Chỉ thị 35/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Chỉ thị 35/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 35/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 35/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  35/1999/CT­T T g   th n g µ y  30 th¸ng 12 n¨ m  1999  Ò  vi Ö c thi h µ n h   V   L u Ë t D o a n h  n g hi Ö p LuËt Doanh  nghiÖp  ∙  îc kú  äp  ® ®   h thø    èc  éi khãa    5, Qu h  X th«ng qua,  cã  Öu  ùctõngµy  th¸ng01  hi l     01    n¨m  2000.§ Ó   ¶m    ® b¶o  Öu  ùcthi µnh  ña  hi l     h c LuËt Doanh    nghiÖp,trong khiChÝnh  ñ  a  Þp       ph ch k ban  µnh    h c¸c NghÞ   nh   ®Þ híng dÉn    µnh  Ët Doanh    thih Lu   nghiÖp,Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph chØ  Þ: th 1.Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   èihîp víi   ñ  Þch  y    tr B K ho   § tph       Ch t c¸c ñ ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o    ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   ®¹ c¸c S K ho   § t thùc  Ön  Ö m   ô  ¨ng  ý      hi nhi v® k kinh  doanh theo quy  nh  ¹  Ët  ®Þ ti Lu Doanh  nghiÖp cho  n     ã  Õt ®Þnh  íi. ®Õ khic quy   m 2. Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , c¨n  vµo    tr B K ho v§ t  cø  quy  nh  ã  ªnquan  ®Þ c li   cña  Ët Doanh  Lu   nghiÖp,ban  µnh  É u   n  ¨ng  ý    h m ®¬ ® k kinh doanh, m É u   Êy     gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    cho    c¸c doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët Lu   Doanh  nghiÖp;®ång  êi  ùctiÕp híng dÉn    ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   ùc   th ,   tr     c¸c S K ho v§ tth   hiÖn  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  µ    Ö m   ô  v c¸c nhi v kh¸c cña  ¬    c quan  ¨ng  ý  ® k kinh   doanh,theo quy  nh  ña  Ët Doanh      ®Þ c Lu   nghiÖp. 3. C¸c  ñ   Þch  y    Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh    vinhi v  hcm chØ   o  ùc hiÖn  Ët ®¹ th   Lu   Doanh  nghiÖp trong ph¹m    a  ¬ng.   vi®Þ ph 4. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ trong ph¹m    Öm   ô,quyÒn  ¹n  ña  ×nh,  èihîp vµ  ç  î y      vinhi v  hcm ph     h tr  ban ñ nh©n  ©n    d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    Õt    Ên    ¬ gi¶iquy c¸c v ®Ò ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh thi µnh  Ët Doanh            h Lu   nghiÖp. 5. Tæ     c«ng      µnh  Ët Doanh  t¸cthih Lu   nghiÖp  îc thµnh  Ëp  ®  l theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 1253/Q§­ TTg  µy  th¸ng 12  ng 29    n¨m  1999  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph khÈn  ¬ng  ùc hiÖn  Öc  µ  tr th   vi r so¸t, ¸nh    ©n  ¹    b¶n   ® gi¸,ph lo i v¨n  c¸c quy  ¹m  ph ph¸p  Ët,c¸c  ¹  Êy  Ðp  ã  ªnquan  n   Öc    µnh  Ët  lu   lo igi ph c li   ®Õ vi thih Lu Doanh  nghiÖp  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  tr   t  ph xem   Ðt,quyÕt  nh    á,söa  æi, bæ   x  ®Þ b∙ib   ®   sung hoÆc   Õp tôcduy  ×. ti     tr C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖm   èi hîp,t¹o ®iÒu  Ön        ph       ki ®Ó Tæ c«ng      µnh  Ët  t¸cthih Lu Doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  Ö m  ô  trªn. th   nhi v nªu  6. V¨n    phßng  Ýnh  ñ  èihîp víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé     Ch ph ph       K ho v§ t  T ph¸p   vµ    ¬  c¸cc quan  ã  ªnquan  Èn  ¬ng  µn  µnh    ñ tôctheo  c li   kh tr ho th c¸cth     quy  nh   ®Þ cña ph¸p  Ët®Ó   ×nh  Ýnh  ñ  lu   tr Ch ph ban  µnh    h c¸c NghÞ   nh  íng  Én    ®Þ h d thi hµnh  Ët Doanh  Lu   nghiÖp trongthêih¹n sím  Êt.     nh 7. ChØ   Þ  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý.C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    th n c hi l   t   k  B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn    tæ  th   ChØ   Þ  µy. th n
  2. 2 Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã  tr B K ho v§ tc tr¸chnhiÖm     theo  âivµ  d   b¸o    ñ  c¸o Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  iÓnkhaithùc hiÖn  í  ph v vi tr       ChØ   Þ  µy. th n
Đồng bộ tài khoản