Chỉ thị 26/CT-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
7
download

Chỉ thị 26/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 26/CT-UBND về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới “kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 26/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 26/CT-UBND Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2009 CH THN V VI C Y M NH CÁC PHONG TRÀO THI UA HƯ NG T I “K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ N I” Hư ng ng t thi ua c bi t “C nư c hư ng t i K ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i” do Th tư ng Chính ph phát ng ngày 14/6/2009 ng th i th c hi n t t K ho ch s 10/KH-UBND ngày 12/01/2009 v vi c phát ng thi ua Ny m nh các ho t ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i và chào m ng i h i Thi ua yêu nư c Thành ph ti n t i i h i Thi ua yêu nư c Toàn qu c l n th VIII; UBND Thành ph Hà N i yêu c u các cơ quan, ơn v tr c thu c Thành ph th c hi n nghiêm túc các nhi m v sau: 1. Tri n khai th c hi n t t t thi ua c bi t do Th tư ng Chính ph phát ng trong cán b , công nhân viên ch c, lao ng, nhân dân Th ô. Ny m nh công tác tuyên truy n ý nghĩa, tác d ng c a phong trào thi ua “C nư c hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i”. V n ng các t ng l p nhân dân tham gia, hư ng ng sôi n i, làm cho phong trào th c s là t sinh ho t chính tr , là trách nhi m, tình c m c a m i ơn v và m i công dân i v i Th ô Hà N i. K ni m Th ô tròn 1000 tu i b ng nh ng vi c làm thi t th c, g n vi c th c hi n các ho t ng k ni m v i phát tri n kinh t - xã h i. Ny m nh ti n l p quy ho ch chung xây d ng Th ô phù h p v i a gi i hành chính m i ư c m r ng. Th c hi n t t công tác qu n lý ô th ; Phát tri n văn hóa, xây d ng ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh; xây d ng Th ô Xanh - S ch - p; t ó qu ng bá gi i thi u v i c nư c và b n bè qu c t v truy n th ng ngàn năm văn hi n, thành t u phát tri n kinh t và th m nh c a Hà N i, t o cơ h i h p tác - phát tri n. 2. Phát huy s c m nh c a c h th ng chính tr , t o s ng tâm h p l c c a toàn xã h i, không ng ng ch ng, sáng t o, tăng cư ng công tác xây d ng ng, xây d ng chính quy n, các oàn th qu n chúng, phát huy quy n làm ch c a các t ng l p nhân dân, “Ngư i ngư i thi ua, ngành ngành thi ua”. Th c hi n t t Ngh quy t c a H ND Thành ph v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 và K ho ch s 25/KH-UBND ngày 09/3/2009 c a UBND Thành ph v các gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , m b o an sinh xã h i. Phong trào thi ua t p trung gi i quy t nhi m v c th , thi t th c i v i t ng a bàn dân cư, t ng ơn v . Ph n u hoàn thành xu t s c, toàn di n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2006 - 2010) theo Ngh quy t i h i ng Thành ph l n th XIV và Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X. 3. Ch ng ph i h p v i Ban T ch c 1000 năm Thăng Long - Hà N i c a Thành ph , các S , Ngành, ơn v liên quan t ch c t t các ho t ng k ni m các ngày l l n trong năm 2009 và năm 2010. T p trung th c hi n t t chương trình k ni m 1000
  2. năm Thăng Long - Hà N i theo Quy t nh s 795/Q -TTg ngày 10/6/2009 c a Th tư ng Chính ph . Ny nhanh ti n , m b o ch t lư ng xây d ng các công trình, d án có ý nghĩa kinh t - xã h i và l a ch n trình UBND Thành ph t ch c g n bi n k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i i v i các công trình tiêu chuNn theo Quy t nh s 113/Q -UBND ngày 04/7/2006 c a UBND Thành ph . 4. Ti p t c Ny m nh th c hi n 5 nhi m v tr ng tâm c a thành ph là: C i cách hành chính; qu n lý tr t t xây d ng ô th và quy ho ch; Ny m nh công tác xã h i hóa; phòng ch ng tham nhũng, lãng phí; gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo. ng th i t p trung 2 khâu t phá là “Công tác cán b ” và “C i cách hành chính”; quy t tâm hoàn thành nhi m v v i tinh th n cao nh t trong h c t p, công tác; trong lao ng s n xu t, kinh doanh … 5. Tăng cư ng ôn c, hư ng d n, ki m tra thư ng xuyên, t xu t nh m thúc Ny các phong trào thi ua, các ho t ng t c p cơ s n qu n, huy n, th xã, c p ngành Thành ph . Ny m nh nâng cao ch t lư ng, hi u qu các phong trào thi ua yêu nư c, th c hi n t t Ch th s 17/2006/CT-TTg ngày 08/5/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát ng thi ua th c hi n th ng l i các nhi m v phát tri n kinh t xã h i năm 2006 và k ho ch 5 năm (2006 - 2010) theo Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X. Ny m nh công tác tuyên truy n ph bi n tư tư ng H Chí Minh v thi ua yêu nư c g n v i vi c th c hi n cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. T ch c t t công tác sơ k t, t ng k t các phong trào thi ua; k p th i bi u dương, khen thư ng, ng viên các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c, nh ng gương t t - vi c t t trên t t c các lĩnh v c, m i i tư ng thúc Ny các phong trào thi ua. Tích c c phát hi n, b i dư ng nhân i n hình tiên ti n các lĩnh v c; ch o t ch c t t H i ngh i n hình tiên ti n, ti n t i i h i thi ua Thành ph và i h i thi ua Toàn qu c l n th VIII vào d p K ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. Ti p t c i m i công tác thi ua khen thư ng theo tinh th n Ch th s 39/CT-TW c a B Chính tr và ti n hành t ng k t Ch th này các c p t cơ s lên thành ph ; 6. ngh y ban MTTQ, Liên oàn Lao ng thành ph ph i h p v n ng các t ng l p nhân dân và lao ng Th ô tham gia tích c c các phong trào thi ua do Chính ph và Thành ph phát ng. 7. ngh S Thông tin Truy n thông và các Báo ài Hà N i thư ng xuyên tuyên truy n, v n ng và k p th i bi u dương các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong phong trào “C nư c hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i”. 8. Giao Ban Thi ua - Khen thư ng, S N i v Thành ph theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th . Nh n ư c Ch th , Giám c các S , Th trư ng các ơn v tr c thu c thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã nghiêm túc ch o th c hi n, nh kỳ báo cáo UBND Thành ph (qua Ban Thi ua - Khen thư ng, S N i v Thành ph t ng h p).
  3. CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Thư ng tr c Thành y ( b/c); - Thư ng tr c H ND Thành ph ( b/c); - Các /c PCT UBND Thành ph ; - Các S , Ban, Ngành Thành ph ; Nguy n Th Th o - UBND các qu n, huy n, th xã; - VP UBND TP: Chánh, phó VP, các phòng, chuyên viên, các ơn v tr c thu c; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản