Chỉ thị 35/CT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
1
download

Chỉ thị 35/CT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 35/CT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về công tác thanh tra văn hoá - thông tin năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 35/CT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a B é  tr n g  B é  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin  è  35/CT­B V H T T   ë S n g µ y  13 th¸ng 3 n¨ m  2000 V Ò   n g    thanh  c« t¸c tra  v¨n h o¸ ­  h « n g  tin n¨ m  2000  T N¨m  1999,c«ng      t¸cthanh        trav¨n ho¸ th«ng    ã  Õn bé, ®¹thiÖu    tinc ti       qu¶ tèt.  C¸c  éc  cu thanh    Ön  éng,thanh    äng ®iÓ m,  Óm    Þ  êng  tradi r   tratr   ki so¸tth tr v¨n ho¸ theo     NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP    ­ 88/CP  ña  Ýnh  ñ,gi¶iquyÕt  Õu  c Ch ph     khi n¹itè c¸o,® îc tr Ón khaië        i     Trung  ng  µ  a   ¬ng, bao      Æt   ¹t ¬ v ®Þ ph   qu¸tc¸c m ho   ®éng  ña  µnh. c ng K Õt qu¶ c«ng    t¸cthanh    ∙  ¸p  tra® ® øng  yªu  Çu  Ò   c v t¨ng cêng  µ  ©ng     vn cao  Êtl ng qu¶n  ýNhµ   íc,duy  ×trËttùkû  ¬ng,ph¸p luËt, ñng  è  ch  î   l  n  tr       c       c c lßng  tintrong nh©n  ©n  Ò       µ      d v vaitrßv tr¸chnhiÖ m   ña  µnh    c ng V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin, gãp  Çn  µo  ù  Õn  é  ph v s ti b chung  ña  µnh  c ng trong n¨m    1999. NhiÒu  n  Þ     ®¬ v thanh    traV¨n      ho¸ ­ Th«ng    îcc«ng  Ën  µtËp  Ó    ng  ái  ét  è  tin®   nh l   th lao ®é gi . Ms c¸n bé    o  µ    l∙nh®¹ v thanh      îcb×nh  än  Õn  ü    ua  ¬  ë. traviªn®   ch chi s thi ® cs Tuy  Ëy,ho¹t®éng  v   thanh    tracßn  kho¶ng  c¸ch so  íiyªu  Çu  Ö m   ô    v   c nhi v vÒ  qu¶n  ýv¨n ho¸ th«ng    ét  è  Õu  Ð m,    ùc  l      tin:M sy k tiªuc trong viÖc  ùc hiÖn    th   chÝnh  s¸ch Ph¸p  Önh, qu¶n  ý kinh  Õ  l   l  t trong  µnh  a  îc thanh    ng ch ®   tra ph¸t   hiÖn    ö  ý.ThÞ   êng  ho¸ diÔn  Õn  ®Ó x l   tr v¨n    bi phøc  ¹p.M ét  è  ¹  t  s lo is¶n  È m   ph v¨n ho¸ l hµnh       u  saiquy  nh.  ùc îng thanh    ®Þ Ll  traV¨n      ho¸ ­ Th«ng    a    tinch ®ñ søc    µnh  thih c«ng  ô  v trong nh÷ng  êng  îp khã    tr h  kh¨n bøc  óc.Còng  ã  n     x  c ®¬ vÞ  a  êng  ch th xuyªn quan  ©m    t c«ng    t¸cthanh  tra. N¨m  2000  µ cã  Òu  µy  Ô  äng ®¹icña  l   nhi ng l tr     §¶ng  µ  ©n  éc.Ngµnh   vd t  V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖm   y  ¹nh    ®È m phong  µo "Toµn  ©n  oµn   tr   d ® kÕt  ©y  ùng  i  èng  x d ®ê s v¨n ho¸" thùc  Ön    hi NghÞ   quyÕt Trung  ng  cña  ¬ 5  §¶ng  Ò   v c«ng    t¸cv¨n ho¸,nhiÒu  Ö m   ô    nhi v quan  äng,cÊp  Õtvµ  tr   thi   nÆng   n Ò,  ßi  ái tõng  Êp, tõng  n  Þ   µ  äi  ® h  c  ®¬ v v m c¸n  é   b viªn chøc  ã  Ën  c nh thøc  ®óng,    ng  lao ®é s¸ng  ¹ovµ    Çn  t   tinh th tr¸chnhiÖ m     cao, t¹o sù      chuyÓn  Õn  bi m¹nh  Ï, ®ång  é  m  b trong qu¶n  ýNhµ   íc vµ  ©y  ùng  ù    l  n  x d s nghiÖp  V¨n ho¸    ­ Th«ng    tin. C«ng    t¸cthanh    Óm     Çn  îct¨ng cêng  µ  ©ng  tra,ki trac ®     vn cao  Öu  hi lùc.Bé    chØ  Þ:th 1. Thñ  ëng    n  Þ, c¸c c¸n  é      tr c¸c ®¬ v     b viªn chøc trong  µnh  Ën  ng nh thøc  ®óng  n   ®¾ c«ng    t¸cthanh    Óm    Êp  µnh  µ  chøc  ùc hiÖn  ã  tra,ki tra.Ch h v tæ  th   c kÕt  qu¶  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch thanh    ña  é   µ  ch tr   ho   trac B v Tæng  Thanh    µ   íc traNh n   lµm cho  c«ng    t¸cthanh    ùc sù  µ ho¹t®éng  ÕtyÕu  ña    ×nh x©y  trath   l     thi   c qu¸ tr   dùng  n  Þ. ChØ   o  ètviÖc  iÓn kh¸ic¸c ph¸p  Önh  ®¬ v   ®¹ t   tr       l c¸n  é  b c«ng  chøc,  chèng    Ý, tham  òng,quy  Õ   ©n  ñ    ¬  ë. l∙ngph   nh   ch d ch ë c s TËp trung gi¶iquyÕt    Õu  ¹itè c¸o;® Æt  Öc    Õt  Õu  ¹i    c¸c khi n       vi gi¶iquy khi n   tè c¸o lµtr¸chnhiÖ m   ña  ×nh,         cm nh»m  b¶o  Ö   v ph¸p  Ët,   nh  Ýnh  Þ lu   ®Þ æn ch tr   néibé, b¶o  Ö   Òn  µ  îÝch  îp ph¸p  ña    é       v quy v l  i h  c c¸n b viªnchøc  µ  v c«ng  ©n,  d gãp  Çn  ©y  ùng  µnh  ph xd ng trong s¹ch,v÷ng  ¹nh.     m 2. Thanh    é   óp  é   ©y  ùng  ¬ng  ×nh  ô  Ó    tra B gi B X d ch tr c th c«ng    t¸cthanh  tra n¨m    2000, tËp    trung  µo  Öc  v vi thanh    ùc  Ön  Ët  tra th hi Lu B¸o  Ý,  Ëtch Lu   XuÊt b¶n,Ph¸p  Önh    l B¶o  Ö   µ  ö  ông    Ých  Þch sö,v¨n ho¸ vµ  v vsd dit l         danh    lam th¾ng c¶nh.Thanh        trac¸cdoanh  nghiÖp,nhµ  êng,®¬n  Þ  Ö   Ët.   tr   v ngh thu
  2. 2 X ©y  ùng      u  d ®Ò ¸n ®Ê tranh bµitrõv¨n ho¸ ®éc  ¹i, ¹  õv¨n ho¸ phÈ m          h i      lo tr l hµnh    u  tr¸ quy  nh  ña  µ   íc,nh»m   ùc  Ön  èth¬n  i ®Þ c Nh n   th hi t   NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP­ 88/CP  ña  Ýnh  ñ. Phèi hîp  íic¸c c¬  c Ch ph     v     quan  Trung  ng  µ  Ýnh  ¬ v ch quyÒn  a   ¬ng  chøc  ét  tcao  µo,ra  ©n  ng  ¹t réng  ¾c   ®Þ ph tæ  m ®î   tr   qu ®å lo   , kh truy quÐt    b¨ng  a   ×nh, b»ng  ia  ¹c, s¸ch  ®Ü h   ® nh   b¸o, Ên   È m  u  µnh      ph lh tr¸i phÐp,  Óm     µ  ö  ý c¸c sinh  ¹tv¨n  ki so¸tv x l     ho   ho¸ kh«ng  µnh  ¹nh  ÷ng  ¬i l m nh n  c«ng  éng,t¹obícchuyÓn  Õn  â rÖtvÒ   é  Æt       c     bi r     b m v¨n ho¸ trong x∙héitr ckhi       í    ®Êt  íc bíc vµo  Õ  û  íi.Gióp  é   chøc  ¬  Õt  n¨m  ùc hiÖn  n    th k m   B tæ  s k 5  th   NghÞ   ®Þnh   87/CP­ 88/CP  µ  v chØ   Þ  th 814.TTg    Óm   iÓ m   ¸nh    ÷ng  ®Ó ki ® ® gi¸ nh chuyÓn  Õn  Õn  é  µ  ÷ng  bi ti b v nh khuyÕt  iÓ m   ån  ¹  Ò   ¹t®éng  ® t t i ho   v v¨n ho¸,  dÞch  ô      ∙  îc®Ò   Ëp  v v¨n ho¸ ® ®   c trong NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ.Nªu  ÷ng    ®Þ c Ch ph   nh bµi häc    kinh nghiÖ m   µ  Ön    v bi ph¸p  ¾c  ôc; ®Èy  í nh÷ng  ¹t®éng  íi kh ph   ti  ho   m  cã  Öu  hi qu¶  ÷ng  ¾c,  ©u  µi.Th«ng  v ch ld  qua  ¹t®éng  ùc  Õn    Õn  ho   th ti ®Ó ki nghÞ   Öc  öa  æi  ÷ng  vi s ® nh quy  nh   ®Þ qu¶n  ý kh«ng  l  cßn  ï hîp    ×nh ph   ®Ó tr   ChÝnh  ñ ph xem   Ðt. x 3.Gi¸m  c    ë         ®è c¸cS v¨n ho¸ ­Th«ng    tintØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  chøc  ¸nh    i  ò  tæ  ® gi¸®é ng c¸n  é  b Thanh    ë.  èi hîp  íiThanh    tra S Ph   v  tra tØnh,thµnh  è  Õp tôc bè  Ý,s ¾p  Õp    é,®¶m     ph ti     tr   x c¸n b   b¶o  cho Thanh    ë  traS cã    è îng,chÊt l ng,trang   Þ   ü  Ët®¶m   ¬ng    Öm   ô  ®ñ s l    î     b k thu   ® c¸c nhi v Thanh  tra V¨n    ho¸    ­ Th«ng    äng  iÓ m     a   µn  tintr ® trªn®Þ b tØnh, thµnh  è    ph theo  Õ   k ho¹ch cña  é  µ  íng dÉn    Bvh   nghiÖp  ô  v thanh    Óm        i víi Ën, tra, ki trav¨n ho¸ ®è    qu   huyÖn, phêng,x∙.Gióp       Gi¸m  c  ë    Õt  Õu  ¹i, èc¸o trong néibé. ®è S gi¶iquy khi n       t     Qu¸  ×nh ho¹t®éng  tr     thanh    Óm     ó  äng viÖc  Óu  ¬ng  tra,ki tra,ch tr   bi d khen  ­ th ëng    é,thanh      ã  µnh  Ých.KiªnquyÕt  ö  ýc¸cc¸n bé  µ  c¸n b   traviªnc th t     x l       v thanh  traviªnviph¹m  û  Ët.      k lu 4.Thñ  ëng    ôc,Vô  µ  n  Þ  ùcthuéc Bé    tr c¸cC   v ®¬ v tr     ch¨m    ¹t®éng  ña  loho   c thanh    ©n  ©n. T¹o  iÒu  Ön    tranh d   ® ki ®Ó thanh    ©n  ©n  ùc hiÖn  ètc¸c tranh d th   t    nhiÖ m   ô  v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;gióp  n  Þ   ùc  Ön  lu   ®¬ v th hi chøc  tr¸ch   gi¶i   Õt khiÕu  ¹i  èc¸o ë  n  Þ. quy   n ,     ®¬ v t Thanh    é,  traB Thanh    ë   traS V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  tinv thanh    ©n  ©n   tranh d c¸c®¬n  Þ  êng    v th xuyªn kÕt  èim èi    n  giao l    u, quan  Ö   h nghiÖp  ô  ¹othµnh  ùc v t  l  l ng thanh    Óm    ÷ng  ¹nh,ho¹t®éng  ã  Öu  î  tra,ki trav m    c hi qu¶  Ò   Ýnh  Þ,kinh v ch tr     tÕ, b¶o  Ö     v ph¸p  Ët,kiÓm     Þ  êng  ho¸ vµ    Õt  Õu  ¹itè lu   so¸tth tr v¨n    gi¶iquy khi n     c¸o. N¨m  2000, ®Êt  íc híng  Ò   ÷ng  µy  û  Ö m   íncña    n  v nh ng k ni l  §¶ng  µ  ©n   vd téc.M äi  Õt    k qu¶  trong ho¹t®éng  ña    n  Þ, trong ®ã   ã     c c¸c ®¬ v     c c«ng    t¸cthanh  tra,kiÓm     Ï lµ hµnh  ng    ua  Õtthùc cña  µnh    tras     ®é thi® thi     ng V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tin. é    Çu  ñ tr ng    n  Þ  iÓnkhaithùc hiÖn  ètChØ   Þ  µy.   yªu c th   ë c¸c®¬ v tr   B     t  th n
Đồng bộ tài khoản