intTypePromotion=1

Chỉ thị 29/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
69
lượt xem
2
download

Chỉ thị 29/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 29/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 29/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA CHØ   Þ   TH c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  29/2000/CT­T T G   T t p S n g µ y  31 th¸ng 12 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c ® È y   ¹ n h   ù c hi Ö n   v m th L u Ë t D o a n h  n g hi Ö p LuËt Doanh    nghiÖp  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 1  c hi l     t  01    n¨m  2000,  bíc ®Ç u   ∙    ® ph¸thuy    ông  èttrong viÖc    Ön    t¸cd t    c¶ithi m«i  êng  tr kinh doanh,     t¹othªm  Öc  µm  µ  nhËp    vi l v thu  cho  êi lao ®éng, ® îc nh©n  ©n  µ  ng        d v doanh  nghiÖp  ng  ×nh,hëng  ®å t   øng  Ých  ùc. t c Tuy  Ëy,qu¸ tr×nh tr ÓnkhaiLuËt Doanh  v    i       nghiÖp  Én  v cßn  kh«ng  t  ã   Ý kh kh¨n,víng  ¾ c:  ét  è    m m s quy  nh  ña  Ët cha  îc híng  Én  y   ,  a   ®Þ c Lu   ®  d ®Ç ®ñ ch ®ñ   ô  Ó, râ  µng;sù  èi hîp  ÷a    é,  µnh  ªnquan  a  c th   r   ph   gi c¸c B ng li   ch chÆt  Ï ch   nªn  Öu  ùccña  Ët Doanh  hi l   Lu   nghiÖp  a    ch ph¸thuy  y    ®Ç ®ñ trong thùc tÕ.     § Ó   ¾c  ôc  ×nh  ¹ngtrªn, kh ph t tr    b¶o  ¶m   Ët Doanh  ® Lu   nghiÖp  ùc sù  i  th   ® vµo  éc  èng,gãp  Çn  ùc hiÖn    ôc    ña  Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh  cu s   ph th   c¸cm tiªuc k ho     i   tÕ      éin¨m  ­ x∙h   2001  µ  ÷ng  v nh n¨m sau;®ång  êin©ng    th   cao  Öu  ùcqu¶n  ý hi l   l  nhµ  íc,Thñ íng Ch Ýnh  ñ  n  t  ph chØ  Þ: th 1. Thùc  Ön  y  ,  Êt qu¸n      hi ®Ç ®ñ nh   c¸c quy  nh  ña  Ët Doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp  vµ      c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ët: h  thih Lu a)  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ trong  ph¹m    Èm   Òn  µ  vith quy v tr¸chnhiÖ m   ña  × nh    cm theo  âi,chØ  o  ùc hiÖn  d  ®¹ th   ®óng  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 19/2000/Q§­ TTg  µy  th¸ng 2  ng 03    n¨m  2000  Ò     á  v b∙ib c¸clo¹ giÊy phÐp    íi    i   tr¸v   i quy  nh  ña  Ët Doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 30/2000/N§­   µy  th¸ng8  CP ng 11    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    á  ét  c Ch ph v vi b∙i m b sè  Êy  Ðp  µ  gi ph v chuyÓn  ét  è  Êy  Ðp  µnh  iÒu  Ön  m s gi ph th ® ki kinh  doanh,   trong®ã   Çn  Ëp    c t trungthùc hiÖn  ét  è  Öc      m s vi sau: ­ Theo  Èm  Òn  ña  × nh,    ¬    th quy cm c¸c c quan  ùc hiÖn    á  th   b∙ib hoÆc   Õn  ki nghÞ     á    b∙ib c¸c quy  nh  ång  Ðo,  © u   Én, kh«ng  ®Þ ch ch m thu   cßn  ï hîp  Ò   ph   v cÊp  Êy  Ðp,  iÒu  Ön  gi ph ® ki kinh doanh; bæ     sung, söa  æi    ® c¸c quy  nh   ®Þ thiÕu râ rµng,cô  Ó.      th ­ Rµ     ¹ tÊtc¶    ¹  Êy  Ðp    so¸tl     c¸c lo i i gi ph kinh doanh  Bé, ngµnh,®Þa  ­   do      ph ¬ng  Ön  ang  hi ® duy  ×vµ    ×nh  tr   c¸ch thøc cÊp  Ðp, kÓ   cña  ¬    ph   c¶  c quan  éc thu   cÊp  × nh  m qu¶n  ý. l ­ B∙ibá      ngay    ¹  Êy  Ðp  c¸c lo igi ph kinh doanh  µ    ×nh    v c¸c h thøc  Êp  Ðp   c ph ®èi víitõng  ¹t ®éng  theo  ng     ho   ®ó quy  nh   ¹ §iÒu 2 Quy Õt  nh   è  ®Þ ti ®Þ s 19/2000/Q§­ TTg. ­  Èn  ¬ng  Kh tr tæng  îp  µn  é    µnh, nghÒ   h to b c¸c ng   kinh doanh  ã  iÒu  c® kiÖn  µ  iÒu  Ön  v® ki kinh  doanh  luËt ph¸p  do    quy  nh   ®Þ (thuéc  Ünh  ùc  ¬  l vc quan  ×nh  m qu¶n  ý)®Ó   l  th«ng  c«ng  b¸o  khaitrªnc¸c ph¬ng  Ön th«ng    i     ti   tin®¹   chóng. ­ Quy  nh  â  µng,cô  Ó    iÒu  Ön, thñ  ôc,hå  ¬  µ  êih¹n    ®Þ rr   th c¸c ® ki   t   s v th   cÊp  Ðp  i víi   µnh,nghÒ   ph ®è     ng c¸c   kinh doanh    ph¶icã  Êy phÐp  ∙  îcc«ng    gi   ®®  bè.
  2. 2 ­ ChØ   o    Õt  Þp  êic¸c víng m ¾ c     ®¹ gi¶iquy k th       trong thùc hiÖn  Öc    á      vi b∙ib c¸c lo¹ giÊy phÐp  theo Danh  m ôc  ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  i 30/2000/N§­ CP. b) Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c tr¸chnhiÖ m:   ­ Thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  nh  Ò   ¨ng  ý  ®Þ v® k kinh doanh      nh quy  nh  ña  ®Þ c LuËt Doanh  nghiÖp  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 02/2000/N§­   µy  th¸ng 2    CP ng 03    n¨m 2000  Ò   ¨ng  ý  v® k kinhdoanh.   ­ KhÈn  ¬ng  öa  æi      tr s® c¸c quy  ¹ch    ÕtvÒ     iÓn ngµnh, nghÒ   ho chiti   ph¸ttr     trªn®Þa  µn    b kh«ng  cßn  ïhîp nh»m   ph     huy  ng  éilùcvµ  ®é n     khuyÕn  Ých    kh c¸c thµnh  Çn  ph kinhtÕ    tham    u  ,ph¸ttr Óns¶n  Êt,kinhdoanh. gia®Ç t    i   xu     ­Bè  Ý®ñ     é,trangbÞ    ¬ng  Ön lµm  Öc    tr   c¸n b     ®ñ ph ti   vi cho  phßng  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Êp    c tØnh,bé  Ën  ¨ng  ý    ph ® k kinh doanh  Êp  Ön  ¶m     c huy ® b¶o  ùc th   hiÖn  ètc¸cnhiÖm  ô  t    v theo quy  nh.   ®Þ ­ Tæ     chøc  Ëp  Ët th«ng    µ  c nh   tinv theo  âiho¹t®éng  ña  d    c doanh  nghiÖp,   hé  kinhdoanh    Ó    c¸th sau  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   c)Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t ­ X ©y  ùng  µ  a  µo  Ën  µnh  Ö   èng    d v®v v h h th th«ng    tindoanh nghiÖp  îc ®  nèim¹ng    ¹m    µn  èc  ícth¸ng6    trªnph vito qu tr     n¨m 2001. ­ TiÕn  µnh  ¬  Õt,kiÓm   iÓ m   ×nh  ×nh  n¨m    µnh  Ët Doanh    h sk   ® t h 1  thih Lu   nghiÖp,tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ícth¸ng3      t  ph tr     n¨m  2001.   2. Ban  µnh  y    µ  ng  é      h ®È ®ñ v ®å b c¸c v¨n b¶n  íng  Én    µnh  Ët h d thih Lu   Doanh nghiÖp: a)  íc th¸ng 3  Tr     n¨m 2001, c¸c Bé:    Õ, T  ph¸p,N«ng     Yt     nghiÖp  µ  v Ph¸t   tr Ón n«ng  i  th«n,ban  µnh    h theo  Èm  Òn  th quy hoÆc   ×nh c¬  tr   quan  µ  íccã  nh n   thÈm  Òn  quy ban  µnh    h v¨n b¶n ph¸p luËtvÒ   Êp      c chøng  chØ  µnh  Ò   Þch  h ngh d vô kh¸m, ch÷a  Önh  µ    b v kinh doanh  îcphÈ m,  Þch  ô    d  d v ph¸p lý, Þch  ô  ó y     d v th   vµ kinhdoanh  èc thó y.   thu     b) Trong  ý    qu I n¨m  2001, Bé   µi chÝnh, Bé     T    C«ng   an, Tæng   ôc    c H¶i quan, söa  æi, bæ     ®   sung  quy  nh  Ò   ×nh tù,thñ tôc ®¨ng  ý  sè  Õ, ®Þ v tr         k m∙  thu   kh ¾c  Êu, ®¨ng  ý  sè  Êt ­ nhËp  Èu, b¶o  ¶m   êih¹n  ¨ng  ý  sè  d  k m∙  xu     kh   ® th   ® k m∙  thuÕ, kh ¾c  Êu, ®¨ng  ý  sè  Êt ­ nhËp  Èu    d   k m∙  xu     kh kh«ng  îtqu¸  êih¹n  ∙  v  th   ® quy  nh. ®Þ c)Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     K ho   § tnghiªncøu  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  ícth¸ng   tr   t  ph tr     3  n¨m 2001  ÷ng  Ên    nh v ®Ò sau: Danh  ôc  µnh, nghÒ   µ   chøc, c¸ nh©n  êi ®Ç u    íc ngoµicã  m ng   m tæ     ng   tn     quyÒn  ãp  èn, mua     Çn  gv  cæ ph kh«ng qu¸ 30%   èn  iÒu  Ö  ña    v® l c c¸c doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   kinhdoanh    trongc¸cngµnh,nghÒ   .      ®ã NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ×nh tù vµ  ñ  ôc chuyÓn  æi  ®Þ c Ch ph v tr     th t   ® doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ ch tr     x∙héithµnh     c«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n m ét  µnh    h h  th viªn. 3. Nh»m   Ên    ch chØnh  c«ng    Óm     t¸cki tra,thanh    tradoanh nghiÖp,n©ng    cao  Öu  ùc qu¶n  ýnhµ  íc ®èi  íidoanh  hi l   l  n  v  nghiÖp, giao    Thanh    µ   íc traNh n   chñ  ×,phèihîp  íiBé     tr     v   T ph¸p,Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ    ¬  b Ch ph v c¸c c quan  ã  ªnquan  µ    ¹ tÊtc¶    b¶n  c li   r so¸tl     c¸c v¨n  i quy  nh  Ò   Óm     ®Þ v ki tra,thanh 
  3. 3 tra ®èi víi    doanh nghiÖp theo nguyªn t¾c minh b¹ch,  c«ng khai;  doanh  nghiÖp  ph¶itù kiÓm     ù chÞu     tra,t   tr¸chnhiÖ m     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët; lu   c¬ quan  µ  íckiÓm      nh n   tra®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ® th   ph¸p  Ëtvµ  lu   b¶o  Ö   îÝch  v l i céng  ng. Tríc th¸ng 6  ®å      n¨m  2001, Thanh    µ   íc tr×nh Thñ íng  Ýnh    traNh n     t Ch phñ  ÷ng  éidung  Çn  öa  æi,bæ   nh n  cs®   sung  theo yªu cÇu  trªn.    nªu  4. Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×,phèihîp víi é       K ho   § tch tr         T ph¸p,Ban    B   Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Tæ   b Ch ph   c«ng      µnh  Ët Doanh  t¸cthih Lu   nghiÖp  µ    ¬  v c¸c c quan  cã  ªnquan  Õp tôc rµ so¸th Ö   èng    li   ti         th v¨n b¶n ph¸p luËtvÒ       kinh doanh,tr×nh       Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph danh  ôc    m c¸c v¨n b¶n  Çn    á  c b∙ib hoÆc   Çn  öa  æi, c s®   bæ  sung  ícth¸ng6  tr     n¨m 2001. 5.§ Ò     cao  û  Ëthµnh  Ýnh  k lu   ch trong thi µnh  Ët Doanh     h Lu   nghiÖp: a) C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  qu¸n  iÖt®Çy     éi dung  µ    Üa  ña  Ët Doanh  tr   ®ñ n   v ý ngh c Lu   nghiÖp; chÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc    µnh  ng      v vi thih ®ó c¸cquy  nh  ña  Ët Doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp  µ  v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh     h  thih trong ph¹m    µnh,®Þa  ¬ng.   ving   ph b)  êng  îp    ¬  Tr h c¸c c quan, doanh    nghiÖp  µ    ©n    Ön  b¶n  v c¸ nh ph¸thi v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ët cã  ÷ng  éi dung  lu   nh n  kh«ng  ï hîp,hoÆc   ph     c¸n  é, c«ng  b  chøc  µm      l tr¸c¸c quy  nh  Ön  µnh  × kiÕn  Þ    é   ëng,Thñ  ëng  i ®Þ hi h th   ngh c¸c B tr   tr c¬ quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,hoÆc   ñ   Þch  û   thu   ph   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ö  ý;®ång  êith«ng  ¬ x l  th   b¸o cho    Tæ c«ng      µnh  Ët  t¸cthih Lu Doanh  nghiÖp (theo ®Þa     chØ:  Phan  68  §×nh  ïng, Hµ   éi, ®iÖn  ¹i080.44929) ®Ó   Ph   N  tho     tæng  îp  ×nh  ñ   íng h tr Th t   ChÝnh  ñ. ph   Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Tæ   K ho v§ t  c«ng      µnh  Ët  t¸c thih Lu Doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     theo  âi,®«n  c  Öc  ùc hiÖn  d  ®è vi th   ChØ   Þ  µy  µ  µng  ý    th n v h qu b¸o c¸o  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Õt  Th t   ph v k qu¶  ùc hiÖn  ÷ng  cÇu    y,    th   nh yªu  trªn®© ®Ò xuÊt nh÷ng      gi¶iph¸p th¸ogì khã       kh¨n,víng m ¾ c   i víi ¹t®éng  ña      ®è       ho c doanh  nghiÖp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2