Chỉ thị 27/2002/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
2
download

Chỉ thị 27/2002/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 27/2002/CT-BGTVT về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 27/2002/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2002/CT-BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2002 CH THN V VI C TH C HI N NGHN NNH S 92/2001/N -CP C A CHÍNH PH Lu t Giao thông ư ng b ư c Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001, có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2002. Th c hi n Lu t Giao thông ư ng b , Chính ph ã ban hành Ngh nh s 92/2001/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 (sau ây g i là Ngh nh s 92) v i u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô. Theo quy nh t i Ngh nh s 92 c a Chính ph , nh ng xe khách quá 20 năm, xe khách ư c c i t o t xe khác quá 17 năm không ư c kinh doanh v n t i khách. Sau m t năm tri n khai th c hi n Ngh nh s 92, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ch o các doanh nghi p, ch xe trên a bàn t nh th c hi n nghiêm túc Ngh nh c a Chính ph , kh c ph c khó khăn, bư c u i m i phương ti n, góp ph n nâng cao ch t lư ng d ch v và an toàn giao thông v n t i. Tuy nhiên n nay v n còn m t s doanh nghi p, ch xe, vì l i riêng không ch u ch p hành Ngh nh v n ti p t c s d ng phương ti n quá niên h n quy nh kinh doanh v n t i khách, vi ph m Ngh nh s 92 và vi ph m Lu t Giao thông ư ng b , x y ra nhi u v tai n n giao thông, c bi t có v tai n n giao thông r t nghiêm tr ng, b dư lu n xã h i và công lu n lên án. th c hi n nghiêm Ngh nh s 92 và Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch s gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, l y năm 2003 là năm thi t l p tr t t an toàn giao thông trong ph m vi c nư c theo Ngh quy t Qu c h i Khóa XI, kỳ h p th hai, B Giao thông v n t i ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Công an trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p ch t ch v i B Giao thông v n t i ch o các cơ quan tr c thu c th c hi n kiên quy t và có hi u qu vi c ình ch lưu hành i v i các xe khách ã quá niên h n s d ng theo quy nh c a Ngh nh s 92. ng th i, kh c ph c nh ng t n t i ang di n ra gây nguy cơ m t an toàn giao thông, B trư ng B Giao thông v n t i ch th C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) th c hi n m t s công vi c sau ây: 1. C c ăng ki m Vi t Nam: - T ngày 01 tháng 01 năm 2003 không ki m nh và c p Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng (tem ki m nh m u vàng) cho các xe quá niên h n quy nh t i Ngh nh s 92.
  2. - Th ng kê s lư ng, ki u lo i, năm s n xu t các xe khách ã h t niên h n s d ng và thông báo cho: C nh sát giao thông, Thanh tra giao thông ph i h p x lý lưu hành và qu n lý ăng ký hành chính. 2. S Giao thông v n t i (Giao thông công chính): - Ch o l c lư ng Thanh tra giao thông tăng cư ng ki m tra t i các i m giao thông tĩnh, x lý nghiêm các xe có dán tem vàng mà ch khách ho c cho thuê ch ngư i. N u phát hi n các vi ph m ph i t m gi phương ti n và Gi y phép lái xe c a ngư i i u khi n và các gi y t khác c a xe x lý theo quy nh. - Ph bi n nh c nh các doanh nghi p, các ch xe và yêu c u cam k t không d ng các xe ã quá niên h n, m t an toàn k thu t vào ch khách, ch ngư i. Thư ng xuyên ki m tra x lý các doanh nghi p, các ch xe vi ph m quy nh. 3. C c ư ng b Vi t Nam. Ch o các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) t ch c nhanh các tuy n v n t i khách công c ng liên t nh theo úng quy nh 4127/2001/Q -BGTVT c a B trư ng B Giao thông v n t i b o m nhu c u i l i c a nhân dân gi a các vùng, các mi n, không các xe quá niên h n lén lút l a khách, ngoài b n ho c t i nh ng "b n cóc, b n dù" trên a bàn. 4. Thanh tra giao thông Ph i h p v i C nh sát giao thông, c nh sát tr t t trên a bàn tăng cư ng ki m tra, ki m soát t i các b n xe, các i m ón tr khách ình ch vi c ch khách c a các xe ã quá niên h n, x ph t nghiêm các ch xe c tình vi ph m; ư c phép thu h i Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng, tem ki m nh (tem vàng) c a xe vi ph m và Gi y phép lái xe theo quy nh c a pháp lu t. B Giao thông v n t i ngh U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Ch o l c lư ng c nh sát giao thông, Thanh tra giao thông, c nh sát tr t t trong vi c ph i h p thanh tra, ki m tra, kiên quy t không các xe khách ã h t niên h n s d ng theo quy nh, tham gia ho t ng v n chuy n khách. - T ch c, ch o các cơ quan thông tin tuyên truy n v n ng các doanh nghi p th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c không ưa các xe h t h n vào ch khách, ch ngư i. ng th i tuyên truy n nhân dân không s d ng các phương ti n không ưa ki m nh ho c ã ki m nh mà còn mang tem vàng. - Th c hi n bi n pháp, chính sách khuy n khích doanh nghi p i m i phương ti n; u tư kinh doanh trên nh ng tuy n vùng sâu, vùng xa và v n t i xe buýt trong các thành ph , th xã m b o nhu c u i l i cho nhân dân. - Yêu c u các cơ quan, doanh nghi p, trư ng h c không thuê, mư n, không s d ng xe c a ơn v ã h t h n theo Ngh nh s 92 vào vi c: ưa, ón cán b , công nhân, h c sinh i làm, i h c, tham quan ngh mát.... N u còn s d ng các phương ti n ã
  3. quá niên h n thì Th trư ng cơ quan, doanh nghi p và trư ng h c ph i ch u trách nhi m v m t an toàn giao thông. B trư ng B Giao thông v n t i yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan nghiêm ch nh ch p hành các quy nh v qu n lý phương ti n nh m góp ph n gi m tai n n giao thông. Ph m Th Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản