intTypePromotion=1

Chỉ thị 22/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
84
lượt xem
4
download

Chỉ thị 22/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 22/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển xuất - nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ thời kỳ 2001-2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 22/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA CHØ   Þ   TH C ñ A  T H ñ  T¦íN G  C H Ý N H  P H ñ  S è  22/2000/CT­T T G   n g µ y 27 th¸ng 10 n¨ m   2000 V Ò  C hi Õ n  lîc p h¸t  triÓn xu Êt ­ n h Ë p   h È u  k h µ n g   ãa vµ d Þ c h  vô  thêi h  kú  2001 ­ 2010  Trong  n¨m  10  qua, lÜnh    vùc  xuÊt ­ nhËp     khÈu  ®¹t ® îc nhiÒu  ®∙      thµnh  tùu línvµ      thùc hiÖn  îcmôc          ®   tiªu®Ò ra trong ChiÕn îcph¸ttr     l     iÓn kinh tÕ        ­ x∙ héithêikú      1991    ­ 2000.Kim    ng¹ch xuÊt khÈu      n¨m 2000  kh¶  cã  n¨ng    t¨nggÊp  trªn5,6 lÇn  víi     so    n¨m  1990,®¹tmøc    ëng      t¨ngtr b×nh qu©n  18,4%/n¨m,®ãng    gãp    ëng  t¨ngtr GDP   hµng  n¨m, gióp nÒn      kinh tÕ      vîtqua    khñng  thêikú  ho¶ng  vµo  ®Çu  nh÷ng  n¨m    90. XuÊt  khÈu  ®ang    lµ ®Çu   quan  ra  träng cho  nhiÒu  ngµnh  kinh tÕ, gãp      phÇn  quan  träng vµo    c«ng  cuéc c«ng nghiÖp  hãa, hiÖn    ®¹ihãa    ®Êt níc. §Ó  chuÈn  cho    bÞ  thêigian  ivõa  tí   , qua  i t¹ phiªnhäp    th¸ng 8    n¨m  2000,  ChÝnh  phñ  th¶o  ®∙  luËn  gãp  kiÕn  vµ  ý  cho      §Ò ¸n ChiÕn îcph¸ttr   l     iÓn xuÊt ­    nhËp  khÈu  hµng  hãa  dÞch  thêikú  vµ  vô    2001    ­ 2010  Bé  do  Th¬ng    m¹i tr×nh  bµy.TiÕp    ®ã, Thñ íng ChÝnh  t   phñ  häp      ®∙  víic¸c doanh  nghiÖp  trong c¶      níc bµn  biÖn  ph¸p  ®Èy  m¹nh  xuÊt khÈu. ChÝnh      phñ  ®¸nh    Æc       gi¸,m dï ®¹tnhiÒu  thµnh  tÝch,c«ng      t¸cxuÊt,nhËp    khÈu, nhÊt lµ xuÊt khÈu          vÉn  cßn  kh«ng  Ýt  tån t¹     ichñ  , yÕu    do: tr×nh ®é    iÓn kinh tÕ    ph¸ttr     cña      nícta cßn  thÊp,søc    c¹nh  tranh cña    hµng  hãa yÕu, gi¸thµnh      s¶n  phÈm   cao  nhng  chÊt l      îng l¹ kÐm;  i s¶n  xuÊt cha    b¸m    s¸tthÞ  êng, cha  tr   tranh  thñ  îc thÞ  êng    ®   tr ®Ó kh¬i th«ng    s¶n  xuÊt,trong khithÞ  êng          tr lµvÊn    ®Ò sèng  cßn cña  c«ng    t¸cxuÊt khÈu; chÝnh      s¸ch,c¬    chÕ  xuÊt,nhËp    khÈu trong mÊy     n¨m  gÇn  ®©y  ® îcc¶ithiÖn  ®∙      theo  chiÒu  híng tÝch  cùc,nhng    cha  thËtæn     ®Þnh;   c¸c Bé,  ngµnh  cha  chñ  ®éng  th¸ogìkhã      kh¨n,víng m ¾c       cho    c¸cdoanh  nghiÖp. §Ó   hoµn chØnh  tr vµ  iÓn  khai ChiÕn îc ph¸t tr   l     iÓn  xuÊt  nhËp  ­  khÈu  hµng  hãa  dÞch  thêikú  vµ  vô    2001­ 2010  ®Èy  vµ  m¹nh  xuÊt khÈu    trong thêi     gian  iThñ íng  tí   , t ChÝnh  phñ yªu cÇu    c¸c Bé, ngµnh, Uû     ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  c¸c doanh  vµ    nghiÖp  s¶n xuÊt ­ kinh      doanh  xuÊt,nhËp    khÈu  qu¸n  iÖtnh÷ng    tr   néi dung  b¶n  xóc  c¬  vµ  tiÕn thùc   hiÖn nh÷ng  c«ng viÖc    díi®©y: 1. ChiÕn îc ph¸ttr     l     iÓn xuÊt ­ nhËp     khÈu  hµng hãa  dÞch  thêikú  vµ  vô    2001  2010, nhÊt    ­    lµ xuÊt khÈu,  ph¶i lµ ChiÕn îc t¨ng tèc      l     toµn diÖn    trªn nhiÒu  lÜnh vùc,ph¶icã      nh÷ng  kh©u  ®ét  ph¸      v÷ng  víibíc ®i  ch¾c. Môc      tiªu hµnh  ®éng  cña    nµy    thêikú  lµ tiÕp    tôc chñ  ¬ng  tr dµnh  tiªncao  u    nhÊt cho  xuÊt khÈu; t¹onguån        hµng  chÊt l   gi¸trÞ gia t¨ng vµ  cã   îng,cã          søc  c¹nh tranh  cao    ®Ó xuÊt khÈu;gãp      phÇn    gi¶i quyÕt  viÖc lµm cho        x∙héi,t¹onguån  tr÷ dù    ngo¹itÖ, ®¸p      øng  yªu  cÇu c«ng  nghiÖp  ho¸, hiÖn      ®¹i ho¸  ®Êt    níc;nhanh  chãng    rótng¾n   kho¶ng  c¸ch ph¸ttr     iÓn kinh  gi÷a      c¸c níc trong tÕ  níc ta vµ        khu vùc. 2. XuÊt    khÈu hµng ho¸  dÞch  thêikú  vµ  vô    2001    ­ 2010 ph¶i ®¹t møc      t¨ng tr   ëng b×nh qu©n    tõ 15%/n¨m      ph¶i ®¸p  trë lªn vµ    øng    c¸c yªu cÇu sau  ®©y: a) C¬    cÊu  xuÊt khÈu    ph¶i® îcchuyÓn      dÞch m¹nh  theo híng gia t¨ngc¸c         s¶n phÈm  chÕ  biÕn, chÕ       t¹o,chó träng c¸c s¶n phÈm   hµm  îng  cã  l c«ng  nghÖ   chÊt x¸m  vµ    cao;bªn    c¹nh ®ã, ph¶iquan    t©m  khaith¸cc¸c m Æt         hµng 
  2. 2 chñ  yÕu  dông  sö  nguyªn,vËt liÖu t¹ chç,sö        i     dông  nhiÒu    lao ®éng    mµ thÞ  ­ tr êng trong,còng  ngoµiníccã    nh      nhu  cÇu; ®ång    thêi,  ph¶ikhaith¸cmäi        nguån  hµng  kh¶  cã  n¨ng xuÊt khÈu; phÊn    ®Êu   c©n b»ng  c¸n c©n  ëng    th m¹i vµo  nh÷ng  n¨m 2009­2010  xuÊtsiªuvµo    sau  vµ      thêikú  n¨m 2010. b) Chó    träng n©ng    cao        gi¸trÞgiac«ng  chÊt l   vµ   îng tõng s¶n    phÈm  xuÊt   khÈu; gi¶m    xuÊt khÈu    hµng  chÕ  biÕn        th«,t¨ng tû träng hµng    chÕ  biÕn  s©u  b»ng c«ng  nghÖ    míi;gi¶m    gia c«ng,®Èy    m¹nh  s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    sö  dông nguyªn,vËt liÖu chÊt l          îng cao  trong nícvíi       c«ng  nghÖ      míi;c¶ithiÖn    hÖ thèng  tÇng  së  h¹  c¬  nu«i,trång,sö      dông    i c¸c lo¹ gièng  c©y, con  s¶n îng,   cã  l   chÊt l    îng cao  c«ng  vµ  nghÖ  chÕ  biÕn  thÝch    ®«i víi   hîp ®i      biÖn  c¸c ph¸p b¶o  vÖ m«i  êng; ph¶icã  tr     quy  ho¹ch  vïng nguyªn liÖu cho        tõng nhãm   s¶n phÈm;  quy tr×nh  qu¶n   lý s¶n xuÊt ph¶i ® îc tæ        chøc  i l¹ mét  c¸ch khoa  häc  tiÕt vµ    kiÖm  nhÊt;tõng      bícx©y  dùng    tiªuchuÈn  chÊt l    îng quèc    gia cho    i c¸c lo¹  hµng  hãa xuÊtkhÊu      víinh∙n hiÖu    "s¶n xuÊtt¹ ViÖtNam".       i   c) S¶n    phÈm   xuÊt khÈu    ph¶i®¸p    øng  îc nh÷ng  ®   yªu cÇu    ®a d¹ng  cña  thÞ  êng  tr thÕ  i® Æc   gií   , biÖt lµ yªu      cÇu  chÊt l   vÒ   îng,mÉu   hµng      m∙  ho¸.Mçi lo¹  ihµng  hãa  ph¶ih×nh    thµnh  îcc¸c thÞ  êng  ®     tr chÝnh, chñ    tËp    lùcvµ  trung   kh¶  n¨ng    më réng   c¸c thÞ  êng  tr nµy, ®ång      thêichñ  ®éng    më réng  sang   c¸c thÞ  êng  tr kh¸c theo    híng ®a    ph¬ng    d¹ng    ho¸,®a  ho¸ quan    hÖ bu«n   b¸n;ph¶i   cã  ®èi  s¸ch  thÓ    cô  víitõng thÞ  êng  tõng    tr vµ  bíc gi¶m  dÇn viÖc  xuÊt khÈu    qua    c¸c thÞ  êng  tr trung gian.§Þnh      híng chung      lµtËn dông  mäi kh¶  n¨ng    ®Ó duy      tr×tû träng xuÊt khÈu          hîp lývµo    c¸c thÞ  êng  cã  Ch©u  ,® Æc   tr ®∙  ë  ¸  biÖt   lµ thÞ  êng    tr NhËt,®Èy    m¹nh  h¬n  n÷a  xuÊt khÈu      trùctiÕp  vµo    c¸c thÞ  êng  tr cã søc  mua    Mü,  línnh  T©y    ¢u, th©m   nhËp, t¨ngdÇn        tû träng xuÊt khÈu      vµo  c¸cthÞ  êng    tr §«ng    ¢u,Nga, SNG   khu    vµ  vùc ch©u  Mü, ch©u  Phi. C«ng    t¸cthÞ  êng, xóc  tr   tiÕn  ¬ng    ý  th m¹i cã  nghÜa   rÊtquan  träng,ph¶i     ® îc tr     iÓn khaim¹nh  nh»m       mÏ  t¹om«i  êng  tr quèc  thuËn    tÕ  lî cho  i xuÊt khÈu.     C¸c  ch¬ng tr×nh  xóc tiÕn  ¬ng      th m¹i,më réng  thÞ  êng  tr cÇn  îc cô  ®   thÓ  hãa  vµ  g¾n     víiho¹t®éng    ®èi  ngo¹i  ,tranh thñ ngo¹igiao  trîviÖc  kÕt      hç    ký  c¸c HiÖp  ®Þnh  khung,c¸ctho¶ thuËn  c¸cHîp        vµ    ®ång    cã            dµih¹n  gi¸trÞlínvíi c¸c quèc        gia,c¸c Tæ chøc  quèc      tÕ,c¸c thÞ  êng        tr lín®Ó t¹o®Çu       ra æn ®Þnh  vµ  tõ ®ã  c¬  cho    cã  së  ®Çu    t®æi    míic«ng  nghÖ,  n©ng  cao        gi¸trÞnéi®Þa  hãa,   gi¸trÞgiat¨nghµng          xuÊtkhÈu.   Theo  chøc  n¨ng cña m×nh,    c¸c Bé, ngµnh, c¸c c¬      quan    ®¹i diÖn cña  ViÖt Nam   níc ngoµiph¶i®Èy    ë        m¹nh    ho¹t®éng  ®èi ngo¹i ,t¨ng cêng  t¸c   hîp    quèc  ®Ó     tÕ  më réng  thÞ  êng  tr xuÊt khÈu. C¸c      HiÖp    héingµnh  hµng  ph¶icã    vaitrßtÝch      cùc trong viÖc    phèihîp nç        lùccña    c¸c doanh  nghiÖp  hç      vµ  trî c¸c doanh  nghiÖp    t¨ng cêng c«ng    t¸ct×m  kiÕm  thÞ  êng, kh¸ch hµng; x©y  tr       dùng  vµ tháa thuËn    c¸c ch¬ng  tr×nh hµnh  ®éng  nh»m   b¶o vÖ, n©ng  cao  tÝn  uy  còng  quyÒn    nh  lî chung  i cña HiÖp    héi,cña  mçi thµnh    cña  viªn vµ  quèc    gia trongc¹nh tranh trªnthÞ  êng          tr quèc tÕ. 3.NhËp    khÈu ph¶i® îc®Þnh      híng chÆt      ëng    chÏ;t¨ngtr b×nh  qu©n  nhËp  khÈu  thêikú  c¶    2001  2010  îc duy    møc   ­  ®   tr× ë  14%/n¨m; chó  träng nhËp  khÈu  c«ng  nghÖ  cao    ®Ó ®¸p  øng yªu  cÇu  cña    c¸c ngµnh chÕ  biÕn n«ng,  l©m, thuû    h¶is¶n  s¶n  vµ  xuÊt hµng    c«ng nghiÖp  nhÑ; ®ång  thêi,  ph¶ig¾n    víi  viÖc    iÓn,sö  ph¸ttr   dông    c¸c c«ng nghÖ,  gièng c©y con  vËt liÖu míi® îc vµ          s¶n xuÊttrong níc.     H¹n chÕ  viÖc nhËp khÈu    c¸c s¶n phÈm  trong    s¶n  níc ®∙  xuÊt ® îc vµ      s¶n xuÊt cã    chÊt l        îng,®¹t tiªuchuÈn  quèc    gia,quèc    tÕ; t¨ng cêng    tiÕp cËn 
  3. 3 c¸c thÞ  êng    tr cung øng c«ng  nghÖ  nguån  cã  vµ  kh¶  n¨ng  ®Çu    thiÖu  qu¶  nh  T©y    ¢u,Mü, NhËt B¶n. C¸c chÝnh s¸ch,c¬    chÕ  ®iÒu  hµnh  nhËp  khÈu trong giai®o¹n      nµy ph¶i  ® îc xem     xÐt    phï hîp    víitiÕn tr×nh thùc hiÖn      c¸c cam  kÕt    héi nhËp quèc tÕ  cña  ChÝnh  phñ          ta víic¸c Tæ chøc  quèc    tÕ, khu vùc  c¸c cam   vµ    kÕt    ®a ph­ ¬ng,song    ph¬ng  kh¸c. 4.  HiÖn  nay, vai trß vµ        kh¶  n¨ng cña c¸c ngµnh  dÞch  xuÊt  vô  khÈu,   dÞch  thu  vô  ngo¹itÖ    cha  îc ®¸nh    ®   gi¸®Çy  ®ñ; ph¶i coi ®©y         lµ tiÒm  n¨ng  xuÊt khÈu  cÇn  îc ®Èy   ®   m¹nh  trong    giai®o¹n  2001  2010, trong    ­    ®ã chó  träng c¸clÜnh      vùc  lÞch,xuÊtkhÈu    du      lao®éng, bu    chÝnh   ­viÔn  th«ng,dÞch    vô    tµichÝnh   ­ ng©n  hµng    ­ b¶o  hiÓm, dÞch  vËn  vô  chuyÓn  hµng    êng  ho¸ ® kh«ng,® êng    biÓn,dêng    s¾t..   .híng ph¸ttr   ;     iÓn cña   c¸c lÜnh vùc nµy  cÇn  îc ®   thÓ hiÖn  thµnh    c¸c ch¬ng  tr×nh  thÓ, trong ®ã   cô      cÇn  quan t©m   ®Çu       t ®Ó ph¸ttr   lÞch  ® a  lÞch    iÓn du  vµ  du  nhanh  chãng    trëthµnh  ngµnh  kinh tÕ    mòi  nhän. 5. §Ó     thùc hiÖn    môc    nh÷ng  cÇu  tiªuvµ  yªu  nªu trªn,       Bé, ngµnh  c¸c h÷u  quan,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng cÇn  kÕ  cã  ho¹ch phèihîp víi Th¬ng    Bé            Bé  m¹ivµ  KÕ ho¹ch vµ    §Çu   ttiÕn hµnh      x¸c®Þnh  c¬ cÊu  hµng  ho¸  dÞch  xuÊt  vµ  vô  khÈu cña  tõng  ngµnh, tõng    ®Þa  ph¬ng  theo yªu cÇu  cña thÞ  êng; trªnc¬  ®ã   tr     së  x©y  dùng    c¸c ch¬ng  tr×nh,dù      ¸n xuÊt khÈu  môc      cã  tiªu,trong ®ã       x¸c ®Þnh  thÓ  cô  n¨ng    lùc s¶n xuÊt,chÝnh    s¸ch,m Æt     hµng    víimøc    ëng  thÓ  thÞ  êng  t¨ng tr cô  vµ  tr xuÊt khÈu, ®Ó       trong  mét    thêigian ng¾n,    îcc¸cs¶n    t¹o®     phÈm  xuÊtkhÈu  søc    cã  c¹nh tranh.     C¸c ch¬ng tr×nh,dù  xuÊt khÈu  môc      ¸n    cã  tiªusau    îccÊp  thÈm  khi®   cã  quyÒn    phª duyÖt vµ  vµo      ®i  ho¹tdéng,® îcu        tiªncÊp  dông  tÝn  nhµ    vay  nícvµ  vèn ng©n  hµng    ®Ó thùc hiÖn,® îchëng    ®∙ivÒ        c¸c u    chÝnh  s¸ch ®Çu      t nÕu  s¶n  xuÊt,kinhdoanh  hiÖu      cã  qu¶. Bé    KÕ ho¹ch  §Çu ,Bé    vµ  t  Tµi chÝnh  Ng©n   vµ  hµng Nhµ    nícViÖt Nam     cÇn  chñ  ®éng  kÕ   cã  ho¹ch  trÝ c¸c nguån  bè      vèn tÝn dông  cho    c¸c ch¬ng  tr×nh,dù      ¸n s¶n  xuÊt vµ    xuÊt khÈu    trong thêikú      2001    ­ 2010,kh«ng      ®Ó x©y  ra t×nh    tr¹ngthiÕu nguån      vèn  ®Çu    tcho s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu.   6. Bªn    c¹nh  viÖc x©y  dùng    c¸c ch¬ng  tr×nh xuÊt khÈu      nªu trªn, giao Bé    Th¬ng   m¹i chñ    tr× phèi hîp    KÕ     víiBé  ho¹ch  §Çu  , Bé    vµ  t   Tµi chÝnh, Bé    T  ph¸p,Bé    Khoa  häc,C«ng    nghÖ   M«i  êng, Ng©n   vµ  tr   hµng  Nhµ    nícViÖt Nam     rµ so¸t,     hoµn  thiÖn    c¸cchÝnh  s¸ch,c¬    chÕ  biÖn  vµ  ph¸p  thÓ,®¸p  cô    øng    yªu cÇu    t¹onguån  hµng  xuÊt khÈu  ®Èy    vµ  m¹nh  xuÊt khÈu. C¸c      chÝnh  s¸ch,c¬    chÕ   ph¶i ® îc ®Ò       cËp  toµn  diÖn, vÒ     ®Êt  ®ai, vÒ     ®Çu   , tµichÝnh,  t    tÝn  dông... nh»m   trîcã  hå    hiÖu  qu¶  cho    c¸c ch¬ng  tr×nh  xuÊt khÊu  môc      cã  tiªu nªu trªn;chó  nguyªn    ý  t¾c  b¶o  ®¶m   ®∙idµnh  u    cho    c¸c doanh  nghiÖp  trong  níc s¶n    xuÊt vµ    cung  øng  nguyªn  liÖu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    kh«ng  kÐm   h¬n    c¸c doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu; cÇn      dµnh  tiªnvèn  u    ®Ó  h×nh  thµnh  tr   vµ  iÓn khaiho¹t®éng      cña Quü  tÝn dông  trî hç    xuÊt khÈu    vµo  n¨m  2001    ®Ó tiÕn  ití h×nh    thµnh  Ng©n   hµng  xuÊt nhËp    khÈu  íc n¨m  tr   2005. Trícm ¾t, trong n¨m        2000  ®Çu   vµ  n¨m  2001  ph¶itËp    trung xö        lýc¸ckhã  kh¨n,víng m ¾c           mµ c¸cdoanh  nghiÖp  nªu  c¸c lÜnh  ®∙  vÒ    vùc    h¶iquan,dÞch    vô,thuÕ,nhÊt lµthuÕ                gi¸trÞgiat¨ng.  
  4. 4 §Ó  chñ ®éng    héi nhËp  kinh  quèc    tÕ  tÕ, cÇn  nghiªn cøu  ban    vµ  hµnh  c¸cv¨n b¶n      quy ph¹m  ph¸p luËtdùa          trªnc¸cnguyªn t¾c  thuÕ    vÒ  quan,m«i  ­   tr êng, an    toµn  søc khoÎ vµ      vÖ sinh  dÞch    tÔ, còng  nh c¸c  nguyªn t¾c  tháa  thuËn bu«n  song  b¸n  ph¬ng,hç        trî ngµnh  c¸c s¶n  xuÊthµng    hãa    líntrong níc,     nhÊt lµs¶n      xuÊt n«ng    nghiÖp;cã  chÕ    c¬  chèng  ®éc quyÒn, chèng    gian lËn     th¬ng    kiÓm    m¹ivµ  so¸tviÖc bu«n    c¸ckhu  b¸n ë    vùc    i biªngií . Yªu  cÇu  Th¬ng    c¸c Bé, ngµnh  Bé  m¹i vµ      h÷u quan  trong cuèiquý       In¨m  2001, b¸o  Thñ íng    c¸o  t ChÝnh  phñ    c¸c ch¬ng tr×nh cô    thÓ  xuÊt khÈu  vÒ    vµ  hoµn thiÖn chÝnh    s¸ch nªu    trªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2