intTypePromotion=1

Chỉ thị 26/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
67
lượt xem
1
download

Chỉ thị 26/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 26/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất và xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 26/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ch Ø  thÞ  c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 26/1999/CT­T T g   n g µy  08 th¸ng 9 n¨ m  1999 v Ò   c¸c gi¶i h¸p th¸o gì   p k hã kh¨n ® Ó  ® È y  m ¹ n h  ® Ç u  t, p h¸t triÓn  s¶ n xu Êt vµ xu Êt kh È u Trong    c¸c ngµy  ­ 24  23    th¸ng 8    n¨m  1999, Thñ  íng    t ChÝnh  phñ  chñ  ®∙  tr× cuéc    häp      víic¸c Tæng  c«ng    ty Nhµ      níc ®Ó bµn  biÖn  ph¸p th¸o gì       khã  kh¨n ®Èy    m¹nh  ®Çu  ,ph¸ttr   t    iÓns¶n  xuÊtvµ    xuÊt  khÈu. Theo      b¸o c¸o cña  C«ng  Bé  nghiÖp,Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu   Thêng    tvµ  trùc Ban  æi    ® míiqu¶n   lýdoanh  nghiÖp  Trung ¬ng mÊy   võa  n¨n  qua  møc    ­ t¨ng tr ëng  c«ng nghiÖp  ®Çu    xu  vµ  t cã  thÕ  gi¶m dÇn: N¨m   1996    t¨ng 14,5%,  n¨m   1997    t¨ng12,6%, n¨m    1998    t¨ng10,3%  7  vµ  th¸ng ®Çu     n¨m 1999    t¨ng10,4%   (c¸cdoanh    nghiÖp  thuéc Bé    C«ng  nghiÖp chØ    ®¹t4,3%).Hai trung t©m        kinh  tÕ      línlµthµnh  phè  Néi vµ  Hµ    thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh  còng trong t×nh    tr¹ngt  ­ ¬ng    tù.S¶n  xuÊt thuéc c¸c ngµnh  c«ng nghiÖp  vÉn  cßn nhiÒu  khã kh¨n,   nhÊt lµ khu      vùc  doanh  nghiÖp Nhµ   níc;vèn ®Çu      t tõ ng©n  s¸ch vµ    vèn  tÝn  dông  ®Çu    iÓn khaichËm;    t tr     c¸c biÖn ph¸p kÝch cÇu  ®Çu    tiªudïng  vÒ  t vµ    cha  îc®Èy  ®   m¹nh,søc    mua  chiÒu  cã  híng ch÷ng  i   l¹ . Mét  nguyªn nh©n  sè    chÝnh  lµm    t¨ngtr tèc®é    ëng  chËm         l¹ lµdo:Ngµnh  i C«ng  nghiÖp  lÜnh  vµ  vùc ®Çu    ttiÕp tôc bÞ      ¶nh  hëng  ph¶i® ¬ng  vµ    ®Çu     víi nhiÒu  khã kh¨n  th¸ch thøc    cña cuéc  khñng  ho¶ng   tµichÝnh, tiÒn  ë    tÖ  khu  vùc; thiÕtbÞ      c«ng  nghÖ   nhiÒu  ë  nhµ  m¸y  l¹chËu,  ®∙    chÊt îng  l hµng  ho¸  kÐm,  n¨ng suÊt lao ®éng      thÊp,chiphÝ          lín, thµnh  gi¸ cao. Hµng      ho¸ cña c¸c  doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt ra    kh«ng  nh÷ng  ph¶i c¹nh    tranh    víihµng  ho¸ nhËp  lËu,trèn thuÕ, gian        lËn  ¬ng      th m¹i mµ cßn  ph¶i c¹nh    tranh víihµng      ho¸ cña  c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi b¸n  trªn thÞ  êng  t     ra    tr trong    níc. Trong    vÒ  chøc  khi®ã  tæ  s¶n xuÊtkinh doanh      cña    c¸cTæng  c«ng    tyNhµ    níc cßn nhiÒu    bÊt cËp. §Ó       th¸ogì khã  kh¨n vµ      t¹o®iÒu  kiÖn  cho    c¸c Doanh  nghiÖp phÊn ®Êu   hoµn thµnh  nhiÖm   ph¸ttr   vô    iÓn kinh tÕ          ­ x∙ héi n¨m  1999, Thñ íng    t ChÝnh  phñ  chØ  c¸cBé, ngµnh,UBND     thÞ        c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  vµ    c¸c Tæng  c«ng    ty,C«ng    tyNhµ    nícthùc hiÖn      c¸c nhiÖm   cÊp  vÞ  b¸ch sau  ®©y: 1.C¸c      Bé, ngµnh  ®Þa  vµ  ph¬ng  tr¸chnhiÖm: cã    +  Trªn c¬  nh÷ng      së  gi¶i ph¸p líncña      ChÝnh  phñ  ghirâ t¹ NghÞ  ®∙        i quyÕt  sè 08/1999/NQ­CP   ý vµ  kiÕn  cña    ®∙    c¸c Bé  gi¶i®¸p   c¸c kiÕn nghÞ  cña    c¸c Tæng   c«ng    i ty t¹ cuéc  häp ngµy  ­ 24  23    th¸ng 8    n¨m  1999, tõng  ph¶ichñ    Bé    ®éng  phèi hîp      quan  ªnquan    víic¸c c¬  li   ban hµnh    c¸c v¨n b¶n ph¸p quy    gi¶i quyÕt      th¸ogì khã  kh¨n cho      c¸c doanh  nghiÖp    chÕ  tõ c¬  chÝnh  s¸ch ®Õn       c¸c nhiÖm  cô  vô  thÓ  theo thÈm    quyÒn, t¹o®iÒu      kiÖn cho    c¸cdoanh  nghiÖp  thóc  ®Èy, ®Çu  ,s¶n    t  xuÊt kinh doanh    iÓn v÷ng      ph¸ttr   ch¾c    îctèc ®é    ­ gi÷ ®     t¨ngtr ëng    ®Ó hoµn  thµnh  ho¹ch    iÓn kinh tÕ      kÕ  ph¸ttr     x∙ héi n¨m  1999  c¸c n¨m  vµ    tiÕp theo.  
  2. 2 + ThÈm  ®Þnh,  phª duyÖt theo thÈm quyÒn    ¸n  hiÖu  c¸c dù  cã  qu¶    ®Ó c¸c Tæng     c«ng    iÓn khaithùc hiÖn  ty tr       theo    kÕ ho¹ch      ®Ò ra.§ång    thêichØ  ®¹o c«ng      t¸cgi¶ing©n      ¸n kh«ng  ¸ch t¾c. ®Ó c¸cdù    bÞ    +  TiÕp    tôc chØ  ®¹o    c¸cTæng  c«ng    tyNhµ    níckiÖn  toµn  tæ  vÒ  chøc  vµ  s¾p  xÕp    c¸c®¬n  thµnh      vÞ  viªn®Ó hoµn thµnh  nhiÖm  ®Ò   vô  ra. +  Tµi chÝnh, Ng©n   Bé      hµng Nhµ     tr¸ch nhiÖm   níc cã    nghiªn cøu      ®Ó tr×nh Thñ  íng  t ChÝnh  phñ ban  hµnh  "C¬ chÕ     tµichÝnh ®èi    víic¸c Tæng  c«ng    tyNhµ    níc"theo nguyªn t¾c      c¸c Tæng  c«ng    tyNhµ    níctÝch    îcvèn  tô ®   ®Ó     iÓnvµ  sù  ph¸ttr   cã  kiÓm    tragi¸m    s¸tcña    qu¶n    c¸cBé  lýNhµ    c¸cc¬  nícvµ    quan    tµichÝnh  ªnquan. li   +  V¨n phßng ChÝnh  phñ  tr¸chnhiÖm   cã    theo    dâi,kiÓm     kÕt  travÒ  qu¶  xö      lý c¸c kiÕn nghÞ, nh÷ng  ¸ch t¾c s¶n xuÊt kinh    doanh  ®Çu     vµ  t cña    c¸c Tæng  c«ng    hµng  tyvµ  th¸ng b¸o      c¸o kÕt  qu¶  ®Ò   vµ  xuÊt c¸c néidung        nh»m   th¸ogìkhã      kh¨n tr×nh Thñ íng ChÝnh      t   phñ xem     xÐt quyÕt ®Þnh.   2.C¸c    Tæng  c«ng    tyNhµ    tr¸chnhiÖm: níccã    +  C¸c  Tæng  c«ng   typh¶icã    tr¸chnhiÖm     x©y  dùng  chiÕn îc®Çu      l   tph¸t tr   s¶n  iÓn vµ  xuÊt kinh doanh        tõ nay ®Õn   n¨m  2010. Khi x©y      dùng  chiÕn îc l   ph¶inghiªn cøu      thÞ  êng  tr trong níc,ngoµi níc,nghiªn cøu  thÕ            xu  ph¸ttr     iÓn cña  thÕ  i khu  gií vµ    vùc.ChiÕn îc ph¸ttr     l     iÓn ngµnh  ph¶iphï hîp        víichiÕn îc l  ph¸ttr     iÓnkinh tÕ        x∙héicña  níc®ang  îcso¹n th¶o ®Ó   c¶    ®       chuÈn  tr×nh §¹i bÞ      héi§¶ng    lÇn thø    qu¶n    IX.Bé  lýchuyªn ngµnh    ph¶ith«ng    qua  chiÕn îc,mét  l   sè  ngµnh  quan  träng  c¸c    Bé ph¶i tr×nh    Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  xem  xÐt    phª duyÖt.C¸c    Tæng  c«ng   tyNhµ   nícph¶in©ng    cao n¨ng    lùcc¹nh tranh víi     hµng  ho¸ do      c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµis¶n    xuÊt trong nícvµ        hµng  ho¸ c¸cníckhu        vùc.Ph¶icã      ch¬ng  tr×nh vµ  ho¹ch ®æi      kÕ    míic«ng  nghÖ   c¸c thiÕtbÞ    nh»m   n©ng  cao  n¨ng    lùcs¶n  xuÊt,n©ng    cao chÊt l    îng s¶n phÈm   vµ  h¹ gi¸thµnh.     +  ícta ®ang  N     trong qu¸ tr×nh héinhËp, c¸c doanh              nghiÖp  ph¶ikhÈn  ­   tr ¬ng  chuÈn  ®Çy       bÞ  ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn    ®Ó tham      gia héi nhËp  vµo    Tæ chøc  Th¬ng    m¹i thÕ    gií (WTO)  khu  i vµ  vùc mËu  dÞch    Ch©u     tù do  ¸ (AFTA)..   .C¸c  . Tæng   c«ng    ty Nhµ   níc ph¶ix¸c ®Þnh      cho  îc kh¶  ®   n¨ng c¹nh tranh vµ    chèng  ®éc  quyÒn.  Ph¶i phÊn    ®Êu     ®Ó hµng  ho¸  chÊt l cao  b»ng  cã   îng  vµ  nhiÒu  h×nh  thøc    ®Ó ®æi    míithiÕtbÞ, t¨ng n¨ng        suÊt lao ®éng, tiÕtkiÖm             chiphÝ,   h¹ gi¸thµnh;lµm          tètc«ng   t¸ctiÕp thÞ    trong nícvµ      ngoµiníc®Ó     iÓns¶n      ph¸ttr   xuÊt. + Muèn  thùc hiÖn        vaitrßchñ  ®¹o trong nÒn    kinh tÕ,c¸c Tæng        c«ng    ty Nhµ    níc ph¶ilµm      giáih¬n, hiÖu    qu¶ h¬n    c¸c Doanh  nghiÖp  thuéc    c¸c thµnh  phÇn  kinh  kh¸c  tÕ  (c¸c s¶n    phÈm   lµm  ph¶i tèt h¬n,  ra      chÊt  îng  l h¬n, rΠ h¬n... )PhÊn  . . ®Êu       îc c¸c tiªuchuÈn  ®Ó ®¹t ®       ISO    ­ 9000, ISO      ­ 9001, ISO      ­ 9002, ®ã       lµ vÊn   ®Ò hÕt  søc quan träng vµ      lµ vÊn   ®Ò sèng  cßn  trong s¶n    xuÊt kinh doanh, lµ giÊy      th«ng hµnh    ®Ó xuÊt  khÈu  hµng  ho¸  thÞ  êng  ra  tr quèc tÕ. + C¸c  Tæng  c«ng    tyNhµ    níccÇn  ph¶inghiªncøu  d¹ng    i     ®a  ho¸ lo¹ h×nh  s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt        hîp chÆt      chÏ m« h×nh  s¶n xuÊt ­ chÕ      biÕn      ­ tiªu thô      ®ã lµ mét  qu¸ tr×nh g¾n   tÊt yÕu,  bã    kh«ng  thÓ t¸ch riªng tõng      kh©u;   chóng    x©y  ta ®∙  dùng  îc nhiÒu    ®   m« h×nh    tèt,yªu cÇu  N«ng  Bé  nghiÖp  vµ  Ph¸t tr   iÓn  n«ng  th«n, Bé    C«ng  nghiÖp  cÇn tæng  kÕt    rót kinh  nghiÖp    m« h×nh  g¾n  kÕt  gi÷a nhµ  m¸y    víivïng nguyªn liÖu nh ë nhµ  m¸y  êng  ® Lam  
  3. 3 S¬n, vïng nguyªn liÖu thuèc l¸víi                 nhµ  c¸c m¸y chÕ  biÕn thuèc l¸    , vïng nguyªn     liÖu b«ng        víic¸c nhµ m¸y kÐo  .  sîi .CÇn     iÓn kinh nghiÖm       . ph¸ttr     c¸c m« h×nh  nµy trong nhiÒu  ngµnh  hµng  kh¸c nh: Cµ       phª,Cao      su, giÊy,s¶n    xuÊt chÕ    biÕn  s÷a..  .nh»m     îc sù    t¹o ®   æn ®Þnh   s¶n xuÊt    së  trªn c¬  ph¸ttr     iÓn ngµy  cµng    æn ®Þnh    c¸cvïng nguyªn liÖu,®¶m         b¶o    lîÝch  i cña ngêin«ng    d©n. + Ph¶icã    ch¬ng  tr×nh ®µo        trÝ c¸n bé  ®ñ    t¹oc¸n bé, bè      cã  n¨ng    lùcvµo  nh÷ng  trÝ quan  vÞ    träng cña doanh  nghiÖp    ®Ó ®¸p  øng    víit×nh h×nh vµ  nhiÖm   míi,®ång    vô    thêikiªn quyÕt    ic¸n  tho¸iho¸, ch©y  êi vµ    th¶ilo¹  bé      l   kh«ng  n¨ng    cã  lùc.TiÕp    tôcs¾p  xÕp, cæ     phÇn      ho¸ c¸cdoanh  nghiÖp Nhµ n­ íc vµ    thùc hiÖn    thÝ ®iÓm   chñ  ¬ng  tr b¸n,kho¸n,cho      thuª c¸c doanh      nghiÖp  võa  nhá. vµ  3.Tiªuthô s¶n        phÈm     tån ®äng: HiÖn nay  quy    m« s¶n  xuÊt cña      c¸cngµnh    tuycßn  nhá  nhng  bР cung ®∙  vîtcÇu, møc     s¶n      tiªuthô  phÈm  phô thuéc vµo ®êi sèng cña nh©n d©n. V×  vËy ChÝnh  phñ  cã  ®∙  chñ  ¬ng: tr ­ KÝch    cÇu  qua  ®Çu    t x©y dùng  b¶n, huy  c¬    ®éng  vèn trong níc ®¶m       b¶o  møc   vèn  ®Çu    vîtkÕ   t   ho¹ch. C¸c    ngµnh  Giao th«ng  vËn  ,Thuû  i t¶i  lî  , §iÖn    chÝnh  lùc,Bu  viÔn th«ng,DÇu     khÝ chiÕm   tûträng vèn    ®Çu   tx©y dùng  c¬ b¶n   líntrong x∙héiph¶iphÊn          ®Êu  hoµn  thµnh    vîtmøc  quy  ®∙  ®Þnh  trong  kÕ  ho¹ch  n¨m  1999. Vèn    ®Çu   t x©y  dùng  b¶n  c¬  n¨m nay  kh«ng  thiÕu,v×    vËy  kh«ng  thÓ chÊp  nhËn        ®Ó vì kÕ ho¹ch  ®Çu    t ®èi      ¸n  hiÖu  víic¸c dù  cã  qu¶  ® îc phª  ®∙    duyÖt  ® îc ghi kÕ   vµ      ho¹ch.C¸c    Tæng   c«ng    ty cÇn  so¸t rµ    khÈn  ¬ng  tr nghiªm      gi¶iph¸p  tóc ®Ó cã    thóc ®Èy    ¸n    c¸c dù  ®ang    cha  tr×trÖ  thùc hiÖn  ®óng  tiÕn ®é,    bæ sung  ngay    ¸n  c¸c dù  ®Çu     ®ñ   t ®∙  thñ      tôc ®Ó thùc hiÖn    ngay    tõnay  ®Õn  cuèin¨m.   ­ KÝch  cÇu  qua    tiªudïng: D©n   con    ta  nghÌo,viÖc    n©ng  cao  søc    tiªu dïng ph¶inghiªncøu  thùc hiÖn        vµ    ®a d¹ng    ho¸ ph¬ng  thøc b¸n hµng, kÓ    c¶  ph¬ng  thøc b¸n hµng    tr¶ chËm. Nhu  cÇu ®Çu   t trong n«ng th«n ®ang  hÕt  søc cÊp b¸ch  cÇn  vµ  thiÕtnh  êng    ® giao th«ng,kiªncè          ho¸ kªnh  ¬ng, m¹ng  m   cung cÊp  ®iÖn, tr   êng häc,tr¹m  tÕ,nhµ  .ngµnh    Y    ë...  , s¶n xuÊt vËt liÖu x©y        dùng  ph¶i nghiªn cøu      c¸c  chÕ,  c¬  chÝnh  s¸ch    ®Ó cung  cÊp vËt liÖu  x©y  dùng cho  tr thÞ  êng  réng    línnµy. VíitinhthÇn      tr¸chnhiÖm     cao  cña    c¸c Bé, ngµnh  Uû  vµ  ban  nh©n  d©n  c¸c®Þa    ph¬ng,víi       tinhthÇn  chñ  ®éng  kh¾c  phôc khã  kh¨n ®Ó     iÓns¶n    ph¸ttr   xuÊt,®Èy    m¹nh ®Çu      tmë réng  thÞ  êng,chóng     ëng  tr   ta tint r»ng nh÷ng th¸ng  cßn  i l¹ cña    n¨m 1999        sÏ t¹obíc ph¸ttr       iÓn míi trong s¶n    xuÊt,®Çu     xuÊt   t vµ    khÈu, nhÊt    ®Þnh  c¸c Tæng   c«ng    ty Nhµ       níc sÏ phÊn  ®Çu  hoµn thµnh kÕ  ho¹ch n¨m    1999  c¸cn¨m  vµ    tiÕp theo.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2