intTypePromotion=1

Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
86
lượt xem
1
download

Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Quy chế Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. ChØ thÞ cña bé trëng bé giao th«ng vËn t¶i sè 20/2004/ct­bgtvt ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2004 VÒ viÖc thùc hiÖn quy chÕ Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc Ngµy   31 th¸ng  12  n¨m  2003    Thñ  tíng  ChÝnh  phñ   ®∙  cã  QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­TTg ban hµnh Quy chÕ  gi¸m s¸t vµ  ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp   nhµ   níc.   Bé  Tµi   chÝnh   ®∙   ban   hµnh   Th«ng   t  híng   dÉn   sè   42/2004/TT­BTC  ngµy 20/5/2005. TriÓn   khai   QuyÕt   ®Þnh   sè   271/2003/Q§­TTg   ngµy  31/12/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, Bé  trëng Bé  Giao th«ng  vËn   t¶i   ®∙   cã   QuyÕt   ®Þnh   sè   2050/Q§­BGTVT   ngµy   08/7/2004   thµnh  lËp  Tæ Gi¸m  s¸t vµ   ®¸nh gi¸  hiÖu  qu¶ ho¹t   ®éng  cña   doanh nghiÖp nhµ  níc thuéc Bé  Giao th«ng vËn t¶i (sau  ®©y  gäi t¾t lµ  tæ Gi¸m s¸t)  ®Ó  gióp Bé  trëng gi¸m s¸t vµ   ®¸nh  gi¸  hiÖu  qu¶ ho¹t   ®éng  cña c¸c  tæng c«ng  ty nhµ  n íc,  c¸c  c«ng  ty nhµ  níc  ®éc lËp  trùc thuéc  Bé   Giao th«ng  vËn  t¶i   (GTVT). §Ó triÓn khai cã kÕt qu¶ c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸   hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp nhµ  n íc thuéc Bé  GTVT,  Bé trëng Bé GTVT yªu cÇu: 1­ Côc trëng c¸c côc qu¶n lý nhµ  níc chuyªn ngµnh, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  c¸c   tæng c«ng ty nhµ  níc, Gi¸m  ®èc c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp  thuéc Bé GTVT thùc hiÖn ngay mét sè viÖc sau ®©y: a­ Tæ chøc híng dÉn vµ qu¸n triÖt c¸c quy ®Þnh cña nhµ   níc vµ  cña Bé  GTVT vÒ  c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu  qu¶   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   ®Õn   tõng   ®¬n   vÞ  thµnh viªn do m×nh qu¶n lý. b­ Tæ chøc bé m¸y, bè trÝ ®ñ nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ   ®¸nh  gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ  n íc thuéc quyÒn  qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   do   m×nh   thùc  hiÖn. c­   TiÕn   hµnh   x©y   dùng   C¬   së   d÷   liÖu   vÒ   doanh   nghiÖp  nhµ  níc do m×nh qu¶n lý. Phèi hîp víi tæ Gi¸m s¸t vµ  Trung   t©m Tin häc cña Bé  GTVT x©y dùng hÖ  thèng phÇn mÒm tin häc   vµ  tæ chøc híng dÉn, triÓn khai thèng nhÊt tõ  Bé  GTVT  ®Õn   c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc, phôc vô  cho c«ng t¸c b¸o c¸o vµ  1
  2. tiÕp nhËn b¸o c¸o vÒ  C¬  së  d÷  liÖu tõ  c¸c doanh nghiÖp nhµ   níc vÒ Bé GTVT ®îc nhanh chãng, an toµn vµ bÝ mËt. 2­ Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, tæng gi¸m  ®èc c¸c tæng  c«ng ty nhµ  níc vµ  gi¸m  ®èc c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc thuéc  Bé GTVT thùc hiÖn nghiªm chÕ ®é b¸o c¸o vÒ Bé GTVT theo quy   ®Þnh cña Nhµ  níc vµ  cña Bé  GTVT,  ®ång thêi ph¶i chÞu tr¸ch   nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ tríc Bé trëng Bé GTVT vÒ tÝnh chÝnh  x¸c, trung thùc vµ  hîp ph¸p cña c¸c sè  liÖu trong c¸c b¸o   c¸o göi vÒ Bé GTVT. 3­   Tæng   gi¸m   ®èc   c¸c   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc,   gi¸m   ®èc  c¸c  c«ng  ty nhµ  níc  ®éc lËp  thuéc  Bé  GTVT  cã  tr¸ch  nhiÖm   thuª doanh nghiÖp kiÓm to¸n cã   ®ñ  t c¸ch ph¸p nh©n  ®Ó  thùc  hiÖn   c«ng   viÖc   kiÓm   to¸n   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   n¨m   theo   quy  ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   105/2004/N§­CP   ngµy   30/3/2004   cña   ChÝnh phñ. B¸o c¸o kiÓm to¸n hµng n¨m ph¶i  ®îc hoµn thµnh  vµ göi vÒ Bé GTVT tríc th¸ng 5 n¨m sau kÕ tiÕp. 4­ Tæ Gi¸m s¸t khÈn tr¬ng x©y dùng Quy chÕ Gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  C¬  së  d÷  liÖu vÒ  doanh nghiÖp nhµ  níc tr×nh Bé  trëng Bé  GTVT  ban hµnh  ®Ó  phôc vô  cho c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu   qu¶ ho¹t ®éng doanh nghiÖp nhµ níc cña Bé GTVT. 5­   Riªng   ®èi   víi   n¨m   2004,   ®Ó   phôc   vô   cho   c«ng   t¸c  gi¸m s¸t,  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña c¸c doanh nghiÖp   nhµ níc, yªu cÇu: a­ §èi víi c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc   ®éc   lËp   trùc   thuéc   Bé   GTVT:   Göi   tæ   Gi¸m   s¸t   tríc   ngµy   30/9/2004 c¸c tµi liÖu,  b¸o c¸o sau: ­ §iÒu lÖ ho¹t ®éng vµ quy chÕ tµi chÝnh hiÖn nay ®ang   ¸p dông cña tæng c«ng ty,  c«ng ty. ­ Thùc tr¹ng vÒ  c¬  cÊu tæ chøc cña tæng c«ng ty (gåm  tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn gãp   cña Tæng c«ng ty, cña c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc), c«ng ty  ®Õn   thêi ®iÓm 30/6/2004 theo mÉu sè 1 kÌm theo ChØ thÞ nµy. ­ C¸c chØ tiªu tµi chÝnh n¨m 2003 vµ  6 th¸ng  ®Çu n¨m  2004 cña tæng c«ng ty (bao gåm c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc), c«ng   ty theo mÉu sè 2 kÌm theo ChØ thÞ nµy. ­ T×nh h×nh  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n vµ  mua s¾m tµi s¶n  cè   ®Þnh  ®Õn  thêi  ®iÓm 30/6/2004  cña  tæng  c«ng ty  (  kÓ  c¶   c¸c dù  ¸n  ®Çu t  cña c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc), c«ng ty theo  mÉu sè 3 kÌm theo ChØ thÞ nµy. ­ T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh 6  th¸ng  ®Çu n¨m 2004 cña tæng c«ng ty ( kÌm theo c¸c b¸o c¸o   cña c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc), c«ng ty theo mÉu sè  4 kÌm theo   ChØ thÞ nµy. 2
  3. ­   B¶n   thuyÕt   minh   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   kÕ   ho¹ch   s¶n  xuÊt kinh doanh 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004. Trong ®ã nªu râ nh÷ng   thuËn lîi, khã kh¨n, nh÷ng tån t¹i vµ ®Ò suÊt c¸c gi¶i ph¸p   th¸o gì c¸c khã kh¨n, tån t¹i. b­ §èi víi c¸c Côc qu¶n lý  nhµ  níc chuyªn ngµnh:  Tæng  hîp c¸c chØ tiªu nªu t¹i  ®iÓm a, môc 5 ChØ thÞ  nµy  ®èi víi  tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc thuéc quyÒn qu¶n lý  vµ  göi  vÒ tæ Gi¸m s¸t tríc ngµy 30/9/2004. c­ §èi víi ngêi trùc tiÕp qu¶n lý  phÇn vèn nhµ  níc t¹i   c¸c c«ng ty cæ phÇn cã  vèn gãp cña nhµ  níc  ®îc cæ phÇn ho¸   tõ  c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp trùc thuéc Bé  GTVT:  B¸o c¸o  c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn theo BiÓu sè  2  ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè  64/2001/TT­BTC ngµy 10/8/2001  cña Bé Tµi chÝnh  vµ göi tæ Gi¸m s¸t tríc ngµy 30/9/2004. 6­ §èi víi c¸c Vô  chøc n¨ng cña Bé  GTVT: Thêng xuyªn  phèi hîp vµ  cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu cã  liªn quan  ®Õn   doanh nghiÖp nhµ níc mµ do c¸c Vô ®∙ tham mu tr×nh l∙nh ®¹o  Bé GTVT quyÕt ®Þnh. Yªu   cÇu   Côc   trëng   c¸c   Côc   qu¶n   lý   nhµ   níc   chuyªn  ngµnh,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång  qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc, Gi¸m  ®èc  c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc thuéc Bé  GTVT vµ  Thñ  trëng c¸c c¬  quan,   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   ph¶i   qu¸n   triÖt   s©u   s¾c   vµ   tæ   chøc triÓn khai thùc hiÖn tèt QuyÕt  ®Þnh sè  271/2003/Q§­TTg  ngµy 31/12/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ  vµ ChØ thÞ nµy  ë  ®¬n  vÞ m×nh. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2