intTypePromotion=1

Chỉ thị 22/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
105
lượt xem
4
download

Chỉ thị 22/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 22/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 22/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  22/2001/CT­T T g   n g µ y  11 th¸ng 9 n¨ m  2001 V Ò   h Ê n   h Ø n h  c«n g  t¸c c c   thanh tra, ki Ó m  tra d o a n h  n g hi Ö p   Tõ   khi Ch Ýnh  phñ  ban  hµnh  NghÞ  ®Þnh  61/1998/N§­  ngµy CP 15/8/1998  Ò   v c«ng    t¸cthanh    Óm     i víic¸c doanh  tra,ki tra®è       nghiÖp  íi®©y   (d   gäi t¾t lµ NghÞ   nh       ®Þ 61),c«ng    µy  ∙  ã    t¸cn ® c chuyÓn  Õn  Ých  ùc, gãp   bi t c  phÇn  a    ¹t®éng  ® c¸c ho   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  i  µo  Ëttù,kû  ¬ng. Tuy  ® v tr     c   nhiªn,ho¹t®éng     thanh    Óm     Én  tra,ki trav cßn  ïnglÆp, chång  Ðo  Ò   éi  tr     ch vn dung  ÷a c¸c c¬  gi     quan  ã  c chøc  n¨ng;hoÆc   Õn hµnh    ti   thanh    Óm    µ   tra,ki tram kh«ng  ã  c quyÕt  nh,  ú  Ön  Ðo  µi thêigian  ®Þ tu ti k d    thanh    Óm     ù   tra,ki tra.S phèi hîp  ÷a    ¬    gi c¸c c quan  ã  c chøc  n¨ng thanh    Óm     a  tra,ki tra ch chÆt  Ï.ch   V Én  cßn  ×nh  ¹ng lî dông, l¹m  ông  t tr   i     d quyÒn  thanh    Óm       tra,ki tra ®Ó s¸ch  nhiÔu,trôclî  ©y  ã      ig kh kh¨n,phiÒn  µ  i víi ,   h ®è     doanh  nghiÖp. § Ó   ¾c  ôc  ÷ng  Õu  ãt,khuyÕt  iÓ m   ña  kh ph nh thi s   ® c c«ng    t¸cthanh    tra, kiÓm    i víi tra®è     doanh  nghiÖp,tiÕp tôcthùc hiÖn         nghiªm  chØnh  NghÞ   nh   ®Þ 61,Thñ íng ChÝnh  ñ    Çu:   t  ph yªu c 1. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Ëp  t trung  chØ   o, qu¸n  iÖts©u  ¾c  ®¹   tr   s cho  c¸c  ùc l ng  ã  l  î c chøc  n¨ng  thanh    Óm     éc  ¹m    tra,ki trathu ph viqu¶n  ýcña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ×nh   l  B ng   ph m vÒ  quan  iÓ m,  ôc   ch  ña  ® m ®Ý c c«ng    t¸cthanh    Óm     tra,ki tra doanh  nghiÖp  nh»m   íng dÉn, gióp c¸cdoanh  h       nghiÖp  s¶n  Êt,kinh doanh  ng  xu     ®ó ph¸p luËt,     cã  Öu  hi qu¶;chÊ m     ù  îdông,l¹m  ông  Öc    døt s l   i  d vi thanh    Óm      tra, ki tra®Ó s¸ch   nhiÔu, g©y  ã    kh kh¨n,phiÒn  µ    h cho  doanh  nghiÖp; trùc tiÕp     chØ   o  Öc  ®¹ vi x©y  ùng  ¬ng  ×nh, kÕ   ¹ch  d ch tr   ho thanh    Óm     tra,ki tra doanh  nghiÖp  éc thu   ph¹m   viqu¶n  ýcña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ×nh.  l  B ng   ph m Ch¸nh  Thanh      é, trac¸c B   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ ph¶ilµm  ètchøc    t  n¨ng  u   èi,tæng  ®Ç m   hîp  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  ch tr   ho thanh    Óm     ña    ¬  tra,ki trac c¸c c quan  éc  Òn  thu quy qu¶n  ý cña  é   µ  ña  l  B v c tØnh, thµnh  è; lo¹  á  ù  ïng lÆp  Ò   éi dung    ph   ib s tr   v n  thanh    Óm     tra,ki tra ngay  õ  ©u  ©y  ùng  ¬ng  ×nh, kÕ   ¹ch. ViÖc  t kh x d ch tr   ho   thanh    Óm    ùctiÕp t¹ doanh  tra,ki tratr    i   nghiÖp  chØ  Õn hµnh    ã  Êu  Öu  ti   khic d hi vi ph¹m    ph¸p  ËthoÆc     c¬  lu   khi   quan  µ   íc cÊp    ã  Èm   Òn    Nh n   trªnc th quy yªu cÇu  µ  v ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh    èivíinh÷ng  ®Þ 61. §     doanh  nghiÖp  Çn  ã  ù  c c s thanh    Óm    Ò   Òu  Ünh  ùc  × thµnh  Ëp  tra, ki trav nhi l v th   l ®oµn  ªnngµnh    li   ®Ó gi¶m  ítc¸c cuéc  b    thanh    Óm     tra,ki tra.§Æc   Öt chó    bi   ý thùc hiÖn    nghiªm  ócquy  nh  ña  t  ®Þ c NghÞ   nh    Öc  ®Þ 61:"Vi thanh    Óm    tra,ki tra doanh  nghiÖp  chØ  îc thùc hiÖn    ã  Õt  nh  ña  ñ  ëng  ¬  ®    khic quy ®Þ c th tr c quan  Nhµ   íc cã  Èm  Òn; kh«ng  îc tiÕn  µnh  ïnglÆp, kh«ng    ét  Çn  n   th quy   ®  h tr     qu¸ m l vÒ   ïng m ét  éidung  c  n  trong m ét    n¨m  i víim ét  ®è     doanh  nghiÖp  õtr ng  îp (tr   ê h   bÊt th ng);khikÕt  óc viÖc   ê    th   thanh    Óm    ¹ doanh  tra,ki trat i  nghiÖp  ph¶icã  Õt   k luËn  b»ng  b¶n  Ò   éi dung  ∙  v¨n  v n  ® thanh    Óm   tra,ki tra". ÷ng  bé   Nh c¸n  thanh  tra,kiÓm       ¹m    traviph ph¸p  Ët,g©y  lu   tæn  Êtcho  th   doanh  nghiÖp  ph¶ibåith    ­ êng  cho  doanh  nghiÖp  µ  Þ  ö  ýkû  Ëtnghiªm  ¾c. v b x l   lu   kh 2. C¸c    doanh nghiÖp  Çn    êng  c t¨ng c c«ng    t¸cthanh    Óm     éibé  tra,ki tran   theo quy  nh  ña  Ët Doanh    ®Þ c Lu   nghiÖp.C¸c  ¬    c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy t¨ng cêng  Öc    vi theo  âi,híng  Én    d  d c¸c doanh nghiÖp  ù thanh    Óm     t  tra,ki tra.
  2. 2 Thñ  ëng  ¬  tr c quan  Õt  nh  quy ®Þ thanh    Óm    Þu  tra,ki trach tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    vk luËn  thanh    Óm    ¹ doanh  tra,ki trat i   nghiÖp.Doanh    nghiÖp  îcquyÒn  ö  ông  ®  sd v¨n b¶n  Õt  Ën  ña  µn  k lu c §o thanh    Óm     Óm   tra,ki tra,ki to¸n ®∙  µm    l trong n¨m    nh  ét  ¬  ë  m c s ph¸p  ý®Ó     Þ   ¬  l  ®Ò ngh c quan  quyÕt  nh  ra  ®Þ thanh    Óm   tra,ki trarótnh÷ng  éidung     n  thanh    Óm    ïnglÆp. tra,ki tratr   3. Bé  ëng  é    tr B C«ng  chØ  o  Öc  ñng  è,chÊn  an  ®¹ vi c c  chØnh  chøc  µ  tæ  v ho¹t®éng  ña  ùc l ng    c l  î C¶nh    s¸tkinh  Õ, An  t   ninh  kinh  Õ, An  t   ninh  v¨n ho¸,  C¶nh    s¸tphßng  ch¸y ch÷a    ch¸y,C¶nh      s¸tqu¶n  ýhµnh  Ýnh  Ò   Ëttù,an  l  ch v tr     toµn    éi. x∙h   C¸c  ùcl ng nµy  Çn    êng    Ön  l  î   c t¨ngc c¸cbi ph¸p nghiÖp  ô    v trong ho¹t    ®éng  ña  × nh. ViÖc  Óm    ùctiÕp t¹ doanh  cm   ki tratr    i  nghiÖp  hoÆc   Õp cËn    ti   c¸c hå  ¬,giÊy tê,tµiliÖu cña  s        doanh  nghiÖp chØ  ùc hiÖn  th   trong tr ng  îp thùc  ê h     sù  Çn  Õtvµ  c thi   ph¶icã  Õt  nh  ña  ñ tr ng  ¬    quy ®Þ c th   ë c quan  C«ng  cã  Èm   an  th quyÒn  theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   ®Þ 61.  Ê m   Ch døt  ×nh  ¹ng kiÓm     t tr   tra doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  Õt  nh,  c quy ®Þ tr¸nh viÖc  ×nh  ù    h s ho¸    c¸c quan  Ö   h hµnh  Ýnh, d©n  ù,kinh tÕ.Thñ  ëng  ¬  ch   s     tr c quan  C«ng  chÞu  an  tr¸chnhiÖ m     vÒ   ÷ng    ¹m  nh viph trong c«ng    Óm    ña  ùcl ng C«ng  do  × nh  ùc   t¸cki trac l  î   an  m tr   tiÕp phô    tr¸ch. 4. Bé   ëng  é   µi chÝnh    tr BT  chØ   o  Öc  èi hîp    ¹t®éng  ®¹ vi ph   c¸c ho   thanh  tra,kiÓm    Ò   µichÝnh, thuÕ; chñ  ×phèihîp víic¸c Bé, ngµnh,®Þa   ­   trav t       tr              ph ¬ng  ©y  ùng  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch thanh    Óm    Ò   µichÝnh  xd ch tr   ho   tra,ki trav t   doanh  nghiÖp, tr¸nht×nh  ¹ngtrïnglÆp, chång  Ðo      tr       ch ngay  õ khix©y  ùng  ¬ng  t    d ch tr×nh,kÕ   ¹ch.   ho   5. Tæng  Ó m     µ   íccã  Õ   ¹ch  èihîp chÆt  ÏvíiBé   ëng    Ki to¸nNh n   k ho ph     ch     tr Bé   µi chÝnh  µ  T  v Tæng   Thanh    µ   íc ®Ó   ©y  ùng  ¬ng  ×nh,kÕ   tra Nh n   x d ch tr   ho¹ch kiÓm    íckhitr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt,tr¸nht×nh  ¹ng   to¸ntr       t  ph phª duy     tr   trïng lÆp,  ång  Ðo  Ò   éi dung    ch ch v n  trong  ¹t®éng  ho   thanh    Óm     µi tra,ki tra t   chÝnh  doanh  nghiÖp. 6. Bé   ëng  é   ¬ng  ¹i chØ   o  ùc l ng    tr B Th m  ®¹ l  î Qu¶n  ýthÞ  êng  èi hîp l  tr ph     chÆt  Ï víic¸c c¬  ch       quan  ã  ªnquan, thùc hiÖn  ng  c li       ®ó chøc n¨ng,nhiÖ m   ô    v ® îcgiao theo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt,     kh«ng  ú tiÖn kiÓm    tu     tradoanh nghiÖp  vÒ   ÷ng  éidung  éc chøc  nh n  thu   n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  ¬    v c c quan  kh¸c. 7. Tæng    Thanh    µ   ícchÞu  traNh n   tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    é, c¬    h  c¸c B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,Uû   thu   ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  ©y  ùng  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  ¬ x d ch tr   ho thanh    Óm     tra,ki tra doanh  nghiÖp  ña    é,  µnh, ®Þa   ¬ng; khÈn  ¬ng  c c¸c B ng   ph   tr ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n  íng  Én, lµm  â  ¬n    h d   r h c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  vÒ   iÒu  Ön, ®Þ 61  ® ki   thñ  ôc tiÕn  µnh  t  h thanh    Óm     ùctiÕp  ¹  tra,ki tratr   ti doanh  nghiÖp  ña  õng  ¬  ct c quan  µ   íc;ph©n  Öt râ  Öc    Nh n   bi   vi gi¶iquyÕt  Õu  ¹i,tè  khi n   c¸o  íic¸c  éc  v  cu thanh    tra kinh  Õ­   éi;t¨ng cêng  ¹t®éng  t x∙ h     ho   qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   c«ng    t¸c thanh    tra;tæng  îp,®¸nh    ×nh  ×nh, ®Ò   Êt c¸c biÖn  h  gi¸t h   xu     ph¸p  ©ng    n cao hiÖu  qu¶  ¹t®éng  ho   thanh    Óm    tra,ki tradoanh  nghiÖp. 8. Bé   ëng  é       tr B T ph¸p  ã  Ön  c bi ph¸p    êng  ¹t®éng  t¨ng c ho   tuyªn truyÒn,     phæ   Õn  bi ph¸p  ËtvÒ   lu   thanh    Óm     Êt lµ ®èi víic¸c doanh  tra,ki tra,nh           nghiÖp  ®Ó     c¸cdoanh  nghiÖp  Óu  ng  µ  ùc hiÖn  hi ®ó v th   nghiªm  chØnh  ph¸p luËt.   C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  µ  ñ  ëng    ¬  v Th tr c¸c c quan  ªnquan  Èn  ¬ng  chøc  ùc hiÖn, chØ   li   kh tr tæ  th     ®¹o    n  Þ  éc ph¹m    c¸c®¬ v thu   viqu¶n  ýthùc hiÖn  ètChØ   Þ  µy. l    t  th n  
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2