Chỉ thị 22/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
74
lượt xem
1
download

Chỉ thị 22/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 22/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các giải pháp giảm chi phí đầu vào, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải hàng không và hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 22/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. ChØ thÞ  cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 22/ 2005/CT­TTg  ngµy 16 th¸ng  6 n¨m 2005 VÒ x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p  gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, t¨ng cêng n¨ng lùc  c¹nh tranh  cña doanh nghiÖp vËn t¶i  hµng kh«ng vµ hµng h¶i Thêi  gian  qua,  mÆc dï cã  nhiÒu  sù kiÖn  x¶y ra trªn  thÕ giíi nh sù kiÖn ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2001 t¹i Mü, dÞch  SARS ®Çu n¨m 2003 t¹i nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®∙ ¶nh hëng  ®Õn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh hµng kh«ng, hµng h¶i  nãi   riªng,   nhng   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   doanh   nghiÖp  vËn  t¶i  trong  hai  ngµnh  hµng kh«ng  vµ hµng  h¶i vÉn gi÷ nhÞp ®é  t¨ng trëng ®Òu qua c¸c n¨m. C¸c con sè thèng kª cho thÊy  c¸c doanh nghiÖp trong hai ngµnh hµng kh«ng, hµng h¶i ®∙  nç lùc duy tr× kinh doanh æn ®Þnh vµ cã lîi nhuËn. Giai  ®o¹n   2001­2004,   c¸c   doanh   nghiÖp   vËn   chuyÓn   hµng   kh«ng  ViÖt Nam ®¹t tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n 9,7%/n¨m vÒ hµnh  kh¸ch vµ 18,7% /n¨m vÒ hµng ho¸, bu kiÖn. Tæng sè tÇu vËn  t¶i biÓn n¨m 2000 chØ cã 336 chiÕc c¸c lo¹i ®Õn nay ®∙  t¨ng   lªn   1007   chiÕc,   n¨m   2004,   ®éi   tµu   biÓn   ViÖt   Nam  chuyªn chë ®îc h¬n 36 triÖu tÊn hµng ho¸ trong ®ã cã 23,1  triÖu tÊn vËn t¶i níc ngoµi.  Cã   ®îc   kÕt   qu¶   ®¸ng   kÓ   trªn   tríc   hÕt   lµ   do   c¸c   c¬  quan qu¶n lý Nhµ níc ®∙ kÞp thêi ban hµnh c¬ chÕ, chÝnh  s¸ch ®iÒu hµnh vÜ m« phï hîp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ  kÝch   thÝch   sù   ph¸t   triÓn   cña   c¸c   doanh   nghiÖp   vËn   t¶i  hµng kh«ng, hµng h¶i, ®Æc biÖt lµ do sù cè g¾ng ph¸t huy  tÝnh s¸ng t¹o vµ ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc ®Ó thùc  hiÖn   cã   hiÖu   qu¶   kÕ   ho¹ch   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   cña   c¸c  doanh nghiÖp trong ngµnh hµng kh«ng, hµng h¶i. C¸c doanh  nghiÖp  ®∙ m¹nh  d¹n ®Çu t  ®æi míi ph¬ng tiÖn,  thiÕt  bÞ,  c«ng nghÖ. §éi tµu bay, tµu biÓn quèc gia ®îc trΠho¸ vµ  t¨ng thªm vÒ sè lîng, ph¸t huy tèt vai trß chñ lùc vËn  t¶i cña ngµnh, c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i ®∙ tÝch cùc khai  th¸c, t×m kiÕm thÞ trêng vµ nguån kh¸ch, nguån hµng míi  ®Ó n©ng cao thÞ phÇn vËn t¶i. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vËn  t¶i hµng kh«ng vµ hµng h¶i cha v÷ng ch¾c, cßn chÞu nhiÒu  t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi.  Kh¶ n¨ng c¹nh tranh  cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng quèc tÕ cßn yÕu, thÞ  phÇn quèc  tÕ chiÕm  lÜnh cha cao, thÞ trêng néi ®Þa nhá  nhng   c¹nh   tranh   hÕt   søc   gay   g¾t,   ®Æc   biÖt   ®èi   víi   c¸c  doanh nghiÖp vËn t¶i biÓn. Bªn c¹nh ®ã, søc thu hót cña  c¸c c¶ng hµng kh«ng, c¶ng biÓn ®èi víi ho¹t ®éng quèc tÕ  cßn bÞ h¹n chÕ do møc phÝ vµ lÖ phÝ hµng kh«ng, hµng h¶i  cßn t¬ng ®èi cao so víi c¸c níc trong khu vùc.
  2. 2 ViÖt Nam ®∙, ®ang vµ sÏ chñ ®éng héi nhËp quèc tÕ ®Ó  ph¸t huy vµ tËn dông nh÷ng  u thÕ s½n cã trong th¬ng m¹i  quèc tÕ nh gi¸ nh©n c«ng rÎ, vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, khÝ  hËu ®a d¹ng. C¸c doanh nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng vµ hµng  h¶i cÇn   t¨ng cêng søc c¹nh tranh cña m×nh h¬n n÷a tríc  nh÷ng yªu cÇu vµ th¸ch thøc cña qu¸ tr×nh héi nhËp quèc  tÕ vµ khu vùc, ®Ó gãp phÇn chñ ®éng, tÝch cùc trong qu¸  tr×nh giao lu th¬ng m¹i quèc tÕ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n­ íc. Tríc m¾t, cÇn nhanh chãng t×m c¸c gi¶i ph¸p nh»m gi¶m  chi phÝ ®Çu vµo ®Ó gãp phÇn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho  c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i hµng kh«ng, hµng h¶i. ViÖc x©y  dùng c¸c gi¶i ph¸p vµ lé tr×nh gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, t¨ng  cêng n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp hµng kh«ng,  hµng h¶i ph¶i b¸m s¸t c¸c néi dung sau ®©y: a) T¨ng n¨ng suÊt vËn t¶i, gi¶m chi phÝ ®Ó gi¶m gi¸  thµnh ®i ®«i víi n©ng cao chÊt lîng dÞch vô, s¶n phÈm. b) Ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng, ®Çu t c¸c trang thiÕt  bÞ, ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i. c)  N©ng cao  n¨ng  lùc qu¶n  trÞ kinh  doanh  ®Ó cã  kh¶  n¨ng   c¹nh  tranh   víi   c¸c   doanh  nghiÖp   c¸c   níc   trong   khu  vùc vµ quèc tÕ; gi÷ v÷ng thÞ trêng vËn t¶i néi ®Þa. d) Chñ ®éng héi nhËp quèc tÕ, s½n sµng n¾m b¾t c¸c c¬  héi vµ thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi khi ViÖt Nam tham gia  c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ. ®) ¦u tiªn ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ cao, ®µo t¹o  nguån nh©n lùc ®ång bé, cã tri thøc hiÖn ®¹i vµ lµm chñ  khoa häc c«ng nghÖ, kü thuËt míi. e)   Thóc   ®Èy   nhanh   chãng   viÖc   c¶i   c¸ch   thñ   tôc   hµnh  chÝnh, t¹o m«i trêng thuËn lîi, th«ng tho¸ng, b×nh ®¼ng  ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng. §Ó   thùc   hiÖn   th¾ng   lîi   c¸c   néi   dung   trªn,   Thñ   tíng  ChÝnh phñ chØ thÞ: 1. Bé Giao th«ng vËn t¶i: a) ChØ ®¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp vËn  t¶i   trong  ngµnh   hµng   kh«ng,   hµng   h¶i   chñ   ®éng  x©y  dùng  c¸c gi¶i ph¸p  gi¶m  chi phÝ ®Çu vµo, t¨ng cêng  n¨ng  lùc  c¹nh   tranh   cña   doanh   nghiÖp   m×nh   phï   hîp   víi   ®Æc   ®iÓm,  m«i   trêng  kinh   doanh,  ®iÒu   kiÖn   tµi   chÝnh  vµ   c¸c   nguån  lùc kh¸c cña doanh nghiÖp.  b) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan x©y  dùng vµ ban hµnh hoÆc  tr×nh  cÊp cã thÈm quyÒn  ban  hµnh  c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn  lîi cho c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i trong ngµnh hµng kh«ng,  hµng h¶i c¹nh tranh lµnh m¹nh, ho¹t ®éng b×nh ®¼ng. 
  3. 3 c) Trong Quý IV n¨m 2005, x©y dùng xong ph¬ng ¸n s¾p  xÕp c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vËn t¶i hµng kh«ng, hµng  h¶i   vµ   dÞch   vô   hç   trî   vµ   hoµn   thµnh   s¾p   xÕp   trong   n¨m  2006 ®Ó ®¶m b¶o m«i trêng c¹nh tranh lµnh m¹nh nh»m n©ng  cao chÊt lîng ®ång thêi gi¶m gi¸ thµnh dÞch vô. d) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Èy  m¹nh   c¶i   c¸ch   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   hµng  kh«ng, hµng h¶i, t¹o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t  triÓn thÞ trêng, ®Çu t ®æi míi ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ  vµ æn ®Þnh tæ chøc ho¹t ®éng. 2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: a) u tiªn bè trÝ kÕ ho¹ch ®Çu t ®æi míi, n©ng cÊp kÕt  cÊu h¹ tÇng cho ngµnh hµng kh«ng, hµng h¶i vµ mua s¾m c¸c  ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. b) Chñ ®éng t×m kiÕm vµ ®µm ph¸n c¸c nguån vèn ODA ®Ó  bæ   sung   cho   viÖc   ®Çu   t,   mua   s¾m   cña   c¸c   doanh   nghiÖp  ngµnh hµng kh«ng, hµng h¶i. c) ChØ ®¹o ®Èy m¹nh xóc tiÕn ®Çu t, thu hót c¸c nhµ  ®Çu t  níc ngoµi ®Çu t  vµo c¸c lÜnh vùc  u tiªn cña ngµnh  hàng kh«ng, hµng h¶i. 3. Bé Tµi chÝnh: a) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Bé  Th¬ng m¹i xem xÐt, ban hµnh hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn  ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch thuÕ (®Æc biÖt lµ thuÕ xuÊt nhËp  khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt, t¹m xuÊt t¸i nhËp c¸c ph¬ng tiÖn  vËn t¶i, phô tïng, vËt t) cã liªn quan theo kiÕn nghÞ hîp  lý   cña   c¸c   doanh   nghiÖp   vµ   c¸c   chÝnh   s¸ch   kh¸c   nh»m  khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ®éi tÇu bay, tµu biÓn quèc gia. b)   TiÕp   tôc   thùc   hiÖn   lé   tr×nh   gi¶m   c¸c   lo¹i   gi¸,  phÝ, lÖ phÝ hµng kh«ng,  hµng h¶i theo  híng  xo¸  bá ph©n  biÖt gi÷a hai ®èi tîng thu ViÖt Nam vµ níc ngoµi còng nh  gi÷a ho¹t ®éng quèc tÕ vµ trong níc, b¶o ®¶m hÕt n¨m 2005  sÏ kh«ng ®îc cao h¬n møc b×nh qu©n cña khu vùc ASEAN. c) ChØ ®¹o Tæng côc H¶i quan tiÕn hµnh rµ so¸t vµ ¸p  dông   c¸c   thñ   tôc   kiÓm   tra   h¶i   quan,   ®¶m   b¶o   ®¬n   gi¶n,  thuËn tiÖn, nhanh chãng, t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i phãng vµ lu  th«ng nhanh ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸ vËn chuyÓn.  4. Bé Th¬ng m¹i: a) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Giao th«ng vËn t¶i nghiªn  cøu, ban hµnh hoÆc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh c¸c  chÝnh s¸ch, thñ tôc nh»m t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng mua  b¸n, thuª, cho thuª, trao ®æi, xuÊt nhËp khÈu ph¬ng tiÖn,  thiÕt bÞ, vËt t, phô tïng tÇu bay, tµu biÓn, ®Æc biÖt lµ  ®èi víi c¸c mÆt hµng trong níc cha s¶n xuÊt ®îc.
  4. 4 b) Phèi hîp víi Bé Giao th«ng vËn t¶i cung cÊp vµ cËp  nhËt th«ng tin vÒ thÞ trêng, gi¸ c¶ trªn m¹ng th«ng tin  ®¹i chóng; tæ chøc réng r∙i viÖc t vÊn vÒ thÞ trêng, gi¸  c¶ vµ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan. 5.   C¸c   Tæng   c«ng   ty   Hµng   kh«ng   ViÖt   Nam,   Hµng   h¶i  ViÖt Nam: a)  Chñ ®éng  x©y dùng  vµ tæ  chøc thùc  hiÖn  c¸c gi¶i  ph¸p gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, t¨ng cêng n¨ng lùc c¹nh tranh  cña   doanh   nghiÖp   m×nh   phï   hîp   víi   ®Æc   ®iÓm,   m«i   trêng  kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña  doanh   nghiÖp.   C¸c   gi¶i   ph¸p   ph¶i   ®îc   x©y   dùng   ®ång   bé  trªn c¸c mÆt ®Çu t, thÞ trêng, th¬ng m¹i, chÝnh s¸ch s¶n  phÈm, khoa häc c«ng nghÖ, tæ chøc qu¶n lý, ®µo t¹o nguån  nh©n lùc. b) §Èy nhanh qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng theo m« h×nh  c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con theo c¸c ®Ò ¸n ®∙ ®îc phª duyÖt,  ®¶m b¶o mèi quan hÖ chÆt chÏ, thèng nhÊt gi÷a Tæng c«ng  ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, trªn c¬ së ®ã gi¶m thiÓu c¸c  chi phÝ trung gian, kh«ng hiÖu qu¶ ph¸t sinh do c¬ cÊu tæ  chøc bÊt hîp lý g©y ra. Thùc hiÖn nghiªm tóc kÕ ho¹ch s¾p  xÕp l¹i c¬ cÊu, cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn. c) ChÊp hµnh nghiªm chØnh luËt ph¸p, ®ãng gãp ý kiÕn  víi c¸c c¬ quan nhµ níc liªn quan (cã thÓ th«ng qua c¸c  hiÖp héi chuyªn ngµnh) vÒ nh÷ng yªu cÇu cÇn söa ®æi, bæ  sung c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. d) Chñ ®éng t×m kiÕm, më réng thÞ trêng vµ ®èi t¸c n­ íc ngoµi. Thêng xuyªn c¶i tiÕn kü thuËt, øng dông tiÕn bé  kü   thuËt,  c«ng   nghÖ   tiªn   tiÕn  trong   ho¹t   ®éng  s¶n  xuÊt  kinh doanh. Thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¸o c¸o, cung cÊp th«ng  tin chuyªn ngµnh cho c¸c c¬ quan nhµ níc liªn quan. 6. Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ  ®«n   ®èc   viÖc   thùc   hiÖn   ChØ   thÞ   nµy;   b¸o   c¸o   Thñ   tíng  ChÝnh phñ vÒ tiÕn ®é, kÕt qu¶ vµ nh÷ng víng m¾c trong qu¸  tr×nh thùc hiÖn, kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Thñ   trëng   c¸c   c¬  quan, tæ chøc vµ c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh ChØ thÞ nµy.   
Đồng bộ tài khoản