intTypePromotion=1

Chỉ thị 368/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
116
lượt xem
6
download

Chỉ thị 368/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 368/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 368/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA CHØ THÞ CñA THñ TíNG CHÝNH PHñ Sè 368-TTg NGµY 22-6-1995 VÒ THùC HµNH TIÕT KIÖM, CHèNG L·NG PHÝ TRONG C¸C C¬ QUAN NHµ NíC, LùC LîNG Vò TRANG, ®OµN THÓ Vµ DOANH NGHIÖP NHµ NíC ChÊp hµnh NghÞ quyÕt cña Quèc héi vµ ChØ thÞ cña Ban BÝ th Trung ¬ng §¶ng vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, Thñ tr ëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, lùc lîng vò trang, doanh nghiÖp Nhµ níc vµ c¸c ®oµn thÓ, héi quÇn chóng cã sö dông kinh phÝ do ng©n s¸ch cÊp tæ chøc thùc hiÖn ngay mét sè viÖc díi ®©y: 1. Trong viÖc x©y dùng trô së c¬ quan: - T¹m ho·n x©y dùng míi trô së c¬ quan nh ®· quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 829-TTg ngµy 30-12-1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Trêng hîp buéc ph¶i x©y míi, th× ph¶i ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp b»ng v¨n b¶n vµ ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt quy tr×nh, quy ph¹m x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ n íc vµ chØ ®îc sö dông nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®· ®îc ghi trong kÕ ho¹ch n¨m. - Bé X©y dùng chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan khÈn tr¬ng x©y dùng tiªu chuÈn trô së lµm viÖc, phßng lµm viÖc cña c¸c lo¹i c¬ quan, c¸n bé c¸c cÊp vµ viÖc sö dông héi trêng, phßng häp, nhµ kh¸ch... tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Trªn c¬ së ®ã, c¸c ngµnh, ®Þa ph¬ng quy ho¹ch c¸c khu, phßng lµm viÖc; lËp kÕ ho¹ch tu söa c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã vµ chuÈn bÞ c¶i t¹o, x©y dùng míi khi cã ®iÒu kiÖn. Tr íc m¾t, cÇn s¾p xÕp bè trÝ l¹i c¸c c¬ së hiÖn cã, ®¶m b¶o n¬i lµm viÖc hîp lý, tiÕt kiÖm, trang nghiªm vµ thiÕt thùc. C¸c c¬ quan, tæ chøc ®· ®îc s¾p xÕp l¹i chØ ®îc sö dông sè diÖn tÝch trô së phï hîp víi sè biªn chÕ míi; sè diÖn tÝch d«i ra ph¶i giao tr¶ ChÝnh phñ qu¶n lý; Bé Tµi chÝnh lµ c¬ quan thay mÆt ChÝnh phñ nhËn, qu¶n lý vµ tr×nh ChÝnh phñ viÖc ph©n phèi sö dông sè diÖn tÝch ®ã. Trong n¨m 1995 vµ nöa ®Çu n¨m 1996, Bé Tµi chÝnh chñ tr× cïng Bé X©y dùng cã kÕ ho¹ch thu håi vµ ph¬ng ¸n sö dông phÇn diÖn tÝch trô së, nhµ kh¸ch d«i ra do viÖc tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, ®oµn thÓ ë Trung ¬ng tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. §ång thêi, h íng dÉn c¸c ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc t¬ng tù. 2. Trong viÖc mua s¾m, sö dông «-t« con: - Trong 2 n¨m 1995-1996, t¹m ®×nh chØ viÖc mua s¾m «-t« con cho c¸c c¬ quan Nhµ níc, lùc lîng vò trang, doanh nghiÖp Nhµ níc vµ nh÷ng ®oµn thÓ, héi quÇn chóng cã sö dông nguån vèn trî cÊp cña ng©n s¸ch Nhµ n íc, Bé Tµi chÝnh c¾t ngay kho¶n kinh phÝ ®· bè trÝ mua s¾m «-t« con trong kÕ ho¹ch ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 1995. TÊt c¶ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª sè «-t« hiÖn cã, ph©n lo¹i vµ tù c©n ®èi, ®iÒu hoµ trong néi bé ngµnh, ®Þa ph¬ng. ViÖc ®iÒu hoµ sè «-t« con, nÕu lµ gi÷a c¸c doanh nghiÖp th× thùc hiÖn b»ng h×nh thøc mua, b¸n; nÕu lµ gi÷a c¸c c¬ quan
  2. 2 hµnh chÝnh sù nghiÖp th× ®iÒu ®éng t¨ng gi¶m vèn, ng©n s¸ch kh«ng cÊp thªm. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, viÖc mua s¾m «-t« con ph¶i ® îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp. Thñ trëng c¬ quan chñ qu¶n tr×nh Thñ tíng chÝnh phñ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng hÖ qu¶ cña viÖc mua s¾m nµy. C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nÕu ®îc phÐp mua, ph¶i trang tr¶i b»ng vèn tù cã (kh«ng ph¶i ng©n s¸ch cÊp). - Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc tæng kiÓm kª toµn bé sè xe «-t« con thuéc tµi s¶n Nhµ níc hiÖn cã ë c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ sö dông ng©n s¸ch Nhµ níc (riªng Bé Quèc phßng, Bé Néi vô tiÕn hµnh tæng kiÓm kª sè xe hiÖn cã ë mçi Bé, x©y dùng ph¬ng ¸n ®iÒu hoµ, b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh). Bé Tµi chÝnh tæng hîp l¹i vµ x©y dùng chÕ ®é qu¶n lý, ph¬ng ¸n ®iÒu hoµ gi÷a c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Ó tr×nh ChÝnh phñ chËm nhÊt vµo cuèi quý III n¨m 1995. - Ban tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh x©y dùng chÕ ®é sö dông «-t« con, cã tiªu chuÈn râ rµng cho tõng cÊp; ®ång thêi cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸n bé sö dông ph ¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng ®i c«ng t¸c tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt trong c¶ níc. 3. Trong viÖc mua s¾m ®å dïng, trang bÞ ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¬ quan: - ViÖc mua s¾m ®å dïng, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¸c c¬ quan Nhµ n- íc, ®oµn thÓ, héi quÇn chóng, lùc lîng vò trang vµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i ®¶m b¶o thiÕt thùc, kh«ng ®îc vît qu¸ kÕ ho¹ch ®îc duyÖt ®Çu n¨m. - Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ cïng Bé Tµi chÝnh chuÈn bÞ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh vÒ trang, thiÕt bÞ, ph ¬ng tiÖn lµm viÖc theo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt c«ng viÖc cña tõng lo¹i c¬ quan thuéc c¸c cÊp kh¸c nhau, nh»m tõng bíc ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc chÝnh quy vµ hiÖn ®¹i nhng tiÕt kiÖm. 4. Trong viÖc sö dông ®iÖn, ®iÖn tho¹i, Fax: - Kho b¹c Nhµ níc chØ thanh to¸n tiÒn ®iÖn trong ®Þnh møc ®îc duyÖt hµng n¨m cho c¸c c¬ quan Nhµ níc, lùc lîng vò trang vµ c¸c ®oµn thÓ, héi quÇn chóng cã nhËn trî cÊp cña ng©n s¸ch Nhµ níc; kh«ng thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn sö dông t¹i gia ®×nh, tËp thÓ c¬ quan. Bé Tµi chÝnh chñ tr× cïng Bé N¨ng lîng x©y dùng vµ ban hµnh ®Þnh møc sö dông ®iÖn cho tõng lo¹i c¬ quan, ®¬n vÞ, tõng lo¹i c«ng chøc, viªn chøc trong c¶ níc ¸p dông tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1996. - ViÖc sö dông ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o, Fax cho viÖc c«ng ph¶i ®¶m b¶o tiÕt kiÖm. Kh«ng dïng c«ng quü ®Ó chi tr¶ cíc phÝ ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o, Fax cho viÖc riªng. Bé Tµi chÝnh chñ tr× phèi hîp víi Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Tæng côc Bu ®iÖn ban hµnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ tiªu chuÈn ®îc m¾c ®iÖn tho¹i c«ng vô ®Æt t¹i nhµ riªng cho c¸c ®èi t îng thùc sù cã nhu cÇu gi¶i quyÕt c«ng viÖc ngoµi giê hµnh chÝnh. Trªn c¬ së ®ã, c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ so¸t l¹i sè m¸y ®iÖn tho¹i hiÖn cã ®Ó s¾p xÕp bè trÝ l¹i ®óng quy ®Þnh. Gäi
  3. 3 ®iÖn tho¹i ra níc ngoµi v× viÖc c«ng chØ ®îc thùc hiÖn sau khi Thñ tr ëng c¬ quan phª duyÖt. 5. Trong viÖc sö dông nhµ c«ng vô: §Ó tõng bíc thùc hiÖn chÕ ®é nhµ c«ng vô, Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé X©y dùng vµ Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ x©y dùng Quy chÕ Nhµ c«ng vô ph©n biÖt rµnh m¹ch gi÷a nhµ c«ng vô vµ nhµ riªng, x¸c ®Þnh chøc danh, tiªu chuÈn sö dông nhµ c«ng vô vµ chÕ ®é cho tõng cÊp sö dông nhµ c«ng vô; rµ so¸t quü nhµ hiÖn cã (biÖt thù cò), tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Trong khi cha cã nhµ c«ng vô, nhµ ®ang sö dông cña c¸c chøc danh cã tiªu chuÈn nhµ c«ng vô t¹m xem lµ nhµ "kiªm c«ng vô"; ng êi ®îc sö dông nhµ "kiªm c«ng vô" chØ ph¶i tr¶ tiÒn nhµ ®· ®îc tÝnh trong c¬ cÊu tiÒn l¬ng. 6. Trong viÖc chi tiªu héi nghÞ, tiÕp kh¸ch: a) Chi tiªu héi nghÞ: TÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp ph¶i c©n nh¾c chÆt chÏ, hÕt søc h¹n chÕ viÖc tæ chøc c¸c cuéc héi nghÞ, liªn hoan kû niÖm ngµy thµnh lËp vµ héi th¶o c¶ vÒ néi dung, sè ngêi tham dù vµ thêi gian tiÕn hµnh. C¸c cuéc héi nghÞ tæng kÕt, liªn hoan, kû niÖm vµ héi th¶o cña c¸c Bé, ngµnh do ng©n s¸ch ®µi thä toµn bé hay mét phÇn chi phÝ, nÕu triÖu tËp toµn quèc th× ph¶i ®îc phÐp cña Thñ tíng ChÝnh phñ; nÕu triÖu tËp toµn tØnh, thµnh phè th× ph¶i ®îc phÐp cña Bé trëng hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. ViÖc chi tiªu cho héi nghÞ, héi th¶o ph¶i theo ®óng c¸c chÕ ®é, tiªu chuÈn do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh vµ ®· ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña ®¬n vÞ, kh«ng ®îc bæ xung thªm ngoµi kÕ ho¹ch, ngoµi tiªu chuÈn b»ng bÊt kú nguån kinh phÝ nµo. Nghiªm cÊm c¸c kho¶n chi quµ tÆng, tiÒn båi dìng, hoÆc tiÒn ¨n tra cho nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng Nhµ n- íc cã tham dù héi nghÞ (trõ b¸o c¸o viªn c¸c héi th¶o khoa häc cã quy ®Þnh riªng), c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, trang trÝ ngoµi quy ®Þnh... §¹i biÓu ®Õn dù häp ph¶i tù tr¶ tiÒn ¨n, ë b»ng c«ng t¸c phÝ vµ mét phÇn tiÒn l¬ng cña m×nh. TÊt c¶ c¸c cuéc häp, héi nghÞ kh«ng dïng thuèc l¸ vµ r îu, bia ®Ó gi¶i kh¸t. b) Chi tiÕp kh¸ch: - TÊt c¶ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chi tiªu tiÕp kh¸ch ®· ®îc quy ®Þnh. ChØ tÆng quµ cho kh¸ch ®Õn th¨m vµ lµm viÖc trong trêng hîp thùc sù cÇn thiÕt theo th«ng lÖ quèc tÕ vÒ lÔ t©n ®èi víi kh¸ch níc ngoµi. - §¬n gi¶n ho¸ thñ tôc ®ãn tiÕp c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ n íc, c¸n bé cÊp trªn vÒ lµm viÖc ë c¸c ®Þa ph ¬ng vµ c¬ së. Tæ chøc ®ãn vµ lµm viÖc cÇn thiÕt thùc. Bá nh÷ng h×nh thøc huy ®éng ®«ng ng êi tiÕp ®ãn, tèn kÐm tiÒn cña vµ thêi gian. C¬ cÊu ®oµn ®i cÇn gän nhÑ, gåm nh÷ng ng êi cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn néi dung lµm viÖc. - Khi lµm viÖc víi kh¸ch níc ngoµi, kh«ng dïng rîu, bia, thuèc l¸ (trõ mét sè trêng hîp thuéc th«ng lÖ quèc tÕ). Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh møc tiÒn ¨n, tiÒn thuª phßng ngñ vµ ®i l¹i ®èi víi kh¸ch níc ngoµi do ta ®µi thä chi phÝ. Riªng dèi víi c¸n bé cña c¬ quan chñ tr× ®ãn tiÕp vµ lµm viÖc víi kh¸ch n íc ngoµi, nÕu cã dÉn ®oµn ®i ®Þa ph¬ng, c¬ së mµ ph¶i ë l¹i th× còng ph¶i
  4. 4 dïng tiÒn c«ng t¸c phÝ ®Ó thanh to¸n mét phÇn c¸c kho¶n tiÒn ¨n, ngñ nh c¸c trêng hîp ®i c«ng t¸c kh¸c. c) Bé Tµi chÝnh bæ sung, söa ®æi c¸c ®Þnh møc chi tiªu cho héi nghÞ, héi th¶o, c¸c cuéc häp, vµ chÕ ®é tiÕp kh¸ch (kÓ c¶ kh¸ch níc ngoµi) cña c¸c cÊp ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc theo tinh thÇn trªn víi nguyªn t¾c tiÕt kiÖm. 7. Trong viÖc ®i c«ng t¸c níc ngoµi: - C¸c c¬ quan cã chøc n¨ng cÊp phÐp cho c¸c ®oµn ®i n íc ngoµi ph¶i tÝnh to¸n chÆt chÏ sè lîng, ®èi tîng cô thÓ, néi dung c«ng viÖc ®Ó tr¸nh trïng lÆp, tèn kÐm. - C¸c chi phÝ cho ®oµn ®i c«ng t¸c níc ngoµi thuéc kinh phÝ Nhµ níc cÊp ph¶i ®îc bè trÝ trong kÕ ho¹ch ng©n s¸ch hµng n¨m vµ ph¶i ®îc c¬ quan tµi chÝnh cÊp ph¸t tõng trêng hîp cô thÓ theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. - Bé Tµi chÝnh rµ so¸t, bæ sung hoÆc söa ®æi quy ®Þnh vµ ®Þnh møc chi tiªu (kÓ c¶ quµ tÆng cho b¹n) cña c¸c ®oµn ®i c«ng t¸c n íc ngoµi do phÝa ta tù lo kinh phÝ. 8. C¸c kho¶n chi hµnh chÝnh kh¸c theo ®óng tiªu chuÈn, ®Þnh møc do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. 9. Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n - íc: C¸c Héi ®ång Qu¶n trÞ, c¸c Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m triÖt ®Ó tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, ®Æc biÖt chó ý nh÷ng lÜnh vùc díi ®©y: a) Gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc mua b¸n thiÕt bÞ, vËt t, hµng ho¸. Ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi viÖc n©ng gi¸ mua, h¹ gi¸ b¸n, gi¶ m¹o chøng tõ ®Ó ¨n chia phÇn chªnh lÖch. Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc vµ ban kiÓm so¸t ph¶i trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm khi c¬ quan KiÓm to¸n Nhµ níc ph¸t hiÖn nh÷ng sai tr¸i nµy. C¸c chi phÝ vÒ giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång, hoa hång m«i giíi, tiÒn th - ëng ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, cã ®Çy ®ñ chøng tõ hîp ph¸p ®Ó chøng minh vµ ph¶i b¸o c¸o trung thùc víi c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ kiÓm so¸t cã thÈm quyÒn. Kh«ng ®îc lÊy c«ng quü ®Ó trÝch nép hoÆc tÆng biÕu cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ngoµi quy ®Þnh cña Nhµ níc. b) Nghiªm cÊm c¸c c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp buéc c¸c doanh nghiÖp nép lªn cho c¬ quan sai chÕ ®é tµi chÝnh ®Ó chi tiªu ngoµi kÕ ho¹ch, ng©n s¸ch ®· bè trÝ. Nghiªm cÊm c¸c tæ chøc cña Nhµ níc, c¸c ®oµn thÓ c¸c cÊp yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp tuú tiÖn quyªn gãp mang tÝnh chÊt Ðp buéc ®Ó lËp c¸c quü chi tiªu sai chÕ ®é tµi chÝnh. Giao cho Bé Tµi chÝnh ban hµnh sím c¸c quy ®Þnh vÒ chi phÝ qu¶n lý trong doanh nghiÖp Nhµ níc. 10. Tæ chøc thùc hiÖn: - Ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò ®· nªu trªn, vÊn ®Ò rÊt quan träng ®Ó tiÕt kiÖm chi tiªu lµ viÖc chØnh ®èn tæ chøc, thu gän ®Çu mèi, gi¶m nhÑ biªn chÕ, ®æi míi phong c¸ch lµm viÖc, gi¶m tèi ®a c¸ch ®iÒu hµnh b»ng c¸c cuéc héi
  5. 5 häp, bµn b¹c kÐo dµi vµ ph¶i ®Ò ra ® îc nh÷ng chñ tr¬ng c«ng t¸c thiÕt thùc, cã hiÖu qu¶, nhÊt lµ trong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n,... Thñ tr ëng ®¬n vÞ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c chñ tr ¬ng, kÕ ho¹ch trong c¸c mÆt c«ng t¸c kh«ng thiÕt thùc, g©y l·ng phÝ thêi gian vµ tiÒn cña. - C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, lùc lîng vò trang, ®oµn thÓ cã hëng trî cÊp tõ ng©n s¸ch Nhµ níc, Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai thùc hiÖn ChØ thÞ nµy. - C¸c c¬ quan, doanh nghiÖp Nhµ níc, c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi tõ Trung ¬ng tíi ®Þa ph¬ng ph¶i tù m×nh x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ víi c¸c biÖn ph¸p cô thÓ cho tõng kh©u, tõng thêi gian. Hµng th¸ng ph¶i kiÓm ®iÓm, tæng hîp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ ®Ó ®éng viªn khen thëng kÞp thêi hoÆc xö lý nh÷ng trêng hîp sö dông tµi s¶n, c«ng quü l·ng phÝ vµ ph¶i b¸o c¸o lªn c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ph¶i kiÓm tra híng dÉn c¸c ®¬n vÞ cÊp díi trùc thuéc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ trong ®¬n vÞ. Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc tham «, l·ng phÝ cña cÊp díi. - Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm theo dâi tiÕn ®é vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn tiÕt kiÖm cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, ®Þnh kú 3 th¸ng 1 lÇn b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vµ kiÕn nghÞ c¸c h×nh thøc khen th ëng, kû luËt thÝch ®¸ng; ®ång thêi khÈn tr¬ng nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh nghÞ ®Þnh vÒ kiÓm so¸t chi, ph©n biÖt râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña ngêi chuÈn chi vµ kÕ to¸n Kho b¹c Nhµ níc, thùc hiÖn tõng bíc c¬ chÕ mäi kho¶n chi tiªu cña ng©n s¸ch Nhµ níc ®Òu ph¶i thanh to¸n qua Kho b¹c. Tr íc m¾t mäi kho¶n mua s¾m ®å dïng, trang bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¬ quan (kÓ c¶ «-t« con) cã gi¸ trÞ tõ 10 triÖu ®ång trë lªn ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo ph ¬ng thøc ®Êu gi¸ c«ng khai cã ®¹i diÖn c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp chøng kiÕn. KÕ to¸n Kho b¹c Nhµ níc chØ xuÊt tiÒn thanh to¸n khi cã ®Çy ®ñ hå s¬ vµ kÕ ho¹ch chi tiªu vÒ mua s¾m, hå s¬ ®Êu gi¸... vµ c¸c chøng tõ mua s¾m hîp lÖ, râ rµng. KÕ to¸n Kho b¹c Nhµ níc cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n ®èi víi nh÷ng hå s¬ vµ chøng tõ kh«ng hîp lÖ. NÕu chi sai chÕ ®é mµ vÉn ® îc thanh to¸n th× kÕ to¸n Kho b¹c Nhµ níc ph¶i sö dông tiÒn c¸ nh©n ®Ó båi thêng. - §Þnh kú hµng quý c¸c Phã Thñ tíng phô tr¸ch c¸c khèi kiÓm tra vµ chØ ®¹o tiÕn ®é, kÕt qu¶ thùc hiÖn tiÕt kiÖm thuéc khèi m×nh phô tr¸ch. §èi víi c¸c khèi träng ®iÓm, ®¬n vÞ träng ®iÓm, ChÝnh phñ sÏ xem xÐt b¸o c¸o vµ cã ý kiÕn chØ ®¹o trong tõng thêi gian. - C¸c c¬ quan b¸o chÝ, th«ng tÊn, ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh ë trung - ¬ng vµ ®Þa ph¬ng kÞp thêi ®a ra c«ng luËn nh÷ng c¸ nh©n, ®¬n vÞ vi ph¹m ChØ thÞ thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ; ®ång thêi biÓu d¬ng nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt ChØ thÞ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2