Chỉ thị 33/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
1
download

Chỉ thị 33/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 33/2004/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 33/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 2004 CH THN V XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2006 - 2010 K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 có vai trò c bi t quan tr ng i v i vi c th c hi n th ng l i Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm 2001 - 2010 do i h i ng l n th IX ra và áp ng òi h i c a tình hình m i. xây d ng t t k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010, Th tư ng Chính ph ch th các ngành, các c p t Trung ương, a phương và cơ s quán tri t m t s v n sau: I. YÊU C U I V I K HO CH 5 NĂM 2006 - 2010 K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 c n áp ng yêu c u i m i toàn di n và sâu s c hơn các m t ho t ng kinh t - xã h i g n v i h i nh p kinh t qu c t . C n t lên hàng u ch t lư ng c a s phát tri n: tăng trư ng kinh t nhanh v i hi u qu và s c c nh tranh cao; b o m cân i kinh t vĩ mô; phát huy m nh m nhân t con ngư i, u tư nhi u hơn cho phát tri n ngu n nhân l c, Ny m nh xóa ói gi m nghèo, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, Ny lùi các t n n xã h i; b o v và c i thi n môi trư ng sinh thái. Các ngành, các c p t Trung ương n a phương c n: 1. Xem xét, i u ch nh các quy ho ch phát tri n ngành, s n phNm, c bi t s m i u ch nh quy ho ch c a các ngành thép, xi măng, ô tô; quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th phù h p v i yêu c u c a kinh t th trư ng, bao quát ư c các thành ph n kinh t và có t m nhìn xa n năm 2020. 2. Các m c tiêu k ho ch c n tính n nư c ta ã n th i kỳ h i nh p y vào Khu v c m u d ch t do ASEAN (AFTA) và bư c u vào T ch c thương m i th gi i (WTO), ph i c nh tranh gay g t trong s h p tác song phương và a phương a d ng hơn. 3. T p trung nhi u hơn vào các m c tiêu ch t lư ng tăng trư ng: trong k ho ch 5 năm 2006 - 2010 thu h p các ch tiêu s lư ng, m r ng các ch tiêu ch t lư ng tăng trư ng và phát tri n. Ngoài các ch tiêu kinh t , c n tính toán xác nh các ch tiêu
  2. ph n ánh ch t lư ng cu c s ng, phát tri n con ngư i, ti n b xã h i, b o v môi trư ng. 4. K ho ch 5 năm ph i c th hóa y các m c tiêu ư c xác nh trong các chi n lư c phát tri n ngành, lĩnh v c, chi n lư c toàn di n v tăng trư ng và xóa ói gi m nghèo, các m c tiêu phát tri n thiên niên k c a Vi t Nam; các cam k t c a Vi t Nam v i qu c t . 5. Ngoài các n i dung ã có trong k ho ch trư c ây, nghiên c u b sung thêm nh ng n i dung m i g n k t gi a kinh t và xã h i: n nh kinh t vĩ mô; xóa ói gi m nghèo; phát tri n b n v ng; c i thi n ch t lư ng cu c s ng; v n giá tr dân t c và tôn giáo; ph n và bình ng gi i; thanh niên; chương trình u tư công; phương pháp theo dõi và ánh giá th c hi n k ho ch, c bi t là giám sát c ng ng.... 6. Gi i phóng m nh m s c s n xu t, nh t là s c s n xu t thu c các thành ph n kinh t ngoài nhà nư c. Phát huy t i a ngu n l c trong nư c, xem ây là y u t quy t nh, ng th i tranh th cao nh t các ngu n l c bên ngoài, s d ng hi u qu m i ngu n v n cho phát tri n. S d ng các ngu n l c do nhà nư c tr c ti p qu n lý áp ng t t hơn nh ng lĩnh v c phi l i nhu n v h t ng xã h i. Hoàn thi n thêm m t bư c cơ s h t ng kinh t - xã h i. Công khai, minh b ch trong phân b và qu n lý ngân sách, t o i u ki n ngư i dân tham gia l a ch n m c tiêu, d án và giám sát th c hi n d án t i a phương. 7. Trong tính toán k ho ch, nghiên c u áp d ng các phương pháp tính toán c a qu c t và các tiêu chuNn qu c t (như tiêu chí tính n x u, chuNn ói nghèo, cân i ngân sách...). 8. Ti p t c phân c p và trao quy n nhi u hơn cho chính quy n các c p trong xây d ng, t ch c th c hi n và i u hành k ho ch kinh t - xã h i c a c p mình nh m phát huy tính ch ng, sáng t o, t ch u trách nhi m trư c nhân dân và c ng ng. C p t nh là c p ch u trách nhi m chính i v i s phát tri n văn hóa - xã h i và i s ng c a nhân dân trên a bàn. K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 không ch ph c v lãnh o, i u hành c a các cơ quan, các t ch c c a ng và nhà nư c mà còn là nh hư ng c a vi c phát tri n, thu hút s quan tâm c a t t c các thành ph n kinh t , c bi t là các nhà u tư, các doanh nghi p trong và ngoài nư c. 9. i m i quy trình xây d ng k ho ch theo hư ng công khai, m r ng các i tư ng tham gia, óng góp ý ki n cho k ho ch. Trong quá trình xây d ng k ho ch 5 năm, các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n t ch c l y ý ki n các cơ quan nghiên c u, các trư ng i h c, các t ch c phi Chính ph , các t ng l p xã h i, các c ng ng dân cư, nh t là các nhà u tư và doanh nghi p. II. V N I DUNG K HO CH 5 NĂM 2006 - 2010, C N CHÚ TR NG CÁC V N SAU:
  3. 1. ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 5 năm 2001 - 2005 Trên cơ s tình hình th c hi n k ho ch 3 năm 2001 - 2003, ư c th c hi n k ho ch năm 2004 và d ki n k ho ch năm 2005, ánh giá vi c th c hi n các m c tiêu c a k ho ch 5 năm 2001 2005 trên t t c các m t phát tri n kinh t - xã h i, xóa ói gi m nghèo, c bi t so sánh v i nh ng m c tiêu ư c c p trong Ngh quy t Trung ương 9 khóa IX c a ng. Cùng v i vi c ánh giá các m c tiêu do Qu c h i ra, c n ánh giá vi c th c hi n các ch trương, chính sách l n v b o m phát tri n b n v ng, chuy n d ch cơ c u kinh t , bao g m chuy n d ch cơ c u các ngành kinh t , chuy n d ch cơ c u các thành ph n kinh t , chuy n d ch cơ c u lao ng, chuy n d ch cơ c u vùng kinh t . ánh giá cơ ch qu n lý và công tác ch o t ch c th c hi n k ho ch; v n c i cách hành chính t p trung ánh giá v vi c tri n khai c th hóa các Ngh quy t, Ch th c a ng và th ch c a Nhà nư c, v n ch p hành k lu t, k cương, vi c tinh gi m các th t c hành chính, v n ch t lư ng i ngũ cán b . Ngoài ra, c n ánh giá k t qu th c hi n các Ngh quy t H i ngh Trung ương 3 khóa IX v ti p t c s p x p, i m i, phát tri n, nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Ngh quy t Trung ương 5 khóa IX v phát tri n kinh t h p tác, h p tác xã, kinh t tư nhân; Ny nhanh công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn th i kỳ 2001 - 2010; k t lu n h i ngh l n th 6 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa IX v giáo d c và ào t o, khoa h c và công ngh ; Ngh quy t s 07/NQ-TW c a B Chính tr v h i nh p kinh t qu c t ... Khi t ng k t, ánh giá tình hình ph i b o m yêu c u khách quan, trung th c, ánh giá úng th c t . T p trung phân tích, ánh giá sâu v ch t lư ng tăng trư ng c a t ng ngành, a phương; kh năng c nh tranh c a các s n phNm ch y u; vi c khai thác và s d ng các ngu n l c, nh t là ngu n t ai và th c tr ng s d ng t ai; ch t lư ng ngu n lao ng và s d ng lao ng; khai thác và s d ng các cơ s v t ch t - k thu t, ng d ng thành t u khoa h c và i m i công ngh ; vi c huy ng và s d ng các ngu n v n, bao g m: ngu n ngân sách nhà nư c, ngu n tín d ng u tư c a nhà nư c và tín d ng c a h th ng ngân hàng thương m i, ngu n v n t khu v c dân cư, ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI), ngu n tài chính doanh nghi p. Khi phân tích các v n trên, c n làm rõ nh ng k t qu ã t ư c trong k ho ch 5 năm 2001 - 2005, i sâu vào nh ng t n t i, y u kém, khó khăn; xác nh nguyên nhân ch quan và khách quan i v i c nh ng m t ã làm ư c và chưa làm ư c; ch rõ trách nhi m c a t ng ngành, t ng c p t ó rút ra nh ng bài h c cho vi c xác nh m c tiêu và bi n pháp c th c a k ho ch 5 năm 2006 - 2010. 2. D báo b i c nh trong nư c và qu c t th i kỳ năm 2006 - 2010 Nư c ta xây d ng và th c hi n k ho ch 5 năm 2006 - 2010 trong i u ki n tình hình trong nư c và qu c t có nhi u chuy n bi n, nh ng khó khăn và thu n l i an xen, tác ng l n nhau òi h i các B , ngành, a phương và cơ s ph i t n d ng th i cơ, n m b t nh ng thu n l i, ng th i d báo trư c các khó khăn, các m t không thu n k p th i có gi i pháp phù h p h n ch nh ng tác ng b t l i n phát tri n kinh t .
  4. a. V b i c nh trong nư c: sau 20 năm i m i, h th ng th ch v kinh t th trư ng ư c hình thành m t bư c, nhi u cơ ch chính sách m i ban hành ã có tác ng tích c c i v i phát tri n kinh t - xã h i; s n nh v chính tr - xã h i c a t nư c là n n t ng v ng ch c t o ra môi trư ng thu n l i cho phát tri n; quy mô và ti m l c kinh t c a t nư c ã ư c m r ng và tăng cư ng hơn. Tuy nhiên, bên c nh nh ng thu n l i nêu trên, n n kinh t nư c ta ti p t c ph i i m t v i nhi u khó khăn gay g t: ch t lư ng phát tri n, hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t còn th p xa so v i các nư c trong khu v c và qu c t trong khi h i nh p kinh t ã bư c sang giai o n m i, quy t li t và gay g t hơn; nhi u y u t c a kinh t th trư ng chưa ư c thi t l p ng b ang gây c n tr cho các ho t ng s n xu t, kinh doanh và u tư phát tri n; tình tr ng tham nhũng, quan liêu, lãng phí n ng n chưa ư c kh c ph c; nhi u m t v lĩnh v c xã h i còn r t b c xúc..... b. V b i c nh qu c t : d báo xu hư ng chung là kinh t th gi i có th s ti p t c ph c h i và phát tri n, t c tăng trư ng kinh t toàn c u và các i tác chính c a nư c ta trong 5 năm t i s khá hơn so v i trư c. Th trư ng qu c t có th s sôi ng hơn, các lu ng v n u tư ODA, FDI d n ph c h i. Tuy nhiên, tình hình chính tr th gi i và khu v c trong 5 năm 2006 - 2010 v n ti m Nn nh ng di n bi n ph c t p, khó lư ng, nh ng khó khăn l n có th v n còn kéo dài. Cu c kh ng ho ng năng lư ng d n n kh ng ho ng kinh t toàn c u có th x y ra. C nh tranh gay g t và phân hóa, nh hư ng c a các nư c l n s tác ng m nh n kinh t nư c ta. c i m l n nh t c a th i kỳ t i là quá trình h i nh p kinh t qu c t tác ng sâu s c theo nhi u chi u t i quá trình i u ch nh cơ c u, c i cách kinh t và c i cách hành chính, t i t c và ch t lư ng tăng trư ng kinh t và phát tri n xã h i c a nư c ta. Trên cơ s ánh giá, phân tích, d báo b i c nh qu c t , trong nư c nói chung, các c p, các ngành, các a phương c n phân tích, ánh giá nh ng tác ng thu n l i và khó khăn i v i ngành, lĩnh v c, a phương mình, xác nh nh ng l i th nh m phát huy và lư ng h t nh ng khó khăn ch ng kh c ph c có hi u qu . 3. M c tiêu và nhi m v ch y u c a k ho ch 5 năm 2006 - 2010 a. M c tiêu: - Ph n u duy trì t c tăng trư ng kinh t cao và b n v ng, ng th i t o chuy n bi n m nh v ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t , ưa t nư c t ng bư c vư t ra kh i tình tr ng kém phát tri n, thu nh p th p; - Phát tri n m nh m khoa h c và công ngh , c i thi n m t bư c áng k trình công ngh trong n n kinh t qu c dân; - T o m i i u ki n h i nh p m c sâu và cao hơn v i kinh t khu v c và th gi i. T n d ng các cơ h i thu n l i c a h i nh p qu c t cho phát tri n t nư c; khai thác có hi u qu quan h kinh t i ngo i; - Ny nhanh vi c xây d ng ng b th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa;
  5. - Phát tri n văn hóa - xã h i ng b v i tăng trư ng kinh t . Nâng cao rõ r t ch t lư ng giáo d c, ào t o và phát tri n ngu n nhân l c; - Ti p t c c i thi n i s ng nhân dân, Ny m nh xóa ói, gi m nghèo, t o thêm nhi u vi c làm, gi m rõ r t các t n n xã h i. Phát tri n và hoàn thi n t ng bư c k t c u h t ng kinh t - xã h i; - B o v và c i thi n môi trư ng; - Gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i, b o v v ng ch c c l p ch quy n, toàn v n lãnh th và an ninh qu c gia. b. nh hư ng phát tri n và các nhi m v ch y u: - Ph n u t t c tăng trư ng kinh t bình quân hàng năm cao hơn 5 năm trư c và có bư c chuNn b cho k ho ch 5 năm ti p theo. ưa GDP năm 2010 bình quân u ngư i g p ôi năm 2000. Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa, tăng nhanh hàm lư ng công ngh khoa h c k thu t tiên ti n trong s n phNm, gi m m c tiêu hao v t ch t nói chung và năng lư ng nói riêng. - T p trung khai thác th m nh c a các ngành d ch v còn nhi u ti m năng. Phát tri n m nh các ngành d ch v giá tr cao như bưu chính vi n thông, hàng không, tài chính, ngân hàng, b o hi m, tư v n, du l ch. Ti p t c phát tri n các ngành v n t i, thương m i; m r ng và nâng cao s c mua c a th trư ng n i a. - Phát tri n công nghi p trên cơ s i m i công ngh ; t o bư c ti n rõ r t v ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a m t s ngành và s n phNm công nghi p. M i ngành l a ch n m t s s n phNm ch y u, mũi nh n có chính sách khuy n khích phát tri n thành s n phNm có năng l c c nh tranh cao. - Hoàn thành cơ b n vi c s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c. Ny m nh c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c, k c các T ng công ty và doanh nghi p l n. Ki m soát ch t ch c quy n và c quy n kinh doanh, xóa b b o h b t h p lý không phù h p v i l trình h i nh p kinh t qu c t . - T o m i i u ki n thu n l i phát tri n m nh khu v c kinh t tư nhân. Có chính sách h tr phát tri n doanh nghi p nh và v a gi i quy t v n lao ng, vi c làm. - Th c hi n y và hi u qu các cam k t và l trình h i nh p kinh t qu c t ã ký k t, trư c h t là cam k t trong khuôn kh AFTA và WTO. Ny m nh h p tác song phương, a phương v i các i tác có v tr quan tr ng và lâu dài. S a i và xây d ng k p th i các văn b n pháp lu t phù h p v i yêu c u h i nh p. M r ng và nâng cao rõ r t hi u qu kinh t i ngo i; t o m i i u ki n thu n l i cho m c tiêu tăng nhanh xu t khNu. T o l p môi trư ng u tư kinh doanh bình ng, minh b ch, n nh, thông thoáng....
  6. - Coi tr ng vi c huy ng v n cho u tư phát tri n. Khai thác t i a và s d ng có hi u qu các ngu n l c trong và ngoài nư c (v n, công ngh và kinh nghi m qu n lý) phát tri n l c lư ng s n xu t và cơ s h t ng kinh t - xã h i. Chuy n d ch cơ c u u tư theo hư ng tăng nhanh hàm lư ng khoa h c công ngh , nâng cao năng l c c nh tranh, tăng giá tr gia tăng và hi u qu kinh t . Hoàn ch nh m t bư c cơ b n h th ng k t c u h t ng. Th c hi n cơ ch khuy n khích u tư thích áng cho các vùng kinh t tr ng i m; h tr u tư nhi u hơn cho các vùng còn nhi u khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s . - Tăng ti m l c và kh năng tài chính qu c gia; ti p t c i m i và lành m nh hóa h th ng tài chính - ti n t ; duy trì n nh các cân i vĩ mô; phát tri n th trư ng v n và th trư ng b t ng s n, áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i. - Tăng cư ng nghiên c u và ng d ng thành t u khoa h c và công ngh trong n n kinh t . C i thi n rõ r t trình công ngh trong n n kinh t , phát huy cao n il c v khoa h c và công ngh ph c v tr c ti p cho ti n trình công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Tăng cư ng qu n lý tài nguyên và m t trư ng. - i m i s nghi p giáo d c - ào t o, tăng cư ng ào t o và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c cho s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa và h i nh p qu c t , chú tr ng nhân l c có trình cao, cán b qu n lý gi i và công nhân k thu t lành ngh , nhân l c cho nông thôn th c hi n vi c chuy n d ch cơ c u kinh t và cơ c u lao ng; nâng cao ch t lư ng giáo d c các c p h c, b c h c. - Phát tri n s nghi p y t , th d c th thao và văn hóa thông tin; c i thi n áng k các ch tiêu s c kh e cho ngư i dân. Ti p t c phát tri n m nh n n văn hóa tiên ti n mang m b n s c dân t c; tăng nhanh m c s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, th c hi n bình ng gi i và ti n b ph n . Gi m t l th t nghi p thành th và t l thi u vi c làm nông thôn; m b o xóa h ói, gi m nhanh s h nghèo theo chuNn qu c t nh t là nh ng vùng c bi t khó khăn. Phát tri n m ng lư i an sinh xã h i tr giúp ngư i nghèo; xây d ng k t c u xã h i b n v ng. - Gi i quy t có hi u qu và cơ b n nh ng v n xã h i b c xúc. Ny lùi các t n n xã h i. nh t là tình tr ng t i ph m, ma túy, HIV/AIDS; gi i quy t cơ b n v n tai n n giao thông. - B o v và c i thi n môi trư ng, t o i u ki n phát tri n kinh t - xã h i b n v ng và có hi u qu . - T o bư c chuy n bi n toàn di n và sâu s c trong c i cách hành chính, Ny lùi t quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhi u dân. Ti p t c xây d ng nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa, phát huy dân ch , tăng cư ng k cương, c ng c kh i i oàn k t toàn dân t c. - C ng c qu c phòng an ninh, n nh chính tr - xã h i và m r ng quan h i ngo i, gi v ng môi trư ng hòa bình, n nh, t o thu n l i cho công cu c xây d ng và b o v T qu c
  7. III. TI N XÂY D NG K HO CH 5 NĂM 2006 - 2010 VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N 1. V ti n xây d ng k ho ch: - T tháng 9 năm 2004: B K ho ch và u tư t ch c nghiên c u, ph i h p v i các B , ngành, a phương xây d ng khung các ch tiêu kinh t xã h i ch y u trình Th tư ng Chính ph . Trên cơ s nh ng ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph , hoàn ch nh và ph bi n cho các B , ngành, a phương, có cơ s t ch c nghiên c u B , ngành, a phương. - T tháng 10 năm 2004 n tháng 12 năm 2004: các B , ngành, a phương xây d ng k ho ch 5 năm 2006 - 2010 c a B , ngành và a phương. - T tháng 12 năm 2004 n tháng 3 năm 2005: B K ho ch và u tư ti n hành t ng h p k ho ch 5 năm c a các B , ngành, a phương, xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 c a c nư c; t ch c các cu c th o lu n, h i th o v i các nhà khoa h c, v i các B , ngành và a phương các vùng, các chuyên gia trong nư c và qu c t , trình d th o k ho ch 5 năm lên Chính ph , B Chính tr . - T tháng 4 năm 2005 n tháng 5 năm 2005: hoàn ch nh k ho ch 5 năm theo s ch o c a Chính ph , ti p t c t ch c các cu c th o lu n, h i th o. - Quý II năm 2005 báo cáo H i ngh Ban ch p hành Trung ương. - Tháng 11 năm 2005 trình Qu c h i xin ý ki n l n u. - Sau ih i ng toàn qu c l n th X, trình Qu c h i thông qua k ho ch. 2. V phân công th c hi n: a. B K ho ch và u tư: Ch trì, ph i h p v i B Tài chính xây d ng k ho ch huy ng các ngu n l c trong và ngoài nư c m b o m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i (bao g m c ODA, FDI, các thành ph n kinh t ); xây d ng cân i tích lũy - tiêu dùng; cân i v n u tư phát tri n. Ph i h p v i các B liên quan nghiên c u, xây d ng và t ng h p các cân i: cân i tài chính qu c gia, trong ó cân i ngân sách nhà nư c; thanh toán qu c t , cân i xu t nh p khNu; cân i lao ng và vi c làm. T ch c hư ng d n xây d ng và t ng h p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. ôn c, ki m tra vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 c a các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. T ng h p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 c a c nư c trình Chính ph , các cơ quan lãnh o ng, Nhà nư c.
  8. b. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B liên quan nghiên c u xây d ng cân i tài chính qu c gia, cân i ngân sách nhà nư c, cân i ngân sách Trung ương và các a phương, xây d ng k ho ch ng viên ngu n l c vào ngân sách nhà nư c; k ho ch dư n Chính ph , dư n qu c gia. c. T ng c c Th ng kê: ph i h p v i B K ho ch và u tư, các cơ quan liên quan xác nh h th ng ch tiêu k ho ch và ch tiêu tính toán, c bi t là các ch tiêu ph n ánh ch t lư ng hư ng d n cho các B , ngành, a phương xây d ng k ho ch 5 năm. d. Các B , ngành, T ng công ty nhà nư c: Ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm và các cân i l n thu c lĩnh v c mình ph trách. Các B , cơ quan qu n lý các Chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135, Chương trình xóa ói, gi m nghèo và vi c làm, d án 5 tri u ha r ng và các chương trình d án l n khác ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính làm vi c v i các B , ngành, a phương liên quan ánh giá tình hình th c hi n và hi u qu c a các chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135, Chương trình xóa ói, gi m nghèo và vi c làm, d án 5 tri u ha r ng và các chương trình d án l n thu c lĩnh v c mình ph trách; ng th i, nghiên c u xu t v i Chính ph v n i dung công vi c và cơ ch th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia cho k ho ch 5 năm t i. . y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Hư ng d n, t ch c và ch o các S K ho ch và u tư, S Tài chính ph i h p ch t ch v i các S , Ban, ngành khác xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng giám c các T ng công ty nhà nư c có trách nhi m t ch c th c hi n t t Ch th này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản