Chỉ thị 28/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
35
lượt xem
1
download

Chỉ thị 28/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 28/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 28/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  28/1999/CT­T T g   th n g µ y 24  th¸ng   n¨ m  1999 V Ò  vi Ö c t æ n g  k Õ t th ù c hi Ö n   9  ch Ý n h  s¸ch  Ò n l¬ n g, trî Ê p   ti  c x∙ h éi Ch Õ     Òn ¬ng  µ  îcÊp    éi ® îc thùc  Ön  ®é ti l v tr  x∙ h     hi theo    c¶ic¸ch  ®Ò ¸n    chÝnh  s¸ch tiÒn l ng  µ   ícdo  èc  éikhãa    ú  äp  9  µ  ú  äp      ¬ Nh n   Qu h   VIII k h thø  v k h , thø  th«ng  10  qua, vÒ   ¬    c b¶n  ∙  Òn  Ö  ãa    ® ti t h c¸c kho¶n  ©n  èi gi¸ntiÕp  ph ph     ngoµil ng  õng©n   ¬ t   s¸ch Nhµ   íccho  êilao®éng, kh ¾c  ôc  ét  ícquan    n  ng       ph m b   träng tÝnh  ×nh  ©n    b qu trong chÕ     Òn ¬ng  íc ®©y,  ¹o ®iÒu  Ön      ®é ti l tr   t  ki cho viÖc  Ón  ông, bæ   Ö m,  ©ng  ¹ch,n©ng  Ëc  tuy d   nhi n ng   b cho  bé, c«ng  c¸n    chøc  trong tõng  µnh, tõng  Ünh  ùc.Tuy    ng   l v  nhiªn,qua  ¬n  n¨m  ùc hiÖn, chÕ     h 6  th     ®é   Òn ¬ng  µ  îcÊp    éi vÉn  ti l v tr  x∙ h   cßn  Òu  ån  ¹   Òn ¬ng  ùc  Õ  Þ   nhi t t i ti l : th t b gi¶m  ótkh«ng    s  ®ñ trang tr¶i    cho    c¸c nhu  Çu  ÕtyÕu  ña  êihëng ¬ng;  c thi   c ng   l cha  ã  ¬  Õ   Òn l ng  µ  î Êp  Ých  îp ®èi víi c c ch ti  ¬ v tr  c th h     khu  ùc  ù  v s nghiÖp  Þch  (d vô c«ng) vµ  i víic¸c ®èi t ng hëng  Ýnh    ®è        î   ch s¸ch x∙héi;viÖc  ÕtkÕ   Òn l      thi   ti  ­ ¬ng  cßn  ã  ÷ng  Êt hîp lý. c nh b   § Ó   ¸nh    ng  ùc tr¹ngtiÒn ¬ng  µ  î Êp    éihiÖn  µnh, lµm   ® gi¸®ó th     l v tr c x∙ h   h   c¬  ë  s cho  Öc  Õp  ôc nghiªn cøu    vi ti t     c¶ic¸ch  Ýnh  ch s¸ch  Òn ¬ng  ti l theo    tinh thÇn NghÞ   quyÕt  éi  H nghÞ   Çn  l thø  b¶y Ban  Êp  µnh  ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  (Khãa  VIII   ñ   íng  Ýnh  ñ  ) Th t Ch , ph yªu  Çu    é   ëng, Thñ  ëng  ¬  c c¸c B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o  iÓn khaithùc hiÖn    ®¹ tr       c¸c c«ng  viÖc  sau  y: ®© I. Õ n  h µ n h  t æ n g  k Õ t, ® ¸n h gi¸  Ti  vi Ö c th ù c hi Ö n   c h Ý n h  s¸ch ti Ò n l¬ n g  v µ  trî Ê p  x∙ h é i t õ n¨ m  1 99 3 ® Õ n  n a y   c theo n h ÷ n g  n é i d u n g  s a u ® © y: 1.V Ò   ôc     m tiªutæng  Õt: k Ph ©n  Ých  ÷ng    îc ®iÓ m   ña  Õ     Òn ¬ng  µ  î Êp    éi t nh u, nh   c ch ®é ti l v tr c x∙ h   trong m èi    quan  Ö   íi   Ýnh  h v   chc¸c s¸ch kinh tÕ      éikh¸c;kiÕn  Þ  öa  æi,     ­ x∙h     ngh s ®   bæ   sung  Ýnh    Ònl ng  µ  î Êp    éitrongnh÷ng  ch s¸chti  ¬ v tr  c x∙h     n¨m  í . ti 2.V Ò   éidung    n  tæng  Õt: k a) §¸nh    ùc  Ön    gi¸th hi c¸c yªu  Çu,  c nguyªn  ¾c  ∙  îc nªu  ¹i   t ®®  t   ChØ   c¸c thÞ  è  s 22/CT­   µy  th¸ng 5  TW ng 15    n¨m  1993  ña  c Ban  Ý     B th Trung  ng  ¬ §¶ng  vÒ  chØ   o  ùc  Ön  Õ    ¬ng  íi vµ  ®¹ th hi ch ®é l m   ChØ   Þ  è  th s 239/TTg  µy    ng 23 th¸ng 5    n¨m  1993  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   iÓn khaichÕ     Òn ¬ng  c Th t Ch ph v tr     ®é ti l míi    ; nguyªnt¾c  ®Þnh  ¹§iÒu  QuyÕt  nh  è  c¸c   quy  t  i 8  ®Þ s 69/Q§­   µy  th¸ng TW ng 17    5 n¨m 1993  ña  c Ban  Ý     B th Trung  ng  ¬ §¶ng  quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ®Þ t th   ®é ti  ­ ¬ng  íi cña  bé, c«ng  ©n    ¬  m  c¸n    nh viªnc quan  §¶ng, ®oµn  Ó; §iÒu  NghÞ     th   10  ®Þnh  è  s 25/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m  1993;§iÒu  NghÞ   nh  è    8  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23 th¸ng5    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph
  2. 2 b) Tæng  Õt,®¸nh          k  gi¸c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ña    ¬  h  c c¸c c quan  µ  íccã  nh n   thÈm  Òn  íi Öc  iÓnkhaithùc hiÖn  Õ     Òn l ng  µ  î Êp    éië  quy v vi tr       ch ®é ti  ¬ v tr  c x∙h   Trung  ng,®Þa  ¬ng. ¬  ph c) Ph ©n  Ých,®¸nh    éidung  Õ     Òn l ng  µ  î Êp    éithùc   t   gi¸n   ch ®é ti  ¬ v tr  c x∙h     hiÖn  õngµy  th¸ng4  t  01    n¨m 1993  n   ®Õ nay,bao  å m     éidung    g c¸cn   sau  y: ®© ­ Quy  nh    ®Þ møc  Òn l ng  èithiÓu  ÷a ®èi t ng hëng ¬ng  õ ng©n  ti  ¬ t   gi    î   l t  s¸ch  nhµ  íc víingêi lao  ng  µm  Öc  n     ®é l vi trong    c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp   ©n, doanh  tnh   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  ¬  c v ®Ç tn     c quan,tæ    chøc  íc n  ngoµi, chøc  èc  Õ  ¹ViÖtNam .  tæ  qu t t   i   ­ Thang ¬ng, b¶ng ¬ng, ng¹ch, bËc ¬ng, h Ö   è  l   l     l   s møc  ¬ng, quan  Ö   l   h tiÒn l ng  ña    é  ©n  ö,bÇu  ö;c«ng   ¬ c c¸n b d c  c  chøc  µnh  ¸n,kiÓm    µnh  ng tßa    s¸t;h chÝnh  ù  s nghiÖp; ®¶ng,  oµn  Ó; c«ng  ©n      ® th   nh viªn chøc trong c¸c doanh  nghiÖp  µ  êihëng ¬ng  v ng   l trong lùcl ng vò     î   trang. ­ Ch Õ     ô  Êp ¬ng  dông    ®é ph c l ¸p  chung  µ    Õ     ô  Êp, trî Êp  v c¸c ch ®é ph c     c ® Æc   ï¸p dông  th    cho  ét  è  µnh,nghÒ. m s ng   ­V Ò     qu¶n  ýtiÒn l ng  µ    Ëp  i víi i t ng hëng ¬ng  õng©n  l    ¬ v thu nh ®è      î  ®è l t  s¸ch  nhµ  íc(qu¶n  ýbiªnchÕ, quü  Òn l ng,n©ng  ¹ch,n©ng  Ëc ¬ng,c¸ckho¶n  n  l      ti  ¬   ng   bl    thu nhËp  µil ng);®èi víi     ngo  ¬       doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc(qu¶n  ý®Þnh  nh n   l  møc    lao ®éng, ®¬n    Òn l ng, tiÒn    ÷a ca,båidìng hiÖn  Ët,sö  ông  ü    gi¸ti  ¬   ¨n gi         v d qu khen  th ng  µ  óc  î )®èi víi ë v ph l i      ; doanh nghiÖp   ©n  µ  tnh v doanh nghiÖp  ã  èn  u    c v ®Ç t nícngoµi.   ­ Ph ©n   Ých,®¸nh      Õ       t   gi¸c¸c ch ®é sau  trong  èi  m quan  Ö   íichÕ     h v  ®é tiÒn ¬ng  ña  l c c¸n  é, c«ng  b  chøc: chÕ       ®é sinh ho¹tphÝ   i  íih¹  Ü       ®è v   s quan,   chiÕn  Ü,  Õ     cña  ùc l ng  ò  s ch ®é ¨n  l  î v trang;chÕ       ®é sinh ho¹tphÝ   i  íic¸n    ®è v     bé    êng,thÞ  Ên;chÕ     x∙,ph   tr   ®é b¶o  Ó m     éi;chÕ     î Êp    éi®èi víi hi x∙h   ®é tr  c x∙h       ngêicã    c«ng. 3.§¸nh      gi¸quan  Ö   ÷a thùc hiÖn  Ýnh  h gi     ch s¸ch tiÒn l ng  µ  î Êp    éi    ¬ v tr  c x∙h   víic¸c chÝnh     s¸ch:gi¶iquyÕt  Öc  µm; tµichÝnh, ®Ç u     ¬  ë  ¹  Çng, gi¸    vi l       tc s h t    c¶, tiÒn  Ö; nhµ  , häc  Ëp,kh¸m  ÷a  Önh;  Ên        t  ë  t  ch b v ®Ò c¶ic¸ch  µnh  Ýnh  h ch vµ  chøc  é  tæ  b m¸y  trong h Ö   èng  Ýnh  Þ.   th ch tr 4.K Õ   ¹ch thùc hiÖn    ho     tæng  Õt: k C¸c  é, c¬  B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  ùcthuéc Ch Ýnh  ñ,ñy  tr     ph   ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ ph¶ihoµn  µnh  µ  öib¸o    Ò     th v g   c¸o v Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ,c¬  b Ch ph   quan  êng  ùccña  th tr   Ban  ChØ   o  Òn ®¹ ti   l ng  µ   ícchË m   Êt vµo  èith¸ng12  ¬ Nh n   nh   cu     n¨m  1999. Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  èihîp víiBan    b Ch ph ph       Tæ chøc  Trung  ng  ¬ vµ  ¬  c quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó, thùc  Ön  ¬ c c¸c ® th   hi tæng  Õt  k theo    éi c¸c n   dung  trªn®èi víi   ¬  nªu        c quan  ¶ng,®oµn  Ó. c¸c ®   th Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ  ñ  ×, èihîp víi é  µichÝnh,Bé   b Ch ph ch tr   ph       T   B   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitæng  îp,b¸o    ñ íng ChÝnh  ñ    X∙    h   c¸o Th t   ph trong  quý   In¨m 2000. II. h ù c  hi Ö n  c h Õ  ® é  b¸o c¸o thê n g  x u yªn v Ò    T ti Ò n l¬ n g  v µ  thu n h Ë p
  3. 3 §Ó  nghiªncøu  iÒu    ® chØnh,bæ     sung  Õ     Òn l ng  µ  î Êp    éi, ch ®é ti  ¬ v tr  c x∙h   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  cÇu, c¸c c¬  t  ph yªu      quan  n  Þ  ®¬ v theo  danh  ôc  nh  Ìm  m ®Ý k ChØ   Þ  µy  ã  th n c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  nh  ú  th¸ng vµ  µng  ®Þ k 6   h n¨m  è  Öu s li   thùc hiÖn  Ò   Òn l ng  µ    Ëp,cô  Ó      v ti  ¬ v thu nh   th nh sau: 1.  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ  ph chØ  o    n  Þ  ùcthuéc cã    ®¹ c¸c ®¬ v tr     tªntrong danh  ôc  nh  Ìm    m ®Ý k lËp b¸o c¸o theo híng dÉn  ña    ¬          c c¸cc quan chøc n¨ng: a) §èivíi   n  Þ  µnh  Ýnh,sù        ®¬ v h c¸c ch   nghiÖp  Ëp b¸o    öivÒ   l   c¸o g   Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ; b Ch ph b)  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp  µ   íc lËp  Nh n   b¸o  göi vÒ   é   c¸o    B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh vµ    éi.   X∙ h 2.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi,thµnh  è    nh d th ph H N   ph H¶i Phßng,   thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh,thµnh  è  µ  ½ ng  µ    ph § N v tØnh  ång    çi n¬ichän  § Nai,m     3 doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  doanh  c v ®Ç tn     3  nghiÖp   ©n    a   tnh trªn®Þ bµn,lËp b¸o    nh  ú  öivÒ   é      c¸o ®Þ k g   B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h Sè  Öu b¸o    th¸nglÊy theo sè  ùc hiÖn  n   µy  th¸ng6  µng  li   c¸o 6       th   ®Õ ng 30   h n¨m  µ  v ph¶ib¸o c¸o chË m   Êt vµo  µy  th¸ng 7  µng      nh   ng 31   h n¨m; sè  Öu b¸o      li   c¸o c¶  n¨m  îclÊy theo  è  ùc hiÖn  n   th¸ng 12  µng  ®   s th   ®Õ 31   h n¨m  µ  v ph¶ib¸o      c¸o chË m   Êt vµo  èiquý   ña  nh   cu   Ic n¨m  sau. 3. Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  ñ  ×, èihîp víi é  b Ch ph ch tr   ph       Lao  ng    B ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héi,Bé   µichÝnh  ã    X∙    T   c tr¸chnhiÖm   íng dÉn  É u   c¸o vÒ     h  m b¸o    tiÒn ¬ng  µ  l v thu  Ëp; tiÕn  µnh  nh   h tæng  îp,ph©n  Ých  è  iÖu  µ    Êt h  t sl v ®Ò xu   kiÕn  Þ    Õt,b¸o c¸oThñ íngChÝnh  ñ  nh  ú  th¸ngvµo  èiquý  ngh gi¶i quy       t  ph ®Þ k 6    cu   II  µ  n¨m  µo  u  ý     v c¶  I v ®Ç qu II n¨m sau. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ cã tr¸chnhiÖm   chøc,chØ  o  ùc hiÖn    tæ    ®¹ th   ChØ   Þ  µy,kÓ   viÖc  c¸o th n   c¶  b¸o    t×nh h×nh  ùchiÖn  Òn l ng  µ    Ëp  ña    n  Þ    th   ti  ¬ v thu nh c c¸c®¬ v trongn¨m    1999 .
  4. 4 d a n h  m ô c  c¸c ® ¬ n  v Þ  h µ n h  c h Ý n h, s ù  n g hi Ö p  v µ   c¸c d o a n h  n g hi Ö p  b¸o c¸o s è  li Ö u v Ò  ti Ò n l¬ n g   v µ  thu n h Ë p (KÌm  theo ChØ   Þ  è    th s 28/1999/CT­TTg  µy  th¸ng9  ng 24    n¨m  1999  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) Th t   ph A. C¸c ® ¬ n  v Þ  h µ n h  c h Ý n h, s ù   n g hi Ö p  g å m  3 5  ® ¬ n  v Þ  s a u: I.  C¸c ® ¬ n  v Þ  h µ n h  ch Ý n h, g å m  10 ® ¬ n  v Þ  sau: 1.Tæng  ôc      c H¶i quan  µn ngµnh), (to   2.Tæng  ôc  Õ   µn   µnh),   c Thu (to  ng 3.Kho  ¹c Nhµ   íc(toµn ngµnh),   b  n    4.Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µn ngµnh),   h Nh n     (to   5.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   K ho   § t 6.Bé    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, 7.Bé    Giao  th«ng  Ën  , v t¶i 8.Tæng  ôc  u  iÖn,   c B® 9.Bé    C«ng  an, 10.Côc  µng    H kh«ng  ©n  ông  ÖtNam . d d Vi   II.C¸c ® ¬ n  v Þ  s ù  n g hi Ö p,  å m  25 ® ¬ n   Þ  sau:   g v 1.Häc  Ön  µnh  Ýnh  èc    vi H ch Qu gia, 2.Häc  Ön  Ýnh  ÞQuèc    å   Ý     vi Ch tr   giaH Ch Minh, 3.Trêng  ¹ihäc    ¹m  éc §¹ihäc  èc    µ   éi,   §  S ph thu     Qu giaH N 4.Trêng  ¹ihäc    §  Kinh  Õ  èc  ©n  µ   éi, t qu d HN 5.Trêng  ¹ihäc    §  B¸ch  khoa  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh, 6.Trêng  ¹ihäc  Hµ   éi,   §  Y  N 7.Trêng    Cao  ng     ¹m  É u     ®¼ S ph M gi¸oTrung  ng  , ¬ II 8.Trêng    Trung  äc  h phæ   th«ng  Hång  Lª  Phong  (Nam  Þnh), § 9.B Ö nh  Ön  ¹ch    vi B Mai, 10.B Ö nh  Ön  Öt§øc,   vi Vi   11.B Ö nh  Ön  èng  Êt thµnh  è  å   Ý     vi Th nh   ph H Ch Minh, 12.B Ö nh  Ön    vi Trung  ng  Õ, ¬ Hu 13.B Ö nh  Ön  khoa  µnh  è      vi §a  th ph Th¸iNguyªn, 14.Nhµ     Þch  ÖtNam,   h¸tk Vi  
  5. 5 15.Liªn®oµn  Õc  ÖtNam,    xi Vi   16.Nhµ     m óa  ¹cViÖtNam,   h¸tca  nh     17.ViÖn    Quy  ¹ch x©y  ùng  éc Bé  ©y  ùng, ho   d thu   X d 18.ViÖn    Khoa  äc  ü  ËtN«ng  h k thu   nghiÖp  ÖtNam   éc Bé  Vi   thu   N«ng           nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, 19.ViÖn    Khoa  äc  µ  h v C«ng  Ö   éc Bé  ngh thu   Giao  th«ng  Ën  , v t¶i 20. ViÖn    To¸n  éc Trung  ©m  thu   t Khoa  äc  ù nhiªnvµ  h t    C«ng  Ö   èc  ngh Qu gia, 21. ViÖn    Khoa  äc  héi thµnh  è  å   Ý   h X∙    ph H Ch Minh  éc  thu Trung  ©m   t Khoa  äc    éivµ  ©n  h x∙h   Nh v¨n, 22.Th«ng  Ên    ÖtNam,   t x∙Vi   23.§µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam,    h Vi   24.§µiTruyÒn  ×nh  µnh  è  å   Ý      h th ph H Ch Minh, 25.§µiTiÕng  ãiViÖtNam.    n    B. C¸c d o a n h  n g hi Ö p  g å m  8 5 d o a n h  n g hi Ö p  s a u: I.  C¸c d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc, å m  55 ® ¬ n  v Þ , sau: n  g 1.Tæng    c«ng    Ön  ùcViÖtNam, ty§i l     2.Tæng    c«ng    tyThan  ÖtNam, Vi   3.Tæng    c«ng    Ç u   Ý  ÖtNam, tyD kh Vi   4.Tæng    c«ng      tyXi m¨ng  ÖtNam, Vi   5.Tæng    c«ng    µng    ÖtNam, tyH h¶iVi   6.Tæng    c«ng    µng  tyH kh«ng  ÖtNam, Vi   7.Tæng    c«ng    u  Ýnh  Ôn  tyB ch vi th«ng  ÖtNam, Vi   8.Tæng    c«ng    tyCao  ViÖtNam, su    9.Tæng    c«ng    Ðp  ÖtNam, tyTh Vi   10.Tæng    c«ng    µ     ÖtNam, tyC phª Vi   11.Tæng    c«ng    èc    ÖtNam, tyThu l¸Vi   12.Tæng    c«ng    Êy  ÖtNam, tyGi Vi   13.Tæng    c«ng    Öt   tyD ­May  ÖtNam, Vi   14.Tæng    c«ng    ¬ng  ùc miÒn  ¾ c, tyL th   B 15.Tæng    c«ng    ¬ng  ùc miÒn  tyL th   Nam, 16.Tæng    c«ng    ãa  ÊtViÖtNam, tyH ch     17.Tæng    c«ng    tyC«ng  nghiÖp  Çu  ñy ViÖtNam, t th    
  6. 6 18.Tæng    c«ng      ý  µ  µng  ÖtNam, ty§¸ qu v V Vi   19.Tæng    c«ng    îubiavµ  ícgi¶i   ÖtNam, tyR     N     kh¸tVi   20.Tæng    c«ng    Ön  ötinhäc  ÖtNam, ty§i t     Vi   21.Tæng    c«ng    ùa  ÖtNam, tyNh Vi   22.Tæng    c«ng    ­GiÇy  ÖtNam, tyDa   Vi   23.Tæng    c«ng    ©y  ùng  è  tyX d s 1, 24.Tæng    c«ng    Ët  Öu x©y  ùng  è  tyV li   d s 1, 25.Tæng    c«ng    Êt nhËp  Èu  ©y  ùng  ÖtNam, tyXu   kh x d Vi   26.Tæng    c«ng    ñy  tyTh s¶n  ÖtNam, Vi   27.LiªnhiÖp  êng  ¾t  ÖtNam,    § s Vi   28.Tæng    c«ng    êng  ty§ s«ng  Òn  ¾ c, mi B 29.Tæng    c«ng    ©y  ùng  êng  ñy, tyX d ® th 30.Tæng    c«ng    ©y  ùng  Çu  tyX d c Th¨ng  Long, 31.Tæng    c«ng    © m   tyL nghiÖp  ÖtNam, Vi   32.Tæng    c«ng    èi, tyMu 33.Tæng    c«ng    Êt nhËp  Èu  tyXu   kh N«ng  s¶n  µ  ùc  È m   Õ   Õn, v Th ph ch bi 34.Tæng    c«ng    tyCh¨n  nu«iViÖtNam,     35.Tæng    c«ng    Ì  ÖtNam, tyCh Vi   36.Tæng    c«ng    tyRau  qu¶  ÖtNam, Vi   37.Tæng    c«ng    tyB¶o  Ó m   ÖtNam, hi Vi   38.Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam,   h Ngo   ¬ Vi   39.Ng ©n  µng    h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n ViÖtNam,     40.Ng ©n  µng  Çu   µ    h § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam,  i     41.Ng ©n  µng    h C«ng  ¬ng  ÖtNam, th Vi   42.Tæng    c«ng    µng  ¹c vµ    ý  ÖtNam, tyV b   §¸ qu Vi   43.Nhµ     m¸y    Òn Quèc  inti   gia, 44.Tæng    c«ng    tyX¨ng  Çu  ÖtNam, d Vi   45.Tæng    c«ng    tyM¸y  µ  ô  ïng, v Ph t 46.Trung  ©m    t Qu¶n  ýbay  ©n  ông  ÖtNam, l  d d Vi   47.Cô m     c¶ng  µng  h kh«ng  ©n  s bay  Òn  ¾ c, mi B 48.Cô m     c¶ng  µng  h kh«ng  ©n  s bay  Òn  mi Trung, 49.C«ng      tyX¨ng  Çu  µng  d H kh«ng  ÖtNam, Vi   50.Tæng    c«ng    ÕtbÞ  tÕ, tyThi   y  51.Tæng    c«ng    îcViÖtNam, tyD     52.Tæng    c«ng    tyPh¸thµnh    s¸ch ViÖtNam,     53.Tæng    c«ng    ¬ng  ¹iSµiGßn, tyTh m   
  7. 7 54.Tæng    c«ng    Þa  c  µiGßn, ty§ è S   55.Tæng    c«ng    tyS¶n  ÊtvËtliÖu x©y  ùng  µnh  è  å   Ý   xu       d th ph H Ch Minh. II  . C¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ    c v ®Ç t      c¸c doanh  nghiÖp    t nh©n (tæng  è  doanh  s 30  nghiÖp,trong ®ã   doanh      15  nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç tn ícngoµivµ  doanh      15  nghiÖp   ©n): tnh Thµnh  è  µ   éi, thµnh  è  å   Ý   ph H N   ph H Ch Minh, thµnh  è    ph H¶i Phßng,  thµnh  è  µ  ½ ng,  ph § N tØnh  ång  § Nai:M çi  a   ¬ng  än  è  nh  doanh    ®Þ ph ch c ®Þ 3  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  doanh  c v ®Ç t n     3  nghiÖp   ©n  ∙  ¹t®éng    t nh ® ho   æn ®Þnh, cã    møc  Òn l ng  ×nh  ©n  u   êi®¹t: ti  ¬ b qu ®Ç ng   ­D íi    700.000  ng/th¸ng; ®å ­Tõ    700.000  ng  n   íi ®å ®Õ d   1.500.000 ®ång/th¸ng;   ­Tõ    1.500.000 ®ång/th¸ngtrëlªn.     
Đồng bộ tài khoản