Chỉ thị 23/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
1
download

Chỉ thị 23/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 23/2004/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 23/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2004 CH THN V VI C TI P T C Y M NH CÁC BI N PHÁP TI T KI M XĂNG D U Trong nh ng năm qua và nh ng năm ti p theo, nư c ta v n ph i nh p khNu xăng d u v i s lư ng ngày càng tăng áp ng yêu c u phát tri n s n xu t và ph c v dân sinh. Hàng năm, Nhà nư c ph i s d ng m t lư ng ngo i t khá l n nh p khNu xăng d u, ng th i dành m t kho n ngân sách nh t nh nh m b o m nhu c u xăng d u c a toàn xã h i và duy trì bình n th trư ng xăng d u. T u năm 2004 n nay, giá xăng d u th gi i di n bi n r t ph c t p, theo chi u hư ng ngày càng tăng và ã m c cao nh t trong hơn 20 năm tr l i ây. Nh m h n ch nh ng b t l i do bi n ng giá xăng d u th gi i n s n xu t, i s ng, c bi t là n giá thành các s n phNm có nhiên li u u vào là xăng d u, m t m t, Nhà nư c ph i gi m thu nh p khNu các m t hàng xăng d u xu ng 0%; m t khác, ph i trích t ngân sách nhà nư c hàng nghìn t ng bù l cho ho t ng kinh doanh xăng d u. Cùng v i vi c th c hi n linh ho t và có hi u qu các gi i pháp trên, ti t ki m tiêu dùng xăng d u trong s n xu t, kinh doanh, trong sinh ho t là m t bi n pháp tr c ti p làm gi m chi phí s n xu t, h giá thành, nâng cao kh năng c nh tranh c a s n phNm, ng th i có tác d ng giáo d c, nâng cao nh n th c cho m i ngư i trong toàn xã h i v ý th c ti t ki m, s d ng có hi u qu ngu n l c c a t nư c. Ngay t quý I năm 2003, Th tư ng Chính ph ã ban hành Ch th s 06/2003/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2003 v vi c Ny m nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí xăng d u, yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngư i ng u các cơ quan nhà nư c, các t ch c s d ng ngân sách nhà nư c, các t ch c chính tr - kinh t - xã h i, các ơn v s n xu t, kinh doanh nêu cao tinh th n trách nhi m trong qu n lý, s d ng xăng d u, tăng cư ng bi n pháp qu n lý th c hành ti t ki m xăng d u. M c dù v y, tình tr ng lãng phí trong s d ng xăng d u trong xã h i, c bi t là các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c v n chưa th c s mang l i k t qu . Hi n tư ng lãng phí, nh t là lãng phí trong mua s m phương ti n i l i, s d ng xăng d u c a các cơ quan, ơn v v n chưa ư c kh c ph c. Nguyên nhân c a tình hình trên là do Th trư ng các cơ quan, ơn v , chính quy n các ngành, các c p chưa nh n th c m t cách y và th c hi n úng vai trò, trách nhi m c a mình trong tri n khai th c hi n Ch th s 06/2003/CT-TTg nói trên; chưa ch ng, chưa kiên quy t trong vi c ra và th c hi n các gi i pháp ti t ki m xăng d u, c bi t là chưa ch p hành úng các quy nh v qu n lý, s d ng xe công v ; v s p x p, b trí s n xu t, kinh doanh; v phát tri n các phương ti n giao thông công c ng m t cách có hi u qu .
  2. Nh m ch ng ng phó v i nh ng tác ng b t l i do bi n ng giá xăng d u th gi i n s n xu t và i s ng, ch ng trong vi c b o m xăng d u cho nhu c u trong nư c, ti t ki m chi tiêu cho ngân sách nhà nư c, ti n t i xóa b bao c p trong tiêu dùng xăng d u, trong ho t ng kinh doanh xăng d u, kh c ph c tình tr ng lãng phí trong qu n lý, s d ng xăng d u, nâng cao hơn n a c v nh n th c và trách nhi m c a các ngành, các c p trong vi c ti t ki m tiêu dùng xăng d u, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Ti t ki m xăng d u ph i ư c coi là m t trong các gi i pháp quan tr ng nh t gi m giá thành, chi phí s n xu t; nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh, s c c nh tranh c a s n phNm; tr c ti p góp ph n vào vi c t o ra kh năng c nh tranh m i c a s n phNm, c a ngành hàng và c a n n kinh t . Ti t ki m xăng d u ph i ư c th c hi n thư ng xuyên, liên t c t t c các ơn v , cơ quan tr c ti p liên quan n qu n lý, s d ng xăng d u và tr thành phong trào thi ua thi t th c ngay trong t ng ơn v , cơ quan và trong toàn xã h i. Ti t ki m xăng d u ư c xác nh là yêu c u b t bu c ph i th c hi n ti t ki m chi tiêu ngân sách nhà nư c, là m t n i dung c a k lu t hành chính các cơ quan, ơn v s d ng ngân sách nhà nư c. Các cơ quan s d ng ngân sách nhà nư c ph i có bi n pháp c th ph n u gi m tiêu dùng xăng d u năm 2004 ít nh t là 10%; ng th i, ra các bi n pháp tích c c hơn t năm 2005 tr i, nâng m c ti t ki m tiêu dùng xăng d u hàng năm t 10% n 20%. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành ngay vi c rà soát, ánh giá rút kinh nghi m m t cách nghiêm túc, y vi c tri n khai th c hi n các bi n pháp ti t ki m, ch ng lãng phí xăng d u theo tinh th n Ch th s 06/2003/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph , làm rõ nh ng m t làm ư c, nh ng h n ch , y u kém v nh n th c và bi n pháp tri n khai th c hi n nh m ti t ki m, ch ng lãng phí xăng d u, cũng như trong vi c ki m tra, giám sát và x lý nh ng sai ph m i v i vi c th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph . T ó ra bi n pháp thi t th c ti t ki m tiêu dùng xăng d u trong cơ quan, ơn v . 3. B Tài chính có bi n pháp ki m tra, n m ch c s lư ng xe ô tô mà các cơ quan, ơn v ư c Nhà nư c trang b v ab o m nhu c u s d ng c a các cơ quan, ơn v theo úng ch quy nh c a Nhà nư c, v a phát hi n và có bi n pháp kh c ph c k p th i i v i các vi ph m ch quy nh v s d ng xe ô tô c a cơ quan, ơn v và cá nhân, ng th i yêu c u t ng ơn v th hư ng ngân sách nhà nư c ph i xây d ng k ho ch c th v ti t ki m xăng d u, coi ây là m t i u ki n b t bu c xem xét, phê duy t k ho ch kinh phí hàng năm c a cơ quan, ơn v s d ng ngân sách nhà nư c. Ch trì, ph i h p v i B Thương m i và các cơ quan liên quan t ng k t, ánh giá vi c th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c Ny m nh các bi n pháp ti t ki m xăng d u, xu t v i Th tư ng Chính ph bi n pháp thúc Ny và nâng cao hơn n a hi u qu công tác ti t ki m, ch ng lãng phí trong qu n lý, tiêu dùng xăng d u, trư c h t là các cơ quan, ơn v s d ng ngân sách nhà nư c.
  3. 4. Th trư ng các cơ quan nhà nư c, trư c h t là ngư i ng u các t ch c s d ng ngân sách nhà nư c, các t ch c chính tr - kinh t - xã h i ph i ki m soát ch t ch vi c s d ng xe công, x lý nghiêm nh ng trư ng h p mua s m xe ô tô trái v i tiêu chuNn quy nh, kiên quy t không x y ra tình tr ng tùy ti n dùng xe công vào vi c riêng, k c nh ng ngư i thu c di n ư c trang b xe ô tô con; ph i tuân th úng các quy nh v ch s d ng các lo i xe ô tô công v t i Quy t nh s 122/1999/Q - TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph và quy nh v t ch c các chuy n i công tác cơ s , tham d các cu c mít tinh, l k ni m, h i ngh và ti p các oàn i bi u trong nư c t i Quy nh s 60/Q -TW ngày 11 tháng 02 năm 2003 c a B Chính tr . 5. Chính ph ã th c hi n các bi n pháp h tr c n thi t b o m bình n th trư ng xăng d u trong nư c, ti p t c thúc Ny s n xu t. Tuy nhiên, vi c h tr này ã làm cho giá bán l xăng d u nư c ta hi n nay th p hơn so v i giá bán c a các nư c lân c n như Cămpuchia, Trung Qu c và Lào. L i d ng tình hình này, ho t ng buôn l u xăng d u qua biên gi i t li n và trên bi n, c bi t là vùng bi n Qu ng Ninh, vùng bi n Tây Nam ã và ang di n bi n ph c t p, có xu hư ng gia tăng, m c dù chúng ta ã áp d ng nhi u bi n pháp x lý kiên quy t nhưng g p r t nhi u khó khăn. B Thương m i có trách nhi m ch o các doanh nghi p kinh doanh xăng d u b o m vi c cung ng xăng d u thư ng xuyên, liên t c, áp ng k p th i nhu c u s n xu t và tiêu dùng c a nhân dân; ph i h p ch t ch v i B Tài chính, B Giao thông v n t i, B Công an, U ban nhân dân các t nh, thành ph , Ban Ch o 127 Trung ương thi hành ngay các bi n pháp c n thi t nh m phát hi n, ngăn ch n tình tr ng u cơ xăng d u, các phương ti n v n t i nư c ngoài l i d ng quy nh v i l i qua biên gi i vào nư c ta mua xăng d u v i s lư ng l n; các t u thuy n mua xăng d u bán ngay t i ngoài khơi, thu l i, gây thi t h i cho n n kinh t ; ng th i, có bi n pháp x lý nghiêm, k p th i các vi ph m. 6. B Văn hóa - Thông tin ch ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a ng, M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c xã h i t ch c tuyên truy n sâu r ng nhân dân hi u rõ vai trò, ý nghĩa và l i ích thi t th c c a vi c ti t ki m tiêu dùng xăng d u i v i cu c s ng, xã h i; ch o các cơ quan thông tin i chúng tham gia tích c c v i ý th c trách nhi m cao vào vi c tuyên truy n ch trương và bi n pháp th c hi n ti t ki m xăng d u, ph n ánh, nêu gương nh ng ơn v , cá nhân có kinh nghi m, k t qu hay, óng góp tích c c vào vi c th c hi n ch trương ti t ki m xăng d u; ng th i, tích c c phát hi n, thông tin k p th i các trư ng h p vi ph m quy nh v s d ng phương ti n, s d ng xăng d u trái v i tinh th n Ch th c a Th tư ng Chính ph v ti t ki m xăng d u nh m t o ra m t phong trào thi ua r ng kh p trong c nư c hư ng ng ch trương ti t ki m xăng d u c a Nhà nư c. 7. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngư i ng u các t ch c s d ng ngân sách nhà nư c, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c các doanh nghi p nhà nư c ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n Ch th này. Phan Văn Kh i
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản