Chỉ thị 21/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Chỉ thị 21/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 21/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác quản lý hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 21/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA CHØ   Þ   TH C ñ A   H ñ  T ¦í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  21/2001/CT­T T g   T S n g µ y  11 th¸ng 9  n¨ m    2001 V Ò  vi Ö c s ö  d ù n g  n g © n   s¸ch  N h µ  n íc m u a  t µi  s¶n,  Ë t t,  v trang thi Õt b Þ x © y   ù n g  trô s ë  c ¬  q u a n   µ  p h ô c  v ô  ch o   d v c« n g  t¸c q u ¶ n  lý  µ n h  c h Ý n h   h Thêi gian    qua, nhiÒu  ¬    c quan, ®¬n  Þ  ö  ông  ån    vsd ngu kinh phÝ   ©n     ng s¸ch  µ   íc hoÆc   ã  ån  èc  õ ng©n  Nh n   c ngu g t   s¸ch  µ   íc ®Ó   Nh n   mua   ¾ m   µi s t  s¶n,vËt ttrang thiÕtbÞ  t  Òn ® îcs¶n  Êt t¹ nícngoµi®Ó   ©y  ùng  ô          ®¾ ti     xu       i   xd tr   së  ¬  c quan  µ  ôc  ô  v ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýhµnh  Ýnh,trong khinhiÒu  ¹  l  ch      lo i tµis¶n,vËt t trang thiÕtbÞ   ãitrªntrong níc ®∙             n        s¶n  Êt ® îc,b¶o  ¶m   îc xu     ® ®  yªu cÇu  µ  Öu    v hi qu¶    ö  ông.T×nh  ¹ngtrªnlµkh¸phæ   Õn  µ  Ðo  µi; khis d   tr         bi v k d   kh«ng  nªu  ¬ng  g trong viÖc  ùc hiÖn  ñ  ¬ng  ÕtkiÖm   µ  ö  ông  µng     th   ch tr ti   vsd h s¶n  Êttrong níc.§©y  òng  µm ét  Ïhë  µm  xu      c l  k   l n¶y  sinh tiªucùc,l∙ngphÝ.       § Ó   ãp  Çn  Ých  ùc  ùc  Ön  ÕtkiÖm,  èng    Ý,  ¹o ®iÒu   g ph t c th hi ti   ch l∙ng ph t   kiÖn  óc ®Èy  th   s¶n  Êttrong nícph¸ttr Ón,Thñ íng ChÝnh  ñ    Çu: xu        i   t  ph yªu c   1. Tõ   µy  th¸ng 10    ng 01    n¨m  2001, tÊtc¶    ¬      c¸c c quan, ®¬n   Þ     ö    v khi s dùng  kinh phÝ   éc  ©n    thu ng s¸ch  µ   íc ®Ó   Nh n   mua   ¾ m   µis¶n, vËt t   s t      , trang  thiÕtbÞ     ©y  ùng  ôsë  ¬    ®Ó x d tr   c quan  µ  ôc  ô  v ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýhµnh  l  chÝnh  ×  th ph¶imua   õ c¸c nguån  µng  îc s¶n  Êt trong níc (trõtr ng  îp   t    h ®  xu        ê h   c¸clo¹ tµis¶n  ËtttrangthiÕtbÞ  µ   Ön  ¹ trongníccha      i v        m hi t   i    s¶n  Êt® îc). xu   2. Bé   µi chÝnh  ñ  ×phèihîp víic¸c c¬    T  ch tr           quan  ªnquan  íng  Én  ô  li   h d c thÓ  Öc  ùc hiÖn  ñ  ¬ng  µy  vi th   ch tr n cho  ïhîp víi ùc tÕ. ph       th   Hµng  n¨m,  é   µi  Ýnh  ã  B T ch c tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp b¸o  h  c¸o  ñ   íng Th t   ChÝnh  ñ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ph t h th   quy  nh  Ò   ®Þ v mua  ¾ m   µis¶n,vËt t  s t      ,trang   thiÕtbÞ     ©y  ùng  ôsë  ¬    ®Ó x d tr   c quan  µ  ôc  ô  v ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýhµnh  l  chÝnh cña    é, c¬    c¸cB   quan  Trung  ng,®¬n  Þ  µ    a  ¬ng,trªnc¬  ë  ¬  v v c¸c®Þ ph   s ®ã     Êt víiThñ íng Ch Ýnh  ñ  Ön  ®Ò xu     t  ph bi ph¸p  qu¶n  ývµ  ö  ông  ét  l  s d m c¸ch   tiÕtkiÖm,  ã  Öu    c hi qu¶,®óng  ôc  ch  µ  Ö m  ô  îcgiao.   m ®Ý v nhi v®  3. C¸c  é  ëng,Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan thuéc     ChÝnh  ñ, Thñ  tr ng    ¬  ph     ë c¸c c quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó, Chñ   Þch  ¬ c c¸c ® th   t ñy  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ      ph tr     ¬ v c¸cdoanh  nghiÖp  Nhµ   íctæ  n   chøc  ùc hiÖn  th   theo ®óng    ChØ   Þ  µy. th n
Đồng bộ tài khoản