intTypePromotion=1

Chỉ thị 27/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
3
download

Chỉ thị 27/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 27/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 27/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  27/2001/CT­T T g   T t n g µ y  22 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c tri Ó n k hai  ù c hi Ö n   h uy Ó n  ® æ i  V th c d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc, d o a n h  n g hi Ö p   ñ a  n   c c¸c t æ  c h ø c c h Ý n h  tr Þ, t æ  ch øc  ch Ý n h  tr Þ ­    x∙ h éi  th µ nh  « n g  ty tr¸ch n hi Ö m  h ÷ u  h ¹ n m é t th µ nh viªn C Ngµy  th¸ng9  14    n¨m  2001,ChÝnh  ñ  ∙  hµnh  Þ   nh  è    ph ® ban  Ngh ®Þ s 63/2001/ N§­CP   Ò   v chuyÓn  æi ® doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  c tæ  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héithµnh  ch tr         C«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét    hhm thµnh  viªn.§©y  µ vÊn    íi vµ    l  ®Ò m   phøc  ¹p,ph¹m    ùc hiÖn  t  vith   bao  å m     g c¸c doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong  Ünh  ùc  l v kinh  doanh  µ   µ   íc,tæ  m Nh n   chøc  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héiquyÕt  nh  ÷ 100%   èn;®ång  êi ch tr         ®Þ gi   v  th   li   ªnquan  í viÖc  iÒu  t i ® chØnh  Òn  ¹n,nghÜa  ô  ña  Òu  ¬  quy h  v c nhi c quan  µ   nh níc,tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi vµ  ña  é  ch tr         c b m¸y  qu¶n  ýl  doanh  nghiÖp. § Ó   Öc  ùc hiÖn    vi th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/2001/N§­   CP b¶o  ¶m   ® tÝch  ùc,v÷ng  ¾c, gi¶iquyÕt  ètc¸c vÊn    íng m ¾ c     c  ch    t    ®Ò v   ph¸tsinh trong vµ      sau  qu¸  ×nh  tr chuyÓn  æi, Thñ   íng  Ýnh  ñ  ®   t Ch ph yªu  Çu    é,  ¬  c c¸c B c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,ñy  thu   ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng,Tæng    ¬  c«ng    µ  íctr Ónkhaingay    tynh n   i     c¸cc«ng  Öc  vi sau: 1. Phæ   Õn,qu¸n  iÖt    Ých  µ    bi   tr , gi¶ith v tuyªntruyÒn  Ò     v quan  iÓ m,  ñ  ® ch tr ng,  ôc     ña  ¬ m tiªu c §¶ng  µ  Ýnh  ñ   i  íiviÖc  v Ch ph ®è v   chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ ch tr     x∙héithµnh     C«ng   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n m ét  µnh    n   Ën    é    h h  th viªn®Õ t c¸n b qu¶n  lý, êilao®éng   ng     trong doanh    nghiÖp.  2.  Õn  µnh  ©n  ¹  µ  ¾p   Õp  Ti h ph lo iv s x doanh nghiÖp  µ  íc theo    nh n   tinh thÇn  NghÞ   Õt  éi nghÞ  Çn  quy H   l thø  Ban  Êp  µnh  3  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  kho¸  IX;lËp  Õ   ¹ch    k ho chuyÓn  æi  ® doanh nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     kinh doanh    m µ   µ   íccÇn  ¾ m   ÷ 100%   èn  µnh  Nh n   n gi   v th C«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét    hhm thµnh    viªntheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    ®Þ t i ®Þ s 63/2001/N§­ CP.  3. Phèi hîp  íiBé   µi chÝnh, Bé       v  T     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Bé  v X∙    K Õ   ¹ch  µ  Çu  , Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ö  ý c¸c tån  ¹  Ò   µi ho v§ t  h Nh n     x l    t iv t   chÝnh, tµis¶n,c«ng  î,lao ®éng  ña       n    c doanh nghiÖp  µ  Ò   ×nh tù,thñ tôc v v tr         chuyÓn  æi. ® 4. §Ó   Öc    vi chuyÓn  æi  tyªu  Çu  ∙      Çn  Õn hµnh  ® ®¹   c ® ®Ò ra,c ti   theo  giai 2    ®o¹n:   a)Giai®o¹n  õth¸ng11       t    n¨m 2001  n   ®Õ th¸ng12      n¨m 2002:   C¸c  é:  B C«ng  nghiÖp, X ©y  ùng, Giao    d   th«ng  Ën  , v t¶i  N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Th¬ng  ¹i;thµnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý     m  ph H N   ph H Ch Minh;   c¸c Tæng     c«ng    Ön  ùc,Than, B u  Ýnh    Ôn  ty:§i l     ch ­ Vi th«ng,Hµng    µng    h¶i,H kh«ng,XuÊt  Ëp  Èu  ©y  ùng,XuÊt  Ëp  Èu  û    nh kh x d   nh kh thu s¶n  èihîp víi ph         Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp, Tæ     c«ng    än  ét  è  t¸c ch m s doanh  nghiÖp  µ  íc cã  iÒu  Ön  Ën  î ®Ó   nh n   ® ki thu l i   chØ   o  iÓ m   ®¹ ® chuyÓn  thµnh C«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n m ét  µnh    h h  th viªn.  §Õn  èin¨m  cu   2002,c¸c Bé, ñy        ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, c¸c Tæng   ¬   c«ng    µ  íc cã  ty nh n   doanh nghiÖp  µ  íc chuyÓn  æi  nh n   ®
  2. 2 thµnh C«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n m ét  µnh    chøc  ¬  Õt,®¸nh    Õt    h h  th viªntæ  sk   gi¸k qu¶  ùchiÖn  µ  ótranh÷ng  µihäc    th   v r   b   kinhnghiÖm  giai o¹n  Õptheo. cho    ® ti     b) Giai®o¹n  õn¨m     t  2003  n   ®Õ 2005:   Sau    Õn  µnh  ¬  Õt  ótkinh nghiÖm   ña    o¹n  khi ti h s k r    c giai® 2001    ­ 2002,  c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, ñy  thu Ch ph   ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, c¸c Tæng   ¬   c«ng    µ  íc ph¶ihoµn  ty nh n     thµnh  Öc  vi chuyÓn  æi    ® c¸cdoanh nghiÖp  µo  èin¨m  v cu   2005  ïhîp víi Õn  ph       ti tr×nh ® æi  íi, ¾p  Õp    m  s x doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 5.NhiÖ m   ô  ô  Ó  ña  ét  è  é, c¬    v c th c m s B   quan  µ  ícnh  nh n   sau: a)  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng  Én  ñ  ôc ®¨ng  ý  B K ho v§ th d th t   k kinh doanh  i  íi   ®è v   C«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n m ét  µnh    h h  th viªn. b)  é   µi chÝnh  íng  Én  BT  h d c¸c  Ên    Ò   µichÝnh  v ®Ò v t   trong qu¸  ×nh tr   chuyÓn  æi  µ  ® v sau chuyÓn  æi. ® c) Bé     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi híng  Én    Ên    Ò     v X∙    d c¸c v ®Ò v lao ®éng, tiÒn l ng  i víi êilao®éng.    ¬ ®è     ng     d) Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  ñ  ×, èihîp víi é  b Ch ph ch tr   ph       Lao  ng    B ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héihíng dÉn  Ò   Ýnh    X∙      v ch s¸ch lao ®éng, tiÒn l ng  i víi         ¬ ®è     c¸c chøc danh  îc bæ   Ö m   ®  nhi trong c¸c C«ng       ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªn® îcchuyÓn  æi  õdoanh     ® t  nghiÖp  100%   èn  µ  íc. v nh n ViÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n híng dÉn  nãi trªn ph¶i µn thµnh tr c  ho í  ngµy  th¸ng12  31    n¨m  2001. 6. Tæ     c«ng    iÓn khaithùc hiÖn  t¸ctr       chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  µ  íc, nh n   doanh  nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héithµnh  ch tr         C«ng   tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét  µnh    ã      h h m th viªnc tr¸chnhiÖm   èihîp,®«n  c    ¬    ph     ®è c¸cc quan ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  Þ   nh  è  h  th   Ngh ®Þ s 63/2001/N§­   CP theo nhiÖ m  ô  îcgiao t¹ m ôc  ChØ   Þ  µy.   v®     i 5  th n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  écthu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    µ  íc chÞu  ty nh n   tr¸ch nhiÖ m   nh  ú    ®Þ k hµng  ý  qu b¸o  c¸o  Õ   ¹ch, ch¬ng  ×nh  µ  Õt  k ho   tr v k qu¶  chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ ch tr     x∙héithµnh     C«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    öiBé   Õ   ¹ch  µ    h h m th viªng   K ho v §Çu , Ban  t  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp, Tæ     c«ng      t¸c®Ó tæng  îp tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h    t  ph   Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Tæ   ëng    tr B K ho v§ t  tr Tæ c«ng    iÓn khaithùc t¸ctr       hiÖn chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  c tæ  ch trÞ,tæ    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héithµnh  ch tr         C«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªncã    tr¸chnhiÖ m    theo dâithùc hiÖn       ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2