Chỉ thị 239-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
79
lượt xem
1
download

Chỉ thị 239-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 239-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai chế độ tiền lương mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 239-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  239­T T g  N G µ Y T S 23­5­1993 V Ò   RI Ó N  K H AI C H Õ  ® é  TI Ò N  L ¬ N G  M íI. T   Thùc  Ön  hi NghÞ   Õt  ú  äp  quy k h thø    èc  éikho¸ IX,ChÝnh  ñ  ∙  2, Qu h     ph ® ban  µnh  Õ     Òn l ng  íi.§©y  µm ét  Ýnh  h ch ®é ti  ¬ m   l  ch s¸ch quan  äng,t¸c®éng     tr    ®Õ n   Òu  Æt   ña  i  èng  nhi m c ®ê s kinh tÕ    éi vµ    x∙ h   quan  Ö   Ët  ÕtvíiviÖc  hm thi     c¶ic¸ch n Òn      kinhtÕ  µnh  Ýnh  èc   h ch qu gia. § Ó   iÓnkhaicã  Õt  tr     k qu¶  Õ     Òn l ng  íi,Thñ íng Ch Ýnh  ñ    ch ®é ti  ¬ m   t  ph yªu cÇu    é,    µnh, c¸c ®Þa   ¬ng  c¸c B c¸c ng    ph ph¶i tËp    trung  ùc  Ön  ètnh÷ng  th hi t   viÖc  sau  y: ®© 1. Chuy Ón  Õp ¬ng  ng    x l ®ó quy  nh  µ  ®Þ v qu¶n  ýchÆt  ÏbiªnchÕ,  ü  l  ch     qu l ng  µ  ü  î Êp    i t ng chÝnh  ¬ v qu tr  c c¸c®è  î   s¸ch x∙héi.    a)  Õp  Ti theo  Öc  µnh  Ëp  vi th l ban  chØ  o  iÓn khaithùc hiÖn  Õ     ®¹ tr       ch ®é tiÒn ¬ng  íi,Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  l m   tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ¬v Thñ  ëng    ¬  tr c¸c c quan  n  Þ  ¬  ë  ®¬ v c s ph¶i ®Ých  ©n  iÒu  µnh    th ® h Ban  µy, n  tiÕn  µnh  h ngay  Öc  ¾p   Õp  ¹  chøc, bé  vi s s l itæ    m¸y, rµ    so¸tbiªn chÕ   µnh      h chÝnh. Kiªn quyÕt  ¹  á    êng  îp  Ón  ông    Õ     Ðp. ViÖc      lo i c¸c tr b h tuy d biªn ch tr¸ ph i   chuyÓn  Õp ¬ng  íi nhÊt  Õtph¶itheo  ng  x l m  thi     ®ó quy  nh  ña  µ   íc,tæ  ®Þ c Nh n   chøc  ètviÖc  ¸nh    ¹ c«ng  t  ® gi¸l   i chøc,viªnchøc,kh«ng  Õt  îp n©ng  Ëc ¬ng,      k h  bl   ®Ó   a  µo    µnh  Ëc ¬ng  îp  ý,hîp  ×nh, ®¶m   ® v c¸c ng b l h l  t   b¶o c«ng  chøc, viªn    chøc  µ  ùcl ng vò  v l  î   trang phÊn  ëi,h¨ng    Ên  u   ©ng    kh   h¸iph ®Ê n cao  Öu  Êt hi su   c«ng    µ  Öu  t¸cv hi qu¶  s¶n  Êtkinh doanh. xu     b) C¸c  ¬  c quan  µichÝnh  µ  ®éng  t  v lao  ph¶i t¨ng cêng  Óm     Óm       ki tra,ki so¸tviÖc  ö  ông  ü  Òn l ng  µ    sd qu ti  ¬ v b¶o  Ó m     éië    µnh,c¸ccÊp  hi x∙h   c¸cng    theo  ®óng  Õ   ¹ch ® îcduyÖt.Bé  µichÝnh,Bé  k ho       T    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   x∙h   cïng    é,  µnh  Çn  c¸c B ng c ph¶irµ    ¹ c¸c v¨n    so¸tl i     b¶n, b∙ibá        c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v tiÒn l ng,trî Êp    íi Õ     Òn l ng  íi.  ¬     c tr¸v   i ch ®é ti  ¬ m c) Bé   ëng  é     tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éichñ  ×cïng víic¸c Bé,   x∙h   tr          ngµnh  ã  ªnquan  µ  û   c li   v U ban  ©n  ©n    a   ¬ng  Çn  Õn  µnh  µ nh d c¸c ®Þ ph c ti h r  so¸tl¹   ¾ m   ¾c    i îng  ëng  Ýnh    in , ch c¸c ®è t h ch s¸ch x∙ héi,kiÓm     Öc  Êp       travi ch hµnh    ¬  ë,b¶o  ¶m   Öc     ¬ng  u,trî Êp    éi®Õ n     i t ng ® ­ ëc s   ® vi chitr¶l h    c x∙h   c¸c®è  î   îchëng  ét    m c¸ch thuËn  î  µ  ö  ýkÞp  êinh÷ng  Ên    íin¶y    l iv x l   , th   v ®Ò m   sinh,trong     khu«n khæ   ©n  ng s¸ch Nhµ   íc®∙  è  Ý.   n   b tr d) Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  èihîp víi é  µichÝnh,khÈn  ­ b Ch ph ph       T   B   tr ¬ng  ×nh  Ýnh  ñ  tr Ch ph quy  Õ   ch qu¶n  ýthèng  l  nh¸tbiªn chÕ      c«ng chøc, viªn    chøc  µ  chøc  é  v tæ  b m¸y  ¬  c quan  µnh  Ýnh  µ   íc.Tríc m ¾t   ã  Ön  h ch Nh n     c bi ph¸p    Õt  kiªnquy ng¨n  õa  Öc      Õ     Ðp  µ  ú  Ön  Ëp  ng vi t¨ng biªnch tr¸ ph i v tu ti l thªm  tæ chøc  trong c¸c c¬      quan  µnh  Ýnh      µnh,c¸c cÊp; chÊ m     Öc  h ch ë c¸c ng      døt vi giao chØ      Õ   µ    tiªubiªnch v chØ    ü ¬ng  Êy tõ ng©n  tiªuqu l l    s¸ch cho    n  Þ    c¸c ®¬ v sù nghiÖp  ¹ch to¸nkinh tÕ. h     2.B¶o  ¶m   ÷ng  ¾c  ån     ¬ng  µ  î Êp    éi.   ® v ch ngu chitr¶l v tr  c x∙h
  2. 2 a) C¸c  é,  µnh  µ    a   ¬ng  B ng v c¸c ®Þ ph ph¶i h Õt    søc    äng  Öc  ùc coi tr vi th   hiÖn  Öm   ô  nhi v thu    ©n  chi ng s¸ch,xem   y   µ nhiÖ m   ô  äng  ©m   µng    ®© l   v tr t h ®Ç u   ña  × nh    cm ®Ó b¶o  ¶m   ÷ng  ¾c  ån     ¬ng  µ  î Êp    éi ® v ch ngu chitr¶l v tr  c x∙ h   vµ b¶o  ¶m       Çu    ® c¸cyªu c chikh¸ccña  µ   íctheo kÕ   ¹ch ®∙  è  Ý.Bé  µi   Nh n     ho   b tr   T   chÝnh  ph¶it¨ngcêng  «n  c    µnh  µ  a  ¬ng  ö  ýngay  ×nh  ¹ng    ® ®è c¸cng v ®Þ ph x l  t tr   nî  Õ   µ    thu v c¸c kho¶n  ph¶i nép  ©n    ng s¸ch theo  ng  ®ó chØ   o  ña  Ýnh  ®¹ c Ch phñ,kiªnquyÕt chèng  Êtthu vµ       th     ph¶itËn      thu cho  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc.   n ViÖc      ©n  chitiªung s¸ch Nhµ   ícph¶ithùc hiÖn    n      theo ®óng  nh    ®Þ møc  µ  v nhiÖ m   ô  Õ   ¹ch,nghiªn cÊ m       ú  Ön,l∙ng phÝ,    Õt  ¾t  v k ho     chi tiªutu ti     kiªn quy c gi¶m  ÷ng  nh nhu  Çu    a  ùc sù  Çn  Õt, Êt lµchihéihäp,li   c chich th   c thi   nh           ªnhoan  v.v. . . Bé   ©y  ùng  X d ph¶i tæ    chøc  é  b m¸y    ®Ó thu ngay  Òn  ti thuª nhµ  i  íi   ®è v   c«ng  ©n    nh viªnchøc  ang    µ    ña  µ   íc;sím  a  µo  Ò   Õp  Öc  ® thuªnh ë c Nh n   ®v nn vi qu¶n  ý, l  cho    µ    ¶m   thuªnh ë ® b¶o  ån    ©n  ngu thu ng s¸ch tronglÜnh  ùc  µy.     vn b)  é   µi chÝnh  BT  ph¶ichØ  o  µnh  µichÝnh    ®¹ ng t  b¶o  ¶m   ån      ® ngu chitr¶ ®Çy  ,  Þp  êivµ  ng  ®ñ k th   ®ó nhu  Çu  Ò  ¬ng,trî Êp    éicña    ¬  c vl    c x∙h   c¸cc quan  µ  v ®¬n  Þ   ∙  îc ban  v®®  chØ   o  Õp ¬ng  ®¹ x l phª  Öt.Tríc m ¾t  duy     ph¶i thùc  Ön    hi ngay  ét  è  m s c«ng  Öc vi sau: ­ So¸t,xÐt l¹ c¸c ®Þnh           i møc      µichÝnh  chitiªut   theo  íng tiÕtkiÖm,  Öu  h   hi qu¶  µ  v kh«ng  ïnglÆp. C¸c  tr     kho¶n    ©n  ching s¸ch cã  ªnquan  n   Òn l ng    li   ®Õ ti  ¬ nh  Òn lµm  ti   thªm  ê,tiÒn thuªm ínlao®éng  ¹m  êi  gi          t th , c«ng    Ý... t¸cph   Ph¶i® îc    kiÓm    trachÆt  Ï;kÞp  êib¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ    êng  îp viph¹m  ch   th       t  ph c¸ctr h    chÕ           ã  Ön  ®é chitiªu®Ó c bi ph¸p  ö  ýthÝch  ¸ng.ViÖc  Êp        ü  x l  ®   c ph¸tchitr¶qu tiÒn ¬ng, quü  îcÊp    éi ph¶i dùa    ¬  ë  ù  l   tr  x∙ h     trªnc s d to¸n theo  ¬ng  cña    ph ¸n  tõng  µnh, tõng  a   ¬ng  ∙  îc xÐt  ng   ®Þ ph ®®  duyÖt  ng  ®ó quy  nh,  ®Þ giao    sæ kiÓm     Ò   ü ¬ng  µ  ü  î Êp    éi®Ó     c«ng    ªnngµnh  ã  trav qu l v qu tr  c x∙ h   c¸c tæ  t¸cli   c c¬  ë  µ    íckhicho  Ðp  ùc hiÖn;phèihîp víi ©n  µng  µ   íc®Ó   s r so¸ttr     ph th          ng h Nh n   cã  Õ   ¹ch  Êp    µ  ¸p  k ho c ph¸tv ® øng  Öc      Ó   chivÒ     Ünh  Òn ­ vi chitr¶,k c¶    truyl ti l ¬ng  íi. m ­ Rµ     so¸t, ©n  i l¹ ng©n   c ®è     i s¸ch Nhµ   íc,tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ      n    t  ph c¸c chÝnh  s¸ch,biÖn    ph¸p  íinh»m       ÕtkiÖm    µ  ©n  i tÝch  ùc. m  t¨ngthu,ti   chiv c ®è   c  Tríc m ¾t,  íng  Én  ùc hiÖn    Ýnh    h d th   c¸c ch s¸ch  ∙  ® ban  µnh    Ëp  h , t trung ngay    vµo  ©n  ng s¸ch  µ   íc c¸c kho¶n  Nh n     thu  Ò   äc  Ý,  Ö  Ý,  Ön  Ý,  Òn v h ph l ph vi ph ti   thuªnhµ    theo    íi,b¶o  ¶m   ùc hiÖn  gi¸m   ® th   nghiªm  chØnh    ËtthuÕ  µ    c¸c lu   v c¸c møc  Õ  íibæ   thu m   sung,söa  æi.   ® C¸c  é, ngµnh  µ  û   B  v U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸cc ph¶it¨ngcêng     chØ  o    ®¹ c¸c doanh  nghiÖp  y   ¹nh  ®È m s¶n  Êt  xu kinh doanh  ã  Öu  c hi qu¶, lµm  y       ®Ç ®ñ nghÜa  ô  v cho  µ   íc vµ  ã  ån  ÷ng  ¾c    Nh n   c ngu v ch ®Ó b¶o  ¶m   Öc   ¬ng  ® vi tr¶l cho  c«ng  ©n    nh viªnchøc theo quy  nh  íi.   ®Þ m 3. C © n   i cung  Çu, ®iÒu  µ u    ®è   c  ho l th«ng  µng    µ  Òn tÖ,b¶o  ¶m   h ho¸ v ti     ® æn   nh    trªnthÞ  êng. ®Þ gi¸c¶    tr a) Uû     ban  Õ   ¹ch Nhµ   íccïng Bé   ¬ng  ¹i vµ  ©n   µng  µ   íc k ho   n    Th m   Ng h Nh n   phèihîp víic¸c Bé   ªnquan, tiÕn  µnh          li     h ngay  Öc  vi so¸t, Ðt  ¹   ©n  i   x l ic, ®è cung  cÇu, ®iÒu  µ    ho th«ng  ètviÖc u  su   l th«ng  µng    µ  Òn tÖ  h ho¸ v ti   trong c¶  íc,trªn  n   tõng vïng,nhÊt lµc¸cn¬iträng ®iÓ m,               ng¨n ngõa      t  Õn.   t¨nggi¸®é bi
  3. 3 b) Ban chØ   o  ®¹ qu¶n  ý thÞ  êng  l  tr Trung  ng  ¬ t¨ng cêng  «n  c      ® ®è c¸c ngµnh, c¸c cÊp, kiÓm     Êp  µnh         trach h c¸c quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ®Þ c Ch ph v qu¶n  lývµ  Óm     Þ  êng; chèng    ki so¸tth tr   bu«n  Ëu,®Ç u   ¬, b¶o  ¶m  u  l  c  ® l th«ng  µng  h ho¸ kh«ng  Þ    ¾c  µ    æn   nh.   b ¸ch t v gi¸c¶  ®Þ c) Ban  Ët gi¸Ch Ýnh  ñ  µ    v   ph v Tæng   ôc  èng    êng  c Th kª th xuyªn theo  âi   d  t×nh  ×nh  Ôn  Õn    trªnc¶  íc,nhÊt lµ nh÷ng  Þ  êng  äng ®iÓ m;  h di bi gi¸c¶    n      th tr tr   b¸o  vµ  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ    Ön  c¸o  tr   t Ch ph c¸c bi ph¸p  Çn  ö  ýkhixuÊt hiÖn  c x l      nh÷ng  Ôn  Õn  di bi kh«ng  ×nh  êng    Þ  êng, kÓ   gi¸vµng  µ  û gi¸ b th trªnth tr   c¶    v t    ngo¹itÖ.   d)  ©n   µng  µ   íc phèi hîp  íiUû   Ng h Nh n     v   ban  Õ   ¹ch  µ   íc,Bé   µi K ho Nh n   T   chÝnh    Ðt l¹ kÕ   ¹ch,®¸p  so¸tx     ho i   øng    Òn cho  ®ñ ti   s¶n  Êt kinh doanh  µ    xu     v tr¶ l ng  íivµ  î Êp    éi.Ph¶i kiÓm     ¬ m   tr  c x∙ h     so¸tchÆt  Ï tÝn  ông, ®iÒu  ch   d   chØnh    l∙i suÊt,linhho¹t,   ót tiÒn trong x∙héivÒ   ©n  µng    ñ  ng  a  µo       h  thu         ng h ®Ó ch ®é ®v ho¹t®éng  ã  Öu    c hi qu¶. Theo  ñ  ¬ng  ña  Ýnh  ñ,ng©n  µng  Èn  Þ   y    ùcl ng, ch tr c Ch ph   h chu b ®Ç ®ñ l  î   s ½n  µng  s can  Öp gi÷æn   nh    µng,tûgi¸ngo¹itÖ. thi     ®Þ gi¸v        4.KiÒ m   Õ   ¹m    µ    êng    ch l ph¸tv t¨ngc qu¶n  ýkinh tÕ  µichÝnh. l    t  ­ Héi ®ång  µi chÝnh    Òn  Ö  µ   íc gióp  ñ íng Ch Ýnh  ñ     T  ­ ti t Nh n   Th t   ph theo  dâitr Ón khaic¸c biÖn   i      ph¸p kinh tÕ  µichÝnh  ng  é      é,  µnh, c¸c   t  ®å b ë c¸c B ng    ®Þa  ¬ng  ph b¶o  ¶m   Òm  Õ   ¹m      ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi. ® ki ch l ph¸tkhith   ch ®é ti  ¬ m ­C¸c  é, ngµnh  µ  a  ¬ng    êng    B  v ®Þ ph t¨ngc tr¸chnhiÖ m  Óm    Ò   ×nh    ki so¸tv t h×nh      Þ  êng, tµichÝnh, tiÒn  Ö  éc ngµnh, ®Þa   ¬ng, kÞp  êi gi¸c¶,th tr      t thu     ph   th   b¸o c¸o  ñ íng  Ýnh  ñ  ÷ng  Ôn  Õn  Th t Ch ph nh di bi kh«ng  ×nh  êng  Êt hiÖn  b th xu   ®Ó   ã  Ön  c bi ph¸p xö  ýkÞp  êi.   l  th ­ C¸c  é,  µnh  µ  a   ¬ng    B ng v ®Þ ph trong ph¹m    ña  ×nh,  Õn  µnh  µ    vic m ti h r so¸tc¸c v¨n b¶n    ôc  ô  èth¬n  Ö m   ô      ®Ó ph v t   nhi v qu¶n  ýkinh tÕ  µichÝnh,t¹o l   T     ®iÒu  Ön  Ën  îcho  Òn  ki thu l   i n kinh tÕ    iÓn,gi¸c¶  ×nh    ph¸ttr     b æn, b¶o  ¶m   Òn ® ti   l ng  ùc tÕ  µ  i  èng  ña  ¬ th   v ®ê s c c«ng  chøc, viªnchøc,ngêi hëng  î Êp    éi        tr c x∙ h   vµ  ©n  ©n. nh d ­ Thñ  ëng    é, ngµnh,Chñ   Þch  û     tr c¸c B     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh    phè  ã  c tr¸chnhiÖ m   ö  ýnghiªm    x l  minh  theo ph¸p  Ëtc¸c viph¹m  lu       quy  nh   ®Þ cña  µ   ícvÒ   Nh n   qu¶n  ýbiªnchÕ,  ü ¬ng,quü  î Êp,vÒ   Êp  µnh  Ö m   l    qu l   tr c   ch h nhi vô      ©n  thu ching s¸ch Nhµ   íc®èi víi   ¬    n       c quan,®¬n  Þ  éc ph¹m    ×nh   c¸c   v thu   vim qu¶n  ý. l C¨n  ChØ   Þ  µy  µ  Öm   ô  îc ph©n  cø  th n v nhi v®  c«ng, Thñ   ëng    é,   tr c¸c B   ngµnh,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ ph¶i x©y  ùng  ¬ng  ×nh  µnh  ng  ô  Ó    ùc  Ön  ã  Öu      d ch tr h ®é c th ®Ó th hi c hi qu¶ chÕ     Òn ¬ng  íi,coi®©y   µ nhiÖ m   ô  äng t©m   µng  u   ®é ti l m   l  v tr   h ®Ç trong thêi    gian tí .  i V¨n phßng  Ýnh  ñ  ã  Ch ph c tr¸chnhiÖ m   «n  c    é,  µnh  µ  a     ® ®è c¸c B ng v ®Þ ph¬ng  Êp  µnh  ch h nghiªm  chØnh  chØ  Þ  µy. th n  
Đồng bộ tài khoản