµnh  Çn  nh thu     ph kinhtÕ    kh¸c. ViÖc  xem   Ðt,lùa chän    x   c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  µ  ícdíi tû ®ång  c v nh n       1  ®Ó   ùc hiÖn    Ön  th   c¸c bi ph¸p    îc tiÕn  µnh  trªn®   h theo    Þ   ña  ¬  ®Ò ngh c c quan  s¸ng  Ëp  l doanh  nghiÖp. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   chñ  ×,phèi hîp  íic¸c c¬    K ho v§ t tr     v    quan  ã  ªnquan  ×nh Ch Ýnh  ñ  c li   tr   ph quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th nguyªn  ¾c  µ  Ýnh  t v ch s¸ch thùc hiÖn  ñ  ¬ng  µy.Trong      ch tr n  n¨m  1998, c¸c Bé, ®Þa   ¬ng  ùa chän      ph l  Ýt  Êt 5%   è  nh   s doanh  nghiÖp  µ  ícqu¸ nhá  Ön  ã    iÓn khaibíc®Ç u   nh n     hi c ®Ó tr      vµ  ótkinh nghiÖ m  ùc hiÖn  éng    r    th   r r∙ trongnh÷ng  i   n¨m  í . ti c.Nhã m     å m   ÷ng    ba:G nh doanh nghiÖp  Þ   b thua  çkÐo  µi.§ã  µnh÷ng  l  d   l  doanh nghiÖp qua    hai n¨m  ªntôc trë lªn bÞ   ç,kh«ng    îc nî ®Õ n   ¹n, li         l   tr¶ ®     h 
  3. 3 kh«ng  ép    Õ  n ®ñ thu cho  µ   íc,kh«ng  Ých ®ñ   Nh n   tr   b¶o  Ó m     éivµ    ü  hi x∙h   c¸c qu kh¸ctheo quy  nh. C¸c      ®Þ   doanh  nghiÖp  éc nhã m   µy  îcxö  ýnh  thu   n ®   l   sau: ­ N Õu     doanh nghiÖp  ã  Þ  êng    ô s¶n  È m   ng  thiÕu  èn  c th tr tiªuth   ph nh do  v hoÆc  n¨ng  ùc qu¶n  ýyÕu  Ð m   ×  ¬  l  l  k th c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  xem   Ðt  Ön  x bi ph¸p  ç  îvµ    h tr  kiªn quyÕt  thay  Õ  th c¸n  é    Ên  b ®Ó ch chØnh  qu¶n  ý.Sau    Ï thùc  Ön    Ön  l  ®ã s   hi c¸c bi ph¸p  chuyÓn  æi  ¬  Êu  ë  ® cc s h÷u. ­  Õ u   N doanh nghiÖp kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ¾c  ôc  ×  kh ph th b¸n  u     ®Ê gi¸ hoÆc     Ó. C¬   gi¶ith   quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp    iÓn khai khitr     c¸cthñ tôcgi¶i Ó       th doanh nghiÖp  ph¶ichó      ý tr¸chnhiÖ m    åivµ    ÷ng    thu h   tr¶nh kho¶n  î ®∙  n   ph¸tsinh ®Ó       tr¸nh g©y  ã    kh kh¨n cho    c¸c doanh nghiÖp  ã  ªn c li   quan. Trêng  îp  ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n  ×    Õt  hl vt tr     th gi¶iquy theo  Ët ph¸ s¶n  Lu     doanh  nghiÖp.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×,phèihîp víi µ    K ho   § tch tr        To kinh tÕ  µ      To ¸n nh©n  ©n  èicao  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ët ph¸ d t  b¸o    t  ph t h th   Lu     s¶n doanh  nghiÖp  µ  Õn  Þ  ÷ng  Ön  v ki ngh nh bi ph¸p    ì c¸c víng  ¾ c     th¸o g     m ®Ó viÖc  ùc hiÖn  Ët ph¸ s¶n  th   Lu     doanh nghiÖp  ùc sù  óp gi¶iquyÕt  ×nh  ×nh  th   gi     t h c«ng  î cña  n  doanh nghiÖp  ïhîp víi ph       ph¸p  Ëtvµ  lu   chuyÓn  giao nh÷ng  µis¶n    t  cßn    Þsö  ông  gi¸tr   d cho  ÷ng  nh ph¸p nh©n    kh¸ckinh doanh  ã  Öu      c hi qu¶  ¬n. h 2. C¸c      ©n  ¹  µ  Õp tôc s ¾p  Õp    ®Ò ¸n ph lo i ti     v x doanh nghiÖp  µ  íccña  nh n   tõng  é,  µnh, Tæng   B ng   c«ng    vµ  a   ¬ng  ty 91  ®Þ ph ph¶i hoµn  µnh  íc 30    th tr   th¸ng 12    n¨m  1998  ªngthµnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý   (ri   ph H N   th ph H Ch Minh  µn  ho thµnh  íc30  tr   th¸ng6   n¨m 1998)vµ  Õn hµnh    Öt theo quy  nh    ti   phª duy     ®Þ sau: Thñ íng ChÝnh  ñ  t  ph xem   Ðt vµ    Öt      ña  µnh  è  µ   éi x   phª duy ®Ò ¸n c th ph H N   vµ  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh,c¸cBé, c¬        quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  thu   phñ,c¸cTæng     c«ng    ty91. Thñ íng ChÝnh  ñ  û  Òn  t  ph u quy cho  ëng  Tr ban  Ban chØ  o  ®¹ Trung  ng  ¬ ® æi  íi doanh  m  nghiÖp  ñ  × phèi hîp  íic¸c Bé   ªnquan  ch tr     v     li   xem   Ðt  µ    x v phª duyÖt ®Ò     ña    a  ¬ng    ¸n c c¸c®Þ ph cßn  ¹ . li LÞch  ×nh xem  Ðt ®Ò     ÏtiÕn hµnh  íctiªn®èi víi ÷ng  é  µ  a   tr   x   ¸n s     tr         nh B v ®Þ ph¬ng  ã  Òu  c nhi doanh  nghiÖp  µ  íc.Trong    ×nh lËp      ¾p  Õp, nh n   qu¸ tr   ®Ò ¸n s x   m äi  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  Én  Õn hµnh  ×nh  êng.VÊn   v ti   b th   ®Ò   µo  ∙  Ýn  åi  ×  n ® ch mu th cho  dông  ¸p  ngay  theo  ©n   Êp  Ön  µnh, ph c hi h   kh«ng  ê  µn  µnh      ch ho th ®Ò ¸n tæng  Ó  íitæ  th m   chøc  ùc hiÖn. th   3. Thµnh  Ëp  ét  è  c«ng    ña    l m s tæ  t¸cc Trung  ng  èihîp víi c«ng    ¬ ph       tæ  t¸c cña  ÷ng  a  ¬ng  ã  Òu  nh ®Þ ph c nhi doanh  nghiÖp  µ  íc®Ó   íng dÉn  µ  «n   nh n   h  v® ®èc  ùc hiÖn      th   c¸cgi¶i ph¸p trªn®©y.    II  ñng  è  µ  µn  Ön  chøc    .C c v ho thi tæ  c¸c Tæng  c«ng    µ  íc(bao  å m   tynh n   g c¸c Tæng     c«ng    ¹t®éng  ty ho   theo    ×nh  ¹  m« h ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µ  è  vs 90/TTg  µy  th¸ng3  ng 7    n¨m  1994  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ). c Th t   ph 1. Ban    chØ  o  ®¹ Trung  ng  æi  íi doanh  ¬® m  nghiÖp  èihîp  íiBan    ph   v   Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, c¸c Bé   µ  û   b Ch ph     v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ¾ m     ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  õng      ¬n s¸tt h c th c t Tæng  c«ng    µ  tynh níc ®Ó   Þp  êichÊn    k th   chØnh  ÷ng  Õu  Ð m   Ò   chøc  nh y k v tæ  qu¶n  ý,sím    l  bæ sung      é    o      êng  ®ñ c¸n b l∙nh®¹ ®Ó t¨ngc n¨ng  ùcqu¶n  ýcña  l  l  Tæng  c«ng    ¬  ty;s
  4. 4 kÕt kinh nghiÖ m   Ý  iÓ m   chøc    th ® tæ  c«ng    µicÝnh  ña  tyt   c Tæng  c«ng    µ  tynh níc®Ó   ©n  éng;s¬  Õt  ×nh  ×nh  ùc hiÖn    nh r  kt h th   Quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi  ch ho   cH ®ång  qu¶n  Þ,m èi  tr   quan  Ö   ÷a Héi ®ång  h gi     qu¶n  Þ víiTæng  tr     gi¸m  c    ®è ®Ó híng  Én  µ    d v bæ sung  cho  ï hîp.Trong  ph     n¨m  1998, cÇn  ùa chän  3    l  2­ Tæng   c«ng      Ý  iÓ m   Õ     ty ®Ó th ® ch ®é giao  cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ tuyÓn  än  µ  tr   ch v thuª Tæng     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ótkinh nghiÖm   ®è ®Ó r     thay  Õ  th cho  Õ     ch ®é bæ   Ö m   nhi Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c).Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   Èn  Þ  Êp  ®è   K ho   § t chu b g tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph quy  Õ   µ  îp  ng  É u   ch v h ®å m thuª Tæng     gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c). ®è 2. T¨ng  êng  ¬n  ÷a      ña    c h n vai trß c Tæng   c«ng    ty trong  Öc  ©y  ùng  vi x d chiÕn îc,kÕ   ¹ch    iÓn,tæ  l   ho ph¸ttr   chøc  èihîp,kiÓm     ph     tragi¸m      ¬  ë  s¸ttrªnc s ph¸thuy  Ýnh  ñ  ng, s¸ng t¹ocña    t ch ®é      doanh nghiÖp  µnh  th viªn.  Tæng  c«ng    ty ph¶i lµ m ét  Ó  èng  Êt  µ     th th nh v ph¸thuy  îc søc  ¹nh    ®  m tæng  îp  µn  h to Tæng   c«ng    ¾c  ôc  ×nh  ¹ngho¹t®éng  êir¹ccña    ty,kh ph t tr     r    c¸c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn.§èi víinh÷ng       doanh  nghiÖp  µnh    ¹t®éng  ã  Öu  th viªn ho   c hi qu¶  µ   v æn ®Þnh  ×  ©n  Êp  ¹nh  ¬n. §èi víinh÷ng  th ph c m h      doanh  nghiÖp  µnh    Õu   th viªn y kÐ m   µ  ¹t®éng  a    nh  × ph¶icã  ¬ng    Ên  v ho   ch æn ®Þ th     ph ¸n ch chØnh, s ¾p  Õp    x tæ chøc  ¹    ×nh  ×nh  ã  l ikhit , h c chuyÓn  Õn  ètsÏm ë   éng  ¹m    ©n  Êp. bi t     r ph viph c 3.  Öc  Õt  ¹p  µnh  Vi k n th viªn míi hoÆc   a  µnh     ® th viªn hiÖn  ã  khái   c ra    Tæng  c«ng    ty ph¶i ® îc xem   Ðt  õng  êng  îp  ô  Ó    ¬  ë  Öu       xt tr h c th trªnc s hi qu¶ kinh  Õ      éi.§èi víinh÷ng  t ­ x∙ h       Tæng   c«ng    ã  Òu  ty c nhi doanh  nghiÖp  µnh  th viªnbÞ    thua  ç®∙  îcTæng  l  ®   c«ng    Ên  tych chØnh  µ  µ   íc®∙  ùc hiÖn    v Nh n   th   c¸c biÖn ph¸p  ç  î ng  Én  h tr nh v kh«ng  ã  c chuyÓn  Õn  Ých  ùc  ×  Çn  bi t c th c xem   Ðt x  tæ chøc  ¹hoÆc     Ó  l i gi¶ith Tæng  c«ng ty. 4. Thùc  Ön    hi nghiªm  chØnh    c¸c quy  nh  ©n  Êp  ña  Ýnh  ñ  ®Þ ph c c Ch ph cho Tæng  c«ng    Ê m     ×nh  ¹ngcan  Öp  ùctiÕp  ña  é   ty.Ch døt t tr   thi tr   c B qu¶n  ý l  ngµnh  µ    é   v c¸c B chøc  n¨ng  µo  ¹t®éng  v ho   kinh doanh  ña    c Tæng   c«ng    µ  ty v c¸c doanh    nghiÖp  µnh    th viªn Tæng  c«ng    ng  êit¨ng cêng  ty ®å th     chøc n¨ng  qu¶n  ý nhµ  íc cña    é,  û   l  n  c¸c B U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  i víi   ¬ ®è     Tæng  c¸c c«ng    tytheo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, ng  lu  nh qu¶n  lýnhµ  íc®èi víi   µnh  Çn    n       thc¸c ph kinhtÕ   kh¸c. 5. C¸c  é,  ¬    B c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng, c¸c Tæng   ¬    c«ng    tiÕn  µnh  ¬  Õt  ×nh  ×nh  ty 91  h sk t h thùc  Ön    ×nh  hi m« h Tæng   c«ng    öi Ban  ty,g   chØ   o  ®¹ Trung  ng  æi  íi ¬ ® m  doanh nghiÖp  tæng  îp tr×nh ChÝnh  ñ  µo  èiquý    h    ph v cu   hain¨m  1998. II   ùc  Ön    Ön  ITh hi c¸c bi ph¸p  µnh m¹nh    µichÝnh  . l  ho¸ t   doanh nghiÖp  µ  nh níct¹o®iÒu  Ön     ki cho  doanh nghiÖp  ¹ch    ng  µ  ùc hiÖn  ng  h to¸n®ó v th   ®ó tr¸ch   nhiÖ m b¶o  µn,ph¸ttr Ónvèn  µ   íc®∙  to     i   Nh n   giao cho    doanh  nghiÖp. Bé   µi  Ýnh  ñ  ×,phèi hîp  íiTæng   ôc  èng    T ch ch tr     v  c Th kª, Ban  Ët    V gi¸ ChÝnh  ñ  íng  Én  ph h d c¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ  B ng   ph v Tæng   c«ng    x¸c ty 91    ®Þnh  ng    Þ tµis¶n  éc  Òn  ö  ông  ña  ®ó gi¸tr     thu quy sd c doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   theo  Æt   m b»ng    Þ  êng. Ph ©n  Ých  â  gi¸th tr   t r nguyªn  ©n  ×nh  ×nh  nh t h c«ng  î n  khã  ßi,vËt tø  ng          Ön  ®      ®ä ®Ó ®Ò ra c¸cbi ph¸p xö  ýdøt ®iÓ m.  Çn    l    Ph nguyªn  nh©n  thùc hiÖn  ñ  ¬ng  ña  Êp    ng  a  ö  ýngay  îc th×  ¹m  do    ch tr c c trªnnh ch x l   ®  t xÕp  µo  ét  ôc  vmm riªng cña    b¶ng  ©n  i  µis¶n    ö  ýdÇn  õng  êng  c ®è t   ®Ó x l   t tr hîp.Ph Çn    nguyªn nh©n  tr¸chnhiÖ m   ña    do    c doanh  nghiÖp  × doanh  th   nghiÖp  ph¶ichñ  ng  ö  ýtheo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®é x l      ®Þ hi h c Nh n
  5. 5 ViÖc    Þnh    Þtµis¶n  doanh  x¸cd gi¸tr     do  nghiÖp  ùc hiÖn  µchÝnh  íi ù  th   l  d  s híng dÉn  Ò     v nghiÖp  ô  ña  é   µi chÝnh. K Õ   ¹ch tiÕn hµnh  Çn  Èn  ­ vc BT    ho     c kh tr ¬ng,nhng  ã  äng ®iÓ m.    c tr   Doanh nghiÖp  µo  ã  Òu  Ên    ån ®äng  ×  n c nhi v ®Ò t   th lµm  íc.Nh÷ng  tr   doanh nghiÖp  ∙  Ýnh  ng    Þ doanh  ®t ®ó gi¸tr   nghiÖp  ×  ñ  th ch yÕu  µdùa  µo  Õt  Ën  ña  Óm    c  Ëp  i víi l  v k lu c ki to¸n®é l ®è     b¶n tæng  Õt  µis¶n  k t  hµng n¨m. IV.LËp  Õ   ¹ch ® æi  íic«ng  Ö   µ  µn  Ön qu¶n  ýnh»m   ©ng     k ho   m  ngh v ho thi   l  n cao  søc  ¹nh tranhtrong qu¸ tr×nh héinhËp  èc  Õ. c          qu t §i ®«i  íiviÖc  ¾p  Õp  ¹ doanh    v  s x li  nghiÖp  µ  íc,c¸c Bé,  µnh, ®Þa   nh n     ng   ph¬ng  µ  v Tæng  c«ng    chØ  o    ty91  ®¹ c¸c doanh  nghiÖp  ùcthuéc c¨n cø  µo  tr     v tiÕn tr×nh tham    ña  íctavµo    chøc  èc  Õ,c¸ccam   Õt  èc  Õ,     giac n     c¸ctæ  qu t     k qu t   theo  íng  Én  ña  é   ¬ng  ¹i vµ  é   µi chÝnh  Ò     h d c B Th m  BT  v c¸c th«ng  Ö  èc  Õ  l qu t (® Æc   ÖtlµKhu  ùc  Ë u   Þch  ùdo  ña  Öp  éic¸cquèc    bi     vm d t   c Hi h     gia§«ng Nam     ¸ ­ AFTA,  Ôn  n  îp      Di ®µ h t¸ckinh tÕ  ©u         Ch ¸ ­ Th¸iB×nh  ¬ng      D ­ APEC   µ    v Tæ chøc  ¬ng  ¹i quèc  Õ    O)  µ  Þch  ×nh tõng  íc c ¾t  th m  t ­ WT vl tr   b  gi¶m  Õ  thu quan  cña  Ýnh  ñ  ∙  µ  Ï c«ng  è    Ëp  Õ   ¹ch  n¨m  éi nhËp  èc  Õ  Ch ph ® v s   b ®Ó l k ho 5  h  qu t cña  n  Þ  × nh. ®¬ v m TÊt  c¸c doanh  c¶    nghiÖp ph¶inhËn    thøc  ng  ®ó yªu  Çu  éinhËp  èc  c h  qu tÕ  µy    ñ  ng  Ëp  Õ   ¹ch  µ  iÓn khaim ét  n ®Ó ch ®é l k ho v tr     c¸ch khÈn  ¬ng, v÷ng    tr   ch ¾c, cã  Öu    hi qu¶. C¸c  ¬    c quan  qu¶n  ýnhµ  íc trong qu¸ tr×nh nghiªncøu  l  n         ban  µnh  Ýnh  h ch s¸ch,tæ    chøc  ùc hiÖn  th   ph¶ih Õt    søc  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î t  ki thu l   i cho  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp      ®Ó ®ñ søc  øng  ® v÷ng  µ  ©ng  vn cao søc  ¹nh  ¹nh  m c tranh theo  ng    Çn  ®ó tinh th ChØ   Þ  è  th s 16/1998/CT­ TTg  µy  th¸ng 3  ng 31    n¨m  1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     c Th t   ph v gi¶i quyÕt  ÷ng  Õn  Þ  ña    nh ki ngh c c¸c doanh  nghiÖp  trong ba  éc    cu gÆp   íiThñ ­ v  t íng Ch Ýnh  ñ  u     ph ®Ç n¨m  1998. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    íng  Én  ô  Ó  éi dung, ph¬ng  K ho v§ th d c th n     ph¸p  Ëp  Õ   lk ho¹ch  éi nhËp  èc  Õ  ña  h  qu t c doanh  nghiÖp  µ  ×nh  Ýnh  ñ  Õn îc v tr Ch ph chi l   tõng  íc héi nhËp  èc  Õ  µ  ôc    Ên  u   õng  b    qu t v m tiªuph ®Ê t n¨m      ¬  ®Ó c¸c c quan  nhµ  ícvµ    n   c¸cdoanh  nghiÖp  èihîp thùc hiÖn. ph       V.  µn  Ön c¬  Õ   Ho thi   ch qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ  íc. nh n C¸c  é, ngµnh, trong ph¹m    B      vichøc n¨ng  ña  ×nh  Èn  ¬ng  chøc  cm kh tr tæ  thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 61/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 3  ng 16    n¨m  1998  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ¬ng  ×nh  µnh  ng  ña  Ýnh  ñ  iÓn khai t Ch ph v ch tr h ®é c Ch ph tr     thùc  Ön  hi NghÞ   Õt  éi  Þ   Çn  quy H ngh l thø  cña  4  Ban  Êp  µnh  ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  kho¸ VIII®Ó   ¹o®éng  ùc ph¸ttr Ón doanh     t  l   i   nghiÖp  µ  v b¶o  ¶m       ® vaitrß kiÓm     ña  µ   íc.Sím  ×nh  Ýnh  ñ  so¸tc Nh n   tr Ch ph xem   Ðt,bæ   x  sung, söa  æi    ® ngay    c¸c NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ, Quy Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph   ®Þ c Th t   ph theo  Õn ®é   ∙  ©n  ti   ® ph c«ng    Þp    ì nh÷ng  íng m ¾ c   ®Ó k th¸og   v  trong ho¹t®éng     ®Ç u  , s¶n  Êt kinh  t  xu   doanh  ña    c c¸c doanh  nghiÖp. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu      K ho v§ t nghiªn cøu  ù     d th¶o  öa  æi  Ët  s® Lu doanh  nghiÖp  µ   íc ®Ó   Ýnh  ñ  nh n   Ch ph tr×nh Quèc  éitrongn¨m    h    1998. Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héisím  ×nh ChÝnh  ñ    X∙    tr   ph NghÞ   nh   ®Þ vÒ     Õt lao®éng      gi¶iquy     d«id trong qu¸ tr×nh s ¾p  Õp       x doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n
  6. 6 Ban chØ  o  ®¹ Trung  ng  æi  íidoanh  ¬® m  nghiÖp  ñ  ×,phèihîp víiBé   ch tr        T ph¸p,V¨n    phßng  Ýnh  ñ  µ    ¬  Ch ph v c¸c c quan  ªnquan  li   xem   Ðt,b¶o  ¶m   x  ® tÝnh  èng  Êt cña      th nh   c¸c v¨n b¶n  ªnquan  Ò   æi  íidoanh  li   v® m  nghiÖp  íckhi tr     tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ.   t  ph Bé   ëng    é,  ñ   ëng  ¬  tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùc thuéc  v th ph tr   Trung  ­ ¬ng, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    cã  ty 91  tr¸chnhiÖ m     µnh    thih ChØ   thÞ  µy. n Ph ô   ôc l c¸c l Ü nh v ù c ch a ti Õ n h µ n h  c æ   h Ç n   o¸ h o Æ c  N h µ  n íc c Ç n   ÷ c æ   p h gi p h Ç n  c hi  h èi h ay c æ   h Ç n   Æ c  bi Ö t p p ® (¸p d ô n g  c h o  n h ÷ n g   o a n h  n g hi Ö p   Ö n  c ã) d hi (Ban  µnh  Ìm  h k theo ChØ   Þ  è    th s 20/1998/CT­ TTg, ngµy  th¸ng4    21    n¨m  1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) Th t   ph 1.Lo¹idoanh     nghiÖp  µ  íchiÖn  ã,cha  Õn hµnh    Çn  nh n   c  ti   cæ ph ho¸. ­ Doanh    nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  Ý theo  quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 1 NghÞ   nh   è  ®Þ s 56/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 2  10  1996  ña  Ýnh   ñ.  c Ch ph Riªng   nh÷ng  doanh nghiÖp  ã  c møc  èn  íi tû ®ång, c¬  v d  10      quan  Õt  nh  µnh  quy ®Þ th lËp doanh  nghiÖp  ã  Ó  c th xem   Ðt ®Ó   Õt  nh  Ën  ông    ×nh  x  quy ®Þ vd c¸c h thøc  s ¾p  Õp  x cho  Ých  îp. th h ­ S¶n  Êt  xu s¶n  È m,  ph cung øng  Þch  ô  µ   íc ®éc  d v Nh n   quyÒn  kinh  doanh:vËt liÖu næ,    Êt ®éc, chÊt phãng  ¹,inb¹c vµ         ho¸ ch       x       c¸cchøng  chØ  ã  c gi¸, ¹ng  ôcth«ng    èc    µ  èc  Õ.  m tr   tinqu giav qu t 2. Lo¹iDNNN   Ön  ã, Nhµ   íc cÇn  ¾ m   ÷ cæ   Çn    èi hoÆc      hi c   n  n gi   ph chiph   cæ   Çn  Æc   ÖtkhitiÕn hµnh    Çn  ph ® bi       cæ ph ho¸: ­Doanh    nghiÖp  c«ng  ch  ã  Ý c møc  èn    tû®ång, v trªn10    ­Khaith¸cquÆng  ý  Õ m;      qu hi ­Khaith¸ckho¸ng s¶n         quy    ín; m« l ­Khaith¸cdÇu  Ý;      kh ­S¶n  Êtph©n  ãn,thuèc trõs©u, thuèc ch÷a  Önh  µ    îc;   xu   b         b v ho¸ d ­S¶n  Êtkim  ¹ m µu  µ    xu   lo i   v kim  ¹ quý  Õ m   lo   i hi quy    ín; m« l ­S¶n  Êt®iÖn    xu   quy    ín, m« l   truyÒn    µ  ©n  èi®iÖn; t¶i ph v ph   ­Söa  ÷a  ¬ng  Ön bay;   ch ph ti   ­B u  Ýnh  Ôn    ch vi th«ng  õlÜnh  ùc  (tr   v c«ng  nghiÖp  µ  ©y  ùng); vx d ­VËn    êng  ¾t,hµng    t¶i® s  kh«ng,viÔn  ¬ng;   d ­In,xuÊtb¶n,s¶n  Êtr u,bia,thuèc l¸        xu  î        quy    ín. m« l ­Ng ©n  µng  u  ,Ng ©n  µng    h ®Ç t  h cho  êinghÌo. ng  
  7. 7 Chó   Ých:ViÖc  µnh  Ëp  íic¸cC«ng      Çn  îcthùc hiÖn  th   th l m    tycæ ph ®    theo  quy  nh  ña  Ët C«ng  ®Þ c Lu   ty.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2