Chỉ thị 28/2000/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Chỉ thị 28/2000/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị 28/2000/ct-ttg', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 28/2000/CT-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2000/CT-TTg Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2000 CH TH V VI C TH C HI N QUY CH GHI NHÃN HÀNG HÓA BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 178/1999/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Trong th i gian qua, nhi u B , ngành đã ch đ o t t vi c hư ng d n ghi nhãn hàng hóa theo Quy ch ghi nhãn hàng hóa đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph , bư c đ u đã b o đ m cho ngư i tiêu dùng có đư c nh ng thông tin c n thi t v hàng hóa lưu thông trên th trư ng, góp ph n t o cơ s cho công tác ch ng hàng gi , t o môi trư ng c nh tranh bình đ ng và b o v l i ích chính đáng c a ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng. Tuy nhiên, m t s B , ngành, vi c hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy ch này còn ch m, thi u c th , có đi m còn chưa phù h p v i nh ng quy đ nh c a Quy ch ghi nhãn hàng hóa đã đư c ban hành. Đ th c hi n t t, kh n trương và k p th i Quy ch ghi nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 và Quy t đ nh s 95/2000/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2000, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi trách nhi m c a mình, c n kh n trương rà soát đ b sung và hoàn ch nh các văn b n hư ng d n chi ti t vi c ghi nhãn hàng hóa riêng bi t, đ c thù, phù h p v i Quy ch ghi nhãn hàng hóa. 2. Các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i B Thương m i kh n trương th c hi n các bi n pháp c n thi t đ tri n khai, ph bi n, hư ng d n Quy ch ghi nhãn hàng hóa đ n các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành, các S , Ban, ngành, đ a phương, các cá nhân, t ch c và doanh nghi p s n xu t, kinh doanh trong c nư c. 3. K t ngày 01 tháng 01 năm 2001, nghiêm c m cá nhân, t ch c, doanh nghi p s n xu t kinh doanh in n, nh p kh u nhãn hàng hóa không phù h p v i Quy ch ghi nhãn hàng hóa đã đư c ban hành theo các Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Các cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c ph i tăng cư ng ki m tra, ki m soát vi c th c hi n ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên th trư ng và x lý các trư ng h p vi ph m theo đúng các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Đ i v i s hàng hóa có nhãn cũ đã đư c in n trư c ngày 01 tháng 01 năm 2001 hi n còn t n đ ng, các cá nhân, t ch c và doanh nghi p s n xu t, kinh doanh có trách nhi m khai báo và ph i đư c các cơ quan qu n lý ngành Trung ương và đ a phương, ki m tra, xác nh n m i đư c ti p t c lưu thông nhưng ph i dán b sung nhãn ph b ng ti ng Vi t v i nh ng n i dung thông tin mà nhãn hàng hóa cũ còn thi u so v i quy đ nh c a Quy ch ghi nhãn hàng hóa. 5. Đ i v i lo i hàng hóa là th c ph m, dư c ph m, m ph m, hóa ch t có ghi h n s d ng t trư c ngày 01 tháng 3 năm 2000 và đư c đóng gói trong các lo i bao bì thương ph m ch c ch n b ng các v t li u như kim lo i, th y tinh, sành, s và có nhãn hàng hóa cũ đư c in tr c ti p lên hàng hóa ho c bao bì thương ph m mà không th thay đ i b ng bao bì có nhãn m i, n u còn h n s d ng thì đư c phép lưu thông đ n th i đi m h t h n s d ng, nhưng ph i b sung nh ng n i dung thông tin mà trên nhãn hàng hóa cũ còn ghi thi u. 6. Đ i v i hàng hóa s n xu t t i Vi t Nam đ xu t kh u mà khách hàng nư c ngoài có yêu c u ghi nhãn hàng hóa riêng, trư c m t giao cho cơ quan h i quan gi i quy t cho thông quan nhưng hàng hóa ph i đư c b sung n i dung : "s n ph m ch t o t i Vi t Nam" ho c "s n ph m c a Vi t Nam"; các n i dung khác đư c phép ghi theo yêu c u ghi nhãn c a khách hàng nh p kh u. 7. B Thương m i có trách nhi m theo dõi vi c th c hi n Quy ch ghi nhãn hàng hóa trong c nư c; t ng h p tình hình, báo cáo Th tư ng Chính ph b sung, đi u ch nh các quy đ nh hi n hành đ phù h p và đáp ng đư c yêu c u s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Ch th này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản