Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
42
lượt xem
2
download

Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong thời gian trước mắt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ th Þ   cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 30/2004/CT­TTg  ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2004 VÒ c¸c biÖn ph¸p kiÒm chÕ  tèc ®é t¨ng gi¸ thÞ trêng trong thêi gian tríc m¾t Tõ cuèi n¨m 2003 ®Õn nay, gi¸ nhËp khÈu ®èi víi nhiÒu   lo¹i hµng ho¸, vËt t, nguyªn liÖu t¨ng ®ét biÕn vµ ®ang ë   møc cao; dÞch cóm gia cÇm x¶y ra trªn diÖn réng g©y thiÖt   h¹i nÆng  ®èi víi ch¨n nu«i  ®∙ t¸c  ®éng bÊt lîi  ®Õn s¶n   xuÊt vµ   ®êi sèng. ChÝnh phñ   ®∙ cã  nhiÒu biÖn ph¸p  ®Ó  h¹n   chÕ  t¸c  ®éng tiªu cùc cña t×nh h×nh trªn, b¶o  ®¶m t¨ng   trëng kinh tÕ, æn  ®Þnh  ®êi sèng nh©n d©n. Tuy nhiªn, so   víi th¸ng 12 n¨m tríc, chØ sè  gi¸ tiªu dïng vµ  dÞch vô  7   th¸ng ®Çu n¨m nay vÉn ë møc cao trong nhiÒu n¨m qua.  Dù  b¸o trong thêi gian tíi gi¸ c¸c mÆt hµng chñ  yÕu   trªn thÞ  trêng thÕ  giíi mµ  ta ph¶i nhËp khÈu nhiÒu  nh:   c¸c s¶n phÈm cã gèc dÇu má (x¨ng dÇu, nhùa, ph©n bãn...),   s¾t thÐp... tiÕp tôc biÕn  ®éng. Gi¸ dÇu th« trªn thÞ  tr ­ êng thÕ  giíi  ®ang  ë  møc cao vµ  diÔn biÕn theo c¸c yÕu tè   chÝnh trÞ  phøc t¹p trªn trêng quèc tÕ  vµ  nhu cÇu dÇu cña   thÕ  giíi. Nh×n chung xu híng biÕn  ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ   trêng thÕ giíi cã nhiÒu yÕu tè khã lêng. V× vËy, nhiÖm vô   thùc hiÖn môc tiªu vÒ gi¸ c¶ thÞ trêng nh NghÞ quyÕt Quèc   héi ®∙ ®Ò ra lµ hÕt søc khã kh¨n.  MÆc dÇu vËy,  ®Ó  æn  ®Þnh kinh tÕ  vÜ  m«, gãp phÇn t¨ng   trëng kinh tÕ, æn  ®Þnh  ®êi sèng nh©n d©n ph¶i phÊn  ®Êu   quyÕt liÖt nh»m kiÒm chÕ  tèc  ®é  t¨ng gi¸ trong thêi gian   tíi. §Ó  thùc hiÖn nhiÖm  vô  nµy, Thñ  tíng ChÝnh  phñ  chØ   thÞ:  1. ViÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kiÒm chÕ  tèc  ®é  t¨ng  gi¸ thÞ trêng ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c sau: a) C¸c biÖn ph¸p kiÒm chÕ  tèc  ®é  t¨ng gi¸ ph¶i thiÕt  thùc, phï  hîp nh»m môc tiªu gi÷  v÷ng c¸c c©n  ®èi kinh tÕ  vÜ  m«, thóc  ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, thu hót vèn  ®Çu t vµ  gi¶m bít khã kh¨n cho ®êi sèng nh©n d©n.  b) C¸c biÖn ph¸p kiÒm chÕ  tèc  ®é  t¨ng gi¸ ph¶i linh  ho¹t, phï  hîp c¬  chÕ  thÞ  trêng, héi nhËp kinh tÕ  quèc tÕ  ngµy cµng s©u réng, kh«ng m¸y mãc, duy  ý  chÝ, kh«ng trë  l¹i c¬  chÕ  qu¶n lý  bao cÊp vÒ  gi¸. §ång thêi, ph¶i x¸c  ®Þnh viÖc kiÒm chÕ tèc ®é t¨ng gi¸ trong thêi gian tíi lµ  nhiÖm vô  träng t©m trong triÓn khai c«ng t¸c cña c¸c bé,  ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ doanh nghiÖp.  c)  C¸c biÖn  ph¸p  kiÒm chÕ  tèc  ®é   t¨ng gi¸  ph¶i  g¾n  víi thùc hiÖn  tiÕt  kiÖm triÖt   ®Ó  trong   ®Çu t  x©y dùng,  trong   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh,   trong   tiªu   dïng;   ®Æc   biÖt 
  2. 2 tiÕt kiÖm trong chi tiªu cña Nhµ  níc: chi cho  ®Çu t b»ng  nguån vèn  ng©n s¸ch nhµ níc, nguån vèn tÝn dông nhµ níc,  nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  chi tiªu thêng  xuyªn cña ng©n s¸ch.  d) §èi víi mét sè hµng ho¸, dÞch vô quan träng cã t¸c  ®éng   lín   ®Õn   s¶n   xuÊt   vµ   ®êi   sèng   x∙   héi   vµ   hµng   hãa,  dÞch vô  thuéc  danh  môc Nhµ  níc  ®Þnh  gi¸,  trêng  hîp  gi¸  thÕ  giíi biÕn  ®éng cao th×  viÖc  ®iÒu chØnh gi¸ ph¶i thùc  hiÖn theo nguyªn t¾c kÕt hîp hµi hoµ  c¸c lîi  Ých. Trong  trêng  hîp  cÇn  thiÕt  Nhµ  níc sö  dông c¸c chÝnh  s¸ch tµi  chÝnh phï  hîp;  ®ång thêi doanh nghiÖp ph¶i cã  biÖn ph¸p  c¶i   tiÕn   c«ng   nghÖ,   tiÕt   kiÖm   chi   phÝ   s¶n   xuÊt   vµ   lu  th«ng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh   vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh,  thµnh   phè   ph¶i   qu¸n  triÖt   s©u   s¾c   c¸c   nguyªn   t¾c   nªu trªn vµ  c¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô  cña   m×nh  ®Ó  thùc hiÖn  c¸c  biÖn  ph¸p kiÒm chÕ  tèc  ®é  t¨ng gi¸ thuéc  tr¸ch  nhiÖm   qu¶n   lý;   ®ång  thêi,   tËp   trung  chØ   ®¹o  thùc   hiÖn c¸c c«ng t¸c sau ®©y: a) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: ­ Phèi  hîp  víi c¸c  Bé, ngµnh  qu¶n  lý  s¶n  xuÊt theo  dâi chÆt chÏ  t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh,  ®¶m b¶o c¸c  c©n ®èi kinh tÕ lín cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. ­ Rµ  so¸t l¹i c¸c dù  ¸n lín  ®Ó  b¶o  ®¶m  ®Çu t cã  hiÖu  qu¶. Trong th¸ng 8 n¨m 2004 ph¶i tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ  danh   môc   c«ng   tr×nh   sö   dông   vèn   nhµ   níc   cÇn   ho∙n   khëi  c«ng, gi∙n tiÕn ®é thùc hiÖn vµ ®×nh chØ nh÷ng c«ng tr×nh   ®Çu t kh«ng cã hiÖu qu¶, cha cÇn thiÕt. TËp trung vèn ®Çu  t  cho   nh÷ng   c«ng   tr×nh   sím   ®a   vµo   sö   dông   vµ   ph¸t   huy  hiÖu qu¶ cao. Cã  biÖn ph¸p sö  dông ngay vµ  cã  hiÖu qu¶  nguån vèn  ®Çu t  ®∙ huy  ®éng tõ  tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  vµ  c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c cña nh©n d©n. b) Bé Tµi chÝnh: ­ Cã   biÖn ph¸p  qu¶n  lý  chÆt  chÏ  chi  tiªu  ng©n s¸ch  nhµ   níc   theo   chÕ   ®é   quy   ®Þnh,   kiªn   quyÕt   c¾t   gi¶m   c¸c  kho¶n chi tiªu thêng xuyªn kh«ng hîp lý. Thùc hiÖn viÖc  c¾t gi¶m 10% kinh phÝ  chi tiªu thêng xuyªn hµng n¨m cña  ng©n   s¸ch   nhµ   níc.   Cã   biÖn   ph¸p   cô   thÓ   ®Ó   thóc   ®Èy   vµ  n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c tiÕt kiÖm, chèng l∙ng  phÝ   trong  qu¶n   lý,   tiªu   dïng   x¨ng  dÇu,   n¨ng   l îng,   tríc  hÕt lµ   ë  c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch nhµ  níc  theo ChØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ. ­   Phèi   hîp   víi   Bé   Th¬ng   m¹i,   Bé   KÕ   häach   vµ   §Çu   t  theo dâi s¸t diÔn biÕn t×nh h×nh gi¸ c¶ thÞ  trêng vµ  tæ 
  3. 3 chøc dù  b¸o kÞp thêi;  ®Æc biÖt chó  träng nh÷ng mÆt hµng  nhËp khÈu lµ  nguyªn liÖu chñ  yÕu  ®Ó  dù  b¸o t×nh h×nh,  ®Ò  xuÊt sö  dông c¸c c«ng cô  tµi chÝnh nh thuÕ, phÝ, lÖ  phÝ,  dù  tr÷  nhµ  níc, ng©n s¸ch vµ  c¸c biÖn ph¸p phï  hîp kh¸c  nh»m c©n ®èi cung cÇu c¸c hµng ho¸, vËt t thiÕt yÕu. ­ Phèi  hîp  víi c¸c  Bé, c¬  quan  liªn  quan  tiÕn hµnh  kiÓm so¸t c¸c yÕu tè  h×nh thµnh gi¸ cña nh÷ng hµng hãa,  vËt   t  quan   träng,   thiÕt   yÕu   mµ   Nhµ   níc   kiÓm   so¸t   gi¸;  kiÓm   tra,  xö   lý   nghiªm   nh÷ng   c¸   nh©n,  doanh   nghiÖp   lîi   dông t×nh h×nh hiÖn nay  ®Ó  t¨ng gi¸ tr¸i ph¸p luËt hµng  ho¸, dÞch vô  do m×nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Sö  dông c«ng  cô  thuÕ, phÝ, hµnh chÝnh  ®Ó   ®iÒu tiÕt c¸c kho¶n thu nhËp  bÊt hîp ph¸p, chÊn chØnh kh«ng  ®Ó  c¸c doanh nghiÖp t¨ng  gi¸   tuú   tiÖn   lµm   thiÖt   h¹i   lîi   Ých   cña   ngêi   tiªu   dïng  theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  gi¸.  ­ TiÕp tôc sö  dông linh ho¹t, thËn träng chÝnh s¸ch   tµi chÝnh nh»m gãp phÇn b×nh æn gi¸ nh÷ng mÆt hµng quan  träng, thiÕt yÕu nhng  ®ång thêi ph¶i  ®¶m b¶o c¸c cam kÕt   quèc tÕ.  c) Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam: ­   TiÕp   tôc   thùc   hiÖn   c¸c   gi¶i   ph¸p   ®iÒu   hµnh   chÝnh  s¸ch tiÒn tÖ  thËn träng, linh ho¹t, tÝch cùc; kiÓm so¸t  tiÒn tÖ  chÆt chÏ  nh»m thùc hiÖn môc tiªu æn  ®Þnh gi¸ c¶,  æn ®Þnh l∙i suÊt, gãp phÇn kiÓm so¸t l¹m ph¸t vµ t¨ng tr­ ëng kinh tÕ;  ®iÒu hµnh tû  gi¸ thËn träng,  ®iÒu tiÕt linh  ho¹t theo cung cÇu ngo¹i tÖ  trªn thÞ  tr êng vµ  theo chÝnh  s¸ch   ngo¹i   hèi   cña   nhµ   níc,   kh«ng   ®Ó   x¶y   ra   nh÷ng   ®ét  biÕn. ­ ChØ   ®¹o c¸c  ng©n  hµng th¬ng  m¹i vµ   t¨ng cêng c¸c  biÖn ph¸p kiÓm so¸t chÆt chÏ  ho¹t  ®éng tÝn dông,  ®¶m b¶o  níi réng tÝn dông an toµn, hiÖu qu¶, bÒn v÷ng. d) Bé  C«ng nghiÖp, Bé  X©y dùng chØ  ®¹o c¸c Tæng c«ng  ty: Than, §iÖn lùc, Xi m¨ng ViÖt Nam thùc hiÖn nghiªm tóc   chØ   ®¹o   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   gi¸   ®èi   víi  nh÷ng mÆt hµng ®iÖn, than, xi m¨ng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i   phÊn ®Êu quyÕt liÖt ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ lu th«ng,  nhÊt lµ  chi phÝ  nhiªn liÖu, n©ng cao n¨ng suÊt lao  ®éng,  ®æi míi c«ng nghÖ   ®Ó  gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, kh¾c phôc  t¨ng gi¸  ®Çu vµo, kiÒm chÕ  t¨ng gi¸  ®Çu ra, gãp phÇn æn  ®Þnh gi¸ thÞ trêng. ®)  Bé  Giao  th«ng  vËn t¶i,  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  c¸c   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   trong  ph¹m   vi  quyÒn h¹n cña m×nh chØ  ®¹o c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i nhµ  níc   gi÷   æn   ®Þnh   gi¸   cíc   vËn   t¶i   «   t«,   ®êng   s¾t,   ®êng  s«ng, hµng kh«ng néi ®Þa. 
  4. 4 e)  Bé  Bu chÝnh  ViÔn  th«ng  tõ  nay   ®Õn cuèi  n¨m  2004  thùc hiÖn  ®iÒu chØnh gi¶m cíc thuª kªnh, cíc kÕt nèi  ®Ó  b¶o  ®¶m gi÷  møc cíc viÔn th«ng vµ  Internet cña ViÖt Nam  ®¹t møc thÊp h¬n hoÆc t¬ng ®¬ng b×nh qu©n khu vùc. g) Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n: ­ Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé  vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng cã  biÖn ph¸p  quyÕt  liÖt  ®Ó  sím kh«i phôc   ®µn  gia  cÇm  ngay  trong n¨m 2004 vµ  phßng, chèng dÞch cóm gµ  kh«ng  ®Ó  bïng  ph¸t   trë   l¹i   trªn   diÖn   réng;   tæ   chøc   l¹i   s¶n   xuÊt   cña  ngµnh s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i gia sóc, bao gåm c¶ hÖ  thèng ®¹i lý b¸n hµng, ®¶m b¶o gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, chÕ  biÕn thøc ¨n, gãp phÇn gi¶m gi¸ thøc ¨n gia sóc, thóc ®Èy  ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn. ­   Phèi   hîp   víi   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh   ®ång   b»ng  s«ng Cöu Long kiÓm tra n¾m ch¾c lîng g¹o hµng ho¸ vô  mïa  2003 ­ 2004, lîng l¬ng thùc tån kho trong doanh nghiÖp ®Ó  ®iÒu hµnh  xuÊt  khÈu. Gi÷  lîng g¹o xuÊt khÈu  n¨m  2004   ë  møc hîp lý, b¶o  ®¶m an ninh l¬ng thùc vµ  æn  ®Þnh gi¸ lóa  g¹o trong níc.  h) Bé Th¬ng m¹i: ­ Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, c¬  quan liªn quan cã  tr¸ch nhiÖm theo dâi, dù  b¸o s¸t diÔn biÕn t×nh h×nh thÞ  trêng,  ®iÒu hoµ  cung cÇu hµng ho¸, kh«ng  ®Ó  x¶y ra nh÷ng  mÊt c©n  ®èi côc bé  lµm t¨ng gi¸, nhÊt lµ  nh÷ng mÆt hµng  nh¹y c¶m trªn thÞ trêng nh: g¹o, x¨ng dÇu, s¾t thÐp, ph©n  bãn, xi m¨ng, ®êng, giÊy... nÕu cung cÇu mÊt c©n ®èi ph¶i   khÈn tr¬ng b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p  xö lý thÝch hîp. ­   Xóc   tiÕn   nghiªn   cøu   x©y   dùng   chiÕn   lîc   xuÊt   khÈu  g¹o hîp lý ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho ngêi n«ng d©n. Phèi hîp  víi HiÖp héi L¬ng thùc ViÖt Nam rµ  so¸t c¸c hîp  ®ång  ®∙  ký,   b¸m   s¸t   t×nh   h×nh   gi¸   c¶   l¬ng   thùc   trªn   thÞ   trêng  trong níc ®Ó ®iÒu hµnh, tr¸nh t×nh tr¹ng mua lóa, g¹o dån   dËp, tËp trung vµo mét thêi  ®iÓm  ®Èy gi¸ lóa, g¹o trong  níc lªn cao. KiÓm tra vµ  chÊn chØnh ho¹t  ®éng xuÊt khÈu  g¹o tiÓu ng¹ch qua biªn giíi. Tríc m¾t chØ cho phÐp xuÊt  khÈu kh«ng qu¸ 3,5 triÖu tÊn g¹o cho c¶ n¨m 2004 vµ  chØ  cho phÐp ®iÒu chØnh chØ tiªu nµy trong quý IV n¨m nay. i) Bé  C«ng nghiÖp chñ  tr×, phèi hîp Bé  Th ¬ng m¹i chØ  ®¹o Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam vµ  HiÖp héi thÐp ViÖt Nam  trong th¸ng 8 n¨m 2004 hoµn thiÖn hÖ thèng cung øng thÐp,   t¨ng cêng n¨ng lùc ®iÒu hµnh qu¶n lý thÞ tr êng, chèng ®Çu  c¬,  ®éc quyÒn  hoÆc  liªn kÕt  ®éc quyÒn  vÒ  gi¸ thÐp;  sím  ban hµnh quy chÕ   ®iÒu hµnh thÞ  trêng thÐp trong níc (¸p  dông   cho   c¶   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   vµ   c¸c   doanh   nghiÖp  thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ  kh¸c) theo chØ  ®¹o cña Thñ  tíng  ChÝnh  phñ. ChØ  ®¹o Tæng  c«ng  ty ThÐp  ViÖt Nam sím 
  5. 5 h×nh thµnh  hÖ  thèng   ®¹i lý  vµ  m¹ng  líi kinh doanh  thÐp  nh»m   b¶o   ®¶m   c¸c   môc   tiªu   æn   ®Þnh   gi¸   thÐp,   tr¸nh   lîi  dông viÖc   ®iÒu  chØnh thuÕ   ®Ó  n©ng  gi¸  thÐp  vµ  liªn  kÕt  bÊt hîp ph¸p gi÷a c¸c nhµ  s¶n xuÊt vµ  ph©n phèi  ®Ó  n©ng  gi¸   thÐp   tuú   tiÖn;   kiÓm   tra   vµ   cã   biÖn   ph¸p   xö   lý   c¸c  doanh nghiÖp kh«ng chÊp hµnh quy ®Þnh trong kh©u lu th«ng  thÐp. k) Bé Y tÕ cã c¸c biÖn ph¸p kiªn quyÕt ®Ó b×nh æn thÞ   trêng   gi¸   thuèc,   ®Æc   biÖt   lµ   c¸c   lo¹i   thuèc   thiÕt   yÕu  phßng vµ  ch÷a bÖnh cho ngêi, b¶o  ®¶m c¸c lo¹i thuèc nµy  kh«ng t¨ng gi¸ ®ét biÕn; chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, c¬  quan liªn  quan  trong th¸ng  8 n¨m 2004  hoµn  thiÖn  ®Ò  ¸n  "T¨ng   cêng   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   dîc”   ®Ó   tr×nh   ChÝnh   phñ  th«ng qua vµ  triÓn khai thùc hiÖn sau khi  ®Ò  ¸n  ®îc phª  duyÖt, gãp phÇn hoµn thiÖn hÖ  thèng cung øng thuèc, t¨ng  cêng n¨ng lùc  ®iÒu hµnh qu¶n lý  thÞ  tr êng, chèng  ®Çu c¬,  ®éc quyÒn hoÆc liªn kÕt  ®éc quyÒn vÒ  gi¸ thuèc, kiÓm tra  vµ  cã  biÖn  ph¸p xö  lý  c¸c  doanh  nghiÖp  kh«ng chÊp  hµnh  quy ®Þnh trong kh©u lu th«ng thuèc.  l) Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin phèi hîp víi Ban T   tëng ­  V¨n ho¸ Trung ¬ng chØ ®¹o c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng  phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn  truyÒn ®Ó c¸c doanh nghiÖp vµ ngêi tiªu dïng hiÓu râ viÖc  ®iÒu hµnh gi¸ c¶ cña Nhµ  níc, quan hÖ  gi¸ trong níc vµ  ngoµi níc trong héi nhËp, tõ ®ã ng¨n ngõa t¸c ®éng t©m lý  ®Èy gi¸ lªn cao. m) Tæng côc Thèng kª tæ chøc x¸c  ®Þnh l¹i c¬  cÊu c¸c  nhãm hµng  ho¸,  dÞch vô  trong “ræ”  hµng  ho¸ tÝnh chØ sè  gi¸ hµng tiªu dïng vµ  dÞch vô, thùc hiÖn tÝnh vµ  c«ng bè  chØ sè l¹m ph¸t theo GDP phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. n)   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng: ­   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   æn   ®Þnh   gi¸   cíc   vËn   chuyÓn   hµnh  kh¸ch   b»ng   xe   buýt   trong   thµnh   phè,   thÞ   x∙,   khu   c«ng   nghiÖp. ­ ChØ  ®¹o c¸c Së, Ban, ngµnh liªn quan thùc hiÖn c¸c  biÖn ph¸p kiÓm so¸t c¸c yÕu tè  h×nh thµnh gi¸ cña nh÷ng  vËt t, hµng ho¸ cã biÕn ®éng bÊt thêng, kiÓm so¸t gi¸ cña  nh÷ng  doanh   nghiÖp   lîi   dông   t×nh   h×nh  gi¸  c¶   hiÖn  nay,   nhÊt lµ viÖc t¨ng gi¸ x¨ng dÇu ®Ó t¨ng gi¸ tr¸i ph¸p luËt  hµng   ho¸,   dÞch   vô   do   m×nh   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh.   Thêng  xuyªn tæ chøc thanh tra, kiÓm tra, xö  lý  c¸c hµnh vi vi  ph¹m kû  luËt nhµ  níc vÒ  gi¸,  kh«ng  ®Ó  c¸c doanh  nghiÖp  t¨ng   gi¸   tuú   tiÖn   lµm   thiÖt   h¹i   lîi   Ých   cña   ngêi   tiªu  dïng.  ­ §èi  víi hµng  ho¸,  dÞch  vô  thuéc  danh  môc b×nh  æn  gi¸   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2003/N§­CP   ngµy   25 
  6. 6 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph­ ¬ng, doanh nghiÖp ph¶i theo dâi s¸t t×nh h×nh gi¸ c¶ thÞ  trêng   vµ   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   b×nh   æn   gi¸   theo   ®óng   quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ. 4. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬  quan  ®oµn thÓ  chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, lùc lîng vò  trang vµ  ngêi tiªu dïng cÇn thùc hiÖn nghiªm chñ  tr¬ng tiÕt kiÖm  cña   §¶ng   vµ   Nhµ   níc;   cã   nh÷ng   biÖn   ph¸p   cô   thÓ,   thiÕt  thùc   ®Ó   tiÕt   kiÖm,   chèng   l∙ng   phÝ,   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.    5. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi  chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn ChØ  thÞ  nµy vµ   ®Þnh kú  hµng th¸ng tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh phñ  kÕt qu¶ thùc hiÖn. Tõ nay trong b¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ  ­ x∙ héi hµng th¸ng, quý  do Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tr×nh  ChÝnh phñ  ph¶i cã  phÇn nãi vÒ  kÕt qu¶ thùc hiÖn chØ thÞ  trªn.  6. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, ngêi  ®øng  ®Çu c¸c  tæ chøc sö dông ng©n s¸ch nhµ níc, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n  trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc,   Gi¸m   ®èc   c¸c   doanh   nghiÖp   nhµ   níc  chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.
Đồng bộ tài khoản