Chỉ thị 21/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
66
lượt xem
2
download

Chỉ thị 21/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 21/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 21/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  21/2003/CT­T T g   th n g µ y  02 th¸ng 10 n¨ m  2003  Ò  t¨ng  ê n g  c«n g  t¸c V c   ® ¨n g   ý  giao d Þ c h  b ¶ o  ® ¶ m k Sau    khiNghÞ   nh  è  ®Þ s 08/2000/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 10    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ¨ng  ý  ph v ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   îcban  µnh,ho¹t®éng  ¨ng  ý  ® ®  h    ® k giao  Þch  d b¶o  ¶m   ∙  íc ®Ç u   i  µo  Ò   Õp  µ  t ® îc m ét  è  Õt    ® ®b  ®v n n v ®¹     s k qu¶ quan  äng.ViÖc  ¨ng  ý  íim ôc    tr   ® k v  tiªuc«ng  khaiho¸ c¸c giao  Þch      d b¶o  ¶m   ® ®∙  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho    ©n,  chøc  t  ki thu l   i c¸ nh tæ  trong viÖc  ×m  Óu    t hi th«ng  tinvÒ   µis¶n, ®ång  êit¹oc¬  ë    t    th     s ph¸p  ý®Ó     nh  Ýnh    l  x¸c ®Þ ch x¸c thø  ù    tu tiªnthanh    to¸n khi xö  ý tµis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp, b¶o      l    c c  ch   l∙nh.Qua   ,  ¹t   ®ã ho   ®éng  ¨ng  ý  ∙  ãp  Çn  ® k ® g ph t¨ng cêng  Ýnh    t minh  ¹ch  b trong giao  Þch  ©n     d d sù, kinh tÕ, lµnh  ¹nh         m ho¸ m«i  êng  u  , t¹olËp  ng  é    Õu  è cña  tr ®Ç t    ®å b c¸c y t  n Òn  kinh tÕ  Þ  êng, b¶o  Ö   Òn, lî Ých  îp    th tr   v quy    i h ph¸p  ña    c c¸c bªn  tham    gia giao dÞch  µ    ©n, tæ    v c¸nh   chøc  ã  ªnquan. c li   Tuy nhiªn,trong thêigian       qua, ho¹t®éng  ¨ng  ý      ® k giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® cha  îc tr Ón khai thùc  Ön  ng  u       a   ¬ng, ® Æc   Öt trong  ®  i     hi ®å ®Ò ë c¸c ®Þ ph   bi   lÜnh  ùc  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    v® k th ch   l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n   quy sd ®Ê     g liÒn víi t.ViÖc  íng dÉn, båidìng vÒ      ®Ê   h       chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ¨ng  ý  v® k giao  dÞch  b¶o  ¶m   ® cho    é  ¨ng  ý  a  îcthùc hiÖn  Þp  êi. c¸n b ® k ch ®     k th   C¸c giao dÞch    b¶o  ¶m   ∙  ¨ng  ý  µ nguån  ® ®® k l  th«ng    tinquan  äng    tr ®Ó c¸c  bªn xem   Ðt, x  quyÕt  nh  Ò   Öc  u  ,x¸clËp c¸cgiao dÞch  ©n  ù,kinh tÕ,® Æc   Öt ®Þ v vi ®Ç t          d s     bi   ®èi víi ¹t®éng  Ýn  ông,ng©n  µng  µ       ho td   h v c«ng   t¸cqu¶n  ýnhµ  ícvÒ     ¹  l  n   c¸clo i tµis¶n  ã  ªnquan  ña  ét  è  ¬    c li   c m s c quan,nhng  a  îckhaith¸c, ö  ông  iÖt   ch ®      d s tr   ®Ó.  ×  Ëy,ho¹t®éng  ¨ng  ý  Vv     ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   a  ùc sù    ® ch th   ph¸thuy  Õt  h ý  Üa, vaitrßtrong thùc tÕ. ngh           Nh»m   ¾c  ôc  ÷ng  ¹n  Õ   trªnvµ  y  ¹nh  kh ph nh h ch nªu    ®È m c«ng    t¸cqu¶n  ý, l  ®¨ng  ý,cung  Êp  k  c th«ng    Ò   tinv giao  Þch  d b¶o  ¶m,  õng  íc x©y  ùng  Ö   ® t b  d h thèng  ¬  c quan  ¨ng  ý  ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   ® theo    ×nh  ¨ng  ý  Ëp  m« h ® k t trung,   tinhäc    èim¹ng  ÷a c¸c c¬    ho¸,n   gi     quan  ¨ng  ý  µ  ×nh  µnh  ¬  ë  ÷  Öu  ® kvh th c s d li quèc      giac¸cgiao dÞch    b¶o  ¶m,  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ® Th t   ph chØ  Þ: th 1.Bé      T ph¸p cã  Ö m  ô:   nhi v a)  èi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ÷u  Ph   v    ng h quan  Èn  ¬ng  µ      kh tr r so¸tc¸c v¨n    b¶n quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ       giao dÞch    b¶o  ¶m,  ¨ng  ý  ® ® k giao dÞch    b¶o  ¶m,  Þp  ® k thêisöa  æi,bæ     ®   sung,ban  µnh  íitheo thÈm  Òn    h m    quy hoÆc   Õn  Þ  Êp  ki ngh c cã  Èm  Òn  öa  æi,bæ   th quy s®   sung,ban  µnh  íi.   h m Chñ   ng  ®é nghiªncøu, söa  æi      ® theo  Èm   Òn  th quy hoÆc   Õn  Þ   ¬  ki ngh c quan  ã  Èm  Òn  öa  æi    c th quy s® c¸c quy  nh  Ò   ×nh tù,thñ tôc tè tông,thi ®Þ v tr              hµnh    ¸n theo  íng c¶itiÕn trªnc¬  ë  h        s khaith¸cgi¸trÞph¸p lýcña  Öc  ¨ng  ý           vi ® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® KhÈn  ¬ng  ©y  ùng  tr xd Ph¸p  Önh  l §¨ng  ý  k giao dÞch    b¶o  ¶m,  Ët §¨ng  ® Lu   ký  Êt ®éng  b  s¶n nh»m   ¹ora m«   ×nh  chøc  µ  ¹t®éng  ¨ng  ý  ã  Öu  t   h tæ  v ho   ® k c hi qu¶,theo  íng gi¶m  ít®Ç u   èi    ¬    h  b  m c¸c c quan  qu¶n  ý,®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  l  k quy sh tµis¶n  µ    v giao dÞch    b¶o  ¶m,  ¸p  ® ® øng    Çu    yªu c c¶ic¸ch hµnh  Ýnh.   ch
  2. 2 b)  èi hîp  íiBé   µi nguyªn vµ  Ph   v   T     M«i  êng  tr nghiªn cøu, x©y  ùng  Ò         d § ¸n thÝ  iÓ m   ¨ng  ý  Ëp  ® ® k t trung c¸c giao  Þch     d b¶o  ¶m,  ® bao  å m   thÕ  Êp, g c¶  ch   b¶o    l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  t, tµis¶n  ¾n   Òn  íi®Êt, tr×nh  ñ íng quy sd ®Ê     g li v     Th t   ChÝnh  ñ  ph trongqóy  I   II n¨m    2004. c)  èi hîp  íiBé   Ph   v   C«ng    é   an, B Giao  th«ng  Ën  ,Bé   ñy  v t¶i  Th s¶n, Bé     Khoa  äc  µ  h v C«ng  nghÖ,  é   ©y  ùng,  é   µi nguyªn  µ  BX d BT  v M«i  êng  tr nghiªn  cøu,x©y  ùng  ¬  Õ     æi    d c ch trao® th«ng    ÷a c¸cc¬  tingi     quan  ¨ng  ý  ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   µ  ¬  ® v c quan  ¨ng  ý, qu¶n  ýc¸c lo¹  µis¶n, quyÒn  µis¶n  ® k  l    i   t   t  nh»m   khaith¸cth«ng    Ò   ¨ng  ý     tinv ® k giao  Þch  d b¶o  ¶m   ôc  ô  ® ph v c«ng   t¸cqu¶n  ý l  nhµ  íc,hoµn  µnh  n  th trongquý      IIn¨m 2004. d) Phèihîp víiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu ,c¸c Bé, ngµnh  ÷u         T    K ho   § t      h quan  kh¸c nghiªncøu  µ  iÓn khaiviÖc  Èn  Þ   ¬  ë  Ët chÊt ­ kü  Ët     v tr     chu b c s v       thu   cho  Ö   èng  ¨ng  ý  èc    h th ® k qu gia giao  Þch  d b¶o  ¶m;  Èn    Êu  ócd÷  ® chu ho¸ c tr   liÖu vÒ     giao dÞch    b¶o  ¶m   ® b»ng  µu  t bay,tµu biÓn,quyÒn  ö  ông  t,tµi      sd ®Ê     s¶n  ¾n   Òn víi®Êt  g li     nh»m   ¹o®iÒu  Ön  t  ki cho  Öc  ©y  ùng, qu¶n  ýthèng  vi x d   l  nhÊt  ¬  ë  ÷  Öu  èc  c s d li qu gia    c¸c giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 112/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng7  ng 25    n¨m  2001  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc    c Th t   ph v vi phª duyÖt®Ò    in äc      ¸nt   ho¸qu¶n  ýhµnh  Ýnh  µ  ícgia  o¹n  h l  ch nh n   i ® 2001  ­2005. ®)  Þnh  ú  § k tæng  Õt  k c«ng    ¨ng  ý  t¸c® k giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® trong ph¹m     vi toµn  èc    Þp  êi®Ò   Êt gi¶iph¸p  ¾c  ôc  ÷ng  ån  ¹   íng   qu ®Ó k th   xu     kh ph nh t t iv   , m ¾ c,    êng  Öu  ùcqu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ¨ng  ý  t¨ngc hi l   l  n  ® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® 2.Bé    Giao  th«ng  Ën    ã  Ö m  ô: v t¶i nhi c v a) T¨ng  êng  c chØ  o,kiÓm     Öc  ùc hiÖn  ¨ng  ý  ®¹   travi th   ® k giao  Þch    d b¶o ®¶m   i  íitµu  ®è v   bay, tµu  Ón  µ    bi v b¶o  ¶m   ® cung  Êp  c th«ng    tincho  äi    m tæ chøc,c¸nh©n  ã     c nhu  Çu  ×m  Óu  c t hi theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h b) Phèihîp víiBé             T ph¸p  µn  Ön  ho thi ph¸p  ËtvÒ   ¨ng  ý  Ç m   è,thÕ  lu   ® kc c  chÊp  µu bay,tµu biÓn;x©y  ùng  ¬  ë  ÷  Öu vÒ   t       d c s d li   giao dÞch    b¶o  ¶m   ® b»ng  tµu bay,tµu  Ón  ï hîp víic¸c tiªuchuÈn    bi ph           chung  Ò   Êu  ócd÷  Öu nh»m   v c tr   li   b¶o  ¶m   ® cho  Öc  ©y  ùng, qu¶n  ýthèng  Êt c¬  ë  ÷  Öu quèc      vi x d   l  nh   s d li   gia c¸c giao dÞch    b¶o  ¶m. ® c) Thùc  Ön  Õ     c¸o ®Þnh  ú      hi ch ®é b¸o    k s¸u th¸ng vµ  µng   h n¨m cho  é     BT ph¸p vÒ   Öc  ¨ng  ý    vi ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   i víi µu bay,tµu biÓn. ® ®è       t    3.  é   µi nguyªn  µ  BT  v M«i  êng  ã  Öm   ô: Chñ   ×,phèi hîp  íiBé     tr c nhi v  tr     v  T ph¸p trong viÖc    tuyªntruyÒn,phæ   Õn      bi ph¸p  ËtvÒ   ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o  lu   ® k th ch   l∙nhb»ng  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi t.   quy s d ®Ê     g li    ®Ê 4. Bé   éi vô  ã  Ö m   ô:Chñ  ×,phèihîp víi é      N   c nhi v  tr         T ph¸p,Bé   B   Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh  µ  héi,Bé   µi chÝnh  v X∙    T   nghiªncøu, x©y  ùng      d chøc danh, tiªu    chuÈn  ¨ng  ý    ña    ¬  ® k viªnc c¸cc quan  ¨ng  ý  ® k giao dÞch    b¶o  ¶m,  µn  µnh  ® ho th trongqóy  I   II n¨m    2004. 5. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ã  Ö m   ô: §«n  c, chØ   o      h Nh n     c nhi v  ®è   ®¹ Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íct¹ c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Óm   Ng h Nh n   i      ph tr     ¬ ki traviÖc  ©n  ñ ph¸p  ËtvÒ   ¨ng  ý    tu th   lu   ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   ña    chøc  ® c c¸c tæ  tÝn  ông  éc  Èm  Òn  d thu th quy qu¶n  ý;chØ  o    chøc  Ýn  ông    ­ l  ®¹ c¸c tæ  td t¨ng c êng  ×m  Óu  t hi th«ng    Ò   tin v giao  Þch  d b¶o  ¶m   ¹  ® t ic¸c  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  ¨ng  ý, cung  Êp  ® k  c th«ng    Ò   tinv giao  Þch  d b¶o  ¶m   íc khi quyÕt ® tr       ®Þnh  Ën  µi nh t   s¶n    ®Ó b¶o  ¶m   ® kho¶n  vay.
  3. 3 6. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  Öm     ph tr     ¬ c nhi vô: a)  è   Ý c¸n  é, trang bÞ   ¬ng  Ön  µm  Öc  B tr   b    ph ti l vi cho  ë   µi nguyªn  µ  ST  v M«i  êng, Uû   tr   ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên trong ph¹m      Õ   îc nh d x∙,ph   tr     vibiªnch ®   giao vµ  ù    ©n    d to¸nng s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m, b¶o  ¶m     ® cho    ¬  c¸c c quan  µy  n thùc hiÖn  ètnhiÖ m   ô  ¨ng  ý  µ    t  v® k v cung  Êp  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    tinv th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi t  quy s d ®Ê     g li     ®Ê theo thÈm  Òn.   quy b) ChØ   o  ¬    ®¹ c quan  chuyªn m«n  éc ñy    thu   ban  ©n  ©n  Óm    Öc  nh d ki travi thùc hiÖn  ¨ng  ý,cung  Êp    ® k  c th«ng    Ò   Õ  Êp, b¶o    tinv th ch   l∙nhb»ng  Òn  ö  quy s dông  t, tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt; thùc hiÖn  Õ     ®Ê     g li         ch ®é b¸o  c¸o  nh  ú    ®Þ k s¸u th¸ng vµ  µng   h n¨m cho  é     B T ph¸p  Ò   Öc  ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    v vi ® k th ch   l∙nhb»ng  quyÒn  ö  ông  t  µ  µi sd ®Ê v t   s¶n  ¾n  Òn víi t  ¹ ®Þa  ¬ng. g li     ®Ê t   i ph c) Phèihîp víi é            T ph¸p,Bé  µinguyªn vµ  B   T    M«i  êng  tr trong viÖc  åidìng   b    chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  v cho  bé  µm  c¸n  l c«ng    ¨ng  ý  Õ  Êp, b¶o    t¸c® k th ch   l∙nh b»ng  Òn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n  Òn víi t. quy s d ®Ê v t   g li     ®Ê 7. Bé       T ph¸p,Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam,  é     h Nh n     B Giao  th«ng  Ën  , é  v t¶i  B Tµi nguyªn  µ    v M«i  êng, Uû   tr   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m     trong viÖc  ©ng    n cao  Õn  ki thøc  ph¸p  ËtvÒ   lu   giao   dÞch  b¶o  ¶m,  ¨ng  ý  ® ® k giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® cho c¸n  é,  b c«ng  chøc  ¹t ho   ®éng  tronglÜnh  ùc  ã  ªnquan;phèihîp víi éi ®ång  èihîp c«ng      v c li            H ph     t¸cphæ   biÕn    ôc  gi¸od ph¸p  Ëtë    Êp, c¸c c¬  lu   c¸c c     quan,tæ    chøc  ÷u  h quan  y  ¹nh  ®È m c«ng    t¸c tuyªn truyÒn    ph¸p  Ët vÒ   lu   giao  Þch  d b¶o  ¶m,  Ò   ôc   ch,    ® vm ®Ý ý nghÜa,  éi dung  ña  ¹t®éng  ¨ng  ý, cung  Êp  n  c ho   ® k  c th«ng    Ò   tinv giao  Þch  d b¶o  ¶m   ® trongc¸ctæ      chøc  Ýn  ông,doanh  td   nghiÖp  µ  v trong nh©n  ©n.   d 8. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih ChØ   Þ  µy  µ  th n v b¸o    é     c¸o B T ph¸p  Ò   v kÕt  qu¶  ùc hiÖn. th   Bé     T ph¸p  ã  c tr¸chnhiÖ m     theo  âi,®«n  c, kiÓm     Öc  ùc hiÖn  d  ®è   travi th   ChØ   Þ  µy  µ  êng  ú  th¸ngb¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. th n v th k 6      t  ph
Đồng bộ tài khoản