Chỉ thị 25/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
90
lượt xem
3
download

Chỉ thị 25/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 25/2004/CT-TTg về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 25/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2004 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC K T H P QUÂN - DÂN Y CHĂM SÓC, B O V S C KHO NHÂN DÂN VÀ B I TRONG GIAI O N M I Tr i qua hơn n a th k u tranh giành c l p dân t c, b o v và xây d ng T qu c xã h i ch nghĩa, k t h p quân - dân y là bi n pháp quan tr ng th c hi n nhi m v c u ch a thương binh, b nh binh và chăm sóc, b o v s c kho nhân dân. T năm 1991 n nay, trư c yêu c u c a s nghi p i m i, ho t ng k t h p quân - dân y ã ư c th ch hoá thành chương trình m c tiêu, ã t ư c k t qu t t trong các lĩnh v c y t quân s a phương, ào t o, nghiên c u khoa h c, khám ch a b nh cho nhân dân và b i, phòng ch ng d ch b nh, kh c ph c h u qu thiên tai, lũ l t, cháy, n , v.v...; b o m qu c phòng - an ninh trên các a bàn, c bi t là vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, h i o và các khu v c tr ng i m. Tuy v y, trong th c ti n, ho t ng k t h p quân - dân y còn có nh ng khó khăn, t n t i, h n ch năng l c c a c quân y và dân y, làm cho m t s a phương g p lúng túng trong vi c t ch c tri n khai th c hi n, ó là: - m ts a phương, ho t ng k t h p quân - dân y chưa ư c c p u và chính quy n quan tâm y ; trong tri n khai thi u s l ng ghép, ph i h p ng b gi a các ngành liên quan, gi a a phương v i trung ương. Ban quân - dân y các c p, nh t là c p huy n, xã còn thi u và y u, chưa ư c thư ng xuyên c ng c , ki n toàn v t ch c và ho t ng. - Thi u cơ ch c th b o m nhân l c, ngân sách và v t tư y t cho các ho t ng k t h p quân - dân y. tăng cư ng hi u qu ho t ng k t h p quân - dân y trong giai o n m i và ti p t c th c hi n D án k t h p quân - dân y b o v , chăm sóc s c kho nhân dân và ph c v qu c phòng - an ninh giai o n 2001 - 2010; Chi n lư c chăm sóc, b o v s c kho nhân dân, giai o n 2001 - 2010; Ch th s 06/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Ban Bí thư Trung ương ng v hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ; góp ph n th c hi n chi n lư c c a ng và Nhà nư c v qu c phòng - an ninh, phát tri n kinh t - xã h i các khu v c tr ng i m, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, Th tư ng Chính ph ch th :
  2. 1. Các c p, các ngành c n h t s c coi tr ng công tác k t h p quân - dân y. ây là nhi m v thư ng xuyên, lâu dài và là m t trong nh ng gi i pháp chi n lư c, hi u qu trong s nghi p chăm sóc s c kho nhân dân và xây d ng n n qu c phòng toàn dân. 2. B Y t ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B N i v ch o vi c ki n toàn h th ng Ban quân, dân y các c p, tham mưu t t hơn cho c p u , chính quy n a phương v công tác y t và k t h p quân - dân y; ki n toàn m ng lư i khám, ch a b nh quân - dân y k t h p (tr m y t , phòng khám a khoa khu v c, b nh xá, trung tâm y t , b nh vi n quân - dân y), c bi t chú tr ng n các vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn, vùng tr ng i m qu c phòng - an ninh. 3. B Y t ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Xây d ng k ho ch tri n khai l c lư ng quân - dân y cơ ng, s n sàng áp ng k p th i, hi u qu các yêu c u v y t trong các trư ng h p khNn c p (phòng ch ng d ch b nh, kh c ph c h u qu thiên tai, th m ho , ...). b) Tri n khai thư ng xuyên các ho t ng k t h p quân - dân y chăm sóc, b o v s c kho nhân dân và b i; v i các gi i pháp thi t th c hoàn thành nhi m v y t - quân s a phương nh m c ng c và tăng cư ng ti m l c y t qu c phòng trong khu v c. 4. B Y t ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng và các B , ngành, cơ quan liên quan thu c Chính ph : a) H ng năm, b o m ngân sách cho các ho t ng k t h p quân - dân y, phù h p v i yêu c u nhi m v và k ho ch ho t ng. b) Nghiên c u, xu t ch , chính sách h p lý i v i cán b , nhân viên quân y, dân y nh m ng viên, khuy n khích và thu hút nhân l c y t , áp ng yêu c u nhi m v c a công tác chăm sóc, b o v s c kho c ng ng t i các khu v c c bi t khó khăn, mi n núi, biên gi i, h i o. 5. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Ki n toàn Ban quân - dân y các c p làm t t ch c năng tham mưu cho c p u và chính quy n a phương v t ch c th c hi n công tác y t quân s , công tác chăm sóc, b o v s c kho nhân dân và b i. b) Ch o, i u hành Ban quân - dân y t nh: - Xây d ng và t ch c tri n khai k ho ch k t h p quân - dân y trong phòng ch ng thiên tai, th m ho và các trư ng h p khNn c p khác; trong phòng ch ng d ch b nh; chăm sóc, b o v s c kho nhân dân và b i. C n chú tr ng các a bàn khó khăn và các a bàn tr ng i m c a a phương. - Xây d ng l c lư ng y t d b ng viên có ch t lư ng theo ch tiêu ư c giao; nh kỳ t ch c hu n luy n, di n t p b o m kh năng s n sàng hoàn thành nhi m v .
  3. - L ng ghép các ho t ng k t h p quân - dân y v i các ho t ng khác trong xây d ng th tr n qu c phòng, an ninh v ng m nh c a a phương. c) H ng năm, ch ng b trí kinh phí phù h p t ngu n ngân sách a phương b o m các ho t ng k t h p quân - dân y theo k ho ch ã ư c phê duy t. 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n Ch th này. B Y t có trách nhi m t ng h p tình hình tri n khai và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu t ch c th c hi n. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản