intTypePromotion=1

Chỉ thị 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
95
lượt xem
5
download

Chỉ thị 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ch Ø   Þ th c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  16/CT­N H 9  n g µ y 31  T s th¸ng  12 n¨ m  1996 v Ò  c«n g  t¸c æ   h ø c    t c c¸n  é  trong th êi b  gian tíi Sau  n¨m  æi  íi vµ  iÓn  6  ® m   tr khai thùc  Ön    hi c¸c Ph¸p  Önh  Ò   ©n   l v Ng hµng, ho¹t®éng  ©n   µng  ∙  t ® îc nh÷ng  Õt      Ng h ® ®¹     k qu¶  Êt ®¸ng  Ých  Ö. r  kh l  Trong  ,  ®ã c«ng    chøc    é  µ  o  ¹o®∙  ã  ng  ãp  t¸ctæ  c¸n b v ®µ t   c ®ã g quan  äng: tr ­ Bé     m¸y  chøc,c¬  Õ   iÒu  µnh  õng  íc® îchoµn  tæ    ch ® h t b    chØnh  µ  ¹t v ho   ®éng trongngµnh  ∙  Çn  Çn  i  µo  Ò   Õp;   ®d d ®v n n ­ Lao  ng    ®é trong ngµnh  îcs ¾p  Õp  è  Ý l¹ phï hîp víim ôc    ¹t   ®  x b tr           i tiªuho   ®éng  ña  Ö   èng  ©n  µng  cÊp,c¬  Êu    é  îc® æi  íic¨n b¶n; c h th Ng h 2    c c¸n b ®   m    ­ C«ng    Ón  än, båi dìng  o   ¹o c¸n  é, n©ng  t¸ctuy ch     ®µ t   b  cao  Õn  ki thøc  kinh  Õ  Þ  êng  t th tr cho c¸n  é  ã  Õn  é, tr×nh    b c ti b   ®é qu¶n  ý kinh  l  doanh  îc ®  n©ng    i  ò  lªn,®é ng c«ng  chøc    viªnchøc  ©n   µng  µy  µng  ¸p  Ng h ng c ® øng   yªu cÇu  ña  ù  c s nghiÖp  æi  íi; ® m ­ §∙ theo    nh  íng cña     s¸t®Þ h  §¶ng  µ  µ   íctrong c«ng    chøc    v Nh n     t¸ctæ  c¸n bé  µ  o  ¹o. v ®µ t Tuy nhiªn,trong sù  ëng  µnh      tr th nhanh  ãng  ña  ét  µnh  ch c m ng kinh tÕ  ã   c vaitrß® Æc   ï, íi êigian thö th¸chkh«ng  µi,ho¹t®éng  ©n  µng  òng     th       v th      d    Ng h c béc  é nh÷ng  Õu  Ð m   Êt ®Þnh,  l  y k nh   trong ®ã   ã    c nguyªn  ©n  ¾t  ån  õ  nh b ngu t nh÷ng  Õu sãt,h¹n chÕ   thi       trongc«ng    chøc,c¸n bé  µ  o  ¹o:   t¸ctæ      v ®µ t ­ Quy  ×nh  Ón  än, tiÕp  Ën, ®µo  ¹o,qu¶n  ýsö  ông, ®Ò   ¹t,   tr tuy ch   nh   t  l  d   b  n©ng ¬ng  i víic«ng  l ®è     chøc,viªnchøc     trong tõng  Ö   èng  ©n   µng      h th Ng h cßn láng  Îo, a  l  ch theo  ét  m quy  nh  èng  Êt,nguyªn  ¾c  Ëp  ®Þ th nh   t t trung d©n  ñ     ch cha  îct«n träng; ®   ­ Néi dung  o  ¹ochË m   îc ® æi  íi,cßn  ¹y theo  è îng,chÊt l ng     ®µ t   ®  m  ch   sl    î cha cao;c«ng    o  ¹ocha  ¾n   ã    t¸c®µ t   g b chÆt  Ïvíic«ng    ch     t¸cquy  ¹ch  µ  ö  ho vs dông c«ng  chøc;viªnchøc;    ­ C«ng      t¸cqu¶n  ýc«ng  l  chøc,viªnchøc     cßn  Òu  Õu  ãt,cã  óccã  nhi thi s   l   n¬i bÞ     bu«ng  áng,kh«ng  ¾n   l   g c«ng    t¸cqu¶n  ývíic«ng      ôc  Ýnh   l    t¸cgi¸od ch trÞ t t ng  õ phÝa    chøc     ë t   c¸c tæ  §¶ng, §oµn  Ó; viÖc  ö  ý c«ng    th   x l  chøc, viªn    chøc  ã    ¹m  c viph quy  nh  ña  µ   ícvµ  ña  µnh  µm  a  Þp  êi  a   ®Þ c Nh n   c ng l ch k th , ch nghiªm  óc; t ­ Sè  îng c«ng   l  chøc,viªnchøc       t¨ng nhanh  ng  Êt l ng t¨ng cha ¬ng  nh ch  î     t øng,cã  ét  è  Æt     m sm cßn  Êt cËp. b  § Ó   ¾c  ôc    ån t¹    y   µ  Õp tôc tr Ón khaicã  Õt  kh ph c¸c t   i trªn®© v ti     i     k qu¶  íc b  tiÕp theo  ña  Õn tr×nh ® æi  íic¸c m Æt   ¹t®éng  ©n  µng,Thèng  c     c ti     m    ho   Ng h   ®è Ng ©n   µng  µ   íc cã  h Nh n   ChØ   Þ  ñ   ëng    ô,  ôc,  th Th tr c¸c V C Ban  n   Þ   ùc ®¬ v tr   thuéc  ©n   µng  µ   íc,Chñ   Þch  éi  ng  Ng h Nh n   t H ®å Qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c   ®è Ng ©n   µng  èc  h qu doanh, Tæng     c«ng    µng  ¹c  ¸  ý  Öt Nam   µ  ty v b ® qu Vi   v Gi¸m   ®èc    Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph ph¶itr Ónkhaithùc hiÖn   i       ngay    éidung  c¸cn   sau  y: ®©
  2. 2 1. Thùc  Ön    hi nghiªm  óc Quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña    t  ch tæ  v ho   c Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc,ban  µnh  Ìm  h Nh n   h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 361/Q§­ NH9   µy  ng 31/12/1996; Quy  Õ   û    ch u quyÒn  qu¶n  ý c«ng  l  chøc, viªn chøc  ©n   µng     Ng h ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 362/Q§­ NH9   µy  ng 31/12/1996  µ  v Quy  ®Þnh  c«ng    t¸cqu¶n  ývµ  o  ¹oc«ng  l   ®µ t   chøc,viªnchøc     trong h Ö   èng  ©n     th Ng hµng  Nhµ  níc ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  363/Q§­ NH9  ngµy  31/12/1996 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n 2. Trªn  ¬  ë    c s Quy  Õ   û  Òn  ch u quy qu¶n  ý c«ng  l  chøc, viªn chøc  ©n      Ng hµng, c¸c ®¬n  Þ  µ     v r so¸t, ¸nh    ¹ ®éi  ò   ® gi¸l i   ng c«ng  chøc,viªnchøc    Êp.    c¸c c   Cuèim çi n¨m, b ¾t  u   õcuèin¨m       ®Ç t     1996,ph¶itæ      chøc  ©n  ¹ ®¸nh    i  ph lo i   gi¸®é ngò  c«ng  chøc, viªn chøc  m × nh      do  qu¶n  ý ®Ó   µm  ¬  ë  l  l c s xem   Ðt,bè  Ý x   tr   s ¾p  Õp  µ  ö  ýc¸n bé.Xö   ýnghiªm  ócnh÷ng  x v x l      l  t  c«ng  chøc,viªnchøc  ã       c sai lÇm   khuyÕt  iÓ m   ® trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Ö m   ô. Nh÷ng  tr th hi nhi v  c«ng  chøc,  viªnchøc  ã  ªnquan  í c¸c vô  Öc  µm  Êttho¸ttµis¶n,tiÒn b¹c cña  n     c li   t     vi l th   i         ®¬ vÞ,  ña  µ   íc do  c Nh n   nguyªn  ©n  ñ  nh ch quan  ©y  g nªn  u   ®Ò ph¶i nghiªm  óc   t  kiÓm   iÓ m   ¹  n  Þ. Nh÷ng  ® ti ®¬ v   c«ng  chøc, viªnchøc  ùctiÕp  ©y  Êttho¸t    tr   g th     tµis¶n    hoÆc   î khã  ßi, ph¶i cho  õng  ùc  Ön  n  ®    ng th hi chøc  ô  µ  Ö m   ô  v v nhi v ®ang  ¶m   Ö m    i    î,thu håitµis¶n,n Õu    Ön  ã  Êu  Öu    ® nhi ®Ó ® thu n           ph¸thi c d hi vi ph¹m  ph¸p  Ëtth×  lu   ph¶i chñ  ng    Êt,vµ    ®é ®Ò xu   chuyÓn  å  ¬  h s sang    ¬ c¸c c quan  ph¸p  Ët®Ó   ö  ý.Thay  lu   x l  ngay  ÷ng    é  Õu  nh c¸n b thi n¨ng  ùc,kÐ m   È m   l  ph chÊtvµ  êng    th xuyªn kh«ng  µn  µnh  Ö m  ô.   ho th nhi v 3. § Õn  Õt  ý    h qu I/1997,Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å Qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è c¸c Ng ©n   µng  èc    h qu doanh, Tæng     c«ng    µng  ¹c  ¸  ý  Öt Nam   ty v b ® qu Vi   ph¶i   nghiªncøu  ©y  ùng    x d xong    c¸c quy  Õ,  ch quy  nh  Ò   Ón  än, qu¶n  ý, ®Þ v tuy ch   l  sö  ông,quy  ¹ch,quy  nh    ¹t, ©ng ¬ng,khen  ëng,kû  Ët®èi víi d   ho   ®Þ ®Ò b   n l   th   lu       viªnchøc    trongh Ö   èng  ña  × nh  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   íc®Ó     th cm tr   ®è Ng h Nh n   lµm  ¬  ë  Óm      ×nh thùc hiÖn.§iÒu  c s ki traqu¸ tr       chØnh  µ  öa  v s ngay  ÷ng  êng  nh tr hîp ®∙  µm    l kh«ng  ng  Õ   ,  ®ó ch ®é nguyªn t¾c    quy  nh. ®Þ 4.Trªn c¬  ë  ¸nh    ©n  ¹ c«ng      s® gi¸,ph lo i   chøc,viªnchøc,Thñ  ëng    ô,      tr c¸cV   Côc,  Ban,  n   Þ   ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng  µ  ®¬ v tr   Ng h Nh n   ¬ v Chi  nh¸nh  Ng ©n   µnh  µ   íc tØnh, thµnh  è  h Nh n     ph ph¶i tiÕn  µnh  ¾p  Õp,  ©n    ¹   h s x ph bæ l  i ®éi  ò  ng c«ng  chøc, viªn chøc  Ön  ã  ña  × nh      hi c c m theo  íng  h ph¶i ®¶m       b¶o thùc  Ön  îc nhiÖ m   ô  îc giao  íisè îng  hi ®   v®  v   l c«ng  chøc, viªn chøc  Ön  ã,    hi c   chó    n¨ng  ùcvµ  È m   Êt.Tõ  ý c¶  l   ph ch   nay  n     iÓn khaiLuËt Ng ©n  µng, ®Õ khitr       h   Ng ©n   µnh  µ   ícTrung  ng  Ò   ¬  h Nh n   ¬ v c b¶n  õng  Êp    ng c bæ sung  chØ      tiªubiªn chÕ   cho  Êtc¶    n  Þ  t   c¸c®¬ v trong h Ö   èng  ©n  µng  µ   íc.   th Ng h Nh n 5. Tõng  n  Þ    ®¬ v trong h Ö   èng  ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  èc    th Ng h Nh n   h qu doanh  µ  v Tæng   c«ng    µng  ¹c  ¸  ý  Öt  ty v b ® qu Vi Nam   ph¶i x©y  ùng  ¬ng    d ch tr×nh,kÕ   ¹ch vµ  iÓn khailµm  ètkÕ   ¹ch ®µo  ¹o,quy  ¹ch c¸n bé      ho   tr     t   ho   t  ho     ®Ó cã  Ó  ¸p  th ® øng  nhu  Çu  ¹t®éng  c ho   cho  ÷ng  nh n¨m  í . ti 6. Gi¸m  c  ®è Trung  ©m   o   ¹o vµ  t ®µ t   nghiªn cøu    khoa  äc  ©n   µng  h Ng h ph¶icã  Õ   ¹ch cñng  è  êng  íp, åidìng n©ng    k ho   c tr l    b   cao  ×nh ®é   ña  i ngò  tr   c ®é  
  3. 3 gi¸oviªn, ©y  ùng  ¬  Õ        xd c ch ®Ó khaith¸ctèt®éi ngò    é         c¸n b tham    giagi¶ng d¹y    trongvµ  µingµnh    ùc hiÖn  îcchiÕn îc®µo  ¹ovµ  o  ¹ol¹c¸n bé    ngo   ®Ó th   ®  l  t   ®µ t       i cho  µn  µnh. to ng 7. T¨ng  êng  c c«ng    t¸cthanh    Óm     Óm   tra,ki tra,ki so¸tcña  ©n   µng    Ng h Nhµ   ícvµ  n   c«ng    Óm    éibé  ña    ©n   µng  èc  t¸cki so¸tn   c c¸c Ng h qu doanh,Tæng     c«ng    µng  ¹c  ¸  ý  Öt Nam   ty v b ® qu Vi   trong viÖc  ùc  Ön      th hi c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc,cña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,vµ  ña    ©n   µng  ¬ng  n  Th ®è Ng h Nh n   c c¸c Ng h th m¹iquèc    doanh,Tæng    c«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt Nam   i víic«ng  tyv b   qu Vi   ®è     chøc,   viªnchøc    trong tõng  Ö   èng,tõng  n  Þ. C«ng    h th   ®¬ v   chøc    viªnchøc    Êt kú  ­ ëb   c ¬ng  Þ   v c«ng    µo  Õu   ã    ¹m  u   t¸cn n c sai ph ®Ò ph¶i ® îc xö  ý nghiªm  óc theo     l  t    Quy  Õ.  Öc  ö  ýc¸n bé  ã    ¹m  ch Vi x l     c saiph Quy  Õ,  ¬  Õ, tõnay  Ò   ch c ch     v sau  ph¶i  trëthµnh  Öc  µm  êng    vi l th xuyªn cña  çi cÊp    o    m  l∙nh®¹ theo Quy  Õ   û  Òn   ch u quy qu¶n  ýc«ng  l  chøc,viªnchøc  ©n  µng  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ­    Ng h c Th ®è Ng h Nh n íc. 8. Ph¶ikÕt  îp chÆt  Ïvíi chøc      h  ch    tæ  §¶ng,§oµn  Ó    th trong tõng  n  Þ,   ®¬ v   trong tõng  Ö   èng    µm  ètc«ng    o  ¹o,quy  ¹ch,qu¶n  ý,   ¹t,   h th ®Ó l t   t¸c®µ t   ho   l  ®Ò b   khen  ëng,kû  Ët, th   lu   c«ng chøc,viªnchøc     trong h Ö   èng  ©n  µng  µ   ­   th Ng h Nh n íc,Ng ©n  µng  èc    h qu doanh,Tæng    c«ng    µng  ¹c ®¸  ý  ÖtNam. tyv b   qu Vi   Vô   ëng  ô     tr V Tæ chøc, c¸n  é  µ  o  ¹o chÞu    b v ®µ t   tr¸chnhiÖ m   íng  Én,   h d  kiÓm    µ  µng  ý  c¸o Thèng  c  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  trav h qu b¸o    ®è t h th   ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2